Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
anglický jazyk ANJ
biológia BIO
cvičenia z matematiky CVM
cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry CSL
dejepis DEJ
etická výchova ETV
finančná gramotnosť FIG
francúzsky jazyk FRJ
fyzika FYZ
genetické modifikácie GEM
geografia GEO
chémia CHE
chémia a biológia v príkladoch CBP
informatika INF
matematika MAT
matematika pre maturantov MPM
náboženská výchova NAV
nemecký jazyk NEJ
občianska náuka OBN
príroda v experimentoch PRE
ruský jazyk RUJ
seminár z anglického jazyka SAJ
seminár z biológie SEB
seminár z dejepisu SED
seminár z fyziky SEF
seminár z geografie SEG
seminár z chémie SEC
seminár z informatiky SEI
seminár z matematiky SEM
seminár z občianskej náuky SON
seminár z programovania SPR
seminár zo psychológie SEP
seminár zo slovenského jazyka a literatúry SSL
slovenský jazyk a literatúra SJL
telesná a športová výchova TSV
umenie a kultúra UMK
vybrané kapitoly z fyziky VKF
vybrané kapitoly z umenia a kultúry VKU

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium
    Hlinská 29
    011 80 Žilina
  • +421 41 7637700

Fotogaléria