• Deň otvorených dverí

    • Gymza sa otvára aj pre Teba!

      

        Lepšie ako stokrát počuť od iných, je zažiť aspoň raz naživo. Práve preto chystáme jedinečný Deň otvorených dverí na Gymnáziu Hlinská 29 v Žiline. Okrem toho, že uvidíš všetky zákutia školy, budeš mať možnosť ochutnať to najlepšie z každého vyučovacieho predmetu a porozprávať sa priamo s učiteľmi a študentmi. Dozvieš sa, čo znamená nemecký DSD diplom, aj to, ako na hodinách pracujeme s moderným chemickým laboratóriom.

        Celá Gymza sa teší práve na Tvoju návštevu vo štvrtok 11. februára 2021 o 11:00 a v sobotu 13. februára 2021 o 9:00 a 10:30! Vidíme sa na DOD!

   • ŠTUDIJNÝ ODBOR: 7902 J gymnázium

     

    1. typ učebného plánu

    zameranie: gymnaziálne štúdium so zameraním na prírodné vedy a informatiku

    • posilnená časová dotácia v prírodovedných predmetoch (biológia, chémia, fyzika), v matematike a informatike, vlastná profilácia žiaka cez systém voliteľných predmetov vo IV. ročníku štúdia s dôrazom na technické a medicínsko-prírodovedné predmety potrebné pre pokračujúce vysokoškolské štúdium
    • nové vyučovacie predmety: internet vecí (3. ročník)biotechnológie (3. ročník), aplikovaná angličtina (4. ročník)
    • 1. cudzí jazyk: anglický
    • 2. cudzí jazyk: nemecký

     

    2. typ učebného plánu

    zameranie: všeobecné gymnaziálne štúdium s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka na získanie Nemeckého jazykového diplomu I. stupňa (3. roč.) a II. stupňa (4. roč.), tzv. „Deutsches Sprachdiplom“ Stufe I und II

    • vydávaný Centrálnym úradom pre zahraničné školstvo v Spolkovej republike Nemecko, učebný plán s voliteľnými predmetmi v IV. ročníku, ktorý umožní žiakovi prípravu na všetky typy vysokoškolského štúdia na Slovensku a bez špeciálnej skúšky i v nemecky hovoriacich krajinách
    • 2. cudzí jazyk: anglický jazyk
    • zahraničný učiteľ: nemecký lektor/asistent
    • prijímacie konanie: štúdium v 2. type učebného plánu odporúčame uchádzačovi, ktorý ovláda nemecký jazyk v rozsahu učebných osnov od 7. ročníka základnej školy

     

    3. typ učebného plánu

    zameranie: všeobecné gymnaziálne štúdium

    • učebný plán: posilnená časová dotácia v cudzích jazykoch, v prírodovedných predmetoch a možnosť vlastnej profilácie žiaka cez systém voliteľných predmetov vo IV. ročníku
    • 1. cudzí jazyk: anglický
    • 2. cudzí jazyk: jeden z ponuky ruský, francúzsky, nemecký

     

    Žiakom vo všetkých 3 učebných plánoch je v 1. ročníku štúdia ponúknutá možnosť zúčastniť sa prípravy, testovania a následne možnosť získať medzinárodne platný certifikát ECDL (v rámci projektu IT akadémia) - medzinárodne rešpektovaný doklad o tom, že ich dožiteľ dosahuje požadovanú úroveň/štandard digitálnych zručností z príslušnej oblasti IT.

     

    Uchádzačom zároveň ponúkame štúdium pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním formou integrácie do tried prvého ročníka. Pri prijímaní týchto uchádzačov sa postupuje rovnako ako pri prijímaní uchádzačov bez všeobecného intelektového nadania.

     

     

    Neváhajte a v prípade nejasností nás kontaktujte buď telefonicky na čísle 041/763 77 00, e-mailom na gymnazium@gymza.sk alebo osobne (úradné hodiny na škole). Tešíme sa na vás!

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk