• Absolventi

   • Poskytnutie odpisu dokladu o získanom vzdelaní a vystavenie potvrdenia o štúdiu

     

    1. Žiadateľom o poskytnutie dokladu môže byť:

    a) absolvent školy,

    b) osoba žiadateľom úradne splnomocnená,

    c) zákonný zástupca žiadateľa.

     

    2. Náležitosti žiadosti:

    Žiadosť musí byť písomná. Vzor písomnej žiadosti nájdete v prílohe.

     

    3. Doručenie žiadosti:

    a)  Osobne na sekretariát školy

    b)  Poštou na adresu: Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

    c)  E-mailom: gymnazium@gymza.sk – v tomto prípade žiadosť musí byť nascanovaná s originálnym podpisom žiadateľa

    Lehota na vystavenie dokladu je 10 pracovných dní od doručenia žiadosti. V odôvodnených prípadoch môže byť predĺžená na 30 kalendárnych dní.

     

    4. Prevzatie odpisu dokladu:

       Škola vydá doklad do vlastných rúk žiadateľa podľa bodu 1. Prevzatie dokladu potvrdí preberajúci vlastnoručným podpisom. Totožnosť preberajúceho bude overená na základe predloženého občianskeho preukazu.
       Škola zašle doklad poštou, ako doporučený list s návratkou, do vlastných rúk žiadateľa (zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z.).

     

    Kontaktná osoba:
    Jarmila Beňadiková
    +421 41 7637700
    email: gymnazium@gymza.sk

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

 

kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk