• Profil školy

   •    História školy sa začína písať 1. septembra 1965. V období od 1. 9. 1965 do 1. 9.1969 niesla názov stredná všeobecno-vzdelávacia škola (3-ročné štúdium) a od 1. 9.1969 ide o zmenu názvu na gymnázium (4-ročné štúdium).

       V terajšej budove na mestskom sídlisku Hliny VI. je od 6. 3. 1970. Do tohto obdobia prechodne sídlila v budove Základnej deväťročnej školy na Hlinách VII. Po prestavbách a prístavbách v rokoch 1970, 1980, 1986 získala dnešnú architektonickú podobu. V roku 2004 bola delimitáciou škola rozšírená o ďalšiu školskú budovu nachádzajúcu sa v jej tesnej blízkosti. Pre naplnenie výchovno-vzdelávacích cieľov a realizáciu vyučovacieho procesu mala škola v priebehu jej života k dispozícii i priestory v Makovického dome v Žiline (1991-1993) a budovu na Ul. T. Ružičku 3 v Žiline (1994-1999).

       Ďalšími dôležitými medzníkmi školy sú:

    • r. 1990 - otvorenie prvej bilingválnej slovensko-francúzskej sekcie gymnázia v kraji známej pod názvom „belgické lýceum“
    • r. 1996 - začatie budovania novostavby na Ul. T. Ružičku 3 a rekonštrukcia starej budovy a ich vzájomné prepojenie = riešenie samostatnej budovy pre bilingválnu sekciu
    • r. 1996 - založenie slovensko-španielskej sekcie a odčlenenie bilingválnej sekcie od gymnázia
    • r. 2000 - zavedenie alternatívneho učebného plánu – ako prvá škola v rámci regiónu zavedením AUP rozšírila možnosť pre tvorbu vlastného učebného plánu pre študentov 4.ročníka
    • r. 2004 - otvorenie triedy s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka ako príprava na Nemecký jazykový diplom Deutsches Sprachdiplom II. stupňa – ide o ojedinelý typ štúdia v rámci kraja
    • r. 2019 - otvorenie triedy s rozšíreným vyučovaním prírodovedných predmetov a informačných technológií
     

       Uvedené skutočnosti potvrdzujú, že škola zohráva v regióne doslova priekopnícku úlohu v snahe posilňovať kvalitu vzdelávacej ponuky gymnázia prinášaním nových možností pre žiakov i pedagógov.

       Hlavná spádová oblasť školy pozostáva zo základných škôl v meste Žilina a blízkych obcí. Vzhľadom k špecifickým triedam pre výučbu nemeckého jazyka, prírodných vied a informačných technológií je záujem rozšírený i mimo región.

       Škola pripravuje žiakov predovšetkým na ďalšie vzdelávanie na všetkých typoch vysokých škôl, no zároveň aj na uplatnenie v praxi a na osobný a sociálny život. Vzdelávanie je zamerané na to, aby žiak získal všeobecný vzdelanostný základ a kľúčové kompetencie (spôsobilosti). Profilovanie školy je determinované časovou dotáciou hodín štátneho vzdelávacieho programu. Využitím možnosti uplatniť v škole Rámcový učebný plán poskytnutý MŠVVaŠ SR a na základe dlhoročnej skúsenosti s realizáciou alternatívneho učebného plánu je vytvorený priestor vo IV. ročníku na voľbu 18 hodín v rámci povinne voliteľných predmetov pre lepšiu profesijnú profiláciu a prípravu na vysokoškolské štúdium.

       Škola dáva akcent na právo žiaka na slobodnú voľbu vzdelávacej cesty s rozumnou profesijnou orientáciou. Ponuka školy vychádza zo záujmu žiakov a je determinovaná sekundárne finančnými a organizačnými možnosťami školy. Základné piliere vzdelávania definované v ŠkVP sú doplnené realizáciou záujmovej činnosti, realizáciou kultúrnych, spoločenských a športových aktivít.

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

 

kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk