• SOČ

    • Milí študenti,

     opäť aj v tomto školskom roku sa môžete zapojiť do ďalšieho, v poradí už 46. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti

     Stredoškolská odborná činnosť je prehliadkou tvorivého myslenia, odborných vedomostí, skúseností a talentu mládeže.

      

     Súťaž Strednej odbornej činnosti sa uskutočňuje formou súťažných prehliadok najlepších prác - riešení teoretických a praktických úloh z oblasti prírodných vied, techniky, zdravotníctva, spoločenských vied a iných. Súťažné odbory sa každoročne vyberajú a spresňujú v obsahovom a organizačnom usmernení Stredoškolskej odbornej činnosti, ktoré vydáva odborný garant súťažných prehliadok, ústredná komisia Stredoškolskej odbornej činnosti. Súťažné prehliadky sa konajú v školských, krajských (ak je treba, tak aj v regionálnych kolách) a v celoštátnom kole. Organizujú sa  v školských objektoch.

      

     Riadenie súťaže

     Súťaže na jednotlivých úrovniach riadia odborné komisie.    

     Účasť žiakov v súťaži Stredoškolskej odbornej činnosti je dobrovoľná.

     Na školskú súťažnú prehliadku sa jednotlivec alebo kolektív môže prihlásiť:

     a)  s riešením problému alebo úlohy, ktoré spracuje písomne v úradnom jazyku

     b)  s návrhom technického zariadenia, resp. s časťou funkčného modelu alebo zariadenia a pod., ktoré vyhotoví aj s písomnou časťou práce

     c)  s návrhom učebnej pomôcky s didaktickým využitím, ktorý vyhotoví aj s písomnou časťou. Návrh učebnej pomôcky by mal byť aj časťou príloh.

      

     Účasť na súťažnej prehliadke je podmienená skorým  odovzdaním písomnej práce, resp. návrhu zariadenia, termíny jednotlivých kôl budú zverejňované priebežne podľa pokynov okresnej komisie SOČ.

     Najlepšie práce z nižšieho kola súťažnej prehliadky postupujú do vyššieho kola súťažnej prehliadky na základe rozhodnutia odbornej hodnotiacej komisie podľa postupového kľúča.

     Prihlásenie do súťaže on-line:

     https://siov.sk/sutaze/stredoskolska-odborna-cinnost/, práce do On-line systému vkladať len vo formáte pdf).

     Metodiku práce nájdete na stránke našej školy v časti „Žiaci a učitelia“ – „SOČ“, prípadne na hore uvedenom linku.

      

     Vyhlásené súťažné odbory 46. ročníka súťaže SOČ  v školskom roku 2023/2024 :

      

     01 – Problematika voľného času*

     02 – Matematika, fyzika, štatistika

     03 – Chémia, potravinárstvo

     04 – Biológia

     05 – Životné prostredie, geografia, geológia

     06 – Zdravotníctvo,  farmakológia

     07 – Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)

     08 – Cestovný ruch,  hotelierstvo, gastronómia

     09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava

     10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia, interiérový dizajn

     11 – Informatika

     12 – Elektronika, hardware, mechatronika

     13 – História, filozofia, právne vedy

     14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

     15 – Ekonomika a riadenie

     16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

     17 – Pedagogika, psychológia, sociológia

      

     *Pozn.: Tematika prác musí mať charakter voľno časových aktivít s dôrazom na výchovné a cielené využívanie času, ak nemá, tak je potrebné ju zaradiť do iného odboru.

      

     Témy pre jednotlivé odbory v rámci predmetových komisií budú zverejnené priebežne na nástenke SOČ oproti učebniam Informatiky a na www. stránke školy. Podrobnejšie informácie k súťaži, ako aj k písaniu prác sú k dispozícii v prílohe ako aj u školského koordinátora SOČ(kabinet č.H02 – Mgr. Andrea Fučíková)

      

     Máš talent? Vieš aktívne riešiť problémy a problémové úlohy? Chceš si prehĺbiť svoje vedomosti, individuálne schopnosti a zručnosti? Si schopný aplikovať získané vedomosti v praxi? Chceš zmysluplne využiť svoj voľný čas? Chceš získať body, ktoré ti pomôžu k prijatiu na tvoju vysokú školu?

      

     Tak sa zapoj tým, že si vyberieš tému a vytvoríš prácu, ktorú dokážeš prezentovať a obhájiť pred odbornou komisiou a v prípade úspechu v školskom kole reprezentovať školu v ďalších kolách SOČ.

      

     V Žiline 18.10.2023                                                            Mgr. Andrea Fučíková

                                                                                                        koordinátor SOČ

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

 

kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk