• História školy

   •      História školy sa začína písať 1. septembra 1965. V období od 1. 9. 1965 do 1. 9. 1969 niesla názov Stredná všeobecno-vzdelávacia škola (3-ročné štúdium) a od 1. 9. 1969 ide o zmenu názvu na Gymnázium (4-ročné štúdium).

         V terajšej budove na mestskom sídlisku Hliny VI je od 6. 3. 1970. Do tohto obdobia prechodne sídlila v budove Základnej deväťročnej školy na Hlinách VII. Po prestavbách a prístavbách v rokoch 1970, 1980, 1986 získala dnešnú architektonickú podobu. V roku 2004 bola delimitáciou škola rozšírená o ďalšiu školskú budovu nachádzajúcu sa v jej tesnej blízkosti, ktorú využívala do roku 2013. Pre naplnenie výchovno-vzdelávacích cieľov a realizáciu vyučovacieho procesu mala škola v priebehu jej života k dispozícii i priestory v Makovického dome v Žiline (1991-1993) a budovu na Ul. T. Ružičku 3 v Žiline (1994-1999).

         Ďalšími dôležitými medzníkmi v histórii školy sú:

    • r. 1990 - otvorenie prvej bilingválnej slovensko-francúzskej sekcie gymnázia v kraji známej pod názvom „belgické lýceum
    • r. 1996 - začatie budovania novostavby na Ul. T. Ružičku 3, rekonštrukcia pôvodnej budovy a ich vzájomné prepojenie = riešenie samostatnej školskej budovy pre bilingválnu sekciu
    • r. 1996 - založenie slovensko-španielskej sekcie, odčlenenie bilingválnych sekcii od gymnázia a vytvorenie samostatnej školy
    • r. 2000 - zavedenie alternatívneho učebného plánu (AUP) – ako prvá škola v rámci regiónu zavedením AUP rozšírila možnosť pre tvorbu vlastného učebného plánu pre študentov 4.ročníka
    • r. 2004 - otvorenie triedy s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka ako prípravy na možnosť získať Nemecký jazykový diplom Deutsches Sprachdiplom II. stupňa – ide o ojedinelý typ štúdia v rámci kraja
    • r. 2011 - otvorenie triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
    • r. 2019 - otvorenie triedy s rozšíreným vyučovaním prírodovedných predmetov a informačných technológií
     

         Uvedené skutočnosti potvrdzujú, že škola zohráva v regióne doslova priekopnícku úlohu v snahe posilňovať kvalitu vzdelávacej ponuky gymnázia prinášaním nových možností pre žiakov i pedagógov.

         Hlavná spádová oblasť školy pozostáva zo základných škôl v meste Žilina a blízkych obcí. Vzhľadom k špecifickým triedam pre výučbu nemeckého jazyka a žiakov so všeobecným intelektovým nadaním je záujem rozšírený i mimo región.

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

 

kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk