• Záverečná správa

 • Správa za školský rok

  Správa

  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022/2023

  Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

  § 2. ods. 1 a

  Údaje o škole

  Názov školyGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina
  Adresa školyHlinská 29, 011 80 Žilina
  Telefón+421 x 0417637700
  E-mailgymnazium@gymza.sk
  WWW stránkahttps://gymza.edupage.org

  Vedúci zamestnanci školy

   Priezvisko, menotelefóne-mail
  RiaditeľBc. Ing. Turoňová Jarmila041/7637700turonova@gymza.sk
  ZRŠPaedDr. Kitašová Katarína041/7637700kitasova@gymza.sk
  ZRŠPaedDr.Bartošová Antónia041/7637700bartosova@gymza.sk

  Rada školy

   Titl., priezvisko, menoKontaktFunkcia
  predsedaMgr. Fučíková Andreafucikova@gymza.sk 
  pedagogickí zamestnanciPaedDr. Bednárová Andrea, PhD.bednarova@gymza.sk 
  ostatní zamestnanciBeňadiková Jarmilabenadikova@gymza.skzapisovateľ
  zástupcovia rodičovMUDr. Kurjaková Zuzanazuzanakurjak@gmail.compodpredseda
   JUDr. Kucková Zuzanazuzana.kuckova@post.sk 
   Mgr. Mačeková Marcelamaca.macekova@gmail.com 
  zástupca zriaďovateľaBc.Adamková Marcelamarcela.adamkova@zilinskazupa.sk 
  iníPaedDr. Chodelková Ľudmilavedenie@zirafa.sk 
   Ing.Kapitulik Martinmartin@kapitulik.sk 
   MUDr. Popluhár Juraj, PhD.,MBApopluhar@fnspza.sk 
   Šoška Patriksoska@gymza.sk 

  § 2. ods. 1 b

  Údaje o zriaďovateľovi

  NázovŽilinský samosprávny kraj
  SídloKomenského 48, 011 09 Žilina
  Telefón041/5032111
  E-mailinfo@zilinskazupa.sk

  § 2. ods. 1 c

  Činnosť rady školy

  V školskom roku 2022/2023 Rada školy zasadala 4 krát. V rámci online stretnutí vydala súhlasné stanovisko k prjímaciemu konaniu k návrhu na počet tried a žiakov 1.ročnika pre školský rok 2023/2024, k inovácii ŠkVP a súhlasné stanovisko k správe o VVČ pre rok 2021/2022.

  Poradné orgány školy a ich funkcia: Pedagogická rada školy

  Pedagogická rada, ktorej členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci školy ako najvyšší poradný orgán riaditel'ky školy v rámci jej kompetencií navrhovala opatrenia na zlepšenie práce školy, odporúčala návrhy riešení a prerokovávala návrhy pre rozhodnutia riaditel'ky školy. Sú súčasťou programov boli rokovania o v9chovno-vzdelavacich procesoch, ciel'och a úlohách školy, hodnotili sa výsledky prospechu, dochádzky a správania žiakov, rokovalo sa o návrhoch výchovných opatrení a vyjadrovali sa názory k všetkým otázkam pedagogického procesu, schval'ovali príslušne dokumenty a definovali spoločné postupy pre riešenie úloh, resp. problémov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu v škole. Pedagogická rada školy sa stretávala na poradách v zmysle plánu práce školy, plánu pracovných stretnutí a podl'a aktuálnej potreby.

  Gremiálna rada

  Gremiálna rada riaditel'ky školy rokovala v týždenných intervaloch, organizačne zabezpečovala, sledovala, kontrolovala a vyhodnocovala plnenie mesačných úloch školy, pripravovala materiály na zasadnutia pedagogickej rady a operatívne riešila nevyhnutne úlohy na zabezpečenie chodu školy.

  Veľká gremiálna rada riaditeľky školy bola pracovným stretnutím vedenia školy, všetkých predmetových komisií, výchovného poradcu, koordinátora pre prírodovedný program a koordinátora žiackeho parlamentu. Členovia sa stretávali v súlade s planom realizácie pracovných stretnutí školy. Rokovali o priebežnom plnení plánu prace školy, riešili otázky súvisiace s tvorbou a realizáciou školského vzdelávacieho programu, pedagogického procesu, vzájomne sa informovali o návrhoch akcii do mesačných plánov školy, resp. inovatívnych zmenách v pracovnom procese a koncepčne plánovali d'alšie smerovanie školy.

  Pracovná porada

  Pracovné porady sa realizovali v súlade s Plánom práce školy. Zamestnanci riešili úlohy týkajúce sa prevádzky školy, organizácie školského roka.

  Prijímacia komisia

  Prijímaciu komisiu riaditel'ka školy zriadila ako svoj poradný orgán na zabezpečenie prípravy, priebehu a spracovania výsledkov prijímacích skúšok a posúdenie študijných predpokladov uchádzačom o štúdium.

  Predmetové komisie

  V školskom roku 2022/2023 pracovali v škole 4 PK. členmi príslušných predmetových komisií boli pedagogickí zamestnanci s rovnakou alebo príbuznou aprobáciou predmetov.

  Predmetové komisie ako metodicko-poradné orgány participovali v rámci vzájomnej spolupráce s riaditel'kou školy pri rozhodovaní, v rôznych školských činnostiach. Prácu v predmetových komisiách (d'alej len PK) koordinovali vedúci PK. Napĺňali úlohy svojich vlastných plánov činnosti, pri tvorbe ktorých vychádzali z poslania PK a jej funkcií : odborno-metodickej, riadiacej, organizačnej, kontrolnej, hodnotiacej i materiálno-technickej. Všetci pedagogickí zamestnanci pracovali v PK podl'a svojej aprobácie. Na svojich zasadnutiach riešili najmä úlohy súvisiace so ŠkVP, s formou i obsahom tematických výchovno-vzdelávacích plánov, s realizáciou výchovno¬vzdelávacieho procesu i aplikáciou rôznych záverov do tohto procesu, s dôslednou aplikáciou do praxe a jednotným výkladom Vnútorného systému hodnotenia a klasifikácie žiakov v jednotlivých vzdelávacích predmetov na Gymnáziu Hlinská. Súčasťou zasadnutí boli aj informácie o absolvovaných vzdelávaniach a interne vzdelávanie členov komisie. Vedúci predmetových komisii koordinovali činnosť svojich členov počas mimoriadnej situácie v rámci digitálneho vzdelávania.

  Metodické združenie triednych učiteľov

  Metodické združenia koordinovali prácu triednych učiteľov v rámci šk. roka. Stretávali sa na podnet zástupkyň, resp. riaditel'ky školy alebo na základe plánu metodického združenia a venovali sa vzdelávaniu triednych učiteľov, tiež riešili aktuálne otázky v rámci príslušného ročníka, napr. vol'ba voliteľných predmetov, realizácia maturitnej skúšky, príprava a zabezpečenie vlastných a mimoškolských akcií ročníka.

  § 2. ods. 1 d

  Údaje o počte žiakov

  Počet žiakov školy: 362

  Počet tried: 12

  Podrobnejšie informácie:

  I.A 31

  I.B 32

  I.C 30

  II.A 31

  II.B 32

  II.C 31

  III.A 31

  III.B 32

  III.C 32

  IV.A 27

  IV.B 26

  IV.C 26

  TriedaPočet žiakov
  I.A31
  I.B32
  I.C30
  II.A31
  II.B32
  II.C32
  III.A31
  III.B32
  III.C32
  IV.A27
  IV.B26
  IV.C26

  § 2. ods. 1 e

  Zamestnanci

  Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
  TPP25925 
  DPP333 
  Znížený úväzok604,41 
  ZPS41  
  Na dohodu181  

  § 2. ods. 1 f

  Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

  početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
  učiteľov02828
  vychovávateľov000
  asistentov učiteľa000
      
  spolu0280

  Predmety vyučované nekvalifikovane

  TriedaPredmetPočet hodín týždenne
  ---

  § 2. ods. 1 g

  Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

  Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
  Olympiáda v NEJ, kat. 2B11.M   
  Ruské slovo1 1.M  
  Olympiáda v informatike1 úspešný riešiteľ  
  Olympiáda v informatike1 úspešný riešiteľ  
  Olympiáda zo SJL 1 3.M  
  Hviezdoslavov Kubín13.M   
  SOČ, odbor 021 3. M  
  SOČ, odbor 031 2. M  
  SOČ, odbor 041 4. M  
  SOČ, odbor 061 4. M  
  SOČ, odbor 111 4. M  
  SOČ, odbor 121 4. M  
  SOČ, odbor 031  2. M 
  Chemická olympiáda kat A1  úspešný riešiteľ 
  Chemická olympiáda kat C2 2. M  
  Olympiáda o EÚ7 úspenšní riešitelia  
  Basketbal chlapci 3.M   
  SOČ,odbor 0211.M   
  SOČ,odbor 0311.M   
  SOČ,odbor 0422.M   
  SOČ,odbor 0622.M   
  SOČ, odbor 0713.M   
  SOČ, odbor 1112.M   
  SOČ, odbor 1113.M   
  SOČ,odbor 1211.M   
  SOČ,odbor 1212.M   
  SOČ, odbor 1312. M   
  SOČ, odbor 1313. M   
  SOČ, odbor 1711. M   
  SOČ, odbor 1013. M   
  Župná kalokagatia 20235 8. M  
  Začiatočnícky online turnaj SDA3  1. M 
  SOČ, odbor 131 4. M  
  SOČ, odbor 171 4. M  
  Krasokorčuľovanie /seniorky1  3. M 
  Atletika/ trojskok/dorastenci1  3. M 
  Atletika / beh na 60m/juniori1  3. M 
  Atletika / skok do diaľky/juniori1  2. M 

  Aktivity a prezentácia na verejnosti

  Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

  Spolupráca školy s rodičmi

  a) v oblasti rozvoja materiálnej základne

  Rodičovské združenie pri Gymnáziu Hlinská 29 v Žiline poskytlo v školskom roku 2022/2023 pre predmetové komisie finančnú čiastku vo výške 8703 €:, na nákup učebných pomôcok, vecných cien do súťaží a odmeny pre žiakov za reprezentáciu školy a dosiahnuté výchovno - vzdelávacie výsledky.

  Rodičovské združenie sa spolupodieľalo i na financovaní projektov, realizáciu celoškolských aktivít. a propagácii školy.

  b) spolupráca v oblasti komunikácie

  Komunikácia predmetových komisií so zákonnými zástupcami žiakov aj v školskom roku 2022/2023 pokračovala v nastolenom pozitívnom trende. Členovia jednotlivých predmetových komisií navštevovali triedne schôdze rodičovského združenia, na ktorých informovali zákonných zástupcov o obsahu, ciel'och, kritériách hodnotenia vyučovacích predmetov, o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov, o plánovaných aktivitách školy a pod. V tomto školskom roku sme pokračovali v realizácii schôdzí rodičovských združení, počas ktorých mali zákonní zástupcovia možnosť vo väčšej miere využiť individuálne konzultácie s príslušnými vyučujúcimi.

  V prípade potreby pedagógovia komunikovali so zákonnými zástupcami aj telefonicky, resp. e-mailom, resp. cez EduPage. Aktuálne informácie o škole, o realizovaných aktivitách boli pravidelne zverejňované na webovom sídle školy www.gymza.sk. V šk. roku 2022/2023 škola využívala elektronickú triednu knihu, vd'aka ktorej mali zákonní zástupcovia aktuálne informácie o hodnotení a dochádzke svojho dieťaťa.

  Formy prezentácie školy na verejnosti

  • Deň otvorených dverí prezenčne Kolektív zamestnancov + žiaci dobrovoľníci (december, február)

  • Online-Sommerakademie Online letná akadémia: zábavno-vzdelávací experiment v nemeckom jazyku v mesiaci august s

  vyhodnotením v mesiaci september.

  • Organizácia a realizácia pedagogickej praxe na našom gymnáziu ako cvičnej školy, cviční učitelia pre predmet Občianska

  náuka.

  • Erasmus +vybraní žiaci - realizácia projektových aktivít žiakov a učiteľov školy (Taliansko, Švédsko, Chorvátsko, Španielsko,

  Kos) + 2 Slovak week organizované našim gymnáziom pre projektových partnerov (november, december 2022)

  • SOČ - okresné kolo- Organizácia a realizácia 45. ročníka okresného kola SOČ na našej škole

  • účasť na akcii ŽSK "Envirofórum“ prezentácia projektov Erasmus+ na Gymze - diseminácia projektov

  • účasť na workshope ŽSK "Lepšie životné prostredie" - prezentácia výstupov z Erasmus+ projektu ESFS (Európski študenti za

  udržateľnosť).

  • Post vo FB skupine telocvikari.sk popis aktivít so zapožičanými tréningovými vozíkmi s označením školy

  • Show your talent 2022-2023 - rozvojový program pre žiakov SŠ, revitalizácia priestorov školy

  • Vanovičove dni/Vanovičove dni špeciál - prezentácia ŠkVP v oblasti fyziky a prírodovedných predmetov na celoslovenskom

  seminári z fyziky.

  • webové sídlo školy - M. Šlosár - Správa webovej stránky školy, ktorá je vytváraná z príspevkov PK, žiakov, vedenia školy a

  školských koordinátorov.

  Zverejňovanie aktuálnych informácii

  Instagram školy -Zverejňovanie aktuálnych informácií, propagácia školy Facebook školy -Zverejňovanie aktuálnych informácií , propagácia

  Rodičovské združenie -Informovanie rodičov o dianí v škole

  Show your talent -Konferencia pri príležitosti ukončenia rozvojového programu zameraného na podporu žiackeho talentu

  Letný kemp 2023-Letný denný tábor pre žiakov gymnázia v predposledný augustový týždeň zameraný na spoznanie nových spolužiakov a rozvoj prírodovednej, čitateľskej a finančnej gramotnosti

  V školskom roku 2022/2023 boli spravovane počas celého roka oficiálne sociálne siete školy - instagram a facebook, ktoré boli spravovane žiackym parlamentom a jeho koordinátorkou Mgr. Gdovcovou Monikou. Okrem toho sa zverejňovali aktuálne informácie na webovom sídle školy: www. gymza.sk.

  Realizované aktivity:

  Roots and shoots - greenfoundation aktivity z oblasti ekológie pre žiakov 1. roč.

  Korešpondenčný seminár - STEB celoročná súťaž o evolúcii a genetike

  Dobrovoľníctvo - spolupráca s VÚC environmentálne vzdelávanie, výchova a osveta pre stredné školy, žiaci 4. roč.

  COSMOS DISCOVERY Bratislava exkurzia na výstavu COSMOS DISCOVERY Bratislava (30.11.2022, trieda II.B)

  Krajina vĺn ŽU návšteva interaktívnej výstavy Krajina vĺn na ŽU, trieda III.B

  Prednáška z fyziky pre žiakov SEF prednáška z elementárnej fyziky v spolupráci so ŽU prednášajúci

  doc. RNDr. Ivan Melo, Ph.D.

  B - day celoslovenská matematická tímová súťaž

  DOD na FEIT ŽU účasť na aktivitách a workshopoch na DOD na FEIT ŽU, triedy I.B a II.B

  International Particle Physics Masterclasses vybraní žiaci III.B a IV.B sa zúčastnili 19th International Particle Physics Masterclasses

  na ŽU v Žiline

  U3V - workshopy Univerzita tretieho veku - spolupráca so ŽU, žiaci 3. roč.

  Prednáška z fyziky pre žiakov I.B triedy prednáška o využití trecej sily v praxi v spolupráci so ŽU, prednášajúci

  (prírodovedná trieda) doc. PaedDr. Peter Hockicko, Ph.D.

  Exkurzia Praha návšteva a prehliadka - Muzejní komplex Národního muzea Václavské náměstí, Národní

  technické muzeum Praha, Petřínská rozhledna a historických pamätihodností mesta Praha

  Včelnica Melittera exkuruia do včelnice - I.B

  Prednáška "Ján Hanák - miesto konania - Mestský úrad v Žiline, trvanie 90 minút, zúčasnené triedy: 3.C, žiaci

  - Spomienky na holokaust" navštevujúci seminár z dejepisu. Ped.dozor: Bajcsiová, Huňora. Prvou časťou prednášky bolo

  predstavenie života Jána Hanáka (zo zdravotných dôvodov sa nemohol zúčastniť), ktorý

  prežil pobyt v táboroch v Seredi a Terezíne. V druhej časti pán Pavel Frankl, predseda

  Židovskej náboženskej obce v Žiline hovoril o tom, prečo je dôležité hovoriť o holokauste.

  ÚC II.ročník - I..časť účelové cvičenia spojené s dňom zdravia

  Exkurzia: Pamiatky ZA exkurzia pre 1. A a 1.C - pamiatky mesta Žilina

  Svet médií príprava podujatia (komunikácia, zber poukazov - 2. a 3. ročník)

  Vstupné testovanie - Finančná gramotnosť vstupné testovanie finančnej gramostnosti - 2. ročník (platforma: Ja Slovensko)

  Príprava olympiád: EO, OKM príprava, oslovovanie žiakov, registrácia a pod.

  Príprava debatného turnaja príprava 1. stredoslovenského turnaja SDL 2022/2023 na gymnáziu, príprava reprezentácie

  školy

  UC I.ročník I.časť účelové cvičenia spojené s festivalom horských filmov a eko aktivitami

  Sympózium o nádeji 2022 Umenie žiť - VIII. tvorba komunít a vzťahov, o nádeji a zdravom prežití na zemi, prednáška na témy

  pedagogické, odborné, výchovné či sociálne, o tvorbe a podpore komunít, vytváraní

  vzťahov, rešpektovaní seba i druhých a o osobnosm rozvoji

  Kurz zimných športov kKurz športov v prírode pre I. ročník

  ÚC II.ročník - II.Časť účelové cvičenia spojené s DOD FBI UNIZA

  Kkontrola maturitných zadaní kontrola MZ v zmysle cieľových požiadaviek

  (OBN, DEJ, PSY, UMK

  Úprava maturitných zadaní - DEJ a PSY úprava MZ z predmetov dejepis a psychológia

  Cvičenie UHPO - Klub Červeného kríža členovia Klubu Gymza Červeného kríža sa zúčastnili na simulovanom cvičení UHPO v

  Oškerde

  Exkurzia: Sim EDU Žilina členovia klubu Gymza Červený kríž absolvovali návštevu unikátnych priestorov simulačno

  edukačného centra na miestnom spolku Červeného Kríža v Žiline

  Práca v médiách- prednáška Z. Holienčíková, redaktorka spravodajstva a jej prednáška spolu s diskusiou o práci v

  médiách- výber žiakov

  Internetová bezpečnosť a nenávistné informačná kancelária pre obete Žilina - Operačný program Efektívna verejná správa

  prejavy (MINV).

  Podanie projektu Vráťme šport do škôl vypracovanie a podanie projektu ŽSK Vráťme šport do škôl - úspešný

  zameraného na nové doskočisko

  a iné pomôcky

  Posledná večera: beseda beseda s akademickým maliarom S. Lajdom o jeho diele Posledná večera

  ÚC I. ročník - II. časť účelové cvičenia pre I. ročník realizované v škole a v lesoparku Chrasť (využitie

  Actionbound)

  Účasť na Rescue Žilina - figiranti niektorí členovia klubu Gymza Červeného kríža sa ako figuranti zúčastnili celodennej

  súťaže dobrovoľných záchranárov Rescue Žilina

  Výstupné testovanie - Finančná gramotnosť výstupné testovanie finančnej gramostnosti - 2. ročník (platforma: Ja Slovensko)

  Interné vzdelávanie učiteľov TSV realizácia vzdelávania prostredníctvom zdieľania materiálov a cvičení s

  - tréningové vozíky tréningovými vozíkmi

  Využívanie tréningových vozíkov v spolupráci s telocvikari.sk realizvoanie hodín TSV s využitím netradičného

  na hodinách TSV náradia

  Exkurzia Stanica záchrannej služby členovia klubu Gymza Červený kríž absolvovali návštevu na Stanici rýchlej záchrannej

  služby v Žiline

  Post vo FB skupine telocvikari.sk členovia klubu Gymza Červený kríž absolvovali návštevu na Hasičskej stanici v Žiline

  KOŽAZ III.ročník realizácia kurzu ochrany života a zdravia pre III.ročník

  Vstupný ročníkový test z ANJ testovanie žiakov I. ročníka, zisťovaná úroveň: A2

  EU deň jazykov 2022 tvorivé aktivity PK na hodinách cudzích jazykov.

  Divadelné predstavenie v ANJ divadelné predstavenie pre I. roč. "Last Wish"

  .

  Pilotná ústna DSD II-skúška simulácia ústnej DSD II-skúšky + hodnotenie.

  Písomné DSD II-skúšky (B2/C1) čítanie, počúvanie, písomná komunikácia

  DSD II-skúšky ústne (B2/C1) skúšky ústne (prednáška, prezentácia, rozhovor).

  MOCK test/ANJ/Cambridge testovanie momentálnej úrovne žiakov III. roč.

  Pilotná ústna DSD I-skúška simulácia ústnej DSD I-skúšky + hodnotenie.

  Návšteva p. Henßena na GYMZE odborný poradca a koordinátor NEJ/DSD.

  Písomné DSD I-skúšky (B1) čítanie, počúvanie, písomná komunikácia

  DSD I-skúšky ústne (B1) skúšky ústne (rozhovor, prezentácia).

  Poznávací zájazd Paríž poznávací zájazd, mix žiakov GYMZA.

  Stipendium Deutschland+ 3 týždne v Nemecku pre: Ema Novotná, II.A/DSD, návrh podaný dňa 04.04.2023

  Malá maturita z ANJ testovanie žiakov II. ročníka (B1).

  Malá maturita zo SJL testovanie žiakov II. ročníka

  Erasmus+ Nemecko týždenný pobyt skupiny III.A/DSD v Nemecku.

  § 2. ods. 1 h

  Projekty

  Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

  A) Dlhodobé

  B) Krátkodobé

  C) V školskom roku 2022/2023 boli školou vypracované projekty:

  A) dlhodobé

  1. Gymza číta, počíta a báda

  Aktivity projektu zamerané na zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov v oblasti matematickej, čitateľskej, finančnej a

  prírodovednej gramotnosti z OP Ľudské zdroje, začiatok 9/2019 - koniec 5/2023, získaná suma: 224 927,12 €.

  2. European Students for sustainability Erasmus+

  Medzinárodný projekt zameraný na klimatické zmeny a obnoviteľné zdroje energie, trvanie 10/2020-9/2023.

  3. Digital Compotence and eSafety Erasmus +

  Projekt zameraný na rozvoj kritického myslenia a rozpoznávania nástrach virtuálneho sveta 09/2020-08/2023.

  4. Erasmus+ KA2: Development through autonomy, self-responsibility an self-care: ePortfolios as a life-long-learning approach from

  secondary school to university"

  Spolupráca a partnerstvo medzi strednými a vysokými školami v oblasti inovácii vo VV procese, trvanie 01/2022-8/2024

  B) krátkodobé

  1. Show your talent

  Program neformálneho vzdelávania na podporu talentu mladých l'udí, trvanie 09/2022-4/2022

  2. KIA nadácia - Zelene oázy

  Projekt s názvom "Učebňa pod nebom" je zameraná na revitalizáciu exteriéru školy - átrium školy - kúpa altánku, v ktorom bude

  prebiehat' vyučovanie prírodných vied aj iných vyučovacích predmetov a zakúpením drevín a bylín trvanie 03/2022-10/2022

  3. Dofe - Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu

  Zapojenie žiakov školy do realizácie medzinárodného programu na získanie ceny vojvodu z Edinburgu, trvanie 09/2022-6/2023

  4. Erazmus+ Akreditácie - Skupinová mobilita žiakov zameraná na rozvoj komunikačných zručností žiakov v DSD triede a rozvoj

  spolupráce so školou V Nemeckej spolkovej republike 9/2022 - 6/2023..... 26 120,00 €

  C) V školskom roku 2022/2023 boli školou vypracované projekty:

  1. Poskytnutie grantu pre akreditovaný projekt Erasmus + Vzdelávanie a mobilita jednotlivcov, trvanie 6/2022-8/2023

  § 2. ods. 1 i

  Výsledky inšpekčnej činnosti

  V šk. roku 2022/2023 nebola na škole realizovaná kontrola zo ŠŠI.

  Bola realizovaná finančná kontrola ŽSK - Úrad najvyššieho kontrolóra - bez závažných zistení a opatrení.

  § 2. ods. 1 j

  Materiálno-technické podmienky

  V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

  - priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

  12 kmeňových učební, 8 odborných učební, školská knižnica, gymnastická telocvičňa, veľká telocvičňa, ihrisko, átrium

  - zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

  škola disponuje veľmi dobrým materiálno-technickým zabezpečením aj vďaka veľkej zaangažovanosti do národných a medzinárodných projetov ako aj výbornou spoluprácou s rodičovským združením

  - stručnú analýzu súčasného stavu

  v každej učebni je k dispozícii dataprojektor a PC, resp. notebook s wifi pripojením, škola disponuje najmodernejšími učebnými pomôckami, v škole nie je vo všetkých priestoroch k dispozícii teplá voda, v prístavbe zateká strecha, potrebná výmena podlách v triedach a školskej knižnici

  - potreby a pripravované plány

  potrebná rekonštrukcia palubovky v telocvični, revitalizácia átria a nevyhnutná rekonšrukcia ihriska, šatní

  § 2. ods. 1 k

  Úspechy a nedostatky

  Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

  - výsledky v internej časti - ústnej formy maturitnej skúšky,

  - práca so žiakmi v oblasti dobrovoľníctva,

  - rozmanitá projektová činnosť,

  - uplatnenie absolventov na trhu práce,

  - počet záujemcov o štúdium na našu školu prevyšuje o viac ako 300% možnosti školy,

  - štúdium našich absolventov na preferovaných VŠ (lekárske, farmaceutické, veterinárne f., VŠ s technickým zameraním a

  pod.),

  - adaptácia žiakov 1. ročníka na podmienky štúdia na gymnáziu

  Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

  - výsledky v celonárodných externých meraniach

  Návrh opatrení:

  - zlepšiť prípravu žiakov na celonárodne externé merania, využívaním rôznorodých inovatívnych metód práce, zapájanie sa do

  meraní ponúkaných NÚCEM v priebehu celého školského roka.

  § 2. ods. 4 a

  ŠVVP na SŠ

  Počet žiakov so ŠVVP: 5

  § 2. ods. 4 b

  Prijatí žiaci

  Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat : 307/188

  Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet / počet dievčat : 0

  Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet / počet dievčat :90/53

  Počet zapísaných prvákov k 30.6.2022: súčet / počet dievčat : 90/57

  Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2022: súčet / počet dievčat : 93/60


   Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
  prihlásení--307-----
  prijatí--90-----
  % úspešnosti--341%-----

  § 2. ods. 4 c

  Prihlášky na SŠ

  Počet záujemcov o štúdium 307. Povolený počet prijatých žiakov do 1. ročníka - 90.

  § 2. ods. 4 d

  Prijímacie skúšky

  Prijímacie skúšky sa konali písomnou formou zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky.

  § 2. ods. 4 e

  Odbory

  TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
  I.A7902 J gymnázium 
  I.B7902 J gymnázium 
  I.C7902 J gymnázium 
  II.A7902 J gymnázium 
  II.B7902 J gymnázium 
  II.C7902 J gymnázium 
  III.A7902 J gymnázium 
  III.B7902 J gymnázium 
  III.C7902 J gymnázium 
  IV.A7902 J gymnázium 
  IV.B7902 J gymnázium 
  IV.C7902 J gymnázium 

  § 2. ods. 4 f

  Klasifikácia tried

  TriedaANJCAJAPABIOBITCVCCVICVMCSLCLODEJDEUEKOETVFIG
  I.A1,97  2,35      2,19    
  I.B1,44  1,56      1,53    
  I.C1,97  2,37      2,37    
  II.A1,84  1,94      2,03    
  II.B1,81  1,69      1,59    
  II.C1,94  1,65      1,81    
  III.A1,97  1,84      1,39    
  III.B1,34  1,841,22     1,5    
  III.C1,72  1,22      1,63    
  IV.A1,74      3,142,6      
  IV.B1,54 1,58    2,94       
  IV.C1,54      3,61,9      

  TriedaFRJFYZGEMGEOGSACHECBPINFIOTKAJKNJKRJKFJLISMAT
  I.A1,132,03   2,19 1,42      2,68
  I.B 2,19   1,84 1,16      2,28
  I.C1,62,23   2,47 1,67      3,07
  II.A 1,71 1,32 2,26 2,26      2
  II.B 1,81 1,56 1,38 1      2,06
  II.C1,382,48 1,81 1,61 1,35      2,58
  III.A 1,87 1,19 1,71 1,19      2,39
  III.B 2,22 1,34 1,78 1,061     2,09
  III.C1,071,72 1,38 2,13 1      2,16
  IV.A      1        
  IV.B      1        
  IV.C      1        

  TriedaMPMMAPNAVNOSNEJOBNPREPROPMZPWSPSYRUJSAJSEBSED
  I.A    2,25          
  I.B    1,75          
  I.C               
  II.A    2,321,58         
  II.B    1,881,19         
  II.C    1,781,65         
  III.A    2,12,1         
  III.B    2,341,78  11     
  III.C     2,03     1,35   
  IV.A    2,37 2     1,741,252,5
  IV.B    2,15 1,33      1,4 
  IV.C    3 1,14    1,152,081,292,63

  TriedaSEESEFSEGSECSEISEMSNJSONSPRSUKSEPSSLSSJSJLSpr
  I.A             2,11
  I.B             2,161
  I.C             1,971
  II.A             21
  II.B             1,841
  II.C             1,941
  III.A             1,871
  III.B             1,911
  III.C             1,591
  IV.A 3 1,432,672,43 2,4  2  2,31
  IV.B 2,5 1,52        2,231
  IV.C 2,5 1,562,52,5 3,14  2  2,581

  TriedaSPJTSVTHUMKVKFVKLVKMVKUVCH
  I.A 1 1,35     
  I.B 1       
  I.C 1 1,83     
  II.A 1 1,06     
  II.B 1 1,13     
  II.C 1 1,1     
  III.A 1       
  III.B 1      1,67
  III.C 1       
  IV.A 1  1 32 
  IV.B 1  1 2,362,4 
  IV.C 1    32,13 

  Prospech žiakov

  TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
  I.A318121100000
  I.B321014800000
  I.C303101700000
  II.A31419800000
  II.B321417100000
  II.C328121200000
  III.A311013800000
  III.B321314500000
  III.C321611500000
  IV.A27771300000
  IV.B261031300000
  IV.C265111000000

  § 2. ods. 4 g

  Úspešnosť školy pri príprave žiakov

  Zo 79 žiakov si podalo prihlášky na VŠ 77 žiakov. Úspešnosť prijatia 100%.


  PredmetVýsledky EČVýsledky PFIČVýsledky ÚFIČ
  slovenský jazyk a literatúra68,4768,861,91
  anglický jazyk B262,3372,261,76
  nemecký jazyk B254,0370,001,43
  matematika52,17 2,04
  biológia  1,39
  dejepis  1,78
  fyzika  2,00
  geografia  1,17
  chémia  1,23
  informatika  2,21
  občianska náuka  1,62
  psychológia  1,10
  umenie a kultúra  1,40

  § 2. ods. 4 h

  Uplatnenie žiakov

  Uplatnenie žiakov - prijatí žiaci na VŠ:

  lekárske fakutly - 9 prijatých žiakov

  farmácia - 9 prijatých žiakov

  veterinárne lekárstvo - 2 prijatí žiaci

  zdravotníctvo (fyzioterapia a pod., nie priamo medicína)- 5 prijatých žiakov

  prírodné vedy - 31 prijatých žiakov

  technika, informatika - 28 prijatých žiakov

  právo - 1 prijatý žiak

  sociálne vedy - 4 prijatí žiaci

  psychológia - 9 prijatých žiakov

  pedagogika - 16 prijatých žiakov

  ekonomika - 16 prijatých žiakov

  medzinárodné vzťahy - 4 prijatí žiaci

  cudzie jazyky - 6 prijatých žiakov

  umenie - 2 prijatí žiaci

  policajná akadémia - 1 prijatý žiak

  marketing - 1 prijatý žiak

  záhradníctvo - 1 prijatý žiak

  archeológia - 1 prijatý žiak

  antropológia - 1 prijatý žiak

  história - 5 prijatých žiakov

  prijatí absolventi na VŠ v SR (chcú nastúpiť) - 52 absolventov

  prijatí absolventi na VŠ v ČR (chcú nastúpiť) - 24 absolventov

  prijatí absolventi na VŠ v EÚ (chcú nastúpiť) - 3 absolventi

  § 2. ods. 5 a

  Finančné a hmotné zabezpečenie

  1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

  961 234€

  2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

  -

  3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

  8 640€

  4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

  Rodičovské združenie pri Gymnáziu Hlinská 29 v Žiline poskytlo v školskom roku 2022/2023 pre predmetové komisie finančnú čiastku vo výške 8575 €:, na nákup učebných pomôcok, vecných cien do súťaží a odmeny pre žiakov za reprezentáciu školy a dosiahnuté výchovno - vzdelávacie výsledky.

  5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

  52 100€

  § 2. ods. 5 b

  Voľnočasové aktivity

  Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
  Cambridge advanced English251PaedDr. Martin Huňora
  Crossfit201PaedDr. Žaneta Ondrušová
  Čitateľský klub321PaedDr. Katarína Červencová
  Debatný klub321Mgr. Stanislav Ďurek, PhD.
  Doučovanie zo SJL191Mgr. Erika Čahojová
  Chémia a ja301PaedDr. Katarína Kitašová
  Informatický krúžok191Mgr. Marek Vaňko
  Klub červeného kríža301Mgr. Zuzana Bebčáková, PhD.
  Konverzácia po francúzsky171Mgr. Tatiana Palúchová Andreeva
  Matematický krúžok301PaedDr. Andrea Bednárová, PhD.
  Spolu to zvládneme201Mgr. Zuzana Labancová

  § 2. ods. 5 c

  Spolupráca školy s rodičmi

  Spolupráca školy s rodičmi

  a) v oblasti rozvoja materiálnej základne

  Rodičovské združenie pri Gymnáziu Hlinská 29 v Žiline poskytlo v školskom roku 2022/2023 pre predmetové komisie finančnú čiastku vo výške 8575 €:, na nákup učebných pomôcok, vecných cien do súťaží a odmeny pre žiakov za reprezentáciu školy a dosiahnuté výchovno - vzdelávacie výsledky.

  Rodičovské združenie sa spolupodieľalo i na financovaní projektov, realizáciu celoškolských aktivít. a propagácii školy.

  b) spolupráca v oblasti komunikácie

  Komunikácia predmetových komisií so zákonnými zástupcami žiakov aj v školskom roku 2022/2023 pokračovala v nastolenom pozitívnom trende. Členovia jednotlivých predmetových komisií navštevovali triedne schôdze rodičovského združenia, na ktorých informovali zákonných zástupcov o obsahu, ciel'och, kritériách hodnotenia vyučovacích predmetov, o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov, o plánovaných aktivitách školy a pod. V tomto školskom roku sme pokračovali v realizácii schôdzí rodičovských združení, počas ktorých mali zákonní zástupcovia možnosť vo väčšej miere využiť individuálne konzultácie s príslušnými vyučujúcimi.

  V prípade potreby pedagógovia komunikovali so zákonnými zástupcami aj telefonicky, resp. e-mailom, resp. cez EduPage. Aktuálne informácie o škole, o realizovaných aktivitách boli pravidelne zverejňované na webovom sídle školy www.gymza.sk. V šk. roku 2022/2023 škola využívala elektronickú triednu knihu, vd'aka ktorej mali zákonní zástupcovia aktuálne informácie o hodnotení a dochádzke svojho dieťaťa.

  Záver

  Vypracoval: Ing. Jarmila Turoňová

  V Žiline, 2.októbra 2023

  Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 2.10. 2023

  Vyjadrenie rady školy

  Členovia Rady školy pri Gymnáziu Hlinská 29 v Žiline dňa 2.10. 2023 vyjadrili bez pripomienok jednohlasne súhlasné stanovisko k správe o VVČ za školský rok 2022-2023.

  Schválenie zriaďovateľom školy

  Správa o VVČ za šk. rok 2022/2023 bola prerokovaná a schválená ŽSK.

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

 

kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk