• Záverečná správa

 • Správa za školský rok

  Správa

  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022

  Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

  § 2. ods. 1 a

  Údaje o škole

  Názov školyGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina
  Adresa školyHlinská 29, 011 80 Žilina
  Telefón+421 x 0417637700
  E-mailgymnazium@gymza.sk
  WWW stránkahttps://gymza.edupage.org

  Vedúci zamestnanci školy

   Priezvisko, menotelefóne-mail
  RiaditeľIng. Jarmila Turoňová041/7637700 kl.102turonova@gymza.sk
  ZRŠPaedDr. Katarína Kitašová041/7637700 kl.120kitasova@gymza.sk
  ZRŠPaedDr.Antónia Bartošová041/7637700 kl.125bartosova@gymza.sk

  Rada školy

   Titl., priezvisko, menoKontaktFunkcia
  predsedaMgr. Fučíková Andreafucikova@gymza.sk 
  pedagogickí zamestnanciPaedDr. Bednárová Andrea, PhD.bednarova@gymza.sk 
  ostatní zamestnanciBeňadiková Jarmilabenadikova@gymza.sk 
  zástupcovia rodičovMUDr. Kurjaková Zuzanazuzanakurjak@gmail.com 
   JUDr. Kucková Zuzanazuzana.kuckova@post.sk 
   Mgr. Mačeková Marcelamaca.macekova@gmail.com 
  zástupca zriaďovateľaBc. Adamková Marcelamarcela.adamkova@zilinskazupa.sk 
  iníPaedDr. Chodelková Ľudmilavedenie@zirafa.sk 
   Ing. Kapitulík Martinmartin@kapitulik.sk 
   MUDr. Popluhár Juraj, PhD.,MBApopluhar@fnspza.sk 
   Šoška Patriksoskap@gymza.sk 

  § 2. ods. 1 b

  Údaje o zriaďovateľovi

  NázovŽilinský samosprávny kraj
  SídloKomenského 48, 011 80 Žilina
  Telefón041/50 32 111
  E-mailinfo@zilinskazupa.sk

  § 2. ods. 1 c

  Činnosť rady školy

  V školskom roku 2021/2022 Rada školy zasadala per rollam 4 krát. V rámci online stretnutí vydala súhlasné stanovisko k prijímaciemu konaniu k návrhu na počet tried žiakov 1.ročníka pre školský rok 2022/2023, k inovácii ŠkVP a súhlasné stanovisko k správe o VVČ pre rok 2020/2021.

  Poradné orgány školy a ich funkcia:

  Pedagogická rada školy

  Pedagogická rada, ktorej členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci školy ako najvyšší poradný orgán riaditeľky školy v rámci jej kompetencií navrhovala opatrenia na zlepšenie práce školy, odporúčala návrhy riešení a prerokovávala návrhy pre rozhodnutia riaditeľky školy. Súčasťou programov boli rokovania o výchovno-vzdelávacích procesoch, cieľoch a úlohách školy, hodnotili sa výsledky prospechu, dochádzky a správania žiakov, rokovalo sa o návrhoch výchovných opatrení a vyjadrovali sa názory k všetkým otázkam pedagogického procesu, schvaľovali príslušné dokumenty a definovali spoločné postupy pre riešenie úloh, resp. problémov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu v škole. Pedagogická rada školy sa stretávala na poradách v zmysle plánu práce školy, plánu pracovných stretnutí a podľa aktuálnej potreby.

  Gremiálna rada

  Gremiálna rada riaditeľky školy rokovala v týždenných intervaloch, organizačne zabezpečovala, sledovala, kontrolovala a vyhodnocovala plnenie mesačných úloh školy, pripravovala materiály na zasadnutia pedagogickej rady a operatívne riešila nevyhnutné úlohy na zabezpečenie chodu školy.

  Veľká gremiálna rada riaditeľky školy bola pracovným stretnutím vedenia školy, vedúcich predmetových komisií, výchovného poradcu, koordinátora pre prírodovedný program a koordinátora ŽŠR. Členovia sa stretávali v súlade s plánom realizácie pracovných stretnutí školy. Rokovali o priebežnom plnení plánu práce školy, riešili otázky súvisiace s tvorbou a realizáciou školského vzdelávacieho programu, pedagogického procesu, vzájomne sa informovali o návrhoch akcií do mesačných plánov školy, resp. inovatívnych zmenách v pracovnom procese a koncepčne plánovali ďalšie smerovanie školy.

  Pracovná porada

  Pracovné porady sa realizovali v súlade s plánom práce školy. Zamestnanci riešili úlohy týkajúce sa prevádzky školy, organizácie školského roka.

  Prijímacia komisia

  Prijímaciu komisiu riaditeľka školy zriadila ako svoj poradný orgán na zabezpečenie prípravy, priebehu a spracovania výsledkov prijímacích skúšok a posúdenie študijných predpokladov uchádzačov o štúdium.

  Predmetové komisie

  V školskom roku 2021/2022 pracovali v škole 4 PK. Členmi príslušných predmetových komisií boli pedagogickí zamestnanci s rovnakou alebo príbuznou aprobáciou predmetov.

  Predmetové komisie ako metodicko-poradné orgány participovali v rámci vzájomnej spolupráce s riaditeľkou školy pri rozhodovaní v rôznych školských činnostiach. Prácu v predmetových komisiách (ďalej len PK) koordinovali vedúci PK. Napĺňali úlohy svojich vlastných plánov činnosti, pri tvorbe ktorých vychádzali z poslania PK a jej funkcií : odborno-metodickej, riadiacej, organizačnej, kontrolnej, hodnotiacej i materiálno-technickej. Všetci pedagogickí zamestnanci pracovali v PK podľa svojej aprobácie. Na svojich zasadnutiach riešili najmä úlohy súvisiace so ŠkVP, s formou i obsahom tematických výchovno-vzdelávacích plánov, s realizáciou výchovno-vzdelávacieho procesu i aplikáciou rôznych záverov do tohto procesu, s dôslednou aplikáciou do praxe a jednotným výkladom Vnútorného systému hodnotenia a klasifikácie žiakov v jednotlivých vzdelávacích predmetov na Gymnáziu Hlinská. Súčasťou zasadnutí boli aj informácie o absolvovaných vzdelávaniach a interné vzdelávanie členov komisie. Vedúci predmetových komisií koordinovali činnosť svojich členov počas mimoriadnej situácie v rámci dištančného vzdelávania.

  Metodické združenie triednych učiteľov

  Metodické združenia koordinovali prácu triednych učiteľov v rámci ročníka. Stretávali sa na podnet zástupkyň riaditeľky školy alebo na základe plánu metodického združenia a venovali sa vzdelávaniu triednych učiteľov, tiež riešili aktuálne otázky v rámci ročníka, napr. voľba voliteľných predmetov, realizácia maturitnej skúšky, príprava a zabezpečenie vlastných a mimoškolských akcií ročníka

  § 2. ods. 1 d

  Údaje o počte žiakov

  Počet žiakov školy: 362

  Počet tried: 12

  Podrobnejšie informácie:

  TriedaPočet žiakov
  I.A31
  I.B33
  I.C31
  II.A31
  II.B32
  II.C31
  III.A27
  III.B28
  III.C27
  IV.A31
  IV.B30
  IV.C30

  § 2. ods. 1 e

  Zamestnanci

  Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
  TPP319319
  DPP0000
  Znížený úväzok101101
  ZPS3131
  Na dohodu0000

  § 2. ods. 1 f

  Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

  početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
  učiteľov03131
  vychovávateľov000
  asistentov učiteľa000
  spolu03131

  § 2. ods. 1 g

  Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

  Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
  Literárna Senica1  úspešný riešiteľ 
  Olympiáda zo SJL,kat.B1 1.miesto  
  Ruské slovo3 1.miesto,3 miesto  
  Ruské slovo2  3.miesto 
  Olympiáda v ANJ,kat.2B1 1.miesto  
  Olympiáda v ANJ,kat.2C11 10.miesto  
  Olympiáda v NEJ,kat.2A1 1.miesto  
  Olympiáda v NEJ,kat.2B1 4.miesto  
  Olympiáda v španielskom jaz.,kat.D1 6.miesto  
  Olympiáda ľudských práv1 8.miesto-postup na ck  
  Olympiáda v NEJ,kat.2A1  5.miesto 
  Olympiáda v ANJ,kat.2B1  3.miesto 
  SOČ,odbor 021 2.miesto-postup na celošt.kolo  
  SOČ,odbor 031 3.miesto  
  SOČ,odbor 041 2.miesto-postup na celošt.kolo  
  SOČ,odbor 041 4.miesto  
  SOČ,odbor 041 3.miesto  
  SOČ, odbor 122 3.miesto  
  SOČ, odbor 131 4.miesto  
  SOČ,odbor 172 1.miesto-postup na celošt.kolo  
  SOČ,odbor 172  2.miesto 
  SOČ,odbor 021  3.miesto 
  SOČ,odbor 041  6.miesto-úspešný riešiteľ 
  Chemická olympiáda,kat.A1 5.miesto  
  Olympiáda z GEO,kat.Z1 2.miesto  
  Chemická olympiáda, kat.B1 1.miesto1.miesto 
  Olympiáda z GEO,kat.Z1  úspešný riešiteľ 
  Ekonomická olympiáda2 úspešný riešiteľ  
  Olympiáda ľudských práv1  10.miesto 
  Olympiáda kritického myslenia1 2.miesto  
  Olympiáda kritického myslenia1  11.miesto 
  Olympiáda zo SJL, kat.B1  5.miesto 
  BARS 20223  5.miesto 
  BARS 20223  úspešný riešiteľ 

  Aktivity a prezentácia na verejnosti

  Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

  Spolupráca školy s rodičmi

  a) v oblasti rozvoja materiálnej základne

  Rodičovské združenie pri Gymnáziu Hlinská 29 v Žiline poskytlo v školskom roku 2021/2022 pre predmetové komisie finančnú čiastku 8703 € určenú na nákup učebných pomôcok, vecných cien do súťaží a odmeny pre žiakov za reprezentáciu školy a dosiahnuté výchovno - vzdelávacie výsledky.

  Z poskytnutých finančných prostriedkov sa zakúpili IKT technik a ďalšie učebné pomôcky na podporu dištančného vzdelávania . Rodičovské združenie sa spolupodieľalo i na financovaní projektov, realizáciu celoškolských aktivít. a propagácii školy.

  b) spolupráca v oblasti komunikácie

  Komunikácia predmetových komisií s rodičmi sa aj v školskom roku 2021/2022 pokračovala nastolenom pozitívnom trende. Vzhľadom na obmedzenia v súvislosti s covid - 19 sa počas školského roka realizovali schôdze RZ online, resp. prezenčne. Členovia jednotlivých predmetových komisií navštevovali triedne schôdze rodičovského združenia, na ktorých informovali zákonných zástupcov o obsahu, cieľoch, kritériách hodnotenia vyučovacích predmetov, o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov, o plánovaných aktivitách školy a pod. V tomto školskom roku sme pokračovali v realizácii schôdzí rodičovských združení, počas ktorých mali zákonní zástupcovia možnosť vo väčšej miere využiť individuálne konzultácie s príslušnými vyučujúcimi.

  V prípade potreby pedagógovia komunikovali so zákonnými zástupcami aj telefonicky, resp. e-mailom, resp. cez EduPage. Aktuálne informácie o škole, o realizovaných aktivitách boli pravidelne zverejňované na webovom sídle školy www.gymza.sk. V šk. roku 2021/2022 škola využívala elektronickú triednu knihu, vďaka ktorej mali zákonní zástupcovia aktuálne informácie o hodnotení a dochádzke svojho dieťaťa. Veľkým prínosom bola e-triedna kniha v čase mimoriadnej situácie počas dištančného vyučovania.

  Formy prezentácie školy na verejnosti

  Deň otvorených dverí online Kolektív zamestnancov + žiaci prefekti Realizácia online DOD prostredníctvom platformy MS teams

  Online-SommerakademieOnline letná akadémia: zábavno-vzdelávací experiment v nemeckom jazyku v mesiaci august s vyhodnotením v mesiaci september.

  Absynt 2021 vyhodnotenie čitateľskej súťaže, mimoriadna cena v kategórii REPortáž, správa na webe

  Cvičná škola pre Žilinskú univerzitu - Fakultu humanitných vied

  Organizácia a realizácia pedagogickej praxe na našom gymnáziu ako cvičnej škole, cviční učitelia pre predmet Výchova k občianstvu/Občianska náuka, anglický jazyk

  Erasmus +vybraní žiaci Realizácia projektových aktivít žiakov a učiteľov školy

  SOČ - okresné kolo Organizácia a realizácia 44. ročníka okresného kola SOČ na našej škole - online forma

  Webové sídlo školy M. Šlosár - žiak Správa webovej stránky školy, ktorá je vytváraná z príspevkov PK, žiakov, vedenia školy a školských koordinátorov, aktualizácia databázy fyzikálnych simulácií

  Zverejňovanie aktuálnych informácií

  Instagram školy -Zverejňovanie aktuálnych informácií, propagácia školy

  Facebook školy -Zverejňovanie aktuálnych informácií, propagácia školy

  Rodičovské združenie -Informovanie rodičov o výučbe a hodnotení jednotlivých vyučovacích predmetov, vyhotovenie ročníkových testov a doterajšej výchovno - vzdelávacej situácie v triedach

  Show your talent -Konferencia pri príležitosti ukončenia rozvojového programu zameraného na podporu žiackeho talentu, vysielaná aj online

  Letný kemp 2022-Letný tábor pre žiakov gymnázia v predposledný augustový týždeň zameraný na spoznanie nových spolužiakov a rozvoj prírodovednej, čitateľskej a finančnej gramotnosti

  Chémia a technológie pre život - Celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, reprezentoval nás s posterom Laboratórna príprava glycerolu ako vedľajšieho produktu pri výrobe biopalív.

  Prezentácia výsledkov projektu Klíma školy-Prezentácia výsledkov projektu Klíma školy zúčastnených škôl v zasadačke ŽSK

  Školské sociálne siete

  V školskom roku 2021/2022 boli spravované počas celého roka oficiálne sociálne siete školy - instagram a facebook, ktoré boli spravované žiackym parlamentom a jeho koordinátorkou Mgr. Gdovcovou Monikou. Okrem toho sa zverejňovali aktuálne informácie na webovom sídle školy: www. gymza.sk.

  Školský časopis

  Žiaci školy vytvorili pracovnú skupinu, ktorá v školskom roku 2021/2022 vydala 2 čísla školského časopisu pod názvom Gymzák - v online podobe. Venoval sa najdôležitejším školským aktivitám a zaujímavým osobnostiam z gymzáckeho života.

  Prezentácia žiackeho parlamentu na verejnosti : prezentovaná v školskom rozhlasovom vysielaní, na nástenke ŽŠR, na webovej stránke ŽŠR i Gymnázia Hlinská 29 v Žiline.

  Realizované aktivity:

  • natočené vianočné video žiakov a zamestnancov gymnázia,

  • spoty na fcb, instagrame ako podpora propagácie školy pred DOD,

  • zbierkou na utečencov z Ukrajiny.

  Tvorivé aktivity v rámci Európskeho dňa jazykov Zaujímavými aktivitami na vyučovaní motivovať žiakov učiť sa cudzí jazyk/poukázať na význam cudzích jazykov vo svete.

  Zmúdri - Školenie zamerané na aplikovanie inovačných metód na hodine OBN

  Pilotná DSD II-skúška - Konferencia s nemeckou lektorkou a nemeckým asistentom: "Priebeh a hodnotenie ústnej DSD II-skúšky".

  DSD skúšky I . a II. (písomná a ústna časť) - Realizácia písomných DSD I a II-skúšok (3 časti: čítanie, počúvanie, písomná komunikácia).

  Vstupný ročníkový test z anglického jazyka, matematiky a slovenského jazyka pre I. ročník -Testovanie žiakov I. ročníka s cieľom zabezpečiť kontinuitu jazykového, prírodovedného vzdelávania pri prechode žiakov zo ZŠ na SŠ.

  Beseda s Olgou Kroshkinou -Informácie o možnosti vysokoškolského štúdia v Ruskej federácii

  Beseda o možnosti štúdia vo Viedni - Informácie o možnosti vysokoškolského štúdia na Fachhochschule vo Viedni

  Beseda UKF - Informácie o digitálnych technológiách a sysdtéme GIS s Doc. RNDr. Matejom Vojtekom, PhD

  Workshopy pre žiakov - Rozvoj sociálnych a komunikačných kompetencií pri práci s mladými ľuďmi- ako viesť záujmové kluby

  Seminár Dofe + expedície -Účasť na komplexnom rozvojovom programe „Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu“

  Projekt Klimatickí ambasádori - Roots & Shoots -Študenti sa počas školského roka pod vedením pedagóga zapájajú do environmentálnych aktivít ako klimatickí ambasádori, No waste a ekologické Vianoce

  BARS2 - Stredoškolská súťaž expedície do Himalájí

  Malá maturita z ANJ - Písomná a ústna časť maturitnej skúšky z ANJ pre žiakov II. ročníka (úroveň B1)

  Malá maturita zo SJL - pilotná skúška - Písomná a ústna časť maturitnej skúšky zo SJLpre žiakov II. ročníka

  Ekologické aspekty budov - Beseda s ENV zameraním pre žiakov 4. ročníka v rámci projektu SKGBC - Projekt Interreg "Príprava študentov pre prax v oblasti udržateľných budov"

  Festival Ekotop film - Online prehliadka filmov s environmentálnym zameraním

  Projektové vyučovanie v prírodovedných triedach - Zadanie projektovej úlohy, vytvorenie pracovných tímov, riešenie úloh, prezentovanie a vyhodnotenie projektových úloh

  Aj TY v IT - Girl’s Day, celosvetový deň žien a dievčat v IT. Predstavenie sveta IT a moderných technológií dievčatám vo veku 15-19 rokov a priblíženie možnosti štúdia, práce či podnikania v sektore IT.

  § 2. ods. 1 h

  Projekty

  Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

  A) Dlhodobé

  B) Krátkodobé

  C) V školskom roku 2021/2022 boli školou vypracované projekty:

  PROJEKTY

  A) dlhodobé

  1. Gymza číta, počíta a báda

  Aktivity projektu zamerané na zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov gymnázií v oblasti matematickej, čitateľskej, finančnej a prírodovednej gramotnosti z OP Ľudské zdroje, začiatok 9/2019 - koniec 5/2023, získaná suma: 224 927,12 €

  2. European Students for sustainability Erazmus+

  Medzinárodný projekt zameraný na klimatické zmeny a obnoviteľné zdroje energie, trvanie 09/2020-8/2023

  3. Digital Compotence and eSafety Erazmus +

  Projekt zameraný na rozvoj kritického myslenia a rozpoznávania nástrah virtuálneho sveta 10/2020-8/2023

  4. Erazmus+ KA2: Development through autonomy, self-responsibility an self-care: ePortfolios as a life-long-learning approach from secondary school to university“

  Spolupráca a partnerstvo medzi strednými a vysokými školami v oblasti inovácii vo VV procese, prepojenie stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania, trvanie 01/2022-8/2024

  B) krátkodobé

  1. Show your talent

  Program neformálneho vzdelávania na podporu talentu mladých ľudí, trvanie 09/2022-4/2022

  2. KIA nadácia - Zelené oázy

  Projekt s názvom "Učebňa pod nebom" je zameraný na revitalizáciu exteriériu školy - átrium školy - kúpa altánku, v ktorom bude prebiehať vyučovanie prírodných vied aj iných vyučovacích predmetov a zakúpením drevín a bylín a osadením info tabúľ, trvanie 03/2022-9/2022

  3. Roots and shoots

  Globálny vzdelávací program o nachádzaní a riešení problémov prostredia, v ktorom žijeme, trvanie 09/2021-6/2022

  4. Dofe - Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu

  Zapojenie žiakov školy do realizácie medzinárodného programu na získanie ceny vojvodu z Edinburgu, trvanie 09/2021-6/2022

  C) V školskom roku 2021/2022 boli školou vypracované projekty:

  1. KIA nadácia - Zelené oázy

  Projekt s názvom "Učebňa pod nebom" je zameraný na revitalizáciu exteriériu školy - átrium školy - kúpa altánku, v ktorom bude prebiehať vyučovanie prírodných vied aj iných vyučovacích predmetov a zakúpením drevín a bylín a osadením info tabúľ, trvanie 03/2022-9/2022

  2. Poskytnutie grantu pre akreditovaný projekt Erazmus +

  Vzdelávanie a mobilita jednotlivcov, trvanie 6/2022-8/2023

  § 2. ods. 1 i

  Výsledky inšpekčnej činnosti

  Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 15.03.2022

  Druh inšpekcie: Tematická inšpekcia č.5074/2021-2022 - Realizácia externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky

  Závery: Predseda ŠMK a predsedovia PMK boli vymenovaní v stanovenom termíne (22.02.2022) Pri realizácii externej časti a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky na gymnáziu sa nevyskytli žiadne nedostatky.

  § 2. ods. 1 j

  Materiálno-technické podmienky

  V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

  - priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.) - Škola má k dispozícii 31 učební, z nich 12 slúži zároveň ako kmeňové triedy. Škola disponuje veľkou telocvičňou a jednou gymnastickou učebňou, žiaci využívajú 14 odborných učební v predmetoch cudzie jazyky, slovenský jazyk a literatúra, matematika, fyzika, biológia, chémia, informatika.

  Materiálno - technické podmienky

  Priestory školy

  Učebne a odborné učebne - stav priemerný. Nutná oprava podlahy, niektoré majú ešte pôvodné linoleum z roku 1965.Rovnako je potrebné v učebniach a odborných učebniach, ale i v kabinetoch a kanceláriách vymeniť radiátory.

  Pôvodné žiarivky je nutné vzhľadom na ich energetickú náročnosť vymeniť za ledkové, ktoré sú ekologickejšiou a zdlhodobého horizontu lacnejšou alternatívou. Všetky žiarovky cca 150 ks a žiarivky v 2 učebniach sme vymenili za ledkové.

  Telocvičňa potrebuje rekonštrukciu podlahy a ochranných prvkov na stenách. Zázemie telocvične je po úplnej rekonštrukcii vo výbornom stave, len teplá voda je riešená pomocou bojlerov. Výmeničku máme nadimenzovanú na distribúciu TUV, keďže neexistujú rozvody nevieme ju využiť v učebniach, WC a sprchách v telocvični a vyrábame drahú teplú vodu elektrickým ohrevom.

  Ihrisko - už od roku 2011 sa rieši rekonštrukcia ihriska. Projekty existujú, zatiaľ nerealizované.

  V školskom roku 2021/2022 sme zrealizovali výmenu zabezpečovacieho zariadenia, ktoré sme doplnili o EPZ, pohybové senzory a vonkajšie kamery chrániace átrium školy.

  Zabezpečenie výučby učebnými pomôckami - vyučovací proces je plne pokrytý využívaním učebných pomôcok. V spolupráci s Rodičovským združením pri Gymnáziu Hlinská sa priebežne kupujú nové a aktuálne vydávame pomôcky na všetky predmety.

  Stručná analýza súčasného stavu - Všetky učebne sú vybavené IKT technikou - dataprojektor/ interaktívna tabuľa, notebook.

  Potreby a pripravované plány

  V rámci potrieb je prioritou oprava strechy na prístavbe nad šatňami a v prístavbe jazykového traktu s jazykovými učebňami.

  Druhou prioritou je zónová regulácia, ktorá by mala priniesť správne dimenzovanie teploty podľa využívaných miestností a tým aj úsporu energie.

  Dôležitou prioritou je vybudovanie rozvodu TUV po celej škole, na ktorej výrobu máme aj dimenzovanú výmeničku.

  V rámci pripravovaných plánov je na investičnom oddelení odovzdaná vizualizácia šatní s potrebnou výkresovou dokumentáciou k ohláseniu a začatiu konania.

  Škola, ktorá má držať trend a byť školou 3. tisícročia by mala mať reprezentačný priestor v podobe auly, ktorý je dôležitý pre vnútorný život školy.

  Veľkou potrebou je dovybavenie učební informatiky novými počítačmi, nakoľko súčasné nie sú svojim hardvérom postačujúce pre využívanie na hodinách informatiky.

  § 2. ods. 1 k

  Úspechy a nedostatky

  Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

  výsledky v internej časti - ústnej formy maturitnej skúšky,

  dobré výsledky - práca so žiakmi v oblasti dobrovoľníctva,

  rozmanitá projektová činnosť,

  uplatnenie absolventov na trhu práce,

  počet prijatých žiakov na preferovanú vysokú školu

  kvalitná realizácia dištančného vzdelávania.

  Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

  výsledky v celonárodných externých meraniach

  Návrh opatrení:

  zlepšiť prípravu žiakov na celonárodné externé merania, využívaním rôznorodých inovatívnych metód práce,

  zapájanie sa do meraní ponúkaných NÚCEM v priebehu celého školského roka

  § 2. ods. 4 a

  ŠVVP na SŠ

  Počet žiakov so ŠVVP: 3 žiaci

  § 2. ods. 4 b

  Prijatí žiaci

  Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat : 307/188

  Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet / počet dievčat : 0

  Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet / počet dievčat : 84/53

  Počet zapísaných prvákov k 30.6.2021: súčet / počet dievčat : 84/ 57

  Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2021: súčet / počet dievčat : 93/60


   Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
  prihlásení  307     
  prijatí  84     
  % úspešnosti  365     

  § 2. ods. 4 e

  Odbory

  TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
  I.A7902 J gymnázium 
  I.B7902 J gymnázium 
  I.C7902 J gymnázium 
  II.A7902 J gymnázium 
  II.B7902 J gymnázium 
  II.C7902 J gymnázium 
  III.A7902 J gymnázium 
  III.B7902 J gymnázium 
  III.C7902 J gymnázium 
  IV.A7902 J gymnázium 
  IV.B7902 J gymnázium 
  IV.C7902 J gymnázium 

  § 2. ods. 4 f

  Klasifikácia tried

  TriedaANJCAJAPABIOBITCVCCVICVMCSLCLODEJDEUEKOETVFIG
  I.A1,53  1,33      2,2    
  I.B1,5  1,53      2,27    
  I.C1,67  1,87      2,37    
  II.A1,9  1,65      1,84   1,16
  II.B1,75  1,34      1,84   1,06
  II.C1,58  1,39      1,16   1,29
  III.A2,04  1,85      1,56    
  III.B1,81  2,151     2,19    
  III.C2,12  2,08      2,38    
  IV.A2,16      2,562,3      
  IV.B2,23      2,172      
  IV.C2,4      32,4      

  TriedaFRJFYZGEMGEOGSACHECBPINFIOTKAJKNJKRJKFJLISMAT
  I.A 2,83   1,47 1,3      2,6
  I.B 1,23   1,4 1,07      1,83
  I.C1,232,73   1,67 1,07      2,53
  II.A 2,55 1,61 1,74 1,16      2,32
  II.B 2,13 1,75 1,59 1,34      2,44
  II.C1,42,32 1,23 1,74 1,16      2,13
  III.A 3,3 1,41 1,56 1,07      2,37
  III.B 2,58 1,65 1,62 1,231     2,31
  III.C 1,85 2,08 1,65 1,15      2,85
  IV.A      1,25        
  IV.B1,73     1,33        
  IV.C      1        

  TriedaMPMMAPNAVNOSNEJOBNPREPROPMZPWSPSYRUJSAJSEBSED
  I.A    2,07          
  I.B    1,63          
  I.C    1,76          
  II.A    21,77         
  II.B    2,161,66         
  II.C     1,52     1,13   
  III.A    2,441,59         
  III.B    2,152,46  11     
  III.C    2,852,08     1,23   
  IV.A    2,16 1     2,291,892
  IV.B    3 1     2,321,642,14
  IV.C      1    1,62,422,181,8

  TriedaSEESEFSEGSECSEISEMSNJSONSPRSUKSEPSSLSSJSJLSpr
  I.A             1,971
  I.B             1,631
  I.C             2,071
  II.A             2,11
  II.B             1,911
  II.C             2,061
  III.A             2,331
  III.B             2,351
  III.C             2,461
  IV.A 2,52,51,861,752,33 2,311,67 1,9  2,521
  IV.B 32,292,441,332,56 2,641 2,07  2,571
  IV.C 32,42,092,293,1 2,361,75 2,38  2,271

  TriedaTSVTHUMKVKFVKLVKMVKUVCH
  I.A1 1,3     
  I.B1       
  I.C1 1,1     
  II.A1 1,16     
  II.B1 1,16     
  II.C1 1,23     
  III.A1       
  III.B1      1,4
  III.C1       
  IV.A1     1,5 
  IV.B1     1,86 
  IV.C1     2,5 

  Prospech žiakov

  TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
  I.A311201000000
  I.B331413600000
  I.C311191100000
  II.A31617801000
  II.B321410800000
  II.C311317100000
  III.A272111400000
  III.B28881200000
  III.C272101501000
  IV.A31781600000
  IV.B30771600000
  IV.C303141300000

  § 2. ods. 4 g

  Úspešnosť školy pri príprave žiakov

  Počet absolventov : 91

  Počet prijatých na VŠ : 90 (99%)

  Počet žiakov na Úrade práce : 1 (1%)

  § 2. ods. 4 h

  Uplatnenie žiakov

  99 % žiakov pokračuje v štúdiu na vysokej škole s medicínskym, technickým resp. humanitným zameraním.

  § 2. ods. 5 a

  Finančné a hmotné zabezpečenie

  1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov: 928 160 eur

  ...

  2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

  ...

  3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít : 8 704 eur

  ...

  4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít : 8 703 eur

  ...

  5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov : projekty - Gymza -číta-počíta a báda 103 865 eur

  - Ezarmus + 26 758 eur

  ...

  § 2. ods. 5 b

  Voľnočasové aktivity

  Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
  Čitateľský klub221Mgr. Lenka Štalmachová
  Človek a príroda301Mgr. Gabriela Čorná
  Debatný klub171Mgr. Stanislav Ďurek, PhD.
  Chémia a ja211RNDr. Katarína Laštíková
  Informatický krúžok241Mgr. Marek Vaňko
  Klub červeného kríža231Mgr. Zuzana Bebčáková, PhD.
  Krúžok ANJ301Mgr. Marek Zadňan
  Krúžok DEJ291Mgr. Marek Zadňan
  Práca s textom201PaedDr. Katarína Červencová
  Príprava na maturitu z francúzštiny151Mgr. Tatiana Palúchová Andreeva
  Ruský jazyk pre maturantov141Mgr. Erika Čahojová
  Veda v praxi261PaedDr. Katarína Kitašová

  § 2. ods. 5 c

  Spolupráca školy s rodičmi

  z dôvodu mimoriadnej situácie a realizácie dištančného vzdelávania sme realizovali stretnutia RZ online formou s pozitívnou spätnou väzbou,

  pondelok bol opäť dňom, kedy boli pedagogickí zamestnanci v škole počas celého pracovného času, čím sme vytvorili väčší priestor na možnosť komunikácie s rodičmi, či konzultácie so žiakmi.

  Komunikácia predmetových komisií s rodičmi sa aj v školskom roku 2021/2022 pokračovala nastolenom pozitívnom trende. Vzhľadom na obmedzenia v súvislosti s covid - 19 sa počas školského roka realizovali schôdze RZ online, resp. prezenčne. Členovia jednotlivých predmetových komisií navštevovali triedne schôdze rodičovského združenia, na ktorých informovali zákonných zástupcov o obsahu, cieľoch, kritériách hodnotenia vyučovacích predmetov, o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov, o plánovaných aktivitách školy a pod. V tomto školskom roku sme pokračovali v realizácii schôdzí rodičovských združení, počas ktorých mali zákonní zástupcovia možnosť vo väčšej miere využiť individuálne konzultácie s príslušnými vyučujúcimi.

  V prípade potreby pedagógovia komunikovali so zákonnými zástupcami aj telefonicky, resp. e-mailom, resp. cez EduPage. Aktuálne informácie o škole, o realizovaných aktivitách boli pravidelne zverejňované na webovom sídle školy www.gymza.sk. V šk. roku 2021/2022 škola využívala elektronickú triednu knihu, vďaka ktorej mali zákonní zástupcovia aktuálne informácie o hodnotení a dochádzke svojho dieťaťa. Veľkým prínosom bola e-triedna kniha v čase mimoriadnej situácie počas dištančného vyučovania.

  § 2. ods. 5 d

  Iné podstatné skutočnosti

  V školskom roku 2021/2022 škola ponúkala 3 typy učebného plánu:

  1.učebný plán so zameraním na prírodné vedy a IKT

  2. učebný plán s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka

  3.učebný plán so všeobecným zameraním

  Žiaci počas štúdia môžu získať Cambridge certifikát na úrovni B2 alebo C1, DSD certifikát na úrovni B1, B2 alebo C1.

  Záver

  Vypracoval: Ing. Jarmila Turoňová

  V Žiline, 14. septembra 2022

  Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 03.10. 2022.

  Vyjadrenie rady školy

  Rada školy pri Gymnáziu Hlinská 29 v Žiline prerokovala e-mailom per rollam Správu o výchovno vzdelávacej činnosti za školský rok 2021-2022 bez pripomienok a 12.10. 2022 vydala súhlasné stanivisko.

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

 

kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk