• Zamestnanci

    • Ing. Jarmila Turoňová
    • Ing. Jarmila Turoňová• riaditeľka školy
     • turonova@gymza.sk
     • chémia, biológia, psychológia
     • projektový manager
     Web stránka
    • PaedDr. Antónia Bartošová
    • PaedDr. Antónia Bartošová• zástupkyňa riaditeľky školy pre výchovu a vzdelávanie
     • bartosova@gymza.sk
     • matematika, geografia, informatika
     Web stránka
    • PaedDr. Katarína Kitašová
    • PaedDr. Katarína Kitašová• zástupkyňa riaditeľky školy pre technicko-ekonomické činnosti
     • kitasova@gymza.sk
     • chémia, biológia
     • manager monitorovania
     Web stránka
    • Mgr. Andrea Fučíková
    • Mgr. Andrea Fučíková• výchovná poradkyňa
     • fucikova@gymza.sk
     • nemecký jazyk, etická výchova
     • koordinátorka SOČ, kvalifikovaná vyučujúca v programe DSD
     Web stránka
    • Mgr. Patrícia Bajcsiová
    • Mgr. Patrícia Bajcsiová• učiteľka
     • bajcsiova@gymza.sk
     • anglický jazyk, dejepis
     • učiteľka
     • vedúca PK humanitných predmetov
     Web stránka
    • PaedDr. Andrea Bednárová, PhD.
    • PaedDr. Andrea Bednárová, PhD.• učiteľka
     • bednarova@gymza.sk
     • matematika, fyzika
     Web stránka
    • Jarmila Beňadiková
    • Jarmila Beňadiková• tajomníčka
     • benadikova@gymza.sk, gymnazium@gymza.sk
     Web stránka
    • Mgr. Anna Blunárová
    • Mgr. Anna Blunárová• učiteľka
     • blunarova@gymza.sk
     • slovenský jazyk a literatúra, nemecký jazyk
     • kvalifikovaná vyučujúca v programe DSD
     Web stránka
    • Mgr. Erika Čahojová
    • Mgr. Erika Čahojová• učiteľka
     • cahojova@gymza.sk
     • slovenský jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk
     Web stránka
    • PaedDr. Katarína Červencová
    • PaedDr. Katarína Červencová• učiteľka
     • cervencova@gymza.sk
     • slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, psychológia
     • koordinátorka Malej maturity zo slovenského jazyka a literatúry
     Web stránka
    • Mgr. Gabriela Čorná
    • Mgr. Gabriela Čorná• učiteľka
     • corna@gymza.sk
     • biológia, geografia
     Web stránka
    • Anna Dolníková
    • Anna Dolníková• účtovníčka
     • dolnikova@gymza.sk
    • Mgr. Stanislav Ďurek, PhD.
    • Mgr. Stanislav Ďurek, PhD.• učiteľ
     • durek@gymza.sk
     • umenie a kultúra, občianska náuka
     • koordinátor prevencie sociálno-patologických javov
     Web stránka
    • Mgr. Andrej Gallo
    • Mgr. Andrej Gallo• školský psychológ
     • gallo@gymza.sk
    • Mgr. Jaroslava Gabčová
    • Mgr. Jaroslava Gabčová• učiteľka
     • gabcova@gymza.sk
     • náboženská výchova
     Web stránka
    • Mgr. Monika Gdovcová
    • Mgr. Monika Gdovcová• učiteľka
     • gdovcova@gymza.sk
     • anglický jazyk, občianska náuka
     • koordinátorka projektu Show Your Talent (SYT), koordinátorka ŽŠR
     Web stránka
    • RNDr. Nataša Gerthofferová
    • RNDr. Nataša Gerthofferová• učiteľka
     • gerthofferova@gymza.sk
     • matematika, informatika
     Web stránka
    • Mgr. Zuzana Hozáková Grochová
    • Mgr. Zuzana Hozáková Grochová• učiteľka
     • hozakova@gymza.sk
     • matematika, biológia
     • koordinátorka finančnej gramotnosti
    • Mgr. Lucia Chovaňáková
    • Mgr. Lucia Chovaňáková• učiteľka
     • chovanakova@gymza.sk
     • chémia, biológia
     • zapisovateľka
     Web stránka
    • Mgr. Ivana Janošíková
    • Mgr. Ivana Janošíková• učiteľka
     • janosikova@gymza.sk
     • telesnáa športová výchova
    • Mgr. Helena Krajčovičová
    • Mgr. Helena Krajčovičová• učiteľka
     • krajcovicova@gymza.sk
     • slovenský jazyk a literatúra, občianska náuka
     Web stránka
    • Mgr. Zuzana Labancová
    • Mgr. Zuzana Labancová• učiteľka
     • labancova@gymza.sk
     • slovenský jazyk, anglický jazyk
     Web stránka
    • Jaroslava Matulová
    • Jaroslava Matulová• hospodárka
     • matulova@gymza.sk
    • Mgr. Katarína Michelová
    • Mgr. Katarína Michelová• učiteľka
     • michelova@gymza.sk
     • matematika, fyzika
    • PaedDr. Žaneta Ondrušová
    • PaedDr. Žaneta Ondrušová• učiteľka
     • ondrusova@gymza.sk
     • biológia, telesná a športová výchova
     Web stránka
    • Mgr. Katarína Palková
    • Mgr. Katarína Palková• učiteľka
     • palkova@gymza.sk
     • matematika, fyzika
     Web stránka
    • Mgr. Tatiana Palúchová Andreeva
    • Mgr. Tatiana Palúchová Andreeva• učiteľka
     • paluchova@gymza.sk
     • anglický jazyk, francúzsky jazyk, taliansky jazyk
     Web stránka
    • PaedDr. Katarína Sádecká
    • PaedDr. Katarína Sádecká• učiteľka
     • sadecka@gymza.sk
     • slovenský jazyk, občianska náuka
     • vedúca PK slovenského jazyka a literatúry
    • Ing. Martin Tomáška, PhD.
    • Ing. Martin Tomáška, PhD.• učiteľ
     • tomaska@gymza.sk
     • chémia, biológia
     Web stránka
    • Mgr. Radka Valčuhová
    • Mgr. Radka Valčuhová• učiteľka
     • valcuhova@gymza.sk
     • španielsky jazyk
    • Mgr. Marek Vaňko
    • Mgr. Marek Vaňko• učiteľ
     • vanko@gymza.sk
     • fyzika, informatika
     • vedúci PK prírodovedných predmetov
     Web stránka
    • PhDr. Zuzana Zajacová
    • PhDr. Zuzana Zajacová• učiteľka
     • zajacova@gymza.sk
     • anglický jazyk, nemecký jazyk
     • vedúca PK CJ, garant programu DSD, koordinátorka Malej maturity
     Web stránka
    • RNDr. Ľubomír Červený
    • RNDr. Ľubomír Červený• učiteľ
     • cerveny@gymza.sk
     • fyzika, informatika
     Web stránka
    • Mgr. Jana Trnovcová
    • Mgr. Jana Trnovcová• učiteľka
     • trnovcova@gymza.sk
     • anglický jazyk, francúzsky jazyk
    • Učiteľstvo je veľmi ušľachtilé povolanie, ktoré formuje charakter, kaliber a budúcnosť jednotlivca. Ak si ma ľudia zapamätajú ako dobrého učiteľa, bude to pre mňa najväčšia česť.
    • Avul Pakir Jainulabdeen Abdul Kalam

  ​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

  IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

   

  kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk