• Zamestnanci

    • Ing. Jarmila Turoňová
    • Ing. Jarmila Turoňová• riaditeľka školy
     • turonova@gymza.sk
     • chémia, biológia, psychológia
     • projektový manager
     Web stránka
    • PaedDr. Antónia Bartošová
    • PaedDr. Antónia Bartošová• zástupkyňa riaditeľky školy pre výchovu a vzdelávanie
     • bartosova@gymza.sk
     • matematika, geografia, informatika
     Web stránka
    • PaedDr. Katarína Kitašová
    • PaedDr. Katarína Kitašová• zástupkyňa riaditeľky školy pre technicko-ekonomické činnosti
     • kitasova@gymza.sk
     • chémia, biológia
     • manager monitorovania
     Web stránka
    • Mgr. Andrea Fučíková
    • Mgr. Andrea Fučíková• výchovná poradkyňa
     • fucikova@gymza.sk
     • nemecký jazyk, etická výchova
     • koordinátorka SOČ, kvalifikovaná vyučujúca v programe DSD
     • TU: 4.A
     Web stránka
    • Mgr. Patrícia Bajcsiová
    • Mgr. Patrícia Bajcsiová• učiteľka
     • bajcsiova@gymza.sk
     • anglický jazyk, dejepis
     • TU: 3.A
     Web stránka
    • Mgr. Zuzana Bebčáková, PhD.
    • Mgr. Zuzana Bebčáková, PhD.• učiteľka
     • bebcakova@gymza.sk
     • telesná a športová výchova, etická výchova
     • koordinátorka Erasmus+ KA2
     • TU: 2.A
     Web stránka
    • PaedDr. Andrea Bednárová, PhD.
    • PaedDr. Andrea Bednárová, PhD.• učiteľka
     • bednarova@gymza.sk
     • matematika, fyzika
     • TU: 3.B
     Web stránka
    • Jarmila Beňadiková
    • Jarmila Beňadiková• tajomníčka
     • benadikova@gymza.sk, gymnazium@gymza.sk
     Web stránka
    • Mgr. Anna Blunárová
    • Mgr. Anna Blunárová• učiteľka
     • blunarova@gymza.sk
     • slovenský jazyk a literatúra, nemecký jazyk
     • kvalifikovaná vyučujúca v programe DSD
     Web stránka
    • Mgr. Erika Čahojová
    • Mgr. Erika Čahojová• učiteľka
     • cahojova@gymza.sk
     • ruský jazyk, francúzsky jazyk
     Web stránka
    • PaedDr. Katarína Červencová
    • PaedDr. Katarína Červencová• učiteľka
     • cervencova@gymza.sk
     • slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, psychológia
     • zapisovateľka
     • TU: 1.C
     Web stránka
    • RNDr. Ľubomír Červený
    • RNDr. Ľubomír Červený• učiteľ
     • cerveny@gymza.sk
     • matematika, fyzika, informatika
     Web stránka
    • Mgr. Gabriela Čorná
    • Mgr. Gabriela Čorná• učiteľka
     • corna@gymza.sk
     • biológia, geografia
     Web stránka
    • Mgr. Stanislav Ďurek, PhD.
    • Mgr. Stanislav Ďurek, PhD.• učiteľ
     • durek@gymza.sk
     • umenie a kultúra, občianska náuka
     • koordinátor prevencie sociálno-patologických javov
     Web stránka
    • Mgr. Jaroslava Gabčová
    • Mgr. Jaroslava Gabčová• učiteľka
     • gabcova@gymza.sk
     • náboženská výchova
     Web stránka
    • Mgr. Monika Gdovcová
    • Mgr. Monika Gdovcová• učiteľka
     • gdovcova@gymza.sk
     • anglický jazyk, občianska náuka
     • koordinátorka projektu Show Your Talent (SYT), koordinátorka ŽŠR
     Web stránka
    • Mgr. Tatiana Hiková
    • Mgr. Tatiana Hiková• učiteľka
     • hikova@gymza.sk
     • matematika, geografia
     • TU: 4.C
     Web stránka
    • PaedDr. Martin Huňora
    • PaedDr. Martin Huňora• učiteľ
     • hunora@gymza.sk
     • anglický jazyk, dejepis
     Web stránka
    • Gabriela Kemková
    • Gabriela Kemková• ekonómka
     • kemkova@gymza.sk
    • Mgr. Helena Krajčovičová
    • Mgr. Helena Krajčovičová• učiteľka
     • krajcovicova@gymza.sk
     • slovenský jazyk a literatúra, občianska náuka
     • vedúca PK humanitných predmetov
     Web stránka
    • RNDr. Katarína Laštíková
    • RNDr. Katarína Laštíková• učiteľka
     • lastikova@gymza.sk
     • chémia, biológia
     Web stránka
    • Mgr. Jana Leibiczerová
    • Mgr. Jana Leibiczerová• učiteľka
     • leibiczerova@gymza.sk
     • chémia, biológia
     • koordinátorka environmentálnej výchovy
     • TU: 2.B
     Web stránka
    • Jaroslava Matulová
    • Jaroslava Matulová• hospodárka
     • matulova@gymza.sk
    • Mgr. Natália Motz
    • Mgr. Natália Motz• učiteľka
     • zitnikova@gymza.sk
     • anglický jazyk, občianska náuka
     • koordinátorka DofE
     Web stránka
    • PaedDr. Žaneta Ondrušová
    • PaedDr. Žaneta Ondrušová• učiteľka
     • ondrusova@gymza.sk
     • biológia, telesná a športová výchova
     • TU: 2.C
     Web stránka
    • Mgr. Tatiana Palúchová Andreeva
    • Mgr. Tatiana Palúchová Andreeva• učiteľka
     • paluchova@gymza.sk
     • anglický jazyk, francúzsky jazyk, taliansky jazyk
     Web stránka
    • Mgr. Ema Rančáková
    • Mgr. Ema Rančáková• učiteľka
     • rancakova@gymza.sk
     • geografia, informatika
     • TU: 3.C
     Web stránka
    • Mgr. Lenka Štalmachová
    • Mgr. Lenka Štalmachová• učiteľka
     • stalmachova@gymza.sk
     • slovenský jazyk a literatúra, dejepis
     • vedúca PK SJL
     Web stránka
    • Mgr. Marek Vaňko
    • Mgr. Marek Vaňko• učiteľ
     • vanko@gymza.sk
     • fyzika, informatika
     • vedúci PK prírodovedných predmetov
     • TU: 1.B
     Web stránka
    • Mgr. Marek Zadňan
    • Mgr. Marek Zadňan• učiteľ
     • zadnan@gymza.sk
     • anglický jazyk, dejepis
     • TU: 4.B
     Web stránka
    • PhDr. Zuzana Zajacová
    • PhDr. Zuzana Zajacová• učiteľka
     • zajacova@gymza.sk
     • anglický jazyk, nemecký jazyk
     • vedúca PK CJ, garant programu DSD, koordinátorka Malej maturity
     • TU: 1.A
     Web stránka
     • Učiteľstvo je veľmi ušľachtilé povolanie, ktoré formuje charakter, kaliber a budúcnosť jednotlivca. Ak si ma ľudia zapamätajú ako dobrého učiteľa, bude to pre mňa najväčšia česť.
     • Avul Pakir Jainulabdeen Abdul Kalam

  ​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

  IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

   

  kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk