• G13

    • Cezhraničný gymnaziálny klaster G13

    •    Ambíciou projektu „Cezhraničný gymnaziálny klaster G13“ je vytvorenie stabilného cezhraničného gymnaziálneho klastra, kde budú všetky partnerské školy realizovať spoločné vzdelávanie pedagógov. Veríme, že po absolvovaní vektorového vzdelávania a vzdelávacích aktivít dokážeme nadobudnuté zručnosti aplikovať vo vyučovacom procese na každej škole.

        Projekt je príležitosťou pre školy v Poľsku a na Slovensku ako zvýšiť kvalitu vzdelávania svojich študentov. Školy budú zdokonalené zvnútra prostredníctvom vzdelávania pedagogického zboru, ako aj prostredníctvom investícií do vybavenia používaného vo výchovno-vzdelávacom procese.

        V rámci navrhnutého modelu spolupráce bude vytvorený bohatý priestor na vzájomnú komunikáciu a spoluprácu tak, aby sa čo najviac dobrých vecí prenieslo aj na ostatné subjekty klastra a to v celom cezhraničnom kontexte.

        Riešenie projektu je inovatívne vo viacerých pohľadoch:

     1. Prenos z dvoch rôznych vzdelávacích prístupov a politík v rámci pohraničného územia, nielen medzi pedagógmi, ale naprieč vedením školy, cez plánovanie až po didaktický prístup a vzdelávanie ako také,
     2. Výmena príkladov dobrej praxe, nielen v rámci komunikácie, ale aj prostredníctvom videí, natočených priamo na hodinách. Celé vzdelávanie bude totiž prebiehať po vektoroch (nie po predmetoch), ktoré budú prierezovými témami a spojením viacerých predmetov, aby žiaci ale aj učitelia vedeli jednotlivé predmety prepájať navzájom.
     3. Stretávanie sa v rámci klastra a výmena dobrej praxe bude prebiehať aj po jednotlivých predmetoch, kde už budú tvorené a prezentované konkrétne riešenia na špecifické problémy vo vyučovacom procese, s ktorými sa stretli jednotlivci v priebehu vyučovania.

        Cieľom projektu je prispieť k zvýšeniu kvality vzdelávania u partnerov gymnaziálneho klastra prostredníctvom vzájomnej cezhraničnej spolupráce.

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

 

kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk