• Príroda v experimentoch

    • Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

      

     Využitie zariadenia a vybavenia do odborného laboratória

     vo výchovno-vzdelávacom procese na Gymnáziu Hlinská 29 v Žiline

      

     Názov projektu: Príroda v experimentoch                                                  

     ITMS kód Projektu: 26110130711 

      

        Zariadenie a vybavenie do odborného laboratória pre prírodovedné predmety na realizáciu aktivít projektu  pod názvom: "Príroda v experimentoch " bolo zakúpené v  rámci operačného programu Vzdelávanie, opatrenie 1.1  Premena tradičnej školy na modernú. Projekt sa realizoval na Gymnáziu Hlinská 29 v Žiline v termíne od marca 2014 do októbra 2015.

      

     • Zariadenie do odborného laboratória pre prírodovedné predmety

        Jedným z dôležitých výstupov projektu bola modernizácia odborného laboratória pre prírodovedné predmety a jeho zariadenie moderným vybavením. Do laboratória sme zakúpili  laboratórne stoly s mediálnymi policami, ktoré umožnili realizáciu zaujímavých experimentov - biologických, chemických  a fyzikálnych a rozvíjanie manuálnych zručností žiakov na vyučovacích hodinách chémie, biológie, fyziky a voliteľnom predmete príroda v experimentoch. Rovnako boli nezastupiteľným prvkom pri natáčaní videoexperimentov z príslušných vyučovacích predmetov. Nespornou výhodou práce v laboratóriu je aj prítomnosť nového moderného digestória , ktoré zabezpečuje bezpečnú prácu s chemikáliami.

      

     • Vybavenie do odborného laboratória pre prírodovedné predmety

        Zakúpené 4 notebooky  sme využívali pri sprístupňovaní nového učiva a zopakovaní už prebratého na hodinách biológie, chémie, fyziky a prírody v experimentoch, sledovanie natočených videoexperimentov, pri práci s interaktivitami, prácu s internetom, či prácu s vytvorenými prezentáciami. Videokamerou žiaci  snímali priebeh jednoduchých experimentov, na základe ktorých následne vysvetľovali  základné fyzikálne, biologické a chemické procesy prebiehajúce v bežnom živote.

        Zaujímavá a pre žiakov veľmi atraktívna inovácia bola práca s kódovanými pracovnými listami a s digitálnymi perami, pri ktorých žiaci získavali okamžitú spätnú väzbu na osvojené vedomosti.

      

     • Chemikálie a chemické pomôcky

        Chemikálie a chemické pomôcky boli dôležitou súčasťou pri realizácií aktivít projektu - sklenené a nesklenené pomôcky a  chemikálie sme využívali počas celého trvania projektu na laboratórnych cvičeniach, pri natáčaní videí a na voliteľom predmete príroda v experimentoch, ktorého obsahový a výkonový štandard je postavený práve na realizácii prírodovedných pokusoch.

      

     • Odborná literatúra

        Zakúpená odborná literatúra bola využívaná ako učiteľmi tak žiakmi na vyučovacích hodinách pri riešení rôznych typov úloh, pri vyhľadávaní informácií, pri čítaní odborných textov - rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov (čítanie s porozumením), pri tvorbe žiackych prezentácií. Pozitívom je, že je to aktuálna literatúra poskytujúca najnovšie poznatky z prírodných vied, ktoré možno používať i v ďalšom období.

      

        Prestavba laboratória sa uskutočnila aj z dôvodu optimálneho začlenenia handicapovaných žiakov do edukačného procesu. Naša škola má skúsenosti so vzdelávaním žiakov s rôznym typom postihnutia.  Preto renovácia priestorov určených na experimentovanie  výrazne uľahčila vzdelávanie a rozvoj manuálnych zručností aj u tejto skupiny žiakov, ľahší prístup k pracovným stolom a digestóriu.

     Na konci projektu sme zrekonštruované laboratórium využili na realizáciu otvorenej hodiny, na ktorej sme demonštrovali prácu v nových priestoroch na nových laboratórnych stoloch s využitím novozakúpenej techniky a inovovaných didaktických materiálov.

        Veľkým prínosom pre školu je aj skutočnosť, že zakúpené vybavenie a zariadenie budeme môcť využívať aj naďalej pri vzdelávaní  novoprijatých žiakov  školy, pri príprave žiakov na súťaže prírodovedného zamerania a pre potreby trhu práce.

      

     V Žiline, dňa 13. novembra 2015

     Spracovala: PaedDr. Katarína Kitašová, koordinátor aktivity 1 a Ing. Jarmila Turoňová, projektový manažér

      

   • Rekapitulácia nakoniec!

     

       Pred ôsmimi rokmi sme sa pustili do prípravy návrhu projektu v rámci OP Vzdelávanie. Ani sme nedúfali a návrh projektu nám bol schválený. Začal sa kolotoč verejných obstarávaní, vzdelávaní, porád k realizácii a toho najdôležitejšieho - prestavby chemického laboratória. Samozrejme okrem prestavby sme inovovali a tvorili nové didaktické materiály ako pre žiakov tak aj pre učiteľov a využívali ich vo vyučovacom procese. Cez inovované učebné materiály sme u našich gymnazistov rozvíjali kľúčové kompetencie v prírodovedných predmetoch biológia, chémia, fyzika a vo voliteľnom predmete príroda v experimentoch. A nielen teoretické vedomosti boli našim cieľom, ale v centre nášho záujmu boli aj zručnosti pri experimentovaní. Natáčanie videosekvencií k vybraným laboratórnym pokusom bola najviac cenená skúsenosť pre žiakov, ktorí nám pri ich realizácii pomáhali. Už len pohľad na nové laboratórium im robil radosť.

       Pozitívnu odozvu máme aj od našich kolegov, ktorí sa dozvedeli veľa nového a zaujímavého na absolvovaných vzdelávaniach. Veľkú popularitu si získalo vzdelávanie „Dobrý učiteľ“, prostredníctvom ktorého sa utužili medziľudské vzťahy v pedagogickom zbore. Okrem toho naši učitelia spoznali interaktívne pero a prácu s kódovanými listami, s ktorými budú ďalej pracovať i po skončení projektu.

       Ani sme sa nenazdali a čas projektu sa naplnil. Sme v cieľovej rovinke a uzatvárame a bilancujeme našu prácu, ktorá sa začala 01.03.2013 a skončí dňa 30.10.2015. Veľmi nás potešila aj pozitívna odozva zo strany žiakov a učiteľov pri realizácií otvorenej hodiny na záver projektu. Okrem materiálneho sme pri napĺňaní všetkých cieľov projektu získali mnoho vedomostí a skúseností, ktoré mnohé síce priamo nesúvisia s prácou učiteľa, ale posunuli nás ďalej a nikto nám ich nevezme. A to je naša veľká devíza!

     

       Projektový tím ďakuje všetkým, ktorí síce priamo do projektu zapojení neboli, ale participovali na určitých aktivitách projektu!

     

    manažér publicity projektu

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

 

kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk