•  

    GYMNÁZIUM, HLINSKÁ 29, 011 80 ŽILINA

    realizuje dopytovo-orientovaný projekt s názvom

    „Gymza číta, počíta a báda“

     

    Trvanie projektu: 09/2019 – 05/2023

    Kód projektu ITMS2014+: 312011U517

    Prioritná os: Vzdelávanie

    Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

    Poskytnutý finančný príspevok: 224 927,12 EUR

     

    „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

     

    www.ludskezdroje.gov.sk                                   www.esf.gov.sk                                   www.minedu.sk

   •  

    Stručný popis projektu

       Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu s cieľom zlepšiť študijné výsledky žiakov v oblasti matematickej, finančnej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti na Gymnáziu, Hlinská 29 v Žiline. Projekt je zameraný na 2 cieľové skupiny: žiakov gymnázia a pedagogických a odborných zamestnanci gymnázia. 3 hlavné aktivity projektu sú v súlade so špecifickým cieľom 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov v rámci prioritnej osi 1 Vzdelávanie OP Ľudské zdroje. Hodnoty merateľných ukazovateľov projektu sú podľa nás reálne dosiahnuteľné vzhľadom na zameranie školy a na základe skúseností z minulých rokov. V rámci realizácie projektu bude uskutočnených 3234 hodín vzdelávania v rámci extra hodín, realizácia mimoškolskej činnosti počas 08/2020 a 08/2021 a vytvorených bude 6 pedagogických klubov, ktoré sa budú pravidelne stretávať počas 36 mesiacov realizácie projektu. Realizáciou predpokladáme naplnenie merateľných ukazovateľov: počet účastníkov zapojených do aktivít zameraných na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti - 360, počet účastníkov, ktorí absolvovali aktivity na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti - 360, počet účastníkov zapojených do aktivít na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti, ktorým sa zlepšili kompetencie a zručnosti 6 mesiacov po absolvovaní programu - 120, počet pedagogických a odborných zamestnancov zapojených do aktivít na zvýšenie profesijných kompetencií - 17, počet pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí si prostredníctvom aktivít zvýšili profesijné kompetencie - 17. Miesto realizácie projektu je Gymnázium, Hlinská 29, Žilina.

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

 

kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk