• Zameranie Ti umožní:

     • osvojiť si vedomosti a zručnosti, vrátane praktických skúseností, ktoré budú prínosom v Tvojom ďalšom štúdiu prírodovedných, medicínskych a technických odborov
     • získať veľmi dobré matematické zručnosti a aplikačne ich uplatňovať vo fyzike, chémii, biológii a informatike
     • lepšie uplatnenie na trhu práce po skončení štúdia

     Naučíš sa:

     • experimentovať a kriticky uvažovať
     • využívať informačné a komunikačné technológie na vyššej úrovni v rôznych vyučovacích predmetoch
     • programovať vo viacerých programovacích jazykoch
     • pracovať v tíme

     Získaš:

     • medzinárodný certifikát ECDL z informatiky
     • perspektívu budúcej práce
     • komunikačné zručnosti v anglickom a nemeckom jazyku

     Absolvuješ:

     • laboratórne cvičenia z fyziky a informatiky v laboratóriách Žilinskej univerzity
     • cvičenia v modernom biologicko-chemickom laboratóriu už od 1. ročníka

     Jedinečnosť učebného plánu:

     • unikátne zameranie v regióne
     • nové predmety (biotechnológie, internet vecí, aplikovaná angličtina)
     • garantované voliteľné predmety vo 4. ročníku so zreteľom na tvoju profiláciu
     • bádateľsky inovatívne vyučovanie
   • predmet1. ročník2. ročník3. ročník4. ročníksúčet
    matematika54,5514,5
    slovenský jazyk a literatúra333312
    anglický jazyk543315
    aplikovaná angličtina22
    nemecký jazyk333312
    chémia3227
    biológia3227
    biotechnológie22
    fyzika3227
    informatika2215
    internet vecí11
    geografia224
    umenie a kultúra22
    občianska náuka1,524
    dejepis2226
    telesná a športová výchova22228
    etická výchova/náboženská výchova112
    voliteľné predmety1414
    súčet32333227124

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk