• Viac o Nemeckom jazykovom diplome Konferencie Ministerstva kultúry Spolkovej republiky Nemecko TU!

     • Zameranie Ti umožní:

      • získať v priebehu štúdia Nemecký jazykový diplom I. stupňa (v 3. ročníku - úroveň A2/B1) a II. stupňa (vo 4. ročníku - úroveň B2/C1), tzv. Deutsches Sprachdiplom Stufe I und II (DSD I, II), ktorý vydáva Centrálny úrad pre zahraničné školstvo v Spolkovej republike Nemecko
      • študovať druhý cudzí jazyk, ktorým je anglický jazyk
      • študovať všetky ostatné predmety v slovenskom jazyku

      Naučíš sa:

      • cudzí jazyk - B2/C1
      • rozvíjať prezentačné zručnosti v cudzom jazyku
      • plynule konverzovať

      Získaš:

      • Nemecký jazykový diplom I. a II. stupňa (úroveň C1/B2)
      • sebaistotu v cudzojazyčnej komunikácii

      Absolvuješ:

      • vzdelávacie zájazdy do krajín EÚ
      • hodiny s nemeckým lektorom
      • zahraničné jazykové exkurzie

      Jedinečnosť učebného plánu:

      • unikátny jazykový program v kraji
      • zapájanie sa do Fulbrightovho programu
      • pobytové štipendiá v Nemecku
      • štúdium na VŠ v Nemecku, Rakúsku bez dodatočnej jazykovej skúšky
   • predmet1. ročník2. ročník3. ročník4. ročníksúčet
    matematika54413
    slovenský jazyk a literatúra333312
    nemecký jazyk667524
    anglický jazyk333312
    chémia3227
    biológia2226
    fyzika3227
    informatika1113
    geografia224
    umenia a kultúra112
    občianska náuka224
    dejepis2226
    telesná výchova22228
    etická výchova/náboženská výchova112
    voliteľné predmety1414
    súčet32333227124

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

 

kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk