• Nemecký jazykový diplom Konferencie Ministerstva kultúry Spolkovej Republiky Nemecko

   •    Už od roku 2004 ponúka Gymnázium na Hlinskej ulici v Žiline žiakom v rámci štúdia jedinečnú možnosť rozhodnúť sa pre II. typ učebného plánu - všeobecné gymnaziálne štúdium s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka na získanie Nemeckého jazykového diplomu I. stupňa (v 3. ročníku) a II. stupňa (vo 4. ročníku), tzv. Deutsches Sprachdiplom Stufe I und II (DSD I, II), ktorý vydáva Centrálny úrad pre zahraničné školstvo v Spolkovej republike Nemecko.

   •    Nemecký jazykový diplom absolvuje ročne viac ako 70.000 uchádzačov z vyše 70 krajín sveta!

     

       Naše gymnázium je v rámci „DSD programu“ tiež zaradené do celosvetovej siete iniciatívy „Schulen: Partner der Zukunft“/„Školy: partneri budúcnosti“, ktorú koordinuje Spolkové ministerstvo zahraničných vecí a realizuje Centrála pre zahraničné školstvo, Goethe Institut, Pedagogická výmenná služba, Konferencia ministrov kultúry a Nemecká akademická výmenná služba.

       Doplnkovými ponukami ďalšieho vzdelávania prispieva iniciatíva k trvalému zvyšovaniu kvalifikácie žiakov aj učiteľov. Rozširujú sa tak možnosti mladých ľudí študovať v Nemecku a uplatniť sa v povolaní. Pre absolventov nemeckých a partnerských škôl v zahraničí rastie počet úplných štipendií na štúdium v Spolkovej republike Nemecko.

     

       Nemecký jazykový diplom II. stupňa platí ako doklad požadovaných vedomostí a zručností pre vysokoškolské štúdium v Spolkovej republike Nemecko. Získaný certifikát tak oprávňuje žiaka na štúdium v Nemecku a tiež mu poskytuje i väčšiu šancu presadiť sa na slovenskom pracovnom trhu.

     

       Uchádzači o Nemecký jazykový diplom sú na našej škole zaradení do skupín s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka v rozsahu 57 hodín týždenne. Výučbu nemčiny v týchto skupinách tiež výrazne podporujú nemeckí asistenti programu »kulturweit«, ktorí na našej škole s menšími prestávkami hosťujú už od roku 2011. DSD program na škole oficiálne zastrešuje nemecká lektorka, ktorá školu pravidelne navštevuje v dohodnutých termínoch.

       Druhým cudzím jazykom žiakov v skupinách s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka je anglický jazyk. Vyučovacím jazykom ostatných predmetov uvedených v II. type učebného plánu je slovenský jazyk.

       Príprava i samotná skúška na Nemecký jazykový diplom I. i II. stupňa je pre účastníkov programu bezplatná. Všetky finančné náklady sú plne hradené nemeckou stranou, ktorá našu školu v tomto smere podporuje i materiálne.

     

    Nemecký jazykový diplom I. stupňa (DSD I)

       Nemecký jazykový diplom I. stupňa zodpovedá úrovni A2 alebo B1 Spoločného európskeho referenčného rámca (GeR). Žiaci skladajú skúšky v III. ročníku.

       Písomná DSDI skúška sa koná v polovici marca. Skúška pozostáva z nasledovných častí: čítanie s porozumením: 70 minút, posluch s porozumením: 50 minút, písomná komunikácia: 75 minút. Za každú časť môže žiak získať maximálne 24 bodov.

       Ústnu DSD I-skúšku realizujeme na prelome mesiacov marec/apríl. Odborná komisia je dvojčlenná, tvoria ju predseda a skúšajúci. Žiak pri ústnej DSD I-skúške nemá nárok na prípravu. Samotná skúška trvá 15 minút a pozostáva z 3 častí. Začína dialógom skúšajúceho so žiakom na bežné témy ako napríklad Škola, Záľuby, Rodina, Prázdniny, Sviatky, Budúcnosť... . Ďalej nasleduje pripravená spravidla powerpointová prezentácia žiaka na vybranú tému v trvaní cca 4 minúty. Po prezentácii žiak reaguje na otázky skúšajúceho súvisiace s predstavenou témou prezentácie.

       Príklady prezentovaných tém: „Moja obľúbená kniha“, „Spievanie a ja“, „Vianoce v mojej rodine“, „Crossfit“, „Jedna nezvyčajná dovolenka“, „Moja brigáda“, „Náš výlet do Bavorska“, „Moje prázdniny v Nemecku“, „Úspechy slovenského ľadového hokeja“, „Zámok Budatín“, „Moja škola“, „Moja narodeninová oslava“, „Ženský ľadový hokej“...

       Kompletné výsledky DSD I-skúšok sú známe v júni.

     

       Nemecký jazykový diplom na úrovni B1 získa žiak, ktorý zvládol všetky 4 časti na úrovni B1 – čítanie, počúvanie, písomná komunikácia, ústna komunikácia.

       Nemecký jazykový diplom na úrovni A2 získa žiak, ktorý čo i len v jednej zo 4 častí skúšky dosiahol úroveň A2, ale ani v jednej zo 4 častí nedosiahol úroveň nižšiu než je úroveň A2.

       Osvedčenie o zvládnutí niektorých častí skúšky získa žiak, ktorý nezvládol niektorú časť/niektoré časti skúšky. Tomuto žiakovi bude vystavené osvedčenie o častiach, ktoré zvládol na úrovni A2/B1 - musí zvládnuť aspoň 1 časť minimálne na úrovni A2.

     

    Nemecký jazykový diplom II. stupňa (DSD II)

       Nemecký jazykový diplom II. stupňa zodpovedá úrovni B2 alebo C1 Spoločného európskeho referenčného rámca (GeR). Žiaci skladajú skúšky vo IV. ročníku. Okrem skúšok na Nemecký jazykový diplom II. stupňa môžu žiaci maturitného ročníka vykonať z nemeckého jazyka i maturitnú skúšku.

       Písomná DSD II-skúška sa koná na prelome mesiacov november/december. Skúška pozostáva z nasledovných častí: čítanie s porozumením: 85 minút, posluch s porozumením: 50 minút, písomná komunikácia: 120 minút. Za každú časť môže žiak získať maximálne 24 bodov.

       Ústnu DSD II-skúšku realizujeme v druhej polovici decembra. Odborná komisia je trojčlenná. Žiak má pri ústnej DSD II-skúške čas určený na prípravu v trvaní 20 minút. Samotná skúška trvá 20 minút a pozostáva zo 4 častí. Začína krátkou prednáškou žiaka na tému, ktorá mu bola zadaná na začiatku jeho 20 minútovej prípravy, napríklad: Kariéra, Kult tela, Človek a príroda, Vrcholový šport... . Súčasťou názvu zadanej témy je i sedem uvedených aspektov/hesiel v podobe pojmov/príkladov/protikladov/dôsledkov, pričom žiak musí vo svojej prednáške zohľadniť minimálne tri z nich. Po krátkej štruktúrovanej prednáške prídu na rad otázky skúšajúceho, ktoré súvisia s témou prednášky. Ďalej nasleduje pripravená spravidla powerpointová prezentácia žiaka na individuálne zvolenú tému v trvaní 4 minúty. Po prezentácii žiak reaguje na otázky skúšajúceho k predstavenej téme prezentácie.

       Príklady prezentovaných tém: „Skrášľovacie operácie“, „Oktoberfest“, „Deti s poruchami správania“, „Multikultúrna spoločnosť na Slovensku a v Nemecku“, „Registrované partnerstvá“, „Molekulárna kuchyňa“, „Denglisch“, „Elektroautá“, „Moderná hudba“, „Je káva zdraviu škodlivá?“, „Čokoláda – zdravá závislosť?“, „Alternatívne liečebné metódy“, „Chemoterapia“, „Nahradia zahraničné produkty tie naše?“, „Trest smrti“, „Eutanázia“, „Analógové verzus digitálne fotografovanie“, „Európska únia“, „Umelé prerušenie tehotenstva“, „Možnosti liečby rakoviny“, „Biopotraviny“...

       Témy ústnej DSD II-skúšky musia obsahovať kontroverzný aspekt, byť problémovo orientované, podnecovať názory PRE a PROTI. Samotná prezentácia má súvis s nemecky hovoriacim prostredím.

       Kompletné výsledky DSD II-skúšok sú známe v marci.

     

       Nemecký jazykový diplom na úrovni C1 získa žiak, ktorý zvládol všetky 4 časti na úrovni C1 – čítanie, počúvanie, písomná komunikácia, ústna komunikácia.

       Nemecký jazykový diplom na úrovni B2 získa žiak, ktorý čo i len v jednej zo 4 častí skúšky dosiahol úroveň B2, ale ani v jednej zo 4 častí nedosiahol úroveň nižšiu než je úroveň B2.

       Osvedčenie o zvládnutí niektorých častí skúšky získa žiak, ktorý nezvládol niektorú časť/niektoré časti skúšky. Tomuto žiakovi bude vystavené osvedčenie o častiach, ktoré zvládol na úrovni B2/C1 - musí zvládnuť aspoň 1 časť minimálne na úrovni B2.

     

       Písomné DSD I a DSD II skúšky vyhodnocujú špecializované komisie v centrále zahraničného školstva (ZfA) v nemeckom Kolíne. Ústne DSD I a DSD II skúšky sú posudzované internou komisiou Gymnázia na Hlinskej ulici 29, ktorú tvoria vyškolení vyučujúci nemeckého jazyka. Pri ústnej DSD II-skúške zastáva funkciu predsedu komisie nemecký lektor.

     

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk