• Prijímacie konanie

    •      Prijímacie konanie je organizované v súlade so zákonom č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cieľom prijímacieho konania je prijať uchádzačov, ktorí najlepšie spĺňajú kritériá pre úspešné zvládnutie gymnaziálneho štúdia. Pri posudzovaní predpokladov uchádzača sa vychádza z týchto kritérií:

     • výsledky dosiahnuté v Testovaní 9,
     • doterajšie výsledky uchádzača v štúdiu na základnej škole,
     • úspešnosť uchádzača v predmetových olympiádach a súťažiach,
     • výsledky písomnej prijímacej skúšky.
      

          Pri prijímaní žiaka, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%, rozhoduje riaditeľ školy bez prijímacej skúšky. Vychádzajúc z týchto zásad a v súlade s platnou legislatívou riaditeľ školy určuje:

     • kritériá na prijatie uchádzača,
     • postup prijímacieho konania.
      

          Uchádzačom zároveň ponúkame štúdium pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním formou integrácie do tried prvého ročníka. Pri prijímaní týchto uchádzačov sa postupuje rovnako ako pri prijímaní uchádzačov bez všeobecného intelektového nadania. Na štúdium sa môže prihlásiť aj uchádzač, ktorému boli Centrom pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Tento uchádzač priloží k prihláške na štúdium na strednú školu vyjadrenie Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie k úprave podmienok pre písomné prijímacie skúšky a k štúdiu na gymnáziu.

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk