• Charakteristika predmetu

    •    Psychológia sa na našej škole vyučuje v rámci Semináru zo psychológie. Predmet Seminár zo psychológie je voliteľný predmet, určený žiakom štvrtého ročníka. Koncepcia predmetu je zvolená tak, aby čo najlepšie pripravila študentov na štúdium psychológie ako vysokoškolského odboru.

        Jednotlivé tematické celky sa venujú hlavným psychologickým disciplínam: základom všeobecnej a vývinovej psychológie, základom psychológie osobnosti, základom sociálnej psychológie. Obsah učiva priamo nadväzuje na poznatky o psychológii z predmetu občianska náuka, ktoré tvoria podklad na prehlbovanie a rozširovanie poznatkov z tohto odboru. Ide predovšetkým o rozšírenie pojmov v psychologickej terminológii, nadobudnutie poznatkov o metodológii psychologického výskumu, ako aj o najvýznamnejších psychologických experimentoch. Osobitná pozornosť sa venuje najvýznamnejším psychologickým smerom a školám, ktoré formovali samotnú psychológiu ako vedu, rovnako sa venuje priestor aj aktuálnym otázkam psychológie, psychosociálnych javov v súčasnej spoločnosti.

        Keďže psychológia patrí k odborom s veľmi náročnou terminológiou a faktografiou, dominantnou metódou predmetu zostáva výklad učiteľa. Paralelne s ním však umožňuje predmet využívať metódu diskusie spojenú s rozvojom argumentačných zručností, problémového vyučovania, práce v skupinách či situačných hier. Predmet tak rozvíja nielen kognitívne, ale aj osobnostné a komunikačné kompetencie aplikáciou osvojených poznatkov v rôznorodých sociálnych a komunikačných situáciách s dôrazom na lepšiu sebareflexiu a psychohygienu každodenného života.

      

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk