• Charakteristika predmetu

        •    Náboženská výchova je povinne voliteľný predmet, jeho cieľom je podporovať hodnotovú orientáciu žiakov tak, aby bola prínosom pre ich osobnostný a sociálny rozvoj. Predmet ponúka prístup k biblickému posolstvu a kresťanskej tradícii, a tým rozvíja a podporuje základné predpoklady kresťanských životných postojov a konania. Náboženská výchova nevyžaduje prijatie viery, ale garantuje autenticitu výučby náboženstva. Náboženská výchova má predovšetkým formatívny charakter, napomáha rozvoju kľúčových kompetencií (kompetencie k učeniu sa, kompetencie k riešeniu problémov, komunikačné kompetencie, sociálne a interpersonálne kompetencie, existenciálne kompetencie) žiakov. Výchovný proces je prispôsobený kognitívnemu a psycho-sociálnemu vývinu žiakov a využíva aktívne metódy výučby.

             V rámci voliteľného predmet náboženská výchova si žiaci osvoja postoj hľadania zmyslu a transcendentnosti človeka; žiaci rozvíjajú svoju religiozitu na základe poznania viery Cirkvi; pristupujú tvorivo a zodpovedne k riešeniu aktuálnych etických problémov na základe učenia Cirkvi; naučia sa obhájiť trvácu hodnotu biblického posolstva v ľudskej kultúre; nadobudnú identitu otvorenú na “inakosť”, schopnú viesť dialóg; poznajú historické súvislosti európskeho kresťanstva;  vedia vyjadriť vlastné stanovisko k inými konfesiám, náboženstvám a svetonázorom; zhodnotiť potrebu náboženstva pre svoj život; žiaci dozrievajú v hodnotách, ktoré sú v súlade s evanjeliom a smerujú k všeobecnému dobru.

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk