• Charakteristika predmetu

    •    V školskom vzdelávacom programe plní predmet telesná a športová výchova najmä kompenzačnú funkciu študijného zaťaženia, podieľa sa na rozvoji telesnej kondície a prispieva k zvýšeniu podielu týždennej pohybovej aktivity našich študentov.

        V rámci dotácie dvoch hodín týždenne venujeme zvýšenú pozornosť kooperatívnym pohybovým hrám, ktoré prispievajú k rozvoju kolektívu triedy, pozitívne ovplyvňujú celkovú atmosféru a vzťahy v škole. Rovnako nemalú pozornosť venujeme aj rozvoju základných lokomočných zručností a rozvoju kondície. Pri realizácií hodín a hodnotení uplatňujeme prístup orientovaný na žiaka. Rešpektujeme individuálne pohybové predpoklady a výkonnosť jedinca a zároveň ho motivujeme, aby dosiahol svoje osobné maximum. Okrem praktických zručností rozvíjame osobnosť študenta aj teoretickými poznatkami, s dôrazom na to, aby si v dospelosti vedel navrhnúť vhodný personalizovaný týždenný pohybový režim na udržanie zdravia a rozvoj kondície.

        Na TSV v našej škole si každý môže nájsť ten “svoj” šport, nakoľko sa venujeme tradičným ale aj netradičným športom. A tak okrem futsalu, florbalu, volejbalu, basketbalu, atletiky, raketových športov, gymnastiky a iných známych športov, majú naši študenti možnosť spoznať aj športy ako Kin-ball, Crossminton, Crossfit, Tabata, Gymstick, BOSU, Fitball, Flowin, TRX a ďalšie. K dispozícii je v rámci hodín aj kompaktná posilňovňa a malá zrkadlová telocvičňa. Študenti majú možnosť navštevovať športovo zameranú záujmovú činnosť a tak podporiť rozvoj svojho talentu. Rovnako aj naši športovci dostávajú priestor na prezentáciu svojho odvetvia a zručností.

        Kurzovú výučbu realizujeme dochádzkovou formou s ohľadom na možnosti mesta a regiónu. V rámci bohatej projektovej činnosti sa nám darí obnovovať materiálnu základňu a hľadáme stále nové možnosti športov realizovateľných v školských podmienkach. Zapájame sa do okresných a regionálnych súťaží v kolektívnych a individuálnych športoch. Našu prácu prezentujeme pravidelne aj v rámci komunitných festivalov a akcií školy.

        Naším mottom je: Každý môže dosiahnuť úspech a radosť z pohybu.”

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk