• Nemecký jazyk na našom gymnáziu

   •    Vyučovanie nemeckého jazyka na našom gymnáziu predstavuje dlhoročnú tradíciu. Nemecký jazyk by mal v prvom rade poskytovať živý jazykový základ a predpoklady pre komunikáciu žiakov v rámci Európskej únie. Prispieva tiež k pochopeniu a objavovaniu tých skutočností, ktoré presahujú oblasť skúseností sprostredkovaných materinským jazykom.

       Učenie sa nemeckého jazyka podporuje otvorenejší prístup k ľuďom, komunikáciu a rozvoj kompetencií v tomto jazyku dôležitých pre podporu mobility v rámci Európy, ako aj plné využitie slobody pracovať a študovať v ktoromkoľvek z nemecky hovoriacich štátov.

     

    Nemčinársky tím 2019/2020:

    • PhDr. Zuzana Zajacová (NEJ-ANJ), vedúca PK cudzích jazykov
    • Mgr. Anna Blunárová (NEJ-SJL)
    • Mgr. Andrea Fučíková (NEJ-ETV)
    • Susanne Depuydt – nemecká lektorka, Fachschaftsberaterin, Mittlere Slowakei
    • Fiona Johanna Backhaus (Hamburg), I. polrok – nemecká asistentka programu »kulturweit«
    • Axel Götze (Riesa, Dresden), II. polrok – nemecký asistent programu »kulturweit«

     

       Dnes je už každému jasné, že rastúci význam nemčiny v medzinárodnom meradle vyplýva najmä z potenciálu atraktívnych pracovných trhov v Nemecku a v Rakúsku. Nemčina je najpoužívanejším jazykom v EÚ, jazykové porozumenie uľahčuje spoluprácu a toleranciu. Preto podporujeme inovačné vyučovacie prostriedky a metódy posilňujúce motiváciu a využívajúce prirodzenú zvedavosť a tvorivosť žiakov. Súčasne dávame našim žiakom do pozornosti všetky pozitíva súvisiace s ovládaním nemeckého jazyka. Uvádzame preto aspoň niektoré z nich:

    • Študijné a pracovné možnosti v Nemecku: Nemecko prideľuje množstvo štipendií na štúdium v Nemecku. Pre mladých cudzincov sú k dispozícii špeciálne víza a pre vybrané zamestnania existujú zvláštne ustanovenia pre udelenie pracovného povolenia.
    • Výmenné programy: Nemecko má s mnohými krajinami sveta uzavreté dohody o výmene žiakov a študentov.
    • Pracovný život: Komunikácia v nemčine s obchodnými partnermi vedie k lepším obchodným vzťahom a aj k lepšej a efektívnejšej komunikácii a väčšej šanci na úspech.
    • Globálna kariéra: Znalosťami nemčiny zlepšíte svoje pracovné vyhliadky u nemeckých firiem vo Vašej krajine. Dobré znalosti nemčiny z Vás robia produktívneho zamestnanca pre zamestnávateľa s globálnymi obchodnými vzťahmi.
    • Turizmus a hotelierstvo: Turisti z nemecky hovoriacich krajín cestujú veľa a ďaleko a sú ochotní utrácať viac peňazí než turisti z iných krajín. Ocenia, keď personál a sprievodcovia hovoria po nemecky.
    • Veda a výskum: Nemčina je druhou najvýznamnejšou rečou vedy. Nemecko je so svojím príspevkom k vede a vývoji na treťom mieste na svete a poskytuje výskumné štipendiá mnohým zahraničným vedcom.
    • Komunikácia: Vývoj v oblasti médií, informačných a komunikačných technológií si vyžaduje multijazyčnú komunikáciu. Množstvo významných webstránok je v nemeckom jazyku. Nemecko je spomedzi 87 krajín na celom svete na 6. mieste vo vydávaní nových kníh, za Indiou, Veľkou Britániou, USA, Čínou a Ruskom. Vaše znalosti nemčiny Vám teda umožnia lepší prístup k informáciám. 
    • Kultúrne porozumenie: Učiť sa po nemecky znamená získať predstavu o živote, prianiach a snoch ľudí žijúcich v nemecky hovoriacich krajinách s ich multikultúrnou spoločnosťou.
    • Cestovanie: Vďaka znalostiam nemčiny je možné prehĺbiť si svoje zážitky z ciest nielen po nemecky hovoriacich krajinách, ale aj v iných krajinách Európy a najmä krajinách východnej Európy.
    • Literatúra, hudba, výtvarné umenie a filozofia: Nemčina je jazyk Goetheho, Kafku, Mozarta, Bacha a Beethovena. Prehĺbte svoj zážitok čítaním a/alebo počúvaním diela v origináli.

     

    Hodinová dotácia:

       Žiaci s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka (II. typ učebného plánu): 5 7 hodín týždenne.
       Žiaci s prírodovedným zameraním (I. typ učebného plánu) a žiaci so všeobecným gymnaziálnym zameraním (III. typ učebného plánu): 3 hodiny týždenne.

     

    Učebnice nemčiny a zdroje:

    • Passt schon! 1, 2, 3, 4
    • Sicher B2.1
    • Doplnkový materiál: So gehts zum DSD I A2/B1. Übungs-und Testbuch, Prüfungstraining DSD Stufe 1, So gehts zum DSD II B2/C1. Übungsbuch, Fit für das DSD II (Tipps und Übungen), Cvičebnica nemeckej slovnej zásoby, Maturitné témy v nemčine nové 25+5, Nová maturita nemecký jazyk – interná časť, Vitamin de (časopis)

     

    Krúžky 2019/2020: Krúžok s nemeckým asistentom/asistentkou

    Zamyslite sa, prečo!

    • Odbúrate stres, predsudky a strach hovoriť po nemecky.
    • Budete „rozprávať“, komunikovať s rodeným Nemcom/rodenou Nemkou.
    • Naučíte sa pružne reagovať a zvládať nemeckú konverzáciu v bežných situáciách – reštaurácia, hotel, informácie, cestovanie atď.
    • Získate zaujímavé vedomosti z nemeckých reálií, rozšírite si obzory v oblasti nemecky hovoriacich krajín.
    • Spoznáte lepšie krajinu, kultúru a mentalitu Nemcov, problémy nemeckej spoločnosti.
    • Zlepšíte sa v gramatike.
    • Zabavíte sa!
    • Frekvencia stretávania: 1-krát týždenne
    • Výstupy: krátka prezentácia formou nástenky/plagátu

     

    Poznávacie zájazdy: „Wien“, „Bavorsko – najkrajšie zámky“, „Berlín, Postupim“, „Habsburgovci – zánik monarchie“

     

    Naše úspechy/aktivity v školskom roku 2018/2019:

    • Veľký úspech zaznamenal „Motivačný seminár z nemeckého jazyka pre učiteľov nemeckého jazyka zo ZŠ“, ktorý sa nám podarilo zorganizovať v priestoroch našej školy. Jeho cieľom bolo spropagovať, vyzdvihnúť a poukázať na potrebu výučby nemčiny na základných školách. Pre účastníkov seminára bol pripravený pestrý program a zaujímaví domáci i zahraniční hostia (nemecký odborný poradca a koordinátor nemčiny – Christoph Henßen, nemecký honorárny konzul – Peter Lazar, riaditeľ a vyučujúce zo ZŠ typu Grundschule z Kežmarku, kde sa nemčina vyučuje od 1. ročníka, nechýbali ani zástupcovia zo Žilinskej univerzity).
    • Žiačka z II.A triedy s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka, Michaela Filová, splnila kritériá uchádzačov na získanie štipendia „Deutschland Plus“. Žiačka sa zúčastnila pobytu v Nemecku v termíne od 16.08. do 04.09.2019. Program zahŕňal i 5-dňový pobyt v Berlíne.
    • Zrealizovali sme DSD II-skúšky na Nemecký jazykový diplom II. stupňa s prihlásenými 9 žiakmi IV.A triedy. Nemecký jazykový diplom na úrovni B2/C1 získalo 6 žiakov. Osvedčenie o zvládnutí niektorých častí skúšky získali 3 žiaci.
    • Zrealizovali sme DSD I-skúšky na Nemecký jazykový diplom I. stupňa (úroveň A2/B1) s prihlásenými 16 žiakmi. 10 žiaci získali Nemecký jazykový diplom na úrovni B1 a 6 žiaci na úrovni A2.
    • Dňa 05.02.2019 navštívil našu školu absolvent „Fachhochschule Wiener Neustadt“, aby žiakom prezentoval možnosti štúdia na vysokej škole vo Viedni. Prezentácie sa zúčastnili žiaci III.A triedy, ktorí tak okrem iného získali i prehľad o aktuálnej ponuke jednotlivých študijných odborov v nemeckom i v anglickom jazyku. Dňa 01.03.2019 sa na „Fachhochschule Wiener Neustadt“ konal Deň otvorených dverí, na ktorom sa zúčastnilo 17 žiakov triedy III.A.
    • Prednáška so zástupcami spoločnosti LIDL o možnosti trojročného duálneho štúdia na vysokej škole v Heilbronne (Nemecko), ktorej sa zúčastnili žiaci s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka, štúdium prepája teóriu s praxou a ponúka medzinárodné skúsenosti. Ideálnymi kandidátmi sú práve žiaci, ktorí sa uchádzajú o Nemecký jazykový diplom II. stupňa (úroveň B2/C1).
    • Jugend debattiert international“ – Schulverbundfinale in Bratislava: Ide o medzinárodnú súťaž v nemeckom jazyku "Mládež debatuje medzinárodne" (JDI). Do súťaže podporovanej Goethe inštitútom sú prioritne zapojené DSD-školy. Prípravou na súťaž sú poverení hlavne nemeckí lektori, ktorí sa snažia využiť formát súťaže i na hodinách nemeckého jazyka v rámci prípravy na  ústnu časť DSD-skúšky, keďže táto súťaž je zameraná práve na ústnu komunikáciu, schopnosť argumentovať PRE a PROTI. Dňa 26.03.2019 sa súťažného kola v Bratislave spolu s nemeckým lektorom zúčastnili žiaci z triedy III.A.
    • Európska súťaž o najlepšiu študentskú esej 2018: V súťaži, ktorú organizuje Nadácia Hannsa Seidela a Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy získala Tamara Čmiková (III.A) za svoju esej napísanú v nemeckom jazyku (Je „in“ byť Európanom?) – 3. miesto. Ocenenie si osobne prevzala v Bratislave dňa 08.11.2018.
    • Účasť našich žiakov – súťaživých nemčinárov – na školskom, okresnom a krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku v kategóriách 2A, 2B, 2C je už každoročnou samozrejmosťou.
    • PRIDAJTE SA K NÁM!

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk