• Dejepis

    Mgr. Patrícia Bajcsiová, Mgr. Oľga Fašková, Mgr. Laura Gajarská, Mgr. Lenka Štalmachová, Mgr. Marek Zadňan
    • Charakteristika predmetu

    •    Dejepis patrí do vzdelávacej oblasti spoločenskovedných predmetov, predstavuje jeden z významných prostriedkov procesu humanizácie žiakov, ktorí si v rámci neho postupne osvojujú kultúru spoločenskej komunikácie a demokratické spôsoby svojho konania na základe oboznamovania sa s historickým procesom ako jedným zo základných predpokladov komplexného poznávania sveta a ľudskej spoločnosti z potrieb prítomnosti.

        Hlavnou funkciou dejepisu je kultivovanie historického vedomia žiaka a vytváranie kontinuity historickej pamäti odovzdávaním  historickej skúsenosti z miestnej, regionálnej, celoslovenskej, európskej alebo svetovej perspektívy prostredníctvom postupného poznávania takých historických udalostí, dejov, javov a procesov v priestore a čase, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili vývoj slovenskej spoločnosti aj  našu prítomnosť. V rámci predmetu dejepis sú žiaci vedení k rozvíjaniu vzťahu k minulosti vlastného národa ako súčasti kultivovania svojho historického vedomia, k úcte k iným národom a etnikám, rovnako tak rešpektovaniu kultúrnych a iných odlišností ľudí a rôznych diverzifikovaných skupín a spoločenstiev. Predmet dejepis tak prispieva k rozvíjaniu hodnotovej škály demokratickej spoločnosti.

        V rámci vzdelávacieho predmetu dejepis sa zameriavame na rozvoj študijných predmetových kompetencií – spôsobilostí, schopností využívať kvalitu získaných znalostí v rôznych poznávacích i praktických situáciách, tie umožnia žiakom poznávať históriu, ktorá nepredstavuje uzavretú minulosť s konečnými a jednostrannými interpretáciami; skúmať históriu aj na základe čítania a interpretácie rôznorodých a mnohostranných školských historických prameňov; pochopiť, prečo sa história interpretuje rôznym spôsobom;  rozvíjať komplex schopností klásť si v aktívnej činnosti kognitívne rôznorodé otázky, prostredníctvom ktorých žiaci riešia uvedené úlohy a problémy; rozvíjať a kultivovať kultúrny dialóg a otvorenú diskusiu ako základný princíp fungovania histórie i školského dejepisu v demokratickej spoločnosti.

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk