• Informatika

    PaedDr. Antónia Bartošová, RNDr. Ľubomír Červený, RNDr. Nataša Gerthofferová, Mgr. Ema Rančáková, Mgr. Michal Šutek, Mgr. Marek Vaňko
    • Charakteristika predmetu

    •    Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov, ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie.

        Poslaním vyučovania informatiky je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch. Buduje tak informatickú kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov.

         Výchovno-vzdelávací proces smeruje k tomu, aby žiaci :

     • rozvíjali schopnosť algoritmizovať zadaný problém,
     • rozvíjali si programátorské zručnosti,
     • naučili sa pracovať v prostredí bežných aplikačných programov (nezávisle od platformy),
     • naučili sa efektívne vyhľadávať informácie uložené na pamäťových médiách alebo na sieti a naučili sa komunikovať cez sieť,
     • rozvíjali svoje schopnosti kooperácie a komunikácie (naučili sa spolupracovať v skupine pri riešení problému, zostaviť plán práce, špecifikovať podproblémy, distribuovať ich v skupine, vysvetliť problém ďalšiemu žiakovi, riešiť podproblémy, zhromaždiť výsledky, zostaviť ich do celkového riešenia, verejne so skupinou o ňom referovať),
     • nadobudli schopnosti potrebné pre výskumnú prácu (realizovať jednoduchý výskumný projekt, sformulovať problém, získať informácie z primeraných zdrojov, hľadať riešenie a príčinné súvislosti, sformulovať písomne a ústne názor, diskutovať o ňom, robiť závery),
     • rozvíjali svoju osobnosť, tvorivosť, logické myslenie, zodpovednosť, morálne a vôľové vlastnosti, húževnatosť, sebakritickosť a snažili sa o sebavzdelávanie,
     • naučili sa rešpektovať intelektuálne vlastníctvo a autorstvo informatických produktov, systémov a aplikácií (aby chápali, že informácie, údaje a programy sú produkty intelektuálnej práce, sú predmetmi vlastníctva a majú hodnotu),
     • pochopili sociálne, etické a právne aspekty informatiky.

        V rámci školského vzdelávacieho programu sme od školského roku 2019/2020 vytvorili triedu s prírodovedným zameraním. Žiaci tejto triedy majú posilnenú aj výučbu informatiky, čo im umožňuje získať viac zručností pre zvládnutie maturitnej skúšky či prijímacích pohovorov na vysokú školu.

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk