• Charakteristika predmetu

    •    Etická výchova je povinne voliteľný predmet, zameraný na vychovu osobnosti s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej zaujímajú významné miesto úcta k človeku, k životu a k prírode, spolupráca a sociálne cítenie. Pri plnení tohto cieľa sa etická výchova  zážitkovým učením účinne podporuje pochopenie mravných noriem, napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre život, aby  ako dospelí prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov v rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi.

        Etická výchova sa v prvom rade zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža v morálnych postojoch a v regulácii správania žiakov. Prosociálnosť je jadrom etiky medziľudských vzťahov. Na rozvíjanie etických postojov majú rozhodujúci vplyv zážitky a skúsenosti. Etické postoje človeka sú formované zážitkami, živou skúsenosťou, príp. nadväzujú na morálne relevantné zážitky účastníkov hodiny. Preto súčasťou jej procesuálnej stránky je etická reflexia, po ktorej nasleduje experimentovanie alebo nácvik v podmienkach triedy s cieľom prenosu do každodenného života.

        V rámci predmetu etická výchova sa žiaci naučia vysvetliť základné etické postoje a spôsobilosti; rozvíjajú a zdokonaľujú vlastné základné etické postoje a spôsobilosti, ako sú sebaovládanie, pozitívne hodnotenie seba a druhých, komunikačné zručnosti, tvorivé riešenie medziľudských vzťahov; naučia sa vysvetliť princípy náboženskej i nenáboženskej etiky, ktoré im umožnia pochopiť a tolerovať správanie a názory spolužiakov a spoluobčanov; osvoja si dôležité hodnoty a etické normy súvisiace so životom a zdravím, rodinným životom, rodičovstvom a sexualitou, ekonomickým životom a prácou v povolaní; rozvíjajú svoj morálny úsudok a zmysel pre zodpovednosť; naučia sa definovať základné etické pojmy, súvislosti medzi hodnotami a normami; osvoja si základné postoje a spôsobilosti súvisiace s uvedenými hodnotami a normami.

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk