• Matematika

    PaedDr. Antónia Bartošová, PaedDr. Andrea Bednárová, PhD., RNDr. Nataša Gerthofferová, Mgr. Tatiana Hiková
    • Charakteristika predmetu

    •    Učebný predmet matematika je zameraný na rozvoj matematických zručností tak, aby bol žiak schopný rozvíjať a používať matematické myslenie na riešenie rôznych problémov v každodenných situáciách. Preto pri vyučovaní matematiky kladieme dôraz na postup a aktivitu, ako aj na vedomosti. Matematické zručnosti zahŕňajú na rôznych stupňoch schopnosť a ochotu používať matematické modely myslenia (logické a priestorové myslenie) a prezentácie (vzorce, modely, diagramy, grafy, tabuľky).

        Žiaci sa na našej škole stretnú s matematikou v 1. ročníku v rozsahu 5 hodín týždenne, v 2. a 3. ročníku v rozsahu 4 hodiny týždenne. Počas týchto rokov majú žiaci možnosť nadobudnúť vedomosti a zručnosti, ktoré im umožnia úspešne absolvovať maturitnú skúšku z matematiky, alebo pokračovať v štúdiu technických, ekonomických, prírodovedných a informatických odborov. Pri vyučovaní matematiky kladieme dôraz na aktívnu prácu žiaka na hodine. Z tohto dôvodu na hodinách matematiky žiaci pracujú rôznou formou (v skupinách, v dvojiciach), sú učiteľom usmerňovaní, aby sami nachádzali riešenie matematických úloh, aby sa naučili pracovať s matematickým textom, sami objaviť matematické zákonitosti, formulovať a overovať svoje hypotézy.

      

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk