• Charakteristika predmetu

        •    Pre mnohých žiakov prichádzajúcich zo základnej školy je fyzika „strašiakom“. Na našej škole sme preto v Školskom vzdelávacom programe posilnili jej vyučovanie o 1 hodinu v prvom a 1 hodinu v treťom ročníku. Žiaci tak majú oproti iným školám omnoho viac príležitostí naučiť sa fyziku už na hodine. Majú viac priestoru na počítanie príkladov, ktoré zvyknú potrápiť hlavne prvákov. Ale aj viac priestoru získať hlbšie vedomosti potrebné pre neskoršie štúdium medicínskych alebo technických odborov. Pre lepšiu názornosť preberaných javov vo vyučovaní fyziky často používame simulácie fyzikálnych javov, ktoré sú vďaka nášmu učiteľovi RNDr. Ľubomírovi Červenému prístupné aj v slovenčine na stránke https://phet.colorado.edu/sk/ alebo priamo na stránke školy. Žiaci sa tak na hodinách aktívne s využitím školských tabletov alebo notebookov zapájajú do riešenia úloh, môžu vlastným tempom skúmať preberané javy a doma sa k týmto úlohám vrátiť na svojom počítači alebo v mobile. Vďaka rozšírenému počtu vyučovacích hodín majú žiaci tiež viac priestoru na vykonanie fyzikálnych experimentov. Na hodinách fyziky často žiakom vytvárame príležitosti aby sami objavovali preberané fyzikálne zákonitosti, aby sa naučili pracovať v skupine ale aj samostatne. Mnohokrát preberané fyzikálne javy žiakom približuje aj prostredníctvom sledovania a následnej analýzy dokumentárnych filmov venujúcich sa danej problematike.

             Cieľom vyučovania fyziky je, aby žiaci získali zručnosti a schopnosti, ktoré uplatnia aj pri štúdiu iných ako fyzikálnych vied, aby boli schopní klásť otázky a na základe dôkazov vyvodzovali závery, ktoré vedú k porozumeniu obsahu výučby prírodných vied.

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk