• Chémia

    PaedDr. Katarína Kitašová, RNDr. Katarína Laštíková, Mgr. Jana Leibiczerová, Bc. Ing. Jarmila Turoňová
    • Charakteristika predmetu

    •    Obsah učiva predmetu chémia tvoria predovšetkým poznatky o vlastnostiach a použití látok, s ktorými sa žiaci stretávajú v bežnom živote ako sú napr. chémia potravín a nápojov, kozmetika, liečivá, čistiace prostriedky. Tieto poznatky umožňujú v učebnom predmete chémia aplikovať v dostatočnej miere jednotlivé myšlienkové operácie a metódy vedeckého poznávania. Realizovaním moderných foriem, prostriedkov a vyučovacích metód vyučovania sa vytvárajú podmienky pre formovanie a rozvíjanie logického a tvorivého myslenia a konania žiakov. Tvorivé myslenie umožňuje žiakom správne aplikovať poznatky pri riešení problémových úloh teoretického aj praktického charakteru.

        Hodinová dotácia predmetu je v prvom ročníku 3 hodiny, v druhom a treťom ročníku 2 hodiny týždenne. Organickou súčasťou učebného predmetu chémia je aj systém laboratórnych prác, ktorých správna realizácia si vyžaduje osvojenie si základných laboratórnych zručností a návykov presnej a bezpečnej práce v chemickom laboratóriu.

        Svoje zručnosti pri práci v laboratóriu si žiaci môžu prehlbovať prostredníctvom mimoškolských aktivít ako je experimentálny klub a následne ich prezentovať nielen v škole ale aj pred širšou verejnosťou. Takto žiaci získavajú informácie o prírode a jej zákonitostiach prostredníctvom vlastných pozorovaní a experimentov. Učia sa získané poznatky vyhodnocovať a spracovávať, aj prostredníctvom IKT, čím sa ich poznatky stávajú ucelenými nie izolovanými. Takto získané vedomosti a zručnosti žiaci prezentujú aj prostredníctvom účasti na chemickej olympiáde alebo formou SOČ. Cieľom predmetu chémia je teda upriamiť pozornosť na aktívne poznávanie a bádanie a prepojenie s každodenným životom napríklad aj prostredníctvom uskutočňovaných exkurzií. Chémia, ako predmet súčasne poskytuje základy nevyhnutné pre ďalšie vzdelávanie (chemické odbory, medicína, environmentálne vedy a pod.).

        Našim zámerom je popularizovať vedu, posilniť motiváciu žiakov o prírodné vedy cez realizáciu rôznych foriem zážitkové učenia a bádateľsky orientovaného prírodovedného vzdelávania.

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk