• Biológia

    Mgr. Gabriela Čorná, PaedDr. Katarína Kitašová, RNDr. Katarína Laštíková, Mgr. Jana Leibiczerová, Bc. Ing. Jarmila Turoňová
    • Charakteristika predmetu

    •    Vyučovací predmet biológia nadväzuje na vzdelávanie základnej školy s cieľom rozšíriť a prehĺbiť poznatky, systematicky ich utriediť do komplexných tematických celkov a zároveň zdôrazniť prepojenie medzi jednotlivými biologickými javmi a vzťahmi v prírode. Program je koncipovaný tak, aby učiteľ využíval moderné didaktické formy, metódy a prostriedky, ktoré okrem maximálnej názornosti podporujú samostatnosť a kreativitu žiakov, umožňujú pracovať s prírodninami, experimentovať a rozvíjajú schopnosť žiakov poznatky vytvárať. Žiacke objavovanie, bádanie, skúmanie sú základnými prístupmi, ktoré umožňujú nielen osvojiť si nové vedomosti, ale aj základy spôsobilostí vedeckej práce a vytvárajú pozitívne postoje k vedeckému
     spôsobu poznávania sveta.

        V rámci školského vzdelávacieho programu sme od školského roku 2019/2020 vytvorili triedu s prírodovedným zameraním. Žiaci tejto triedy majú posilnenú aj výučbu biológie, čo im umožňuje vo zvýšenej miere napr. aj uskutočňovať a vyhodnocovať biologické pozorovania a pokusy, zúčastňovať sa exkurzií či prakticky riešiť problémy, vyvodzovať závery a navrhovať riešenia, čo sú zručnosti potrebné pre získanie prírodovednej gramotnosti, zvládnutie maturitnej skúšky či prijímacích pohovorov na vysokú školu.

        Každoročne realizujeme mnohé súťaže, besedy, workshopy, exkurzie. Zo súťaží je to napr. školské kolo biologickej olympiády v kategórii A a B, ktorej úspešní riešitelia reprezentujú našu školu na krajskom či celoštátnom kole BIO a SOČ, kde žiacke biologicky zamerané práce sú zaradené aj do odborov zdravotníctvo, poľnohospodárstvo či ochrana životného prostredia.

        Neoddeliteľnou súčasťou výučby biológie je spolupráca s rôznymi odbornými organizáciami (Škola ochrany prírody, Úrad verejného zdravotníctva, lekárske fakulty, SAV, Biomedicínske centrum ...) a aktívna participácia v mnohých projektoch (Gymza číta, počíta a báda, Zelená škola, Bernoláčka, Ekostopa, Elektoodpad – dopad, Jedlá zmena, Ekoalarm ....).

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk