• Erasmus+

    • Erasmus+ projekt EURÓPSKI ŠTUDENTI ZA UDRŽATEĽNOSŤ a jeho výstupy

    • Jeseň 2023 nám priniesla ukončenie ďalšieho dlhodobého Erasmus+ projektu - projektu ESFS European Students for Sustainability (Európski študenti za udržateľnosť 2020-1-SE01-KA229-077790). V tomto trojročnom projekte spolupracovali partneri zo švédskeho mesta Piteå (koordinátor projektu), talianskej Parmy, gréckeho ostrova Kos, španielskeho Cambrils a tím Gymnázia na Hlinskej ulici v ŽIline. Výsledkom spolupráce je okrem vzniknutej siete študentov, ktorí sú vzdelanejší v témach ochrany životného prostredia a udržateľnosti, aj súbor metodicky spracovaných aktivít a inšpirácií pre učiteľov, ktoré nájdete TU.
      
    • Prvý rok trvania projektu bol náročný vzhľadom na obmedzenia súvisiace s vypuknutím pandémie. Napriek komplikáciám bol vytvorený Erasmus+ ESFS tím žiakov a učiteľov, uskutočnili sme niekoľko online stretnutí nášho tímu, zrealizovali sme súťaž o najkrajšiu fotografiu alebo kresbu zobrazujúcu vplyv pandémie na životné prostredie a žiaci tiež uskutočnili dištančné individuálne aktivity na podporu životného prostredia (napr. prechádzka v prírode spojená so zberom odpadkov). Výstupy práce národných tímov si partneri predstavili na medzinárodnom online podujatí, ktorého sa zúčastnilo asi 80 účastníkov zo zapojených škôl. Navyše boli vytvorené aj menšie medzinárodné skupiny žiakov s cieľom vytvoriť im priestor na zdieľanie nápadov súvisiacich s udržateľnosťou a vytvoriť základy pre neskoršiu kooperáciu žiakov v prezenčnej rovine. 

     V druhom a treťom roku pandémie boli uskutočnené všetky plánované mobility žiakov a učiteľov. Stretnutie učiteľov v Parme v októbri 2021 malo za cieľ pripraviť koordináciu aktivít pre ďalšie mobility a vytvoriť medzinárodný tím učiteľov. Ďalších mobilít, z ktorých každá bola zameraná na inú tému týkajúcu sa ekologickej udržateľnosti, sa vždy zúčastňovala skupina žiakov a učiteľov z každej partnerskej organizácie. Stretnutie na gréckom ostrove Kos bolo zamerané na udržateľný turistický ruch, účastníci mobility vo švédskom meste Piteå sa sústredili na angažovanie mládeže v ekologických témach, stretnutie v talianskej Parme sa sústreďovalo na problém horúčav v mestách a snahu o vybudovanie zelenších miest a v španielskom Cambrils bol nosnou témou problém plastov a  mikroplastov.

     V rámci projektového týždňa, ktorý organizovalo Gymnázium na Hlinskej ulici v Žiline, bol realizovaný  program zameraný na prepojenie environmentálnych tém so školským vzdelávaním, so zameraním predovšetkým na neformálne a rovesnícke vzdelávanie. Boli uskutočnené praktické workshopy (napr. s využitím upcyklingu); SWAP oblečenia; študijná návšteva na Žilinskej univerzite; návšteva Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši spojená s praktickou ukážkou vzdelávania o obmedzovaní odpadu; návštevou Múzea oravskej dediny v Zuberci sme mali za cieľ porovnať tému udržateľnosti dnes a v minulosti. V spolupráci s koordinátorkou enviro projektov odboru regionálneho rozvoja ŽSK bol uskutočnený workshop so žiakmi a následne diskusia s učiteľmi o environmentálnom vzdelávaní v širšom kontexte a v spolupráci s ďalšími inštitúciami. V rámci aktivít školiaceho podujatia bolo pre zamestnancov uskutočnené tiež pozorovanie pri práci spojené s reflexiou. 

     Ďalšími miestnymi aktivitami realizovanými pre našich GYMZA-Erasmákov boli dvojdňový teambuilding študentského tímu v Strečne, zameraný na prípravu aktivít a stretnutia na Slovensku s dôrazom na zapojenie študentov (neformálne a rovesnícke vzdelávanie); online diskusia s chatárom Chaty pod Chlebom súvisiaca s témou udržateľného cestovania; reflexia projektu, v rámci ktorej žiaci zapojení do mobilít prezentovali svoje nové vedomosti a skúsenosti z cesty ostatným členom ESFS tímu a ďalším záujemcom z radov žiakov o témy životného prostredia. V septembri 2023 bola uskutočnená exkurzia do náučného centra Energoland, čím sme nadviazali na tému udržateľnej energie z projektového stretnutia vo Švédsku, a tiež do Nitry, kde sme sledovali urbanizáciu v čase a nadviazali tak na tému projektového stretnutia v Taliansku. Vyvrcholením práce učiteľského tímu ESFS bol Metodický deň na GYMZE, počas ktorého učitelia zapojení do aktivít odovzdali svoje skúsenosti a postrehy ostatným kolegom a  odprezentovali metodické materiály vytvorené v priebehu trvania projektu.

     K aktivitám zameraným na zviditeľnenie projektu patrila jeho propagácia v rámci ErasmusDays 2020/2021/2022,  v miestnych tlačových médiách (Žilinský večerník), na stránkach školy (https://gymza.edupage.org/a/erasmus-4), prostredníctvom príspevkov a príbehov na sociálnych sieťach školy a propagácia účastníkmi mobilít a projektových aktivít prostredníctvom svojich profilov. Projekt sme odprezentovali na pôde ŽSK v rámci stretnutia envirokoordinátorov škôl “Envirofórum“ a v rámci workshopu “Lepšie životné prostredie. Ako na to?“

     Prínosným výstupom projektu  je určite súbor návrhov aktivít pre učiteľov, ktorý predstavuje inšpirácie použiteľné aj do budúcnosti. Cez dotazník vypĺňaný žiakmi na začiatku a na konci projektu boli sledované  vedomosti a postoje žiakov v oblasti udržateľnosti. S potešením možno konštatovať, že boli zaznamenané zlepšené výsledky v oboch oblastiach.

     Na záver by sme chceli pozitívne zhodnotiť spoluprácu celého partnerstva a výborný manažment projektu koordinátorom zo Švédska. Zároveň ďakujeme celému GYMZA ESFS tímu za reprezentáciu našej školy a participáciu v tomto projekte. Partneri vždy vyzdvihovali aktivitu našich študentov a ich aktívny prístup k projektovým aktivitám. Veríme, že spolupráca partnerov ukončením projektu ESFS nekončí, ale že budeme môcť na túto spoluprácu v budúcnosti nadviazať.

      

     Za GYMZA Erasmus+ tím Mgr. Patrícia Bajcsiová, koordinátorka projektu

     Fotoalbum: TU

      

    • Naspäť na zoznam článkov

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

 

kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk