• Erasmus+

   • Erasmus+ mobilita
    • Erasmus+ mobilita

    • Erasmus+ mobilita žiakov a pozorovanie pri práci v meste Grójec v Poľsku
    • Dňa 12.2.2024 vycestovalo 10 GYMZÁKOV s Mgr. Patríciou Bajcsiovou ako vedúcou skupinovej mobility žiakov k našim severným susedom do mesta Grójec, kde celý týždeń spolupracovali so skupinou 10 žiakov z tamojšej školy Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi. Nosnými témami mobility boli udržateľnosť životného prostredia a moderné technológie. Žiaci z Licea a Gymnázia pracovali spoločne v rámci vopred pripraveného spoločného programu a workshopov, ale zároveň GYMZÁCI dostali možnosť sa zúčastniť aj autentického vyučovania prírodovedných predmetov a anglického jazyka u svojich vrstovníkov. Okrem aktivít v škole žiaci navštívili spoločnosti Fruit Family, kde mali možnosť nahliadnuť do veľmi moderného procesu prípravy lokálnych jabĺk na export. Nechýbala návšteva Varšavy, počas ktorej medzinárodná skupina navštívila interaktívne Koperníkove vedecké centrum a nechýbala ani kultúrna zložka - komentovaná prehliadka Múzea varšavského povstania a po vojne znovuvybudovaného starého mesta. Ďakujeme partnerom za prijatie a tešíme sa na ich návštevu u nás v Žiline!

     On 12 February 2024, 10 GYMZA students travelled together with Mgr. Patrícia Bajcsiová (the leader of the mobility of pupils) to visit our northern neighbours in the town of Grójec.  They cooperated there with a group of 10 pupils from the local school Liceum Ogólnoksztálące im. Piotr Skargi. The mobility was aimed at environmental sustainability and modern technologies. Programme included workshops and presentations about sustainability and technology and GYMZA students also had the opportunity to participate in authentic lessons of science (biology, chemistry, physics) and English language with their peers. In addition to the activities done at school, students visited the Fruit Family company, where they had the opportunity to see the process of preparing local apples for export using the latest technology. Part of the programme of mobility was a study visit to the capital of Poland -  Warsaw where participants learned in the interactive Copernicus Science Center. Of course, Erasmus+ also brings a cultural component. Participants took a guided tour of the Museum of the Warsaw Uprising and the old town which was rebuilt after the Second world war. We thank our partners for the kind reception and we hope we will have the opportunity to welcome them here in Žilina!

     Mgr. Patrícia Bajcsiová

      

     Čo o mobilite hovoria samotní účastníci?

     What do the participants say about this mobility?

     EMA NOVOTNÁ (III.A)

     Čo sa mi páčilo na hosťovskej škole? Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi bola veľmi zaujímavá škola. Páčilo sa mi, že študenti majú odtiaľ všetko blízko. Taktiež aj celková organizácia učební, po úvodnej prehliadke som vedela, že sa v škole nestratím. Nezabudnuteľné boli pre mňa hlavne triedy s tématickými nástenkami. Takmer v každej triede viseli na stenách plagáty či vtipy, odkazujúce na predmet, ktorý sa v danej triede učí. Páčil sa mi aj dobre zásobený bufet, ktorý je, podľa slov študentov, často miestom poslednej záchrany. Nedá mi nespomenúť celkovú atmosféru na škole, ktorá bola veľmi príjemná, preto som rada, že som v nej mohla stráviť zopár dní a dokonca si pozrieť niekoľko vyučovacích hodín.

     Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi was a very interesting school. Everything was not so far away, which I thought was really good. I liked the organization of the classrooms. At the beginning, the students showed us the whole school so that we couldn’t get lost. I will not forget the decoration of the classrooms. Almost every classroom had posters and memes related to the subject taught there. I also liked the buffet, which according to students is often their lifesaver. The atmosphere at school was great. Therefore, I’m glad that I could spend a few days there and take part in some lessons.

      

     NINA TRNOVCOVÁ (II.B)

     Desiati žiaci z Gymnázia Hlinská mali možnosť vycestovať do zahraničia na Erasmus+ mobilitu v Poľsku. Boli medzi nimi aj žiaci z prírodovednej triedy, ale aj z ostatných tried. Program tejto Erasmus+ mobility bol zameraný hlavne na prírodovedné témy. Tieto témy sme si mohli vyskúšať v rôznych workshopoch, organizovanými buď poľskými alebo slovenskými učiteľmi. Pri jednom z workshopu organizovanými slovenskými učiteľmi sme sa mohli dozvedieť niečo viac o tom ako byť ekologickým turistom, všetko čo môžeme a nemôžeme robiť v prírode a taktiež sme diskutovali o týchto témach pomocou rôznych interaktívnych kvízov a prezentácii. Pri workshope od poľských učiteľov sme sa dozvedeli niečo o našej prírode a organizmoch v nej a o tom, ako sa môžeme inšpirovať prírodou. Napríklad ako svetluška a jej svietenie ovplyvnilo jedného vedca a na základe tohto pozorovania zdokonalil žiarovku. Taktiež sme sa zúčastnili aj poľských vyučovacích hodín, konkrétne chémie, biológie, fyziky a angličtiny. Všetky hodiny okrem angličtiny boli v poľštine, takže sme sa niečo priučili aj v tomto jazyku.

     Erasmus enriched us as a science class with new experience and knowledge. 10 students from Gymnázium Hlinská had the opportunity to travel abroad for Erasmus+ mobility in Poland. Most of the students were from the natural science program. During this Erasmus+, we participated in various workshops where we learned about scientific topics. Slovak teachers introduced us to how to be an Eco tourist and how to protect nature. Polish teachers showed us how to get inspired by nature and create new inventions. For example how the glow of a firefly influenced a scientist and led to the improvement of light bulbs. We also attended Polish lessons, specifically chemistry, biology, physics, and English. All the lessons, except for English, were in Polish so we also improved our Polish language skills. It was very interesting and educational!

      

      

     ALEXANDER GÁLOŠ  III.C

     Vrcholom nášho pobytu v Poľsku bol náš výlet do hlavného mesta Varšavy. Na tomto výlete sme mali možnosť vidieť staré mesto, múzeum varšavského povstania a celkovo zažiť mesto. Pre mňa osobne bolo najlepšie vidieť múzeum a počuť všetko o krvavej histórii mesta, ako aj vidieť, ako krásne Varšava vyzerala pred druhou svetovou vojnou. Na obed sme mali možnosť ochutnať najrôznejšie “pierogi” pripravené v miestnej reštaurácii. Toto všetko predstavuje najlepší deň, ktorý sme zažili počas nášho pobytu v Poľsku.

     The biggest highlight of our time in Poland was our trip to the capital, Warsaw. On this trip we had the chance to see the old town part of the city, the museum of the Warsaw uprising and generally experience the city. For me, the best part was seeing the museum and hearing all about the city's bloody history as well as seeing how beautiful Warsaw looked before the Second World War. For lunch, we had the chance to taste all sorts of “pierogi” prepared by a local restaurant. All of this adds up to easily the best day we experienced during our time in Poland.

      

     SOFIA VYŠNÁ III.B

     Na Erasmus+ v Grójci sa mi veľmi páčila pohostinnosť hosťovských rodín. Všetci žiaci boli veľmi milí a priateľskí. Taktiež sa mi páčil výlet do Varšavy, vďaka ktorému sme sa dozvedeli mnoho zaujímavých informácií. Zábavné a poučné boli aj aktivity pripravené pani učiteľkami. Najviac som vďačná za to, že som mala príležitosť precvičiť si konverzáciu v anglickom jazyku.

     At Erasmus+ in Grójec, I really liked the hospitality of the host families. All the students were very nice and friendly. I also liked the trip to Warsaw, thanks to which we learned a lot of interesting information. The activities prepared by the teachers were also fun and informative. I am most grateful for having the opportunity to practice conversation in English language.

      

     KLÁRA KAVECKÁ  II.B

     Ťažko vybrať jednu vec, ktorá sa mi páčila najviac, pretože všetko bolo úžasné. Bol to pre mňa nezabudnuteľný zážitok, plný kultúry, histórie, ale najmä nových priateľstiev. Lokálne jedlá boli vynikajúce a chutné, najmä pirohy. Moja hosťovská rodina bola veľmi priateľská a cítila som sa tam príjemne. Skvele som si rozumela s rovesníkmi z Poľska. Nadviazali sme dobré priateľstvá. Všetkým odporúčam, aby zažili podobný zážitok.

     It's hard to choose one thing that I liked the most because everything was amazing. It was an unforgettable experience for me, full of culture, and history, but especially new friendships. Local food was excellent and delicious, especially pierogi. My host family was very friendly and made me feel comfortable. I got along great with peers from Poland. We established good friendships. I recommend everyone to have a similar experience.

      

     TIMEA TOMAŠCOVÁ  III.B

     Na mojej hostiteľskej rodine sa mi najviac páčilo, ako sa so mnou všetci snažili komunikovať po anglicky, aj keď mi rozumeli po slovensky. Ukázali mi veľa krásnych miest a dozvedela som sa veľa nových informácií. Jednoznačne sa mi páčila večerná prechádzka po Varšave,bola úžasná. A dali mi ochutnať rôzne druhy poľských snackov, ktoré na Slovensku nie sú dostupné. Myslím si, že život v hostiteľskej rodine nám môže veľa dať, napríklad nadviazať nové priateľstvá a zlepšiť komunikáciu v cudzích jazykoch.

     What I liked the most about my host family was how everyone tried to communicate with me in English, even though they understood the Slovak language as well. They showed me many beautiful places and I learned a lot. I liked the evening walk around Warsaw the most, it was amazing. They gave me a taste of various types of Polish snacks that are not available in Slovakia. I think that living with a host family can give us a lot, such as making new friends and improving communication in foreign languages.

      

     VALERY BARÁNKOVÁ II.B

     Počas Erasmu sme sa zameriavali na témy ako sú napríklad, ako byť ekologický a ako ekologicky cestovať. Podobné témy sme rozoberali počas celej našej návštevy Poľska a zúčastnili sa viacerých zaujímavých workshopov, aby sme sa dozvedeli viac. Počas nich sme napríklad brainstormovali rôzne nápady ako ekologicky cestovať a neskôr tvorili plagáty na propagovanie vecí, ktoré by sme mali dodržiavať. Cez dni, kedy sme boli v škole sme sa spolu s poľskými študentmi zúčastnili na prírodovedných hodinách a to na biológii, fyzike a chémii. Počas nášho tretieho dňa sme navštívili Centrum nauki Kopernik čo je interaktívne centrum kde sme si mohli skúsiť zaujímavé veci a vidieť ako funguje fyzika v reálnom živote. V iný deň sme zas mali hodinu, ktorú odučil učiteľ z Poľska na tému príroda a technológie.

     During Erasmus, we all paid closer attention to topics such as how to be eco-friendly or eco-tourism in general. We discussed similar topics throughout our visit to Poland and took part in many interesting workshops to learn more. For example, brainstorming various ideas on how to be eco while travelling and later on creating fun posters promoting the right things to do. On the days when we were at school, we took science-oriented classes with the Polish students like biology, physics and chemistry. On our third day, we visited Centrum nauki Kopernik which was an interactive centrum where we could try different things and see how physics works in real life.  The other day we all had a lesson taught by the Polish teacher about nature and technology.

      

     ŠÁRKA HARMEČKOVÁ  III.B

     Na výlete do Varšavy sa mi najviac páčilo múzeum Varšavského povstania, vďaka tomu, že je fascinujúce pre svoje detailné zobrazenie histórie Varšavského povstania v roku 1944. Najviac ma zaujalo, ako sme sa mohli cez exponáty a interaktívne prvky dostať bližšie k udalostiam tej doby. Bol to skvelý spôsob, ako sa dozvedieť viac o tejto dôležitej časti histórie.

     During my trip to Warsaw, I was most impressed by the Warsaw Uprising Museum because of its fascinatingly detailed portrayal of the history of the Warsaw Uprising in 1944. What intrigued me the most was how through the exhibits and interactive elements, we could get closer to the events of that time. It was a great way to learn more about this important part of history.

      

     KVETOSLAVA KAŠPAROVÁ  III.C

     Na škole sa mi páčil výzor tried zameraný na rôzne predmety. Napríklad obrázky britskej kuchyne v učebni anglického jazyka alebo ukážky rôznych druhov hornín v geografickej učebni. Taktiež priestor auditória, kde mohli prebiehať rôzne prezentácie aj v rámci nášho projektu. V neposlednom rade sa mi páčila odhodlanosť a entuziazmus študentov a učiteľov na škole.

     What I liked the most about school was the appearance of classrooms focused on various subjects. For example, pictures of British cuisine in the English language classroom or samples of different types of rocky in the geography classroom. Also, the auditorium space, where various presentations could take place, including those within our project. Last but not least, I appreciated the determination and enthusiasm of both students and teachers at the school.

     LUCIA JAKUBCOVÁ  II.B

     Na rodine sa mi najviac páčila ich prívetivosť, to ako sa o mňa starali a prakticky to, že ma brali za svoju. Spoznávali sme rozdiely a podobnosti našich kultúr a jazykov. Prežili sme spolu veľa krásnych chvíľ a určite by som sa s nimi chcela znova stretnúť.

     What I liked the most about the family was their friendliness, the way they took care of me and the fact that they practically took me as their own. We got to know the differences and similarities of our cultures and languages. We spent many beautiful moments together and I would definitely like to meet them again.

      

     Mgr. TATIANA PALÚCHOVÁ ANDREEVA o pozorovaní pri práci (job shadowing)  v Grójci

     Mobilita „Job shadowing“  v Grojci v Poľsku bola určite týždňom poznávania, spoznávania, porovnávania, spolupráce a výmeny skúseností. Mala podobu „injekcie“, ktorú nevyhnutne potrebujem, pokiaľ chcem viesť hodiny kreatívne a inovatívne. Mobilita mi poskytla možnosť zúčastniť sa tieňovo vyučovacích hodín zameraných na prírodovedný smer, či výučbu anglického a francúzskeho jazyka pre rovnakú vekovú kategóriu, ako vyučujeme na našom gymnáziu. Pomohlo mi to porovnať rôzne metódy a prístupy a osvojiť si aj nové didaktické, či metodické postupy, ktoré určite využijem na hodinách. Vzhľadom na kultúrnu a jazykovú blízkosť slovenskej a poľskej národnosti, sme si aj v systéme výučby podobní a preto aj veľmi nápomocní.

     The "Job shadowing" mobility in Grojec, Poland, was a week of exploration, discovery, comparison, cooperation, and exchange of experience. It took the form of an "injection" that I necessarily need if I want to conduct classes creatively and innovatively. The mobility provided me with the opportunity to participate in shadow teaching sessions focused on natural sciences or the teaching of English and French for the same age group as we teach at our grammar school. It helped me to compare various methods and approaches and to adopt new didactic or methodical procedures, which I will certainly use in my classes. Due to the cultural and linguistic proximity of Slovak and Polish nationality, we are also similar in our teaching system, and therefore very helpful to each other.

      

     Fotoalbum TU

    • Naspäť na zoznam článkov

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

 

kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk