• Novinky

     • Erasmus+ projekt Digitálne kompetencie a bezpečnosť na internete je úspešne ukončený


     • Projekt Erasmus+ Digitálne kompetencie a bezpečnosť na internete (Digital competences and eSafety 2020-1-EL01-KA229-078761) napísal 31.8.2023 svoju poslednú kapitolu. Partnerské školy z gréckeho ostrova Kos, Islandu, Poľska, Talianska, Švédska a Slovenska spolupracovali tri roky na aktuálnych témach týkajúcich sa online sveta, digitálnych zručností a bezpečnosti.
    • Erasmus+ ESFS - ENERGOLAND a NITRA - 19.9.2023
     • Erasmus+ ESFS - ENERGOLAND a NITRA - 19.9.2023

     • Dňa 19.9.2023 sa vďaka projektu Erasmus+ “European Students for Sustainability” vydala skupina žiakov prírodovedného zamerania spolu s vyučujúcimi P. Bajcsiovou a A. Bednárovou za vzdelávaním mimo naše mesto.

     • Účelové cvičenie

     • Dňa 22. septembra 2023 absolvovali žiaci druhého ročníka účelové cvičenie. V teoretickej časti, vďaka pedagógom školy a dobrovoľníkom z klubu Červeného kríža GYMZA, nadobudli druháci poznatky i praktické zručnosti v oblastiach topografie, civilnej ochrany a poskytovania prvej pomoci. Študenti sa aktívne zapájali, ba dokonca boli nápomocní prednášajúcim. V rámci praktickej časti sa žiaci rozdelili do dvoch skupín. Jedna skupina sa presunula na Žilinskú mestskú krytú plaváreň, kde sa zúčastnili 15.ročníka plaveckej štafety. Spoločne sa našim plavcom podarilo zaplávať takmer 12km. Druhá skupina sa s vyučujúcimi presunula na Žilinské dni zdravia, ktoré sa konali na Mariánskom námestí. Žiaci si vďaka Slovenskému červenému krížu mohli vyskúšať oživovanie na figuríne, Heimlichov manéver a mali možnosť pozrieť si vybavenie sanitky. Niektorí sa dozvedeli o chorobách (rakovine) a o tom, ako pasívne fajčenie škodí našim pľúcam. Zistili, ako chrániť svoje zdravie a čo všetko nám môže pomôcť pri jeho ochrane.

      Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom podali pomocnú ruku pri realizácii účelového cvičenia a v neposlednom rade i jeho účastníkom.

    • ERASMUS+ METODICKÝ DEŇ UČITEĽOV GYMZY - 31.8.2023
     • ERASMUS+ METODICKÝ DEŇ UČITEĽOV GYMZY - 31.8.2023

     • Posledný prázdninový pracovný deň venovali učitelia GYMZY projektom Erasmus+, a to v krásnych priestoroch Rosenfeldovho paláca. Učitelia na navzájom inšpirovali a obohacovali sa o skúsenosti.  Samozrejme, že zároveň premýšľali nad možnosťami, ktoré môže Erasmus+ program priniesť škole aj do budúcnosti. 

       

      V prvej časti dňa koordinátorky Erasmus+ programu vyhodnotili dva končiace projekty, na ktorých so svojimi kolegami pracovali v rokoch 2020-2023. Projekty European Students for Sustainability (Európski študenti pre udržateľnosť), grant 2020-1-SE01-KA229-077790 a Digital Competence and eSafety (Digitálne kompetencie a bezpečnosť na internete), grant 2020-1-EL01-KA229-078761, ponúkli v posledných 3 rokoch priestor nielen na vzdelávacie aktivity a mobility pre študentov, ale aj pre učiteľov. V rámci Metodického dňa boli nosnou témou práve produkty práce a postrehy učiteľov zapojených do projektov, aby z nich mohol čerpať celý pedagogický zbor. Projekt DCES, ktorý bol ku dňu 31.8.2023 ukončený, má aj svoju vlastnú webovú stránku: https://dces-erasmus.eu/

       

      Zdroj inšpirácií pre modernizáciu výučby poskytli kolegovia pracujúci na projekte DASS - Development through autonomy, self-responsibility and self-care: ​ePortfolios as a life-long-learning approach ​from secondary school to university​ (Rozvoj prostredníctvom samostatnosti, zodpovednosti za seba a záujmu o seba: ePortfólio ako prístup celoživotného vzdelávania ​od strednej školy po univerzitu), grant 2021-1-SK01-KA220-SCH-000024680 . Vďaka tomuto projektu sa pedagógovia vzdelávajú v oblasti  digitálnych technológií a možností sebarozvoja prostredníctvom ePortfólií a online nástrojov. 

       

      V júni 2023 sme uskutočnili 1. mobilitu v rámci Erasmus+ akreditácie (grant 2022-1-SK01-KA121-SCH-000065057) - išlo o skupinovú mobilitu žiakov DSD-programu GYMZÁKOV do nemeckého mesta Oldenburg, kde sa žiaci dozvedali o kultúrnych a prírodných pamiatkach UNESCO a zároveň zlepšovali svoje zručnosti v nemeckom jazyku. Kolegyňa Z. Zajacová, vedúca tejto mobility, odprezentovala svoje skúsenosti a postrehy svojim kolegom, čo viedlo k podnetom k diskusii o možnostiach mobilít do Nemecka pre ďalšiu skupinu žiakov nemeckého DSD programu aj v nasledujúcom školskom roku.   

       

      Akreditačný grant zároveň poskytuje možnosti profesijného sebarozvoja pre učiteľov. Svoje skúsenosti odprezentovali kolegyne A.Fučíková, ktorá sa zúčastnila pozorovania pri práci taktiež v nemeckom Oldenburgu a T.Palúchová Andreeva, ktorá vycestovala cez leto do Valencie, kde sa zúčastnila kurzu pre učiteľov s názvom “Zručnosti 21.storočia pre učiteľa a žiaka.” 

       

      Koordinátorky Erasmus+ programu Mgr. P. Bajcsiová, Mgr. Z. Bebčáková, PhD.

       

  ​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

  IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

   

  kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk