• Novinky

    • Erasmus+ DASS-Meeting in Frankfurt am Main, 06. 07. - 10. 07. 2022
     • Erasmus+ DASS-Meeting in Frankfurt am Main, 06. 07. - 10. 07. 2022

     • "Development through autonomy, self-responsibility and self-care"

       

      Účastníci stretnutia – vyučujúci z:

      • Max-Beckmann-Schule, Frankfurt am Main, Nemecko
      • Justus-Liebig-Universität, Gießen, Nemecko
      • Gymnázium, Hlinská 29, Žilina, Slovensko
      • Prešovská univerzita v Prešove, Slovensko
      • Strednja škola Jure Kaštelan, Omiš, Chorvátsko

         V dňoch od 06. do 10. júla sa vyučujúce nášho gymnázia, Mgr. Zuzana Bebčáková, PhD.; PaedDr. Katarína Červencová a PhDr. Zuzana Zajacová, zúčastnili veľmi podnetného stretnutia učiteľov štartujúceho projektu „Rozvoj prostredníctvom autonómie, vlastnej zodpovednosti a starostlivosti“ v nemeckom Frankfurte nad Mohanom. Hlavným cieľom projektu je implementovať do vyučovacieho procesu systém „Mahara“, ktorý slúži na tvorbu digitálneho portfólia. Portfólio môže obsahovať ako životopis, tak aj zoznam vlastných prác (napríklad eseje, prezentácie, vypracované zadania, čitateľský denník...). Je to webový nástroj umožňujúci ukladať výsledky práce v digitálnej podobe, ďalej s nimi pracovať, zdieľať s inými užívateľmi v rámci skupín na princípe sociálnej siete, komentovať ich a hodnotiť. Mahara umožňuje ukladať na jednom mieste práce v elektronickej podobe za celé obdobie štúdia, prípadne i celoživotne. Vyučujúcim poskytuje priestor hodnotiť a dokumentovať pokrok svojich žiakov a študentov. Mahara je vynikajúcim podporným nástrojom pre auto-regulované učenie sa, ktoré pomáha rozvíjať schopnosť samostatne plánovať a prevziať zodpovednosť, pričom podporuje rozvoj sociálnych aspektov.

         Okrem intenzívnej práce na platforme Mahara pod vedením nesmierne energickej a inovatívnej vyučujúcej nemeckého a anglického jazyka, Antje Koenen, sme v nádherných priestoroch historickej budovy hostiteľskej školy (Max-Beckmann-Schule) mali tiež možnosť diskutovať spolu s jej riaditeľom, pánom Haraldom Strippom, na tému „Budúcnosť učenia“. Veľmi nás potešila ponuka zúčastniť sa vyučovacích hodín nemeckého a anglického jazyka a v rozhovoroch so žiakmi zistiť ich názor na osobné skúsenosti s Maharou.

         K nezabudnuteľným zážitkom patrí rozhodne prehliadka veľkomesta Frankfurt, ochutnávka miestnych špecialít, návšteva známych pamiatok vyrážajúcich dych a moderných štvrtí tvorených sieťou mrakodrapov, ktoré sa radia k najvyšším v Európe. Tieto momenty umocnila i nočná plavba po rieke Mohan s výhľadom na vysvietený nočný skyline 5. najväčšieho mesta Nemecka. Frankfurt je sídlom Európskej centrálnej banky, najdôležitejším finančným centrom Spolkovej republiky Nemecko a významným svetovým finančným mestom.

         Mahara, ... začíname už v septembri 2022!

      PhDr. Zuzana Zajacová

       

      Meeting participants – the teachers from:

      • Max-Beckmann-Schule, Frankfurt am Main, Germany
      • Justus-Liebig-Universität, Gießen, Germany
      • Gymnázium, Hlinská 29, Žilina, Slovakia
      • Prešovská univerzita v Prešove, Slovakia
      • Strednja škola Jure Kaštelan, Omiš, Croatia

         In the days from July 6 to July 10, the teachers from our secondary grammar school, Mgr. Zuzana Bebčáková, PhD.; PaedDr. Katarína Červencová and PhDr. Zuzana Zajacová, participated in a very stimulating meeting of teachers of the starting project “Development through autonomy, self-responsibility and self-care” in Frankfurt am Main, Germany. The main goal of the project is to implement the “Mahara” system into the teaching process, which serves to create a digital portfolio. The portfolio can contain both a CV and a list of one’s own work (for example, essays, presentations, completed assignments, a reader’s diary…). It is a web tool that allows you to save the results of your work in digital form, continue working with them, share them with other users within groups based on the principle of a social network, comment on them and evaluate them. Mahara allows you to save your work in one place in electronic form for the entire period of study, or even for life. It provides a space for teachers to evaluate and document the progress of their pupils and students. Mahara is an excellent support tool for self-regulated learning that helps develop the ability to plan independently and overtake responsibility, while supporting the development of social aspects.

         In addition to intensive work on the Mahara platform under the leadership of the extremely energetic and innovative German and English language teacher, Antje Koennen, we also had the opportunity to discuss the topic “The future of learning” in the wonderful premises of the historic building of the host school (Max-Beckmann-Schule) together with its headmaster, Mr. Harald Stripp. We were very pleased with the offer to participate in the German and English lessons and to find out what the opinions of the pupils on their personal experience with Mahara are.

          Unforgettable experiences definitely include a tour of the city of Frankfurt, tasting local specialties, visiting famous breath-taking monuments and modern districts formed by a network of skyscrapers, which belong to the highest in Europe. These moments were enhanced by a night cruise on the river Main with the view of the illuminated night skyline of the Germany’s 5th largest city. Frankfurt is the seat of the European Central Bank, the most important financial centre of the Federal Republic of Germany and an important world financial city.

         Mahara, … we start already in September 2022!

      PhDr. Zuzana Zajacová

    • Kurz ochrany života a zdravia
     • Kurz ochrany života a zdravia

     •   V dňoch 21. až 23. 6. 2022 sme na našej škole realizovali Kurz ochrany života a zdravia pre žiakov III. ročníka. Kurz bol rozdelený na tri dni. Počas prvého dňa sme si zopakovali vedomosti z topografie, civilnej ochrany, prvej pomoci a preverili zručnosti zo streľby zo vzduchovky a luku.

         Druhý deň kurzu sme sa presunuli do Martina do lanového centra Segoland. Žiaci si mohli vyskúšať svoje fyzické schopnosti na rôznych lanových prekážkach, ktoré sú umiestnené niekoľko metrov nad zemou a tiež topografické aktivity pomocou aplikácie Actionbound v centre mesta Martin.

         Posledný deň žiaci absolvovali výstup na vyhliadkovú vežu Dubeň a splav po rieke Váh na raftoch.

         Kurz sme si užili a výborne sa zabavili, čo nám potvrdzujú aj vyjadrenia žiakov:

      Katka, III.B

         Kurz KOŽAZ bol pre mňa úžasnou príležitosťou vyskúšať nové veci. Zistila som, že toho zvládnem omnoho viac, ako som si doteraz myslela a hlavne, že si musím veriť a nebáť sa nových vecí. Aj napriek obavám som sa nevzdala a spolu s kamoškami sme každý deň finálne došli do cieľa. Okrem toho som si z tohto kurzu odniesla aj kopec zážitkov a fotiek. Nikdy nezabudnem na momenty, ktoré som zažila a budem na ne vždy s radosťou spomínať. Bol to najlepší školský kurz, na ktorom som doteraz bola.

      Jakub, III.A

         KOŽAZ by som si s radosťou znova zopakoval, nové poznatky sme sa naučili zábavnou formou, ktoré sme si neskôr vyskúšali rovno v praxi. Na ďalší deň som so strachom išiel do lanového centra, avšak strach sa mi podarilo prekonať a dokonale som si lezenie užil. Vyvrcholením KOŽAZu bol splav rieky Váh. Aj napriek prvotným nezhodám sme sa so spolužiakmi dokonale zabavili a užili si deň na vode.

      PK TSV

    • Župná kalokagatia
     • Župná kalokagatia

     •    Dňa 24. 6. 2022 sa uskutočnil 15. ročník súťaže žiakov stredných škôl „Župná kalokagatia“ pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja.

         Naše 5-členné družstvo v zložení: Adam Ferianec, Emma Berešíková, Michaela Kubíková, Alexandra Kavcová a Martina Chládeková zastupovali naše gymnázium.

         Žiaci bežali 3 km v teréne, kde každých 500 m museli absolvovať kontrolné stanovištia (streľba zo vzduchovky, prehup lanom, hod granátom na cieľ, topografia, zdravotná príprava, PIO + evakuačná batožina a teoretické otázky). Napriek horúcemu počasiu a ťažkým podmienkam si naše družstvo počínalo veľmi dobre a obsadilo 10. miesto.

         Všetkým menovaným ďakujeme za reprezentáciu školy.

      PK TSV

    • Prednáška z Masarykovej univerzity v Brne u nás v škole
     • Prednáška z Masarykovej univerzity v Brne u nás v škole

     •    Pred všetkými z nás stojí dôležitá voľba, a to výber vysokej školy. Niektorí z nás musia tento dôležitý krok urobiť už budúci rok. Z tohto dôvodu určite všetkých tretiakov, ako aj mňa, keďže som študentkou tohto ročníka, potešila možnosť zúčastniť sa prednášky a dozvedieť sa niečo o jednej z najlepších a najznámejších škôl v Českej republike, ktorá je k slovenským študentom otvorená.

         Na Masarykovej univerzite študuje niekoľko tisíc Slovákov. Nájdeme ju v Brne, nazývanom tiež ako univerzitné mesto, keďže sa tam nachádzajú viaceré univerzity.

         Danú vysokú školu nám predstavila zamestnankyňa a zároveň bývalá absolventka Masarykovej univerzity, ktorá rozprávala veľmi zaujímavo o možnostiach štúdia, jednotlivých študijných programoch, prihláškach, tvorbe rozvrhu, prijímacích skúškach, ubytovaní, ako aj o voľnočasových možnostiach. Navyše ochotne odpovedala na všetky naše otázky, ktorých nebolo málo a doplnila ich praktickými radami alebo príkladmi z jej študentského života. Dozvedeli sme sa mnoho nových informácií, ktoré by sme na stránke univerzity dlho hľadali.

         Dúfam, že budem hovoriť za všetkých, že táto prednáška bola výborným prínosom a pomocou pri výbere vysokej školy.

      Viktória Kubove, III.A

    • IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže organizuje "Letnú školu participácie mládeže"
     • IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže organizuje "Letnú školu participácie mládeže"

     • 🎯 Cieľom Letnej školy participácie je inšpirovať mladých ľudí, aby vyjadrovali svoje názory, aktívne sa zapájali do riešenia problémov komunity, v ktorej žijú a podieľali sa na rozhodovaní o veciach verejných, ktoré sa ich bezprostredne týkajú. Prostredníctvom neformálnych aktivít rozvíjať ich znalosti, zručnosti a kompetencie, vďaka čomu sa môžu stať súčasťou demokratických procesov, byť integrovaní do spoločnosti a zvlášť potom hrať aktívnu rolu tak v občianskej spoločnosti, ako aj na trhu práce.

      📅 Letná škola bude prebiehať od 11. 7. do 15. 7. 2022.

      ℹ Prihlásiť sa môžu mladí vo veku od 16 do 30 rokov, ktorých zaujíma téma participácie a chceli by v nej aktívne pôsobiť!

      Za Žilinský budú vybraní uchádzači na základe motivácie, ktorú popíšu v prihláške.

      Prihlasovanie prebieha cez online formulár: https://forms.office.com/r/mmNvxKfKAn

       

      V prípade otázok ma môžete kontaktovať. Budem vďačná ak túto ponuku posuniete mladým ľuďom vo vašom okolí.

      Tešíme sa na Vás!

       

      S pozdravom

      Mgr. Ivana Nováková

      Regionálna koordinátorka – Žilinský kraj

      Odbor podpory práce s mládežou

      Mobil: +421 917 402 506

      E-mail: ivana.novakova@iuventa.sk

    • Ukrajinskí žiaci v našej škole...
     • Ukrajinskí žiaci v našej škole...

     •    S príchodom žiakov z Ukrajiny, sme pre nich v marci na našej škole otvorili kurz slovenského jazyka. Na našu školu prišlo 8 žiakov a ku kurzu sa ešte pripojil jeden ukrajinský žiak zo Strednej odbornej školy elektrotechnickej. Okrem žiakov k nám chodilo aj zopár ich mamičiek. Kurzy prebiehali pod vedením Mgr. Eriky Čahojovej a PaedDr. Kataríny Červencovej, vyučujúcich ruského a slovenského jazyka.

         Začiatky boli trochu ťažšie, ale zábavné. Podobnosť našich jazykov bola výhodou a nevýhodou zároveň. No môžeme povedať, že nám to spolu išlo veľmi dobre. Okrem základov gramatiky sme sa venovali aj podobných slovám v slovenčine a ruštine, aby sa naši noví žiaci vyhli v bežnom živote nepríjemným situáciám. Kurzy sme viedli zábavnou formou a cvičenia na papieri striedali hry Kahoot, alebo rôzne iné jazykové či spoločenské hry v triede a v átriu školy. Niekoľko krát na hodiny slovenčiny prišli aj žiaci z 3.C a zapojili sa do aktivít.

         Zároveň sme tak trochu využili prítomnosť rusky hovoriacich žiakov a zapojili sme ich aj do hodín ruského jazyka. Žiaci z 3.C triedy spolu s vyučujúcou vymysleli projekt, pri ktorom sme spoznávali naše krajiny. Slovenskí žiaci vytvorili prezentácie v ruštine a predstavili ich našim Ukrajincom. Tí sa tak dozvedeli zaujímavé informácie o regióne Liptov, Liptovskom Mikuláši, Kremnici, Banskej Štiavnici, Bojniciach a Rajeckej doline. Okrem toho si precvičili komunikáciu v ruštine s rodenými hovoriacimi a odpovedali na ich zvedavé otázky. Potom sa žiaci vymenili a naši Ukrajinci si pripravili zaujímavosti o Ukrajine a my sme po rusky spoznali mnoho zaujímavých miest a informácii o našej susednej krajine. Tiež sme si spolu zahrali jazykové hry a precvičili si navzájom konverzáciu v ruštine a slovenčine. Vďaka tomu, vznikli nové priateľstvá a my veríme, že sa všetkým našim ukrajinským žiakov bude v živote dariť.

      Mgr. Erika Čahojová

     • ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 1/2022

     • Gymnázium, Hlinská 29, 011 80  Žilina v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina (ďalej len ,,vyhlasovateľ“) podľa § 9a ods.  9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja zverejňuje zámer prenajať časť svojho dočasne prebytočného majetku formou priameho nájmu.

       

      Predmetom priameho nájmu  je:

      nebytový priestor - o celkovej výmere 18,00 m2,  nachádzajúci sa na prízemí stavby so súpisným číslom 2423, ktorá je postavená na pozemku parc. KN-C č. 6518, zapísaná na liste vlastníctva č. 6132 pre katastrálne územie Žilina.

       

      Podmienky priameho nájmu:

       

      1. Najnižšia ponuková cena za predmet priameho  nájmu – nájomné  je  vo výške 85,- €  (osemdesiatpäť eur) za 1 m2 na rok + úhrada nákladov za poskytované služby spojené s nájmom
      2. Doba nájmu: určitá od 01.09.2022 do  30.06.2025.
      3. Účel nájmu: školský bufet
      4. Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov je do dňa 07.07.2022 do 13.00 h. Ponuku žiadame predložiť na sekretariáte vyhlasovateľa, alebo poštou na adresu vyhlasovateľa tak, aby bola zaevidovaná na sekretariáte vyhlasovateľa do dňa 07.07.2022 do 13.00 h.
      5. Ponuka uchádzača musí obsahovať:
      • pri FO: meno, priezvisko, rodné priezvisko, adresa trvalého bydliska,
      • pri FO – podnikateľovi: meno, priezvisko, obchodný názov, miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je pridelené)
      • pri PO: obchodné meno, právnu formu, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH (ak bolo pridelené), doklad o ustanovení štatutárneho zástupcu konať za PO,

                 ponúknutú cenu a spôsob jej úhrady, účel využitia predmetu priameho nájmu vzhľadom na

                 predmet činnosti, ktorý bude záujemca na predmete nájmu vykonávať,  živnostenský list,  

                 potvrdenie o prevádzkovaní školského bufetu v trvaní najmenej päť rokov.

      1. Ponuka musí byť v zalepenej obálke, označenej heslom „Priamy nájom č. 1/2022, NEOTVÁRAŤ“.
      2. Obhliadka predmetu priameho nájmu sa uskutoční od 27.06.2022 do 28.06.2022  v pracovných dňoch v čase od 9.00 hod. do 10.00 hod.
      3. Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť alebo zrušiť podmienky priameho nájmu, prípadne odmietnuť všetky predložené ponuky.
      4. Každý uchádzač je oprávnený oboznámiť sa s identifikačnými údajmi predmetu priameho nájmu (list vlastníctva, znalecký posudok, prípadne iné písomnosti a skutočnosti viažuce sa k predmetu priameho nájmu) priamo na adrese vyhlasovateľa  u kontaktnej osoby: Jaroslava Matulová, tel.: 041/7637700, e-mail: matulova@gymza.sk. Uchádzač sa podaním svojej ponuky zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom priameho nájmu.
      5. Uchádzač nesmie byť osobou v zmysle § 9a odsek 6 a 7 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, o čom je povinný predložiť písomné prehlásenie ako súčasť svojej ponuky.
      6. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo určiť právnu formu realizácie priameho nájmu nájomnou  zmluvou. Uchádzač sa zaväzuje akceptovať zmluvné podmienky uvedené v nájomnej zmluve (označenie zmluvných strán, predmet nájmu, účel nájmu, výška a splatnosť nájomného, doba nájmu, práva a povinnosti zmluvných strán, skončenie nájmu) Vyhlasovateľ zriadi na účel vyhodnotenia ponúk uchádzačov najmenej trojčlennú komisiu menovanú štatutárom Gymnázia, Hlinská 29, 011 80 Žilina. Komisia je spôsobilá vyhodnocovať predložené ponuky, ak je súčasne prítomná väčšina jej členov, najmenej však traja.
      7. Vyhodnotenie predložených ponúk sa uskutoční v budove Gymnázia, Hlinská 29, 011 80  Žilina, miestnosť č.H17 - prízemie dňa 08.07.2022 o 9.00 hodine, v prípade záujmu má právo záujemca zúčastniť sa na otváraní obálok. S víťazom predloženej ponuky môže správca majetku uzatvoriť nájomnú zmluvu.
      8. O výsledku vyhodnotenia budú všetci záujemcovia písomne informovaní.

       

      V Žiline dňa 21. 06. 2022

      Bc. Ing. Jarmila Turoňová

      riaditeľka školy

       

    • Exkurzia na FRIčke
     • Exkurzia na FRIčke

     •    Dňa 25. 5. 2022 sme sa zúčastnili exkurzie na Fakulte riadenia ŽU v Žiline (konkrétne jedna skupina našej triedy 2.B - budúci študenti technického zamerania). Mali sme príležitosť zoznámiť sa s medzinárodným projektom SmartSoc a vyskúšať si prácu študentov v laboratóriu. Na úvod sme boli privítaní a oboznámení s programom dňa. V krátkosti sme sa dozvedeli základné informácie o projekte SmartSoc. Napríklad, ako sa pomocou neho študenti nielen v rámci Žilinskej Univerzity, ale aj univerzít iných európskych krajín, učia spolupráci v tíme a prehlbujú svoje znalosti v technike či podnikaní. Dôraz sa v rámci projektu kladie na požiadavky automatizovanej a inteligentnej spoločnosti. Po krátkom príhovore sme boli zavedení do laboratória, kde sme si vyskúšali činnosť študentov. Pod dohľadom vyučujúcich  z fakulty sme zhotovovali inteligentné led svietidlá, ktoré mali možnosť komunikovať cez sieť. Dostali sme tak príležitosť okúsiť prácu s hardwarom a softwarom. Zároveň sme prakticky otestovali, ako moderné IOT zariadenia zvládnu komunikáciu cez sieť. V poslednej časti programu sme mali za úlohu vymyslieť podnikateľský plán. Základom bolo využitie zariadenia, ktoré sme predtým zhotovili. Takto sme sa učili, ako má vyzerať plán pre štart podnikania. Zakúsili sme kreatívny proces tvorby nového produktu tak, aby oslovil čo najširšiu skupinu ľudí. Na záver sme odprezentovali naše podnikateľské zámery. Porota, skladajúca sa zo zúčastnených študentov, vyhodnotila najlepšie spracovaný projekt. Exkurzia sa nám páčila, obohatila nás o praktické skúsenosti a z akcie sme sa vracali plní pozitívnych dojmov.

      Jakub Šťastný

    • Keď disco zachraňuje životy
     • Keď disco zachraňuje životy

     • 14 záujemcov z našej školy úspešne absolvovalo 33-hodinový kurz prvej pomoci.

       

         V dňoch od 9. do 11. júna 2022 sa 14 záujemcov z nášho gymnázia zúčastnilo 33- hodinového kurzu prvej pomoci, ktorý organizuje a realizuje Slovenský Červený kríž – Územný spolok Žilina. Aj na základe minuloročných pozitívnych ohlasov z radov našich žiakov a kolegov, ktorí majú tento kurz už za sebou, sme neváhali a vyplnili prihlášku.

         Program trojdňového kurzu bol naozaj nabitý. Účastníci mali možnosť oboznámiť sa s najčastejšími život ohrozujúcimi stavmi, ako sú zástava dýchania a krvného obehu, bezvedomie, šok či veľké vonkajšie krvácanie. Náplňou kurzu boli aj ďalšie náhle stavy, s ktorých riešením sme mali možnosť bližšie sa oboznámiť – či už išlo o prípady akútneho srdcového infarktu, cievnu mozgovú príhodu, hypoglykémiu, a pod. V neposlednom rade sme tiež rozvíjali praktické zručnosti v oblasti riešenia rôznych nehôd, pri ktorých hrozia zlomeniny, krvácanie či rôzne úrazy z tepla a chladu.

         Asi najväčším prínosom tohto kurzu bol spôsob jeho realizácie. Všetky poznatky sme nadobúdali formou zážitkového učenia, bezprostredným riešením modelových situácií a praktickými ukážkami. Každý jeden účastník si priamo odskúšal, ako správne resuscitovať, ako použiť AED (automatický externý defibrilátor), alebo čo robiť v prípade, keď ste svedkom dopravnej nehody. A najmä, ako vôbec správne zatelefonovať a poskytnúť informácie záchranárom tak, aby sme im samotným uľahčili výjazd a neskoršiu prácu. Ako sa hovorí aj v samotnej príručke, ktorú každý jeden z nás dostal – poskytnutie prvej pomoci je síce len jedno ohnivko v reťazi, ale každá reťaz je práve taká silná, ako je jej najslabší článok. Aj preto si treba uvedomiť, že na poskytnutí prvej pomoci nesmierne záleží.

         Chceli by sme na záver vyzdvihnúť prístup našich dvoch hlavných inštruktorov – Peťa a Maja, ktorí nám svojou odbornosťou a zanietením pomohli osvojovať si správne postupy riešenia krízových situácií, učiť sa prekonávať stres a vedieť sa k situácii postaviť s rozvahou.

         Ako účastníci kurzu si odnášame nielen poznatky, ale aj množstvo vtipných zážitkov. K tým naj patrili asi momenty, keď sme si počas resuscitácie pre udržanie správneho rytmu stláčaní pospevovali pesničku od Bee Gees – Stayin´ Alive. V rámci simulovania rôznych krízových situácií nám v pamäti určite tiež zostanú nezabudnuteľné herecké výkony nielen inštruktorov, ale aj niektorých našich žiakov. :)

         Chceli by sme sa na záver ešte raz poďakovať pánovi Petrovi Martinekovi, predsedovi územného spolku SČK Žilina, a tiež pani Bebčákovej – jednak za to, že pre nás tento kurz vybavila a tiež za to, že v rámci svojho školského krúžku Klub Červeného kríža vedie neúnavne jeho členov k osvojovaniu si základov prvej pomoci.

       

      K. Červencová

       

      Na záver ešte pripájame pohľady niektorých účastníkov kurzu:

       

      Pavol Nemček, I. A: „Kurz sa mi veľmi páčil. Veľa som sa na ňom naučil a pritom aj zabavil. Odporúčam ho všetkým.“

       

      Šárka Harmečková, I. B: „Vďaka kurzu som sa naučila a pochopila, že prvá pomoc je veľmi dôležitá a každý z nás by ju mal ovládať, pretože nikdy neviete, v akej situácii sa ocitnete. Učenie nebolo realizované iba sedením v lavici a písaním si poznámok, ale mohli sme si na vlastnej koži vyskúšať rôzne modelové situácie. Ešte raz ďakujem, že som sa kurzu mohla zúčastniť.“

       

      Alexandra Kavcová, I. B: „Naučila som sa veľa dôležitých vecí, čo sa týka prvej pomoci a ako konať v stresových situáciách. Učivo bolo podávané profesionálne, s primeraným humorom a s tým, že veľa situácií sme si vyskúšali a neskôr prebrali. Tento kurz určite odporúčam.“

       

      Simona Masárová, I. B: „Bola tam príjemná domáca atmosféra, nikto na nás netlačil, práve naopak, všetci boli trpezliví. Učili sme sa tým, že sme si každou situáciou prešli a následne ju podrobne rozobrali. Týmto kurzom sa určite moja interakcia s Červeným krížom nekončí.“

       

      Michaela Samcová, I. C: „Na tieto tri dni len tak ľahko nezabudnem. Inštruktori boli naozaj výborní a vytvárali príjemnú atmosféru. Vďaka modelovkám som sa naučila lepšie zvládať stres a zachovať si chladnú hlavu v krízových situáciách. Tento kurz by som rozhodne odporučila každému.“

       

      Nina Šparcová, I. C: „Kurz prvej pomoci „33“, ktorého som a zúčastnila, bol naozaj úžasný. Užila som si ho asi najviac, ako som mohla. Naučila som sa veľa nových vecí a hlavne, ako reagovať v rôznych stresových situáciách. Aj napriek veľkému množstvu nových informácií sa to všetko dalo pekne zvládnuť. Takmer všetko, čo som sa naučila, som si mohla vyskúšať v praxi na modelových situáciách. Prístup Peťa a Maja, ktorí nás vzdelávali, bol veľmi priateľský, zároveň úprimný, a aj sme sa zasmiali. Atmosféra bola skvelá a na tento kurz nezabudnem. Určite sa budem snažiť prvej pomoci venovať. Podľa mňa by sa mal každý zúčastniť tohto kurzu a ovládať aspoň základy prvej pomoci. Odporúčam ho všetkým.“

    • Účelové cvičenia 2022
     • Účelové cvičenia 2022

     •    V dňoch 1. a 2. júna 2022 sme realizovali účelové cvičenia pre I. a II. ročník našej školy. Cvičenia boli zamerané na získanie teoretických poznatkov a praktických zručností v oblastiach civilnej ochrany, topografie a poskytovania prvej pomoci. V rámci praktickej časti sme využili aj kooperatívne a zážitkové aktivity. Vďaka Slovenskému Červenému Krížu - Územnému spolku Žilina, ktorý zapožičal figurínu na nácvik, si mohli naši žiaci vyskúšať aj Heimlichov manéver. A vďaka pedagógom školy a dobrovoľníkom z Klubu Červeného Kríža GYMZA ostatné zručnosti z oblasti prvej pomoci, topografie a civilnej ochrany a spoluprácu v kolektíve. V plnení úloh sa najviac darilo:

      I. ročník: 

      1. miesto I.B trieda 4. skupina

      2. miesto I.B trieda 1.skupina

      3. miesto I.C trieda 3. skupina

      II. ročník: 

      1. miesto II.B trieda 5. skupina

      2. miesto II.C trieda 3. skupina

      3. miesto II.C trieda 4. skupina

         O krásne fotky z terénu sa postaral Šimon z 1.A triedy. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na organizácií cvičení a aj všetkým účastníkom. 

      Zuzana Bebčáková

    • Naše študentky sa zúčastnili vzdelávania THE NEW GENERATIONS OF LEADERS
     • Naše študentky sa zúčastnili vzdelávania THE NEW GENERATIONS OF LEADERS

     •    V dňoch 12. až 15.mája sme sa zúčastnili celoslovenského školenia New Generation of Young leaders. Ani sme sa nenazdali, ako tieto štyri dni rýchlo ubehli a aký veľký vplyv na nás mali. Spoznali sme mnoho nových a inšpiratívnych ľudí z celého Slovenska, pochytili sme aj niečo z ich kultúr (napr. naučili sme sa tancovať maďarský čardáš). Nadobudli sme množstvo skúseností, týkajúcich sa komunikácie, práce v tíme, tvorby projektov, kritického myslenia, sebareflexie, získavania a spracovania informácii, zvládania situácií pod tlakom a iných.

         Teoretické znalosti boli zahrnuté v praktických cvičeniach a rôznych teambuildingových aktivitách, realizovaných aj v teréne. Každý dostal priestor na osobný prejav a vyjadrenie názoru. Sme radi, že sme mali možnosť zúčastniť sa tohto školenia, organizovaného IUVENTOU (Slovenský inštitút mládeže) v spolupráci s Národnou agentúrou Erasmus+.

         Ak Vás takýto spôsob neformálneho vzdelávania zaujal, bližšie informácie sa dozviete na sociálnych sieťach:

      IG: iuventa_sk

      FB: @iuventa

      na oficiálnej stránke: www.iuventa.skwww.erasmusplus.sk

      alebo kontaktujte priamo nás:

      IG: erika_pilc_

            e_urickova

       Erika Pilcová a Ema Uríčková, 2.A

    • Spoločne sadíme!
     • Spoločne sadíme!

     •    Skupinka žiakov sa spoločne rozhodla podujať na nasadení rastliniek do prostredia átria. Do malej záhradky presadili pálivé aj nepálivé papriky a exotické uhorky.

         Blížia sa letné mesiace a pociťujeme to aj na prostredí okolo nás. Príroda sa prebúdza a neustále rastie, kvitne a ukazuje svoju pravú krásu. Štvorčlenná skupina našich žiakov sa rozhodla túto krásu zasadiť aj u nás v átriu na spestrenie prostredia. Nápad inicioval žiak Jakub Sakala z 2.A, ktorý zároveň poskytol vlastné rastliny na presadzbu.

         Rastliny boli odvždy základom života a prírody. Aj s človekom sú blízko späté. Pocit z dobrej úrody alebo rozkvitnutého kvietku je pocit veľkej odmeny, ktorý sa bude ťahať v spomienkach človeka po celý jeho život. Rastliny navyše prospievajú dobrej nálade a vplývajú aj na jeho zmýšľanie. Študentom sa odporúča, aby pred skúškami vyskúšali štúdium v prírode. Pri niekom to dokáže zlepšiť aj sústredenosť a čerstvý vzduch napomôže k správnemu fungovaniu všetkých biologických funkcií. Nehovoriac o farbách, ktorými sa príroda pýši a ktoré nás dokážu okamžite vytiahnuť zo zlej nálady, pričom vzbudzujú radosť podobnú radosti, keď sme v detstve obdivovali lúčny kvietok.

         Benefity prírody v bežnom a študentskom živote sú naozaj pestré ako príroda sama. Skupina žiakov, ktorá rastliny presádzala zdieľa tiež dôležitú myšlienku: „Vplyv prírody každodenne vnímame aj na nás. Veríme, že v prostredí školy budú rastliny pozitívne vplývať na žiakov a aj nás potešia vždy, keď ich prídeme opätovne navštíviť.“

         Zasadené rastliny sa dajú aj konzumovať, avšak prosíme žiakov o obozretnosť, nakoľko pálivosť istých druhov papričiek býva nebezpečná. Po konzumácií pálivého druhu je potrebné si kvalitne umyť ruky. S neumytými rukami si za žiadnych okolností nepretierajte oči.

         Na záver chceme ukončiť článok pozvánkou žiakov, ktorí majú nápad, ako niečo na škole zasadiť, aby s nápadom oslovili ďalšiu osobu a tak sadenie zrealizovali. Je možnosť aj presádzania kvetov z domova, ak máte záujem ich presadiť s kvetináča do väčšieho priestranstva. Kontaktovať môžete aj predsedu Školského parlamentu Patrika Šošku (soskap@gymza.sk/@pat.r.o).

    • Inklúzia v pohybe
     • Inklúzia v pohybe

     •    Dňa 14. 5. 2022 sa konala akcia Inklúzia v pohybe, ktorú uskutočnila nadácia KIA. Hlavným programom bol charitatívny beh pre organizáciu Špeciálne olympiády Slovensko. Dvaja zo žiakov z Gymnázia Hlinská boli na akciu pozvaní ako moderátori.

         V sobotu minulého týždňa boli dvaja z našich žiakov, Paťo a Lucka, moderovať charitatívny beh pre deti zo Špeciálnych olympiád Slovensko, do ktorého sa zapojilo nad 350 bežcov. Okrem dobrovoľníkov sa prišli zapojiť aj športové tímy z klubov zdravotne a mentálne postihnutých športovcov. Na mieste boli rozložené stánky organizácií, ktoré prišli bežcov podporiť. Bola možnosť vyskúšať si viaceré aktivity, ako napríklad handbike, showdown alebo sa nechať očariť zručnosťami šikovného kúzelníka. Na pocity z tejto akcie sme sa spýtali priamo moderátorov.

         Ako prvé nás zaujímali ich pocity z vystupovania pred toľkými ľuďmi. Lucka k tomu povedala: „Bolo to po prvýkrát, kedy som z toho vystupovania nemala strach, pretože tam bola priateľská atmosféra,“ a aj Patrik s ňou súhlasil: „Inklúzia v pohybe sa konala v priateľskom duchu, pomohlo nám to sa uvoľniť.“

         Okrem moderovania si vyskúšali aj showdown – aplikovaný stolný tenis pre zrakovo postihnutých športovcov, kedy obaja súperi majú nasadené nepriehľadné okuliare. „Podobá sa to na hokej. Showdown sa hrá na oblom stole a v loptičke sú malé vyplnené guličky, čiže neustále hrkoce. Keď nič nevidíte a ste odkázaný na svoj sluch, sústredíte sa iba na to, odkiaľ ten zvuk prichádza.“ - opísal šport Paťo. Spoločne si myslia, že o tomto športe by malo vedieť viac ľudí. Spolu s Klubom zrakovo postihnutých a nevidiacich športovcov Žilina sa dohodli, že do konca roka s takýmito stolmi príde klub zavítať na Gymzu.

         Na záver moderátori zhrnuli: „Pomohlo nám to byť opäť o niečo empatickejší. Najväčším zážitkom bola možnosť stretnúť sa s množstvom príjemných ľudí. Sme vďační nadácií KIA za to, že beh zrealizovali a najmä Beátke Ďurišovej za príležitosť akciu odmoderovať.“

      Patrik Šoška

    • Medové laboratórium
     • Medové laboratórium

     •    Keď sa spomenie včela, väčšinou nám napadne asociácia spojená s medom, veď med je sladký, a ešte aj zdravý a liečivý. O tomto výroku sme sa my, žiaci 3.B, navštevujúci predmet Biotechnológie, presvedčili osobne na pôde Ústavu molekulárnej biológie SAV dňa 12. 5. 2022.

         Pán Juraj Majtán a pani Marcela Bučeková nás trpezlivo voviedli do problematiky ich projektu skúmajúceho glukózoxidázu v mede a jej možné následné využitie v liečivých preparátoch z medu.  Tematika apiterapie, prírodnej liečby včelími produktami, nie je však jediný okruh ich záujmov. V ústave hodnotia tiež aj kvalitu medu od súkromných chovateľov včiel a oceňujú ich medailami. Porovnávajú ho s najkvalitnejším manukovým medom, pričom tie naše slovenské medy v kvalite za ním v ničom nezaostávajú. Ak chceme však med využiť ako liečbu na rôzne chronické rany, je potrebné samotný med ožarovať a rôznymi procesmi upraviť, čo si vyžaduje dlhodobé skúmanie.

         Mali sme tiež tú možnosť vidieť, ako to v takom včeľom úli funguje, a aj si prakticky vyskúšať manipuláciu so včelami. Trúd nemá žihadlo, to je len jedna zaujímavá informácia o tomto nerozlučnom spoločenstve, ktorú sme sa dozvedeli.

         Potešil nás fakt, že ani vo veľkomestách sa chov včiel nezanedbáva, priam naopak. Aj med od veľkomestských včiel môže dosahovať najvyššiu kvalitu.

         Týmto by sme sa chceli p. Majtánovi a p. Bučekovej poďakovať za nové informácie o sladkom zlate, ktorým med naozaj je, a za príjemne strávený čas.  

      Študenti biotechnológií

    • ÚSPECH NAŠICH ŽIAKOV V CELOŠTÁTNOM KOLE SOČ
     • ÚSPECH NAŠICH ŽIAKOV V CELOŠTÁTNOM KOLE SOČ

     •    V dňoch 27. - 29. apríla sa na Strednej odbornej škole ekonomiky, hotelierstva a služieb J. Andraščíka v Bardejove konal 44. ročník celoštátnej prehliadky prác SOČ. Našej škole sa v posledných rokoch darí postupovať do záverečného kola tejto súťaže a tento rok bola účasť našich žiakov a radosť z ich umiestnenia trojnásobná. Reprezentovali nás Samuel Michel z II.C, Marek Jargaš z III.B a Júlia CaránkováKatkou Kováčovou z III.B a vo veľkej konkurencii žiakov z 272 stredných škôl z celého Slovenska dosiahli výborné umiestnenia:

       

      Odbor 02: Matematika, fyzika

      3. miesto: Marek Jargaš, III.B - „Vplyv elektromagnetického žiarenia mobilných telefónov na ľudský organizmus.“

       

      Odbor 04: Biológia

      6. miesto: Samuel Michel, II.C - „Zisťovanie prítomnosti Staphylococcus aureus v Žilinskej MHD“

       

      Odbor 17: Pedagogika, psychológia, sociológia

      2. miesto: Júlia Caránková, Katarína Kováčová, III.B - „Dištančné vzdelávanie ako záťažová situácia“

       

         A ako zhodnotili svoju účasť v súťaži samotní žiaci?

       

         „Účasť na SOČ, najmä celoštátna prehliadka, ma veľmi milo prekvapila. Rozšíril som si obzory v rôznych oblastiach biológie, spoznal som zaujímavých ľudí a hlavne som motivovaný pracovať ďalej. SOČ otestuje schopnosti každého, kto je do nej zapojený, ale aj napriek tomu ju vrelo odporúčam každému, kto sa chce v niečom zlepšiť, respektíve pracovať na sebe a veciach, na ktorých mu záleží.“

      Samo, II.C

       

         „Zapojenie sa do súťaže SOČ mi prinieslo množstvo skúseností. Písanie práce je naozaj zložité, avšak pokiaľ zožnete úspech tak ako ja, poviete si, že to stálo za to. Samotná obhajoba práce ma naučila, ako vystupovať a prezentovať pred publikom. Odporúčam každému, aby sa do súťaže zapojil, aj keď to stojí veľa nervov a času, ale zručnosti, skúsenosti a vedomosti, ktoré pri tom získate, sú na nezaplatenie. Ja ich určite využijem počas štúdia na vysokej škole.“

      Marek, III.B

       

         „Celoštátne kolo SOČ bolo pre nás veľkou osobnou výzvou. Príprava naň nebola vôbec ľahká, no napriek všetkým problémom sme naše obhajoby úspešne zvládli a pomohli nám posunúť naše zručnosti o level vyššie. Obhajoby ostatných súťažných príspevkov nás taktiež inšpirovali a motivovali. Milo nás prekvapilo získané 2. miesto v našom odbore a taktiež aj uistilo, že naša práca nebola zbytočná. Sme veľmi vďačné aj našej konzultantke pani Červencovej, ktorá nás počas príprav na obhajoby usmerňovala, takisto aj ostatným ľuďom, ktorý nám svojim časom či ochotou pomohli našu prácu dotiahnúť do konca.“

      Júlia a Katarína, III.B

       

         Blahoželáme k skvelým výsledkom a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

       

      Mgr. Andrea Fučíková, koordinátor SOČ

    • Článok Erasmus, Kos 3. 5. - 8. 5. 2022
     • Článok Erasmus, Kos 3. 5. - 8. 5. 2022

     •   Kufre pobalené, s rodinami sme sa rozlúčili, je 5 hodín ráno a my opúšťame Žilinu. Je ešte tma, rozospaté sa vezieme smer letisko Viedeň. Počas dvojhodinového letu máme hlavy plné očakávaní, čaká nás šesťdňové dobrodružstvo na gréckom ostrove Kos. Prestupujeme v Aténach, na ostrove pristávame v podvečerných hodinách. Na študentky už čakajú ich “nové” rodiny. Rýchle zoznámenie, odchádzame z letiska. Deň 0 je deň cesty. 

         Deň 1 sa začína v škole. Celé dopoludnie sme sústredení v aule lýcea a jednotlivé tímy predstavujú svoju krajinu, školu a praktiky udržateľného turizmu v našom regióne. Náš tím skvelo reprezentujú Lenka Hubočanová, Alexandra Dzurillová, Silvia Posluchová a Andrea Zemančíková. Nasleduje krátka exkurzia po škole, ktorá sa na našu ani trošku nepodobá. Napoludnie na náš čaká  autobus, vezieme sa k 5* hotelu Astir Odysseus. Na mieste už čaká manažér hotela, ktorý nám v konferenčnej miestnosti porozpráva o spôsoboch, akými sa tento hotel snaží o udržateľný turizmus. Počasie je veľmi veterné, pri pláži nás takmer odfúklo. 

         Deň 2 a náš program je nabitý. Začíname skoro ráno návštevou lokálnej farmy, ktorá úzko spolupracuje s gréckou školou, spoločne sa snažia o podporu lokálnych produktov, žiaci školy navrhli logo tejto iniciatívy, ktorá spája lokálnych producentov (WOW). Pokračujeme vo vinici, sprevádza nás ňou majiteľ, vysvetľuje nám spôsob výroby vína a vezme nás aj do pivnice. Pokračujeme a vezieme sa do ďalšieho 5* hotela, Neptune. Je to obrovský rezort, ocenený certifikátmi udržateľného spôsobu hospodárenia s energiami, zdrojmi, vodou a odpadom. Manažérka nás sprevádza a vedie aj na také miesta, kam sa bežný návštevník nedostane (k čističke vody, k triedičke odpadu, vykurovaciemu systému). Prehliadku končíme v konferenčnej miestnosti a skvelým obedom v hotelovej reštaurácii.  

         Deň 3 je opäť naplánovaný veľmi zaujímavo. Najskôr práca, potom odmena. Študenti pracujú v medzinárodne zmiešaných skupinách, zadanie je vytvoriť prezentáciu, poster, príspevok na sociálne siete, prípadne webstránku s témou Udržateľný turizmus. Je skvelé vidieť, akí kreatívni vedia byť študenti, aké rôznorodé majú nápady a ako úročia všetko, čo sa doposiaľ na Kose naučili. A odmena? Obed v nádhernej reštaurácii v centre mesta Kos, ochutnali sme pravý grécky šalát, tzatziki aj souvlaki (odporúčame). Siesta na pláži, kúpanie sa nekoná (more má 18 stupňov), oddýchneme si a pokračujeme, smer Asklepion, ruiny antickej nemocnice, prvej na svete, kde lekár Hippokrates liečil pacientov a učil svojich žiakov ako liečiť. 

         Deň 4 začína o 7:55, nasadáme do autobusu, vezieme sa do prístavu. Nastupujeme na loď a približne hodinu cestujeme na sopečný ostrov Nisyros. Nachádza sa na ňom aktívny vulkán, exkurzia začína práve na ňom. Máme možnosť vojsť až do stredu krátera Stefanos, všade je cítiť síru. Pokračujeme prechádzkou v malebnom mestečku ako z filmu Mamma Mia, biele domčeky, modré okenice, vôňa jedla, usmiati domáci. Obed na námestíčku, v taverne Irini pod košatým platanom. Cesta loďou späť na Kos je náročnejšia, fúka silný vietor. Učitelia končia stretnutie v dedinke Zia spoločnou večerou pri západe slnka. Rozlúčka, pobaliť kufre, ráno letíme veľmi skoro. 

         Ďakujeme gréckemu tímu za prípravu nezabudnuteľného týždňa, odchádzame unavené, ale šťastné, s novými priateľstvami a skvelými zážitkami.

       

      An article about the trip to Kos Island 

       

         All the baggage has been packed, we waved goodbye to our families, it is 5 am and we are leaving. It’s dark outside and we are driven to the airport in Vienna. Our minds are filled with expectations and also worries, we are looking forward to a 6-day-long adventure in the Greek island of Kos. We switched the plane in Athens and landed in the island in the afternoon. Our students met their host families and we, the teachers, were picked by the Greek teachers. Day 0 was travelling day mostly. 

          Day 1 started at the 2nd Lyceum of Kos, the secondary grammar school. We spent the whole morning in the aula, watching students presenting their presentations about their countries, their schools and good practices of sustainable tourism in their regions. Our Gymnazium was represented excellently by Lenka Hubočanová, Alexandra Dzurillová, Andrea Zemančíková and Silvia Posluchová. We continued with a short excursion around the school (which looked completely different from ours). After that we jumped on the bus, the target destination was a 5-star hotel Astir Odysseus where the hotel manager explained which sustainable practices the hotel does in order to be eco-friendly. We were offered the lunch there as well. The weather was extremely windy, the sea cold. 

          Day 2 started early in the morning and the program was very intensive. Our first stop was a local farm where farmers grow and sell vegetables mostly. The Greek school closely cooperates with it, the students created the logo of an initiative “Kos locally grownwhich connects local producers and local bussinesses (WOW). The second stop is a wineyard with a long tradition of growing grapes and producing wine, we were guided by the owner who explained the whole process from planting the wine trees to the storage of bottles in the cellar. Stop number 3 was another 5-star hotel, Neptune. The hotel manager welcomed us very kindly and guided all around the hotel, also to the parts where the tourists are usually not allowed to go. We had great lunch there as well. 

         Day 3 was carefully planned too, work first and then the reward. The students worked in international mixed groups on the taskEco-tourist guide”. It was great to see all the students spreading their ideas, and showing a high level of creativity. Are you wondering what the reward was? It was a lunch in a beautiful atmospheric restaurant where we tasted tzatziki, typical Greek salad and souvlaki. If you don’t know what meals they are, use google :) 

         The following activity was the one we all absolutely loved - the siesta on the beach. However, this was not the end of the day. The Greek students invited us to visit Asklepion, an acient hospital where the acient doctor Hippocrates cured his patients and taught his students. 

         Day 4 started early in the morning, with a meeting at 7:55 by the Greek school, the direction was Nisyros, a vulcanic island. We boarded the ship and travelled for about an hour to the island. It is famous for its active vulcano which we were supposed to visit. What an experience! We could go to the very centre  of the Stefanos crater, the biggest on the island. Our feelings were mixed due to the potential risk - it  is an active vulcano with the smell of sulphur all around. The whole Erasmus group continued to the small picturesque village with tiny white houses, blue roofs and windows where you could smell  homemade food and see kind smiling citizens. The lunch was arranged in the typical Greek taverna on the tiny main square of the village. We returned back to the Kos island by the boatThe teachers ended their meeting with the dinner in a small village called Zia, in a romantic restaurant where we were eating while watching the sunset. Afterwards, it was time to say goodbye, to pack and get ready to leave. 

         Big THANKS to the Greek team for everything they prepared and arranged for us. We left the island with unforgettable experiences, many new friendships, tired but happy. See you soon. 

       

         Čo o svojom pobyte na Kose hovoria naše dievčatá? Prečítajte si: 

       

         Andrea: "Výlet na ostrov Kos bol skvelý. Naučila som sa veľa nových vecí ohľadom životného prostredia a ako zostať eco-friendly. Navštívili sme dva udržateľné hotely, kde sme videli ich systém na recyklovanie odpadu a zúčastnili sme sa prezentácií o jednotlivých hoteloch. Taktiež sme navštívili ostrov Nisyros s typickou architektúrou a aktívnou sopkou.

         Na druhej strane sme čas netrávili iba učením a večery sme mali voľné - trávili sme ich s gréckymi hosťujúcimi rodinami. Viackrát sme navštívili pláž, pochutili sme si na výbornom jedle, alebo sme sa len rozprávali. Najlepšie na Erasme však bolo pre mňa spoznávanie nových ľudí."

         'Trip to the island of Kos was incredible. I learned a lot about the environment, and how to stay eco-friendly. We went to two sustainable hotels, we saw there their recycling system, participated in hotel presentations and so on. We also visited the island of Nisyros with typical Greek architecture and with the active volcano 

         On the other hand, there weren't only learning activities and we had some free time in the evenings with our host families. We visited beach for several times, we ate the most delicious food I have ever eaten, or just talked to each other. Overall, the best thing was that I made many new friends there.🙂'

       

         Lenka: "Pobyt na Kose som si veľmi užila a je mi ľúto, že trval tak krátko. Najviac mi budú chýbať večerné prechádzky v prístave a na pláži s našimi novými kamarátmi z Erasmu. Taktiež nezabudnem na celodenný výlet loďou na ostrov Nisyros, kde sme mohli vidieť domčeky ako z rozprávky."

         'I really enjoyed the time we spent on Kos and I'm kind of sad that it lasted so short. The things I'll miss the most are probably the late night walks in the harbour and around the beach with our new friends from Erasmus. I'll never forget the Beautiful boat trip we took the last day of our stay to an island called Nisyros where we could see the beautiful classical Greek houses.'

       

         Alexandra: "Výlet do Grécka bol nad moje očakávania aj keď počasie zo začiatku nebolo ideálne. Najlepšia časť programu bol posledný deň, výlet na ostrov Nisyros. Mestečko na ostrove bolo ako vytrhnuté z filmu Mamma Mia. Študenti hosťujúcej školy boli ochotní a vo všetkom nám vyhoveli najviac ako vedeli. Myslím si, že sme si všetky cely týždeň užili a budeme naň ešte dlho spomínať.

         'The trip to Greece was above my expectations even though the weather wasn’t ideal for the first 2 days. The best part of the program was the last day there. It was a trip to the island Nisyros. It looked like from Mamma Mia. I think that all of us enjoyed it and we will never forget it.'

       

         Silvia: "Projekt Erasmus, ako aj samotné Grécko, ma neskutočne prekvapili. Všetky moje obavy sa rozplynuli už po pár vetách s mojou hostiteľskou rodinou. Neviem, či som sa niekedy predtým stretla s takou pohostinnou a kamarátskou atmosférou. Okrem života v rodine si odnášam aj veľa informácií a skúseností zo samotného projektu. 

         Pochopila som: 

      • aký nebezpečný môže byť turizmus pre životné prostredie,
      • ako rešpektovať iné kultúry,
      • prečo dbať na výber svojho hotela s certifikátom,
      • aké faktory vplývajú na život v turistickej oblasti,
      • prečo by sme mali podporovať lokálnych, malých predajcov a ešte mnoho ďalšieho.

         Tieto informácie sme nadobudli nie len na profesionálnych prednáškach, ale najmä v praxi. Strávili sme čas s manažérmi hotelov, ktorí nám názorne ukázali, čo všetko stojí za prevádzkou ekologického hotela."

         'The Erasmus project and Greece itself surprised me immensely. All my worries disappeared after a few sentences with my host family. I don't know if I've ever encountered such a hospitable and friendly atmosphere. I have also learnt a lot and gained experience from the project itself.

         I understand now:

      • how dangerous tourism can be for the environment,
      • how to respect other cultures,
      • why to opt for a hotel with a certificate confirming sustainable practices,
      • what factors affect life in the touristy areas,
      • why we should support local, small retailers and much more.

         We obtained this information not only from professional lectures, but especially in practice. We spent time with hotel managers, who clearly showed us what is behind the maintenance of an ecological hotel.'

    • Beh do strečnianskych hradných schodov 2022
     • Beh do strečnianskych hradných schodov 2022

     •    Vo štvrtok 12. mája 2022 sa konal tradičný Beh do strečnianskych hradných schodov. Podujatie už roky usporadúvajú Žilinská univerzita a Olympijský klub Žilina. 151 schodov s meniacim sa rytmom, rovinkami a značným prevýšením (144 metrov) predstavuje nesmiernu výzvu aj pre skúsených bežcov. Aj tohtoročného podujatia sa zúčastnilo viac ako 390 účastníkov, ktorí si zmerali sily v šiestich vekových kategóriách. Naši deviati statoční (Alexandra Kavcová, Martin Belica, Adam Ferianec, Daniel Bodorík, Dárius Hrabovský, Šimon Jurkovič, Michal Bačík, Matúš Dubeň a Martin Fonš) sa výzve postavili čelom a všetci dobehli do cieľa. Krásny výkon podal Dárius Hrabovský, ktorý skončil na 5. mieste v kategórii chlapci (2003-2005). Neskutočný výkon podal v rovnakej kategórii Michal Bačík, ktorý aj napriek dvom pádom v závere dokázal poraziť všetkých súperov vo svojej kategórii a dosiahol fantastický čas 37 sekúnd, 80 stotín. Bolo to zaslúžené a vybojované 1. miesto, ktoré ostane dlho v pamäti nás, ostatných účastníkov a aj usporiadateľov.

      Zuzana Bebčáková

    • Úspešná Geografická olympiáda 2022
     • Úspešná Geografická olympiáda 2022

     •    Tento školský rok bol v geografii veľmi úspešný. Uskutočnil sa už 50.ročník geografickej Olympiády a žiakovi našej školy Miroslavovi Böhmovi z II.B sa podarilo byť úspešným v celoštátnom kole v kategórii Z.

         Miro si 29. 4. 2022 zmeral sily s viacerými súpermi v Bratislave a obohatil svoje skúsenosti v oblasti geografie. V mene celej školy mu srdečne blahoželáme a veríme, že v budúcich ročníkoch opäť zužitkuje svoje vedomosti a skúsenosti.

      PK GEO

      Ema Rančáková

    • Gymnázium Hlinská žije myšlienkou pomoci
     • Gymnázium Hlinská žije myšlienkou pomoci

     •    4. marca a 13. apríla 2022 sa na Gymnáziu Hlinská v Žiline konala dobročinná zbierka pre Ukrajinu, ktorej finančný výťažok odovzdali členovia školského parlamentu organizácii Camp Žilina.

       

         V posledných mesiacoch sme svedkami vážneho vojnového konfliktu, pričom ani naša škola si nezakrýva oči a uši pred udalosťami, ktoré výrazne hýbu svetom. Veľmi intenzívne ich vnímame aj na Gymnáziu Hlinská v Žiline. Boli to najmä prvé týždne, kedy žiakov aj učiteľov zahltil útlm a bezmocnosť. Všetci zdieľali súcit s ľuďmi ohrozenými vojnou.

         Školský parlament sa preto rozhodol konať a prostredníctvom zbierky, ktorá sa uskutočnila v dvoch fázach, vyzbieral finančné prostriedky pre utečencov z Ukrajiny. Zbierka bola založená na predaji občerstvenia, či už v podobe sladkého alebo slaného pečiva. Na ich príprave sa podieľali nielen žiaci, ale aj učitelia a rodičia našich žiakov. O kvalite občerstvenia a najmä kvalite myšlienky celej akcie nás presvedčil aj predseda školského parlamentu: „Najkrajšie bolo sledovať študentov, učiteľov a ich radosť zo skutočnosti, že môžu prispieť na dobrú vec a k tomu dostanú aj niečo chutné pod zub.“

         Zbierka však nepriniesla úsmevy len nám, Gymzákom, ale aj úsmevy samotným utečencom z Ukrajiny. Dňa 3. mája 2022 členovia školského parlamentu spolu s pani zástupkyňou Antóniou Bartošovou odovzdali organizácii Camp Žilina vyzbieranú sumu v celkovej hodnote 838,84 eur. Žiaci tak mali príležitosť sa na chvíľu s utečencami aj porozprávať. „Bolo z nich cítiť toľkú vďaku, akú som od nikoho ešte nikdy nedostal,“ povedal nám jeden zo žiakov. Na mieste sme si spravili aj skupinovú fotku. Ako vďaku za náš akt pomoci a na pamiatku našej škole sa organizácia rozhodla pomenovať jeden z ich jazykových kurzov pre utečencov názvom „Gymza“ alebo „Gymnázium Hlinská“.

         Na záver sa vráťme k myšlienke pomoci. Komu sme vlastne pomohli? Okrem finančnej podpory pre organizáciu Camp Žilina táto akcia pomohla aj nám – byť viac ľuďmi, byť empatickými tvormi so schopnosťou pomáhať iným v núdzi. Navyše priniesla nášmu školskému parlamentu nenahraditeľnú skúsenosť. Ako zhodnotila v súvislosti s touto akciou aj naša pani riaditeľka Jarmila Turoňová: „Všetko, čo súvisí s pomáhaním druhým ľuďom, by malo byť v živote človeka na prvom mieste.“

         Chceme sa ešte raz v mene školského parlamentu úctivo poďakovať všetkým žiakom, rodičom a učiteľom, ktorí priložili ruku k dielu, či už prípravou občerstvenia, alebo finančným príspevkom. Chceme sa taktiež poďakovať nášmu vždy ochotnému vedeniu za všetku podporu a výpomoc pri realizácii zbierky. Veľká vďaka patrí aj pani Lenke Matúsovej, dobrovoľníčke z Camp Žilina za hrejivé privítanie, krásny rozhovor a výnimočnú skúsenosť s utečencami. Ďakujeme aj samotnej organizácii Camp Žilina – za to, že robia svet lepším.

       

      Patrik Šoška

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

 

kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk