• Novinky

     • ÚSPECH NAŠICH ŽIAKOV V OKRESNOM KOLE SOČ

     • Dňa 4. marca 2024 sa naša škola opäť stala organizátorom už v poradí 46. ročníka okresného kola Stredoškolskej odbornej činnosti. Do súťaže sa zapojilo 9 stredných škôl z nášho okresu s 34 súťažnými prácami v 14 odboroch. Naša škola mala opäť najpočetnejšie zastúpenie, až 10 prác bolo vytvorených a odprezentovaných našimi žiakmi a darilo sa im naozaj výborne.

      Odbor 03: Chémia, potravinárstvo

      1. miesto: Matej Šuška, II.C                             -„Príprava bionafty z kávového odpadu“ – postup do krajského kola

      Odbor 04: Biológia

      1. miesto: Matej Kollár, IV.C                           - „Bunkové delenie - od mitózy po apoptózu“ – postup do krajského kola

      2. miesto: Michaela Samcová, III.C                  - „Zisťovanie prítomnosti mikroorganizmov na dotykových plochách Gymnázia Hlinská“ postup do krajského kola

      Odbor 05: Životné prostredie, geológia, geografia

      2. miesto: Peter Závodský, III.C                       - „Rozvoj a porovnanie cestovného ruchu Slovenska s vybranými časťami sveta “ - postup do krajského kola

      Odbor 06: Zdravotníctvo a farmakológia

      1. miesto: Nina Šparcová, III.C                        -„Skúmanie antimikrobiálnej aktivity esenciálnych olejov a antibiotík voči vybraným patogénom“ – postup do krajského kola

      4. miesto: Matúš Malý, Timea Mengesová, II.B -„Prevencia, diagnostika a operácie Ependymómu a iných mozgových nádorov

      Odbor 12: Elektrotechnika, hardware, mechatronika

      1. miesto: Samuel Vavák, III.B                        -„Biomechanická ortéza ruky “ – postup do krajského kola

      Odbor 13: História, filozofia, právne vedy

      2. miesto: Alexander Gáloš, III.C                 -„Tretia Ženevská konvencia  o zaobchádzaní s vojenskými zajatcami“

       

      Odbor 16: Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

      1. miesto: Kvetoslava Kašparová,                     -„ Hlasy Žiliny - tvorba umeleckých reportáží s

                      Barbora Struhálová, III.C                   osobnosťami nášho mesta“ – postup do krajského kola

       

      Odbor 17: Pedagogika, psychológia, sociológia

      1. miesto: Šárka Harmečková, III.B                  -„Využitie rolových hier ako vhodnej metódy v rámci prevencie proti domácemu násiliu“ – postup do krajského kola

       

      Všetkým žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy, gratulujeme k dosiahnutým výsledkom a postupujúcim prácam držíme palce v krajskom kole súťaže, ktoré sa uskutoční dňa 26.3.2024 na SPŠ informačných technológií v Kysuckom Novom Meste.

       

       

                                                                                                     Mgr. Andrea Fučíková

                                                                                                     koordinátorka SOČ

     • Názov pozície: riaditeľ/riaditeľka Gymnázia, Hlinská 29, 011 80 Žilina

       

      Identifikátor výberového konania: VK/ŽSK/14/2024

       

      Názov organizácie: Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

       

      Pracovná oblasť: štátna správa, verejná správa, samospráva

       

      Miesto výkonu práce: Hlinská 29, 011 80 Žilina

       

      Počet obsadzovaných miest: 1

       

      Pracovný pomer: TPP

       

      Druh pracovného úväzku: plný pracovný úväzok

       

      Pracovný čas: 37,5 hodinový pracovný týždeň

       

      Dátum nástupu: 1. 7. 2024

       

      Platové podmienky: od 1 400,- € brutto/mesačne (v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle Nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z. ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmene a dopĺňaní v znení neskorších predpisov )

       

      Zamestnanecké výhody, benefity: stabilná verejná inštitúcia s možnosťou dlhodobého uplatnenia, výhody plynúce z kolektívnej zmluvy

       

      Popis činnosti pracovného miesta:

      komplexné riadenie a zodpovednosť za vykonávanie činností školy, zodpovednosť za hospodárne a efektívne nakladanie so zvereným majetkom školy,

       

      POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA

       

      · kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a v podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca a osobitné kvalifikačné predpoklady v súlade s § 9, § 10 ods. 1, § 11, § 12 zákona a § 39 č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

      · najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v zmysle § 3 ods. 5 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ku dňu uskutočnenia výberového konania),

      · bezúhonnosť,

      · zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná spôsobilosť potrebná na výkon pedagogickej činnosti),

      · ovládanie štátneho jazyka.

       

      Pozícia vhodná pre absolventa: nie

       

      Znalosť štátneho jazyka: áno

       

      Vodičský preukaz: sk. B

       

      Osobnostné predpoklady:

      - ovládanie všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť stredných škôl a školských zariadení a pre oblasť výkonu štátnej správy v školstve a školskej samosprávy,

      - znalosť pracovnoprávnych vzťahov,

      - riadiace schopnosti a skúsenosti,

      - ochota vysokého pracovného nasadenia,

      - samostatnosť,

      - dobré vyjadrovacie schopnosti,

      - analytické myslenie,

      - presnosť a zodpovednosť;

       

      Ďalšie požiadavky:

       

      · predloženie „Návrhu koncepcie rozvoja školy“, návrh koncepcie rozvoja školy sa predkladá v písomnej forme, v odporúčanom rozsahu 4-6 strán (odporúčaný rozsah 30-34 riadkov na stranu, riadkovanie – 1,5; veľkosť písma 12, medzi znakové medzery – normálne) Požadovaná štruktúra koncepcie rozvoja školy: úvod, zameranie koncepcie rozvoja školy, analýza súčasného stavu s použitím swot analýzy, východiská koncepcie rozvoja školy na základe analýzy a strategických dokumentov ŽSK, prípadne iných dokumentov súvisiacich s danou oblasťou, ciele koncepcie rozvoja školy, akčný plán realizácie s návrhom aktivít, časového harmonogramu, zdrojov financovania, príp. náhradných riešení, spôsob hodnotenia plnenia koncepcie ako celku a po jednotlivých etapách, resp. častiach, očakávaný prínos realizácie koncepcie rozvoja školy, záver.

       

      Zoznam požadovaných dokumentov:

      - žiadosť o zaradenie do výberového konania,

      - profesijný štruktúrovaný životopis,

      - overené fotokópie dokladov o vzdelaní a kvalifikácii, maturitné vysvedčenie (v prípade, že požadované vzdelanie bolo získané v inom ako štátnom jazyku),

      - odpis z registra trestov, prípadne čestné vyhlásenie o bezúhonnosti do doby preukázania sa odpisom z registra trestov (podľa § 15 ods. 1 a §15a ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z.)

      - potvrdenie o dĺžke výkonu pracovnej činnosti vydané každým predchádzajúcim zamestnávateľom, u ktorého bola vykonávaná pracovná činnosť pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca, resp. iný doklad, ktorým uchádzač preukáže požadovanú dĺžku pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti so stručným popisom pracovných činností v zmysle § 3 ods. 5 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

      - potvrdenie o zaradení do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec (v prípade ak je uchádzač zamestnaný ako pedagogický alebo odborný zamestnanec),

      - lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti pedagogického zamestnanca (§ 16 zákona č. 138/2019 Z. z.),

      - návrh koncepcie rozvoja školy (viď ďalšie požiadavky)

      - čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti,

      - písomný súhlas na použitie osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

      INFORMÁCIE O OBSADZOVANOM MIESTE

       

      Dátum vyhlásenia výberového konania:

      4. 3. 2024 (Profesia.sk)

      4. 3. 2024 (webové sídlo zriaďovateľa)

      4. 3. 2024 (webová stránka školy)

       

      Termín na podanie žiadosti s ostatnými požadovanými dokumentmi: do 18. 3. 2024 (vrátane)

       

      Spôsob podania žiadosti s ostatnými požadovanými dokumentmi: Uchádzači zašlú písomné žiadosti spolu s uvedenými požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE - RIADITEĽ Názov školy a adresa“ najneskôr do 18. 3. 2024 na adresu: Úrad Žilinského samosprávneho kraja, oddelenie ľudských zdrojov, Komenského 48, 011 09 Žilina. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke. Kontaktný telefón: 041/5032415. Termín výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky výberového konania.

       

      Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania: Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

       

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Tvrdá, t. č. 041/5032 415, e-mail zuzana.tvrda@zilinskazupa.sk

       

      S osobnými údajmi, ktoré budú obsahovať doručené dokumenty od uchádzačov bude zamestnávateľ nakladať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných

     • Rodičovské združenie

     • POZVÁNKA PRE RODIČOV ŽIAKOV GYMNÁZIA

      NA HLINSKEJ 29 V ŽILINE      Vážení rodičia,

       

      pozývame Vás v mene výboru Rodičovského združenia pri Gymnáziu

      na Hlinskej 29  v Žiline a v mene vedenia školy na triedne schôdze rodičovského združenia, ktoré sa uskutočnia dňa 07. marca 2024  (štvrtok) v budove Gymnázia Hlinská 29 v Žiline so začiatkom  o 16.30 hod.

       

       

      V programe schôdzí sú :

      • doplňujúce voľby do Rady školy
      • aktuálne informácie o prospechu, dochádzke a správaní žiakov,
      • konzultácie s vyučujúcimi,
      • informácie o výbere voliteľných predmetov (III. ročník ),
      • informácie o DSD skúškach, maturitných skúškach, Cambridge skúškach, Malej maturite zo SJL a ANJ
      • pripravovaných akciách školy

       

            Tešíme sa na stretnutie s Vami počas schôdzí rodičovského združenia.


       

       

       

       predsedníčka  Rodičovského združenia
       riaditeľka školy

  ​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

  IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

   

  kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk