• Novinky

    • Medzinárodné stretnutie projektu ERASMUS+ Digital competences and eSafety
     • Medzinárodné stretnutie projektu ERASMUS+ Digital competences and eSafety

     •     V dňoch 15. - 19. novembra 2021 sa uskutočnilo medzinárodné stretnutie v rámci programu ERASMUS+ v poľskom meste Grójec. Hostiteľskou školou bolo Liceum Ogolnoksztalcace im. Piotra Skargi. V rámci projektu Digitálne kompetencie a bezpečnosť na internete pracovalo šesť krajín - Poľsko, Grécko, Taliansko, Slovensko, Island a Švédsko na témach bezpečnosť na internete, používanie smartfónov a závislosť na internete. Študenti a učitelia sa snažili spoločne nájsť nové odpovede a prístupy týkajúce sa témy. Stretnutie bolo obohatené odbornými seminármi realizovanými na Technickej univerzite vo Varšave, prednáškami a workshopmi v škole, ktoré boli vedené odborníkmi a učiteľmi školy. Okrem spolupráce a nových poznatkov mali účastníci možnosť spoznať mesto Varšava, navštíviť Múzeum varšavského povstania a Kopernikovo vedecké centrum. Stretnutie bolo úžasnou ukážkou poľskej pohostinnosti a odbornosť stretnutia bola na vysokej úrovni. Už teraz sa tešíme na ďalšiu spoluprácu a stretnutia v rámci projektu  Digital competences and eSafety. 

         An international meeting within the ERASMUS + program took place in the Polish city of Grójec on November 15 - 19, 2021. The host school was Liceum Ogolnoksztalcace im. Peter Skargi. Within the Digital Competences and eSecurity project, six countries - Poland, Greece, Italy, Slovakia, Iceland and Sweden - worked on Internet security, the use of smartphones and Internet addiction. Students and teachers tried to find new answers and approaches to the topics. The meeting was enriched by professional seminars held at the Technical University in Warsaw, lectures and workshops at the school, which were led by experts and teachers of the school. The participants also had the opportunity to see the city of Warsaw, The Warsaw Rising Museum and the Copernicus Science Center. The meeting was an amazing demonstration of Polish hospitality and the expertise of the meeting was on a high level. We are already looking forward to further cooperation and meetings within the Digital Competences and eSafety project.

       

      Klára a Lenka:

         Myslíme že Erasmus+ bola jedna z najlepších  skúseností, ktoré sme ako študenti mohli absolvovať. Popri tom, že to bola skvelá príležitosť na komunikáciu v angličtine, bola to taktiež situácia, v ktorej sme sa museli často prekonávať. Vyjsť zo svojej komfortnej zóny, či už pri prezentovaní rôznych častí projektu alebo pri samotnom pobyte v hostiteľskej rodine, ktorá nám počas tohto týždňa prirástla k srdcu. Určite by sme každému, kto má príležitosť, odporučili zapojiť sa do programu Erasmus+, aby získal svoje vlastné nezabudnuteľné zážitky.

         We think that Erasmus+ has been one of the best experiences that we as students could be a part of. It was a great way to communicate in English and of course, we had to overcome obstacles. Step out of our comfort zones by presenting different parts of our project or in staying with a host family that grew closer to our hearts in that week. Both of us fully recommend the program Erasmus+ because we think everybody should have the opportunity to gain their own unforgettable memories.

       

      Namju:

         Myslím, že projekt Erasmus+ som si vybral naozaj dobre. Spoznal som nových priateľov, kultúru. Zlepšil som sa v komunikácii v anglickom jazyku. A hlavne som sa dozvedel nové informácie o tom, ako bezpečne používať internet a ďalšie dôležité vedomosti. Bola tam veľmi dobrá spolupráca v medzinárodných skupinách študentov.

         I think I chose the Erasmus+ project really well. I met new friends, knew culture. My level of communication in English has improved. And most importantly, I learned new information about how to use the Internet safely and other important knowledge. There was very good cooperation in international groups of students.

       

      Jakub:

         I think Erasmus+ is a great program. I got to know the local culture, food and a lot of friendly people. Cooperation among countries was on a high level. From the beginning, it was a little harder to get used to the new environment. But it was worth it. I have increased my knowledge of Internet security. I also brushed up my English and advanced to a higher level.

         Myslím si, že Erasmus+ je skvelý program. Spoznal som miestnu kultúru, jedlá a veľa priateľských ľudí. Spolupráca medzi krajinami bola na vysokej úrovni. Zo začiatku bolo trochu ťažšie si zvyknúť na nové prostredie. Ale stálo to za to. Zlepšil som svoje znalosti v oblasti bezpečnosti na internete. Taktiež som osviežil svoju angličtinu a pokročil som v nej na vyššiu úroveň.

    • Výsledky školského kola Olympiády v anglickom jazyku
     • Výsledky školského kola Olympiády v anglickom jazyku

     • kategória 2A: KOMISIA: Mgr. Patrícia Bajcsiová, Mgr. Natália Motz

      1. miesto: Timotej Jambrich, II.B
      2. miesto: Samuel Janík, II.B
      3. miesto: Jakub Šťastný, II.B

       

      kategória 2B: KOMISIA: Mgr. Monika Gdovcová, Mgr. Natália Motz

      1. miesto: Emma Naomi Boorová, IV.B
      2. miesto: Adam Orlinský, IV.A
      3. miesto: Natália Varhaníková, IV.A

       

      Blahoželáme!!!

      PhDr. Zuzana Zajacová

    • Literárna Senica Ladislava Novomeského
     • Literárna Senica Ladislava Novomeského

     •    Dňa 24. 11. 2021 sa uskutočnilo slávnostné online vyhodnotenie najlepších prác tejto celoslovenskej súťaže.  Našu školu reprezentoval Marián Šintaj zo 4.C triedy v II. kategórii s poéziou, kde získal pekné 2. miesto.

         K dosiahnutému výsledku srdečne blahoželáme a želáme veľa tvorivých síl.

      H. Krajčovičová

      Všetko dané

       

      Vyšliapem si, náruživosť,

      zo spotenia

      Nevystačil s dychom, poprel,

      zaodel sa-

      do hrobovísk a ich výmerov

      Hlavne si byť, vždy tým svojim

      (a hoci aj nepriateľom)

       

      To vie každý jeho-vista

      Jeho zvislá výstuž výsad:

      nemáš pero, vysaď nepokoje,

      padaj v jablko, na záhradách,

      nepopisovať syntax treníc!

      (Pre nič, za milión)

       

      Na interview, vlci do tiesňav

      nevychytateľní sú, do fotónových pascí

      spolu, neznelí sme, sediac si v pluráli

      Rozsmútili sme sa po nezhubných kričiacich

      Ďalšiu metaforu neznesiem,

      teraz sa už len vytrať do genitívna

       

      Neukultivoval ma pán z galérie

      štiepim obrazy vo fragmentoch bolehlavy

      Spletí plechových nuáns infoliniek,

      tak bezradné cirkulujú

       

      Zavoláme si na pomoc, erudovaného šarlatána, z krabíc od plechoviek studu? 

      Mám rád


      Mám rád - požiarom hladkané,

      pulzujúce,

      priečiace sa panely

      post-sovietskych blokov činžiaku


      Mám rád – zaviň sa do

      dužiny chlpatých broskýň,

      spanilá, márnotratne,

      zhýralá meluzína


      Nánosom priškrť mnohé zo seáns

      Dávno pokrytí a pod kryptami kyprých pôd sme

      Posudok:

         Kompozícia piatich básní Mariána Šintaja je autorsky originálna. Vnímam ju ako intelektuálny šejker na poetický drink. Osobné, prežité a zároveň myslené i neznáme tu nadobúdajú akési rovnovážne zastúpenie. Čitateľa či počúvajúceho to vedie nielen zdanlivo neznámymi duchovnými planinami, ale aj k nečakaným pointám ako: „zahrej ma zatratením“, či „nájdi priestor v inej zmyslovej substancii“. Alebo: „zavoláme si na pomoc erudovaného šarlatána, z krabíc od plechoviek studu?“ Spôsob, akým sú básne napísané, vyvoláva aj intelektuálny nepokoj, aj zvláštnu pietu voči tomu, že to, čo niekedy chceme uchopiť, je neuchopiteľné, nielen v živote, ale aj v jazyku. Úsilie o pochopenie súvislostí vecí je však nástojčivé a autor sa zaštiťuje básnickými metaforami a inotajmi. Je to jeden zo spôsobov „zavinúť samého seba do viečka“. A učiť sa vidieť vnútorným zrakom. Aj jeho milostné city majú širší diapazón, napríklad „požiarom hladkané, pulzujúce, priečiace sa panely post-sovietskych blokov činžiaku“ sú ako provizórna kulisa vonkajšieho sveta, doby, toho, čo je nenávratne preč, čo je „spálené“. Táto kulisa je akýmsi vchodom do vnútornej slobody.

      S pozdravom Dana Podracká

    • Projektový deň – Bezpečne v triede aj na internete
     • Projektový deň – Bezpečne v triede aj na internete

     •    Príjemná a bezpečná atmosféra v škole je jedným z najdôležitejších predpokladov spokojného študenta, ale aj kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu. Atmosféru bezpečia a rešpektu sa snažíme na našej škole pestovať neustále. Každá nová aktivita, rada a pomoc je však vždy vítaná a prínosná. Do tejto kategórie možno určite zaradiť akciu, ktorá prebehla na našej škole 9.11. Projektový deň pre nás pripravili odborníci z organizácie EDUMA, v spolupráci s našimi vyučujúcimi. Cez zážitkové aktivity a besedu s odborníčkou sme zaostrili na tematiku šikany i kyberšikany. Spoločne sme sa tak snažili posilniť atmosféru bezpečia a rešpektu. Z reakcií zúčastnených možno konštatovať, že sa to podarilo.

       

      Viac o projektovom dni:

      http://eduma.sk/co-priniesli-skolam-projektove-dni-na-prevenciu-sikany-a-kybersikany/

      Stanislav Ďurek

    • READYCON 2021 aj s našimi štvrtákmi
     • READYCON 2021 aj s našimi štvrtákmi

     •    Žijeme v dobe umelej inteligencie, robotizácie a automatizácie. Žijeme v dobe, kedy je pokrok nezastaviteľný. Týka sa to všetkých oblastí života. Inak to nie je ani na trhu práce. Budúca profesia je téma, ktorá je dôležitá pre každého mladého človeka. Inak to nie je ani s našimi študentmi. Tobôž maturantmi. Tí stoja na prahu rozhodovania sa o svojej budúcnosti. Ktorým smerom sa vybrať? Ktorá profesia naplní ich očakávania a sny o budúcnosti? Pomôcť v rozhodovaní im mohla poskytnúť najväčšia online konferencia na Slovensku, prinášajúca najnovšie poznatky o trhu práce – READYCON. Cieľom konferencie bolo poskytnúť študentom prehľad o aktuálnych trendoch a možných scenároch budúcnosti, aby vedeli podnikať kroky, ktoré im pomôžu nájsť uplatnenie v rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí.

       

      READYCON:
      https://www.youtube.com/watch?v=YU2dY1MMwko&t=21s

      Stanislav Ďurek

    • Digitálne učebnice a pomôcky zadarmo
     • Digitálne učebnice a pomôcky zadarmo

     •    Minister školstva Branislav Gröhling oznámil, že štát sprístupnil zadarmo pre žiakov, rodičov a učiteľov 558 titulov od 14 vydavateľov.

         "Všetky tieto učebnice sú dostupné žiakom, rodičom aj učiteľom priamo z ich domu. Dohodli sme sa s vydavateľmi na tom, aby v čase tejto mimoriadnej situácie (a aj ďalších v budúcnosti) uvoľnili licencie a prístupnili učebnice všetkým a uľahčili tak online vzdelávanie," oznámil minister.

         Všetky učebnice nájdete tu: https://edicnyportal.iedu.sk/Briefcase

         Pre získanie učebnice zadarmo sa treba prihlásiť s týmito prihlasovacími údajmi:

           meno: ucebnica@iedu.sk

           heslo: ucebnica

         Súbory .pdf viete otvoriť okamžite po prihlásení. Súbory .ppdf sa dajú otvoriť cez aplikáciu Microsoft Azure Information Protection Viewer z dôvodu vyššej ochrany autorských práv.

       

      ZDROJ: https://www.omediach.com/tlac/17739-ministerstvo-spristupnilo-ziakom-a-rodicom-588-digitalnych-ucebnic-a-pomocok-zadarmo-tu-ich-najdete

       

    • ŠKOLSKÁ KNIŽNICA
     • ŠKOLSKÁ KNIŽNICA

     • Milí študenti,

         od októbra 2021 opäť môžete využívať služby Školskej knižnice.

         Knižničný fond obsahuje vybrané diela zo slovenskej i svetovej beletrie, v rámci nej všetky diela z mimočítankového čítania, ale aj cudzojazyčnú beletriu a odbornú literatúru – monografie, encyklopédie, slovníky, antológie. Nájdete v nej zdroje informácií na prípravu referátov, seminárnych prác aj odbornú literatúru na prípravu na maturitnú skúšku.

         Mimoriadnym príspevkom sú reportáže z vydavateľstva Absynt, ktoré sme získali v rámci zapojenia do čitateľskej súťaže Cena Absynt a množstvo odbornej literatúry, získanej v rámci projektov, do ktorých sme sa zapojili.

         Knihu, ktorú si chcete požičať, si môžete vopred rezervovať na adrese: kniznica@gymza.sk.

         Knižnica je otvorená pre čitateľov v čase:

         Utorok 7:15 – 7:45 hod.

         Štvrtok 14:00 – 15:00 hod.

         Piatok 7:25 – 7:55 hod.

      L. Štalmachová

  ​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

  IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

   

  kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk