• Novinky

    • Vianočná vďaka
     • Vianočná vďaka

     • Aj tento rok naša škola Gymnázium Hlinská spolupracovala na projekte Roots and Shoots počas jesenných mesiacov  na viacerých aktivitách.  Hlavný tím sa touto cestou chce poďakovať všetkým pedagógom a študentom.

    • S mobilmi do prírody
     • S mobilmi do prírody

     •    Naša škola sa počas tohto školského roka aktívne zapája do projektu Hurá von s PlantNetom!  Ako jedna z 20 stredných škôl zo Slovenska spolupracujeme s francúzskymi vývojármi aplikácie PlantNet, ktorá umožňuje identifikáciu rastlín pomocou odoslanej fotografie.  Vďaka projektovým aktivitám môžu študenti či rodinní príslušníci objavovať a preskúmavať vonkajšie prostredie, rastliny a živočíchy. Najväčšie pozitíva tohto projektu sú čas prežitý v prírode s priateľmi, nové skúsenosti v používaní́ tejto aplikácie, a samozrejme môžeme pomôcť prírode.

         Naším cieľom je nájsť  rôzne druhy invazívnych rastlín v okolí Rajčianky a Súľovských skál, ktoré sú známe svojim pestrým rastlinným porastom. Rastliny, ktoré na týchto miestach nájdeme musíme klasifikovať pomocou aplikácie PlantNet, v ktorej budeme získavať body pre našu školu.

         Ak by ste nám chceli pomôcť, stačí Vám iba mobil s foťákom,  aplikácia PlantNet a zaregistrovať sa pomocou nášho gymza účtu.

      Študentky 2.B triedy

     • GYMZA má vlastnú výmeničku tepla

     • Pre všetkých súčasných i budúcich gymzákov prišla dobrá novina. Vybudovali sme, s podporou ŽSK, novučičkú výmenníkovú stanicu tepla v budove našej školy. Veríme, že bude slúžiť pre mnoho generácií gymzákov.

    • „JEDEN, JEDNA Z NÁS...  25 rokov Univerzity tretieho veku UNIZA“
     • „JEDEN, JEDNA Z NÁS...  25 rokov Univerzity tretieho veku UNIZA“

     • Vážené dámy, vážení páni, 

       

      započúvajte sa do rozprávania, v čase adventu..., ktoré ponúka humanitu, ušľachtilosť a radosť.   

      Nazrite do PRÍBEHU výnimočnej osobnosti, pani Ing. Jarmily Turoňovej, a do PRÍBEHU Gymnázia Hlinská v Žiline, ktorí sú jedinečným partnerom U3V UNIZA v dobrovoľníckych aktivitách vo vzdelávaní.

       

      „JEDEN, JEDNA Z NÁS... 25 rokov Univerzity tretieho veku UNIZA“

       

      HOSŤ SIEDMY

      Ing. Jarmila Turoňová

       

      Kliknite na odkaz: https://youtu.be/-_W_PfbVEyk

       

      Frekvencie U3V

       

      Sériu relácií k 25. výročiu U3V UNIZA pre Vás pripravuje Ústav celoživotného vzdelávania UNIZA

        

      Prajeme Vám príjemné počúvanie relácie i krásny čas nastávajúcich Vianoc. Na pár chvíľ sa naše FREKVECIE odmlčia a opäť zarezonujú v roku 2021.

       

      S úctou a vďakou za Vašu priazeň

      Vedenie a tím ÚCV UNIZA  

    • Práca na projektoch Erasmus+ na našej škole pokračuje
     • Práca na projektoch Erasmus+ na našej škole pokračuje

     •    Ako sme už informovali, tento školský rok boli na našom Gymnáziu spustené dva medzinárodné projekty programu ERASMUS+. Prvým je ekologicky zameraný projekt European Students for Sustainability a druhým je projekt týkajúci sa digitálnych  zručnosti a bezpečnosti na internete Digital Competence and eSafety. Čo sme stihli zatiaľ urobiť?

         Koordinátori Erasmus+ tímov z jednotlivých partnerských krajín zrealizovali úvodné spoločné stretnutia k obom projektom. Na týchto online schôdzkach sme hovorili o plánoch a aktivitách na najbližšie obdobie. Uskutočnili sme výber študentov 1. a 2. ročníka Gymnázia, ktorí v októbri prejavili záujem o účasť v projekte Erasmus+. Žiaci boli o výsledku výberu informovaní prostredníctvom emailu a získali aj certifikát o členstve v Gymza Erasmus+ tíme. Taktiež sme vytvorili tím učiteľov z nášho Gymnázia. Učitelia sa spolu stretli a začali pracovať na prvých úlohách, ktoré boli dohodnuté na stretnutiach koordinátorov.

         V piatok 20. 11. 2020 sa učiteľské tímy jednotlivých partnerských škôl vzdelávali pod vedením partnerov z Talianska v oblasti využívania online priestoru eTwinning. Program eTwinning poskytuje priestor pre učiteľov a žiakov spájať sa, spolupracovať a komunikovať na diaľku v bezpečnom virtuálnom prostredí. Žiaci Gymza Erasmus+ tímu budú spolupracovať a realizovať mnoho aktivít  v rámci oboch projektov práve cez priestor eTwinning.

         Už na december plánujeme prvé online stretnutie žiackych tímov partnerských krajín prostredníctvom videokonferencie. Tešíme sa!

      Koordinátorky Erasmus+ KA2
      Mgr. Patrícia Bajcsiová, Mgr. Zuzana Bebčáková, PhD.

    • Zbierka Hodina deťom
     • Zbierka Hodina deťom

     • Milí žiaci, rodičia, učitelia a priatelia školy, 

         19. 11. sa mala na našej škole konať zbierka Hodina deťom, avšak kvôli pandemickým opatreniam sa tento rok spájame za všetky deti na Slovensku len virtuálne. Ak chcete podporiť deti v ohrození a krízových situáciách, môžete tak spraviť zaslaním SMS na číslo 800 v hodnote 4 eurá alebo online na hodinadetom.sk

      Ďakujeme!

      Ako iste viete, Hodina deťom je celoročná verejná zbierka, ktorá podporuje projekty na pomoc deťom a mladým ľuďom v ohrození a krízových situáciách. Tento rok nás zasiahli pandemické opatrenia, ktoré ovplyvnia realizáciu našej zbierky. Veľmi vás preto prosíme o kooperáciu a pomoc.

      Zbierka v uliciach sa uskutoční v pôvodnom termíne 19. 11., avšak bude len ONLINE. Prispieť sa bude dať prostredníctvom online darov alebo cez SMS.

      Teraz vás potrebujeme viac, ako kedykoľvek predtým.

      ĎAKUJEME VÁM

      A prajeme v týchto ťažkých časoch hlavne veľa zdravia.

    • 43. ROČNÍK SOČ
     • 43. ROČNÍK SOČ

     • Milí študenti,

         opäť aj v tomto školskom roku sa môžete zapojiť do ďalšieho, v poradí už 43. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti

      Stredoškolská odborná činnosť je prehliadkou tvorivého myslenia, odborných vedomostí, skúseností a talentu mládeže.

       

      Súťaž Strednej odbornej činnosti sa uskutočňuje formou súťažných prehliadok najlepších prác - riešení teoretických a praktických úloh z oblasti prírodných vied, techniky, zdravotníctva, spoločenských vied a iných. Súťažné odbory sa každoročne vyberajú a spresňujú v obsahovom a organizačnom usmernení Stredoškolskej odbornej činnosti, ktoré vydáva odborný garant súťažných prehliadok, ústredná komisia Stredoškolskej odbornej činnosti. Súťažné prehliadky sa konajú v školských, krajských (ak je treba, tak aj v regionálnych kolách) a v celoštátnom kole. Organizujú sa  v školských objektoch. 

       

      Riadenie súťaže

      Súťaže na jednotlivých úrovniach riadia odborné komisie.

      Účasť žiakov v súťaži Stredoškolskej odbornej činnosti je dobrovoľná.

      Na školskú súťažnú prehliadku sa jednotlivec alebo kolektív môže prihlásiť:

      a)  s riešením problému alebo úlohy, ktoré spracuje písomne v úradnom jazyku

      b)  s návrhom technického zariadenia, resp. s časťou funkčného modelu alebo zariadenia a pod., ktoré vyhotoví aj s písomnou časťou práce

      c)  s návrhom učebnej pomôcky s didaktickým využitím, ktorý vyhotoví aj s písomnou časťou. Návrh učebnej pomôcky by mal byť aj časťou príloh

       

         Účasť na súťažnej prehliadke je podmienená skorým  odovzdaním písomnej práce, resp. návrhu zariadenia, termíny jednotlivých kôl budú zverejňované priebežne podľa pokynov okresnej komisie SOČ.

         Najlepšie práce z nižšieho kola súťažnej prehliadky postupujú do vyššieho kola súťažnej prehliadky na základe rozhodnutia odbornej hodnotiacej komisie podľa postupového kľúča.

         Prihlásenie do súťaže on-line: www.siov.sk – odkaz Odborná tvorivosť – SOČ – Prihlasovací formulár (podľa manuálu, práce do On-line systému vkladať len vo formáte pdf).

         Metodiku práce nájdete na: http://siov.sk/wpcontent/uploads/2019/02/Metodika_SOC_2013.pdf.

       

      Vyhlásené súťažné odbory 43. ročníka súťaže SOČ v školskom roku 2020/2021:

       

      01 – Problematika voľného času*

      02 – Matematika, fyzika, štatistika

      03 – Chémia, potravinárstvo

      04 – Biológia

      05 – Životné prostredie, geografia, geológia

      06 – Zdravotníctvo,  farmakológia

      07 – Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)

      08 – Cestovný ruch,  hotelierstvo, gastronómia

      09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava

      10 – Stavebníctvo , geodézia, kartografia, interiérový dizajn

      11 – Informatika

      12 – Elektronika, hardware, mechatronika

      13 – História, filozofia, právne vedy

      14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

      15 – Ekonomika a riadenie

      16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

      17 – Pedagogika, psychológia, sociológia

       

      *Pozn.: Tematika prác musí mať charakter voľnočasových aktivít s dôrazom na výchovné a cielené využívanie času, ak nemá, tak je potrebné ju zaradiť do iného odboru.

       

         Témy pre jednotlivé odbory v rámci predmetových komisií budú zverejnené priebežne na nástenke SOČ oproti učebniam Informatiky a na www. stránke školy. Podrobnejšie informácie k súťaži, ako aj k písaniu prác sú k dispozícii v prílohe ako aj u školského koordinátora SOČ (kabinet č. H02 – Mgr. Andrea Fučíková)

       

         Máš talent? Vieš aktívne riešiť problémy a problémové úlohy? Chceš si prehĺbiť svoje vedomosti, individuálne schopnosti a zručnosti? Si schopný aplikovať získané vedomosti v praxi? Chceš zmysluplne využiť svoj voľný čas?

         Tak sa zapoj tým, že si vyberieš  jednu z vyhlásených tém a vytvoríš prácu, ktorú dokážeš prezentovať a obhájiť pred odbornou komisiou a v prípade úspechu v školskom kole reprezentovať školu v ďalších kolách SOČ.

      Mgr. Andrea Fučíková

      koordinátor SOČ

    • Nový školský časopis Gymzák!
     • Nový školský časopis Gymzák!

     • Ahoj,
         ak sa doma nudíš, si kreatívny, rád píšeš, kreslíš, chceš vyskúšať niečo nové alebo máš nápady, o ktoré sa chceš podeliť, neváhaj a pridaj sa k nám. Na našej škole totiž vzniká nový školský časopis Gymzák! Napíš nám na Instagram casopis_gymzak (kde nás môžeš aj sledovať) alebo na mail casopisgymzak@gymza.sk a objav v sebe talent...

     • Oznam pre záujemcov o štúdium na Stavebnej fakulte ŽU!

     •    Na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline sa 29. októbra od 11:00 do 16:00 uskutoční VIRTUÁLNY Deň otvorených dverí.

         Toto veľmi zaujímavé podujatie bude prebiehať vo virtuálnom priestore – prehliadka všetkých našich laboratórií http://priestory.uniza.sk/svf/ a online cez Facebook livestream budeme odpovedať na všetky otázky záujemcov týkajúce sa prijímacieho konania, štúdia, ale aj ubytovania, stravovania, športovania a ďalších aktivít, ktoré k študentskému životu patria.

         Bližšie informácie nájdete na stránke Stavebnej fakulty http://svf.uniza.sk.

    • GYMZA #ERASMUSDAYS 2020
     • GYMZA #ERASMUSDAYS 2020

     •    Ďakujeme všetkým, ktorí sa v dňoch 15. - 17. 10. 2020 zapojili do GYMZA #ERASMUSDAYS 2020. Podujatie na našej škole bolo jedným z 5022 podujatí oslavujúcich program ERASMUS+ po celom svete. V kvíze si hlavné ceny odnášajú Timotej Jambrich (1.B), Barbora Garguláková (1.A) a Jakub Šťastný (1.B), ktorým sa podarilo hneď v prvom pokuse nahrať množstvo bodov postačujúce na umiestnenie na prvých troch miestach. Gratulujeme! Nezabudli sme ani ostatných účastníkov kvízu, pre ktorých je pripravená malá pozornosť. Tajnú miestnosť s kolesom šťastia našlo tiež hneď niekoľko študentov a aj na nich čaká po návrate do škôl odmena. Zároveň držíme palce všetkým, ktorý chcú skúsiť šťastie v nových projektoch :).

         Veríme, že GYMZA #ERASMUSDAYS sa stanú tradičnou akciou našej školy.

     • GYMZA #ERASMUSDAYS 2020 SÚ TU!

     •    Nasledujúce tri dni (15. - 17. 10. 2020) budú v znamení online podujatia GYMZA #ERASMUSDAYS. Prinášame TI interaktívnu prezentáciu, v rámci ktorej sa dozvieš informácie o programe ERASMUS+, našich schválených a úspešne realizovaných projektoch. Ešte stále sa môžeš prihlásiť do nových projektov (do soboty 17. 10. 2020) a vyhrať zaujímavé ceny v kvíze (rozhoduje rýchlosť a vedomosti - všetky informácie nájdeš v prezentácii). A ak nájdeš tajnú miestnosť s kolesom šťastia, odmena ťa neminie :-) (nápoveda: Lebo naša škola je SUPER!) Klikaj a objavuj! https://bit.ly/3dDUgaR

     • OZNAM PRE ŽIAKOV GYMNÁZIA HLINSKÁ 29 v ŽILINE

     •    Rozhodnutím ministra školstva sa realizuje na SŠ odo dňa 12. 10. 2020 dištančné vzdelávanie, ktoré je
      pre všetkých žiakov povinné až do odvolania.

         Viac informácií: TU

      V Žiline 12. 10. 2020                                                            Bc. Ing. Jarmila Turoňová

    • GYMZA spúšťa 2 nové medzinárodné projekty ERASMUS+
     • GYMZA spúšťa 2 nové medzinárodné projekty ERASMUS+

     •    Gymnázium Hlinská 29 v Žiline je dlhodobo úspešné vo viacerých oblastiach. Jednou z nich sú aj medzinárodné projekty ERASMUS+. Projekty ponúkajú učiteľom aj študentom nenahraditeľné skúsenosti v rámci medzinárodnej spolupráce, prehlbovania jazykových zručností a dlhodobé partnerstvá naprieč celou Európou. Tím učiteľov gymnázia pracoval s partnerskými školami na žiadostiach o schválenie projektov ešte na prelomoch rokov 2019 a 2020. Sme veľmi radi, že sme uspeli vo viacerých projektoch, čo svedčí o ich kvalite a kvalite samotného partnerstva.

         V školskom roku 2020/2021 sa na Gymnáziu, Hlinská 29, Žilina spúšťajú dva medzinárodné projekty Erasmus+ KA2 - KA229. Projekty sú zamerané na výmenu osvedčených postupov a skúseností. Oba sú plánované v dĺžke dvoch rokov.

         Projekt "Digital Competence and eSafety" (Digitálne kompetencie a bezpečnosť na internete) sa týka veľmi aktuálnej témy. Za posledných pár mesiacov sme sa ocitli v online svete a potreba vzdelávania a prehlbovania zručností v tejto sfére je momentálne jednou z hlavných priorít v Európe. Koordinujúcou krajinou projektu je Grécko a partnermi sú Island, Poľsko, Slovensko, Švédsko a Taliansko. Projekt sa bude venovať aj takým dôležitým témam ako sú nenávistné reči na internete, online šikanovanie, grooming, bezpečnosť na sociálnych sieťach a internete. V druhej línii sa bude venovať budovaniu digitálnych zručností pre budúcnosť.

         Projekt “European Students for sustainability” (Európski študenti za udržateľnosť) je projekt týkajúci sa ekológie a trvalo udržateľného rozvoja. Koordinujúcou krajinou je Švédsko a partnermi sú Grécko, Slovensko, Španielsko a Taliansko. Projekt je pokračovaním veľmi úspešného projektu “European Students' Climate Report” a okrem nových cieľov budeme pokračovať v overovaní praktického využitia príručky pre učiteľov, ktorá bola jedným z produktov ukončeného projektu. Následne sa budeme spoločne s partnermi a študentmi zapojenými do projektu snažiť nájsť európsky “recept” na trvalo udržateľnú školu.

         Aj keď momentálna situácia nedovoľuje realizovať mobility v rámci projektov, spolupráca partnerov sa už rozbehla naplno. Okrem výmeny informácií prostredníctvom e-mailov a zdieľania nápadov, sme absolvovali online stretnutia s partnermi a hlavná interaktívna časť projektovej práce sa bude nateraz odohrávať na platforme eTwinning.

         Veľmi sa tešíme z úspechu a schválenia projektov Erasmus+. Zo skúseností vieme, že účasť v nich zabezpečí našim študentom európsku dimenziu rozvoja komunikačných a odborných zručností. Pre učiteľov profesijný rast v projektových témach a medzinárodnej spolupráci. Ak máte záujem dozvedieť sa o projektoch a partnerských školách viac preklikajte sa infografikou schválených projektov https://bit.ly/34bK4BT.

         V prípade záujmu o zapojenie sa môžu študenti 1. a 2. ročníka hlásiť na účasť v projektoch prostredníctvom tohto formulára: https://forms.gle/F3ux5dNHpCq4g2EH9, učitelia prejavia svoj záujem na linku: https://forms.gle/7TBttxdP7wvPgmU58.

       

      Koordinátorky projektov Erasmus+ KA2

      Mgr. Patrícia Bajcsiová a Mgr. Zuzana Bebčáková, PhD.

    • Zvíťazili všetci čitatelia reportáží z vydavateľstva Absynt
     • Zvíťazili všetci čitatelia reportáží z vydavateľstva Absynt

     •    V školskom roku 2019/2020 prebiehal už tretí ročník čitateľskej súťaže ABSYNT, ktorú organizuje vydavateľstvo Absynt a kníhkupectvo Artforum. Žiaci zo zapojených gymnázií mali  aj v rámci  tohto ročníka za úlohu prečítať vybrané tituly vydavateľstva Absynt. A tak v priebehu niekoľkých mesiacov prežívali napätie na frontoch vietnamskej vojny v reportážnej knihe M. Herra Depeše, spoznávali život v Afganistane prostredníctvom zážitkov A. Seierstad v románe Kníhkupec z Kábulu, mrazilo ich pričítaní autobiografických zážitkov S.Batthyányho v knihe Čo to má spoločné so mnou alebo spoznávali nepoznané z nedávnej histórie na Balkáne v knihe reportáží od A. Bána Trochu oheň, trochu voda. 

         Všetci čitatelia hlasovali v kategórii REBríček za najlepšiu reportážnu knihu, ktorú zástupcovia jednotlivých škôl obhajovali v kategórii REČníctvo. Naša Martina Šefarová získala čestné uznanie za svoju REČ - diskusný príspevok, v ktorom obhajovala originálnu a pútavú knihu Trochu oheň, trochu voda.

         Záujemcovia spomedzi zapojených žiakov sa mohli zapojiť aj do súťažných kategórií REPortáž a RECenzia. Absolvent nášho gymnázia Ján Barčiak získal mimoriadnu cenu v kategórii REPortáž (pozri https://cca1.webnode.sk/rep-ortaz/).

         Zvíťazili však všetci čitatelia, pretože získali autentické informácie o historických udalostiach aj o súčasnom svete. Veríme, že v budúcom ročníku sa opäť stretneme pri čítaní originálnych reportáží.

      L. Štalmachová

    • Európsky deň jazykov na našej škole
     • Európsky deň jazykov na našej škole

     •    „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“ Táto stará pravda sa v dnešnej dobe potvrdzuje stále viac a viac. Ovládanie aspoň dvoch cudzích jazykov by malo byť základnou schopnosťou všetkých euroobčanov, a to najmä vtedy, ak chcú študovať a pracovať v inej krajine .

         Aj tento rok si naši vyučujúci cudzích jazykov pripomenuli tradičný „Európsky deň jazykov“ realizáciou zaujímavých aktivít na svojich vyučovacích hodinách s cieľom poukázať na význam cudzích jazykov vo svete, a tak motivovať žiakov učiť sa cudzí jazyk.

       

      Anglický jazyk:

      Mgr. Patrícia Bajcsiová:

         Skupiny žiakov z tried I.C a II.A sa na vyučovaní zamýšľali nad tým, prečo sa učia cudzie jazyky a akými rôznymi spôsobmi je možné naučiť sa ich. Žiaci svoje nápady preniesli na poster. Druháci si pripravili aj jazykový kvíz. Zaujímavé aktivity žiakov motivovali k ďalšej snahe a utvrdili ich v tom, že jazykové vzdelávanie je kľúčom k úspechu!

      Mgr. Art. Ilze Vlčeka:

         V skupinách tried I.C, II.B, II.C a III.A vyučujúca zrealizovala zaujímavú prezentáciu o Lotyšsku. V prezentácii porovnala základné údaje o Slovensku a Lotyšsku ako rozloha, obyvateľstvo a iné. Žiakov veľmi prekvapilo že len 1,7 miliónov obyvateľov hovorí po lotyšsky. Je to unikátny a úplne odlišný jazyk a patrí do baltskej jazykovej skupiny. Žiaci tiež pozerali krátke videá o jazyku a kultúre, sami si vyskúšali tradičný ľudový tanec, zaspievali lotyšskú pieseň sprevádzanú pohybovým úlohami a zoznámili sa s pozoruhodnými slovami ako bruňurupucis = korytnačka a bizbizmáríte = lienka, alus = pivo, lúdzu = prosím. Žiakom sa aktivity veľmi páčili.

       

      Mgr. Marek Zadňan:

         Vyučujúci so skupinou triedy II.A pripravil vyučovaciu hodinu zameranú na kultúru anglicky hovoriacej krajiny – Írska. Žiaci sa prostredníctvom videí a pracovného listu dozvedeli veľa zaujímavých faktov a obohatili si slovnú zásobu o slová, ktoré sú spojené s Írskom (štvorlístok, škriatok a mnohé iné). Žiaci si tematické vyučovanie veľmi užili.

       

      Francúzsky jazyk:

      Mgr. Tatiana Palúchová Andreeva:

         Aktivity boli zrealizované v skupinách tried IV.B. a IV.C. Prvá aktivita: „Post-it s menom známej osobnosti z minulosti“. Žiaci v skupinkách po štyroch pomocou otázok s možnosťou odpovede „áno- nie“ hádali meno osobnosti, ktorú reprezentovali. Cieľom bolo precvičiť si minulý čas „imparfait“ a kladenie otázok. Druhá aktivita: „Diktát v behu“. Žiaci boli rozdelení do troch skupín po štyroch. Jeden žiak z každej skupiny prišiel k tabuli s pripravenými textami. Jeho úlohou bolo zapamätať si čo najviac a ponáhľať sa diktovať text svojej skupine, keďže každá skupina chcela napísať celý text najrýchlejšie. Žiaci danej skupiny sa v diktovaní striedali. Pripravené aktivity žiakov motivovali, aktivizovali a podnietili ich tvorivosť.

       

      Ruský jazyk:

      Mgr. Mária Kariakinová:

      Žiaci na hodine ruštiny tvorili vlajky s popisom a názvami európskych krajín. Pracovali s informáciami ako počet obyvateľov a jazyky, ktorými obyvatelia daných krajín hovoria. Na vyučovaní žiaci diskutovali o tom, ktoré jazyky sú v dnešnej dobe prestížne a potrebné. Žiaci pracovali s veľkým nadšením!

       

       

      Nemecký jazyk:

      PhDr. Zuzana Zajacová:

      So skupinami žiakov s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka tried II.A a III.A sme sa venovali zaujímavej a veľmi diskutovanej téme „DENGLISCH“, v znamení ktorej sa niesli i pripravené aktivity. Vyučovacia hodina bola realizovaná dvojjazyčne, a to v nemeckom a anglickom jazyku, ktoré sa neustále prelínali a žiakov tak nútili naplno využívať vedomosti a zručnosti z obidvoch jazykov súčasne. Anglicko-nemecké pracovné listy vystriedali úlohy zamerané na anglicizmy a ich infiltráciu do nemeckého jazyka, ktorú veľmi často sprevádza „ponemčovanie“ a s ním spojené ďalšie zaujímavé prvky. Zástancovia rýdzej nemčiny ohrozené nemecké slová ostro bránia: „Anglizismen sind ein absolutes NO-GO!“ Podarilo sa nám tiež vyvrátiť mýtus o precíznosti a neomylnosti Nemcov, a to vďaka krátkemu videu s názvom: „Obľúbené anglické slová, ktoré Nemci žiaľ používajú nesprávne.“ Video sme si pozreli v anglickom jazyku s nemeckými titulkami. Autori videa sa venovali výrazom: „HANDY, PUBLIC VIEWING, HOME OFFICE, WELLNESS, SHITSTORM“. Následne sme sa zabavili vďaka anglicko-nemeckému textu piesne „Denglisch“ od nemeckej skupiny „Wise Guys“. Pripravené úlohy k piesni žiakov pobavili a zaujali rovnako ako samotná hudba, ktorú ešte dlho nemohli dostať z hlavy!

       

       

      V Žiline 01.10.2020                                                                                                                          PhDr. Zuzana Zajacová

       

     • POZVÁNKA PRE RODIČOV ŽIAKOV GYMNÁZIA NA HLINSKEJ 29 V ŽILINE

     • Vážení rodičia,

         pozývame Vás v mene výboru Rodičovského združenia pri Gymnáziu na Hlinskej 29 v Žiline a v mene vedenia školy na schôdze rodičovského združenia, ktoré sa uskutočnia dňa 01. októbra 2020 (štvrtok) v priestoroch školy.

         Začiatok triednych schôdzí RZ pre I. – II. ročník je o 16:45 hod.,

         Začiatok triednych schôdzí RZ pre III. – IV. ročník je o 17:15 hod.

       

      Tešíme sa na stretnutie.

      Pri vstupe do budovy je potrebné si na tvár nasadiť ochranné rúško, resp. inú náhradu.

      V Žiline 24. septembra 2020

      výbor Rodičovského združenia
      riaditeľka školy

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

 

kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk