• Novinky

    • Školský rok 2019/20 spustila GYMZA v novom šate
     • Školský rok 2019/20 spustila GYMZA v novom šate

     •    Dňa 28. 08. 2019, v čase, keď vrcholia posledné prípravy na úspešné začatie nového školského roka, sa celá naša Gymza vrátane učiteľského zboru zapojila do nových aktivít a projektov s organizáciou SYTEV (organizácia práce s deťmi a mládežou). O tejto organizácii a všetkých aktivitách a úlohách, ktoré plní a nie len o tom, nám prišiel porozprávať Lukáš Hrošovský, ktorý sa aktívne zapája do diania a života mladých ľudí, študentov nielen na Slovensku.

         Do popredia  možno vyzdvihnúť aktivity spojené či už s klubovou činnosťou, ktoré sa na našej škole predstavia v novom školskom roku, ale i možnosť žiakov i učiteľov vycestovať do zahraničia prostredníctvom projektu ERASMUS+.

         Okrem toho aké úlohy a výhody ponúka vzájomná spolupráca, nám prezradil aj niečo o sebe a o svojich skúsenostiach, čím toto stretnutie zároveň premenil na workshop, v rámci ktorého sme sa spoločne zabavili a predstavili si vzájomné ciele a očakávania v novom školskom roku.

         Veríme, že nové projekty a spolupráca prinesú do života na GYMZE len tie najkrajšie zážitky, skúsenosti, ale i cenné momenty, ktoré poslúžia žiakom, ale i učiteľom.

      Mgr. Mária Kariakinová

    • Prezentácie o štúdiu v zahraničí oslovili našich štvrtákov
     • Prezentácie o štúdiu v zahraničí oslovili našich štvrtákov

     •    V stredu a vo štvrtok 18. a 19. septembra sa uskutočnili prezentácie škandinávskych a britských vysokých škôl pre študentov štvrtého ročníka.

         Organizácie Scandinavianstudy a Cambridgestudy sa sústreďujú na pomoc študentom s prihlásením a štúdiom na vysokých školách v zahraničí. Prezentujúcimi boli bývalí študenti, ktorí na vybraných univerzitách študovali. 

         Preto mohli žiakom poskytnúť informácie a skúsenosti, ktoré by obyčajný prezentujúci nemohol.
      Žiakom boli predstavené možnosti štúdia v Dánsku či Veľkej Británii spolu s ich výhodami. Boli oboznámení s priemernými výdavkami počas života v daných krajinách, v ktorých bolo zahrnuté aj štúdium a osobný život.

         Poznámka o cene štúdia štvrtákov milo prekvapila. Informácia o tom, že počas štúdia v Dánsku sa platí za ubytovanie a stravu, pričom samotné štúdium je zdarma, rozhodne upútala pozornosť. Pri štúdiu vo Veľkej Británii majú žiaci možnosť zobrať si pôžičku, ktorú im pomôže vybaviť samotná organizácia.

         Takýmto spôsobom je možné dostať sa na veľké množstvo kvalitných vysokých škôl v zahraničí bez väčších problémov.

         Nečudo teda, že táto ponuka štvrtákov zaujala a s očakávaním počúvali nielen informácie, ale aj každodenné skúsenosti ľudí, ktorí po štúdiu v zahraničí ponúkajú svoju pomoc ďalším. Zvedavci sa dokonca bližšie pýtali aj po skončení samotných prezentácií.

      Anna Ďuranová, 4.C

     • Futurikon 2019

     •    Žiaci tretieho ročníka mali dňa 16. 09. 2019 príležitosť zúčastniť sa akcie Futurikon v priestoroch Žilinskej univerzity. Žiaci sa mohli zapojiť do súťaží a vyhrať rôzne zaujímavé ceny. Počas akcie mali tiež možnosť zúčastniť sa workshopov zo všetkých možných oblastí súvisiacich so štúdiom na tejto univerzite. Prednášky o digitálnom marketingu, rozvoji biznisu na webe, komunikácii či online športoch a ich vplyve na celosvetovú športovú scénu prispeli do žiackej perspektívy ohľadom výberu odboru, ktorý by chceli v budúcnosti študovať.

         Počas týchto workshopov sa prezentovali aj firmy, ktoré často zamestnávajú ľudí, ktorí študovali na Žilinskej univerzite. Žiakom zároveň ukázali široký repertoár možností a smerov, takže niet pochýb, že si majú z čoho vyberať. Počas akcie mali firmy možnosť prezentovať seba, svoje zameranie a činnosť, v ktorej sa špecializujú. Zaujali mnohými výskumami či službami, poskytli nám možnosť vyskúšať si produkty, na ktorých pracujú a mnoho ďalšieho.

         Na akcii sa prezentovala aj Žilinská univerzita s niekoľkými jej fakultami. Študenti univerzity si pripravili mnoho rôznych aktivít a tiež niekoľko súťaží. Dozvedeli sme sa viac o štúdiu, ale napríklad aj o 3D tlači a modelovaní alebo vytváraní počítačových hier. Tieto témy a témy im podobné podali s náučným výkladom a rôznymi praktickými ukážkami. Zároveň spracované poznatky využíva aj mnoho z odprezentovaných firiem, takže aj keď sa na prvý pohľad zdalo, že budú odprezentované informácie, ktoré spolu až tak nesúvisia, vznikla z toho všetkého dokonalá technologická harmónia. Všetko malo v kontexte akcie svoj zmysel a úlohu, ktorú sa podarilo splniť.

         Priblíženiu jednotlivých odborov a ich využitiu v neskoršom živote sa potešil nejeden žiak. Workshopy a prednášky boli formované štýlom, ktorý zaujal aj človeka nezainteresovaného do sveta technológií, a dokázali priblížiť bežné veci, ktoré takmer nevnímame. Žiaci ocenili najmä prívetivé vystupovanie, variabilitu tém workshopov a lákavé možnosti, ktoré si mohli vyskúšať na vlastnej koži. A podľa slov podaktorých – akcia zožala skutočný úspech.

      Nina Hromadová, 3.B

     • 42. ROČNÍK SOČ

     • Milí študenti,

         opäť aj v tomto školskom roku sa môžete zapojiť do ďalšieho, v poradí už 42. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti.

         Stredoškolská odborná činnosť je prehliadkou tvorivého myslenia, odborných vedomostí, skúseností a talentu mládeže.

         Súťaž Strednej odbornej činnosti sa uskutočňuje formou súťažných prehliadok najlepších prác - riešení teoretických a praktických úloh z oblasti prírodných vied, techniky, zdravotníctva, spoločenských vied a iných.

         Súťažné odbory sa každoročne vyberajú a spresňujú v obsahovom a organizačnom usmernení Stredoškolskej odbornej činnosti, ktoré vydáva odborný garant súťažných prehliadok, ústredná komisia Stredoškolskej odbornej činnosti. Súťažné prehliadky sa konajú v školských, krajských (ak je treba, tak aj v regionálnych kolách) a v celoštátnom kole. Organizujú sa v školských objektoch

      Riadenie súťaže

         Súťaže na jednotlivých úrovniach riadia odborné komisie. Účasť žiakov v súťaži Stredoškolskej odbornej činnosti je dobrovoľná. Na školskú súťažnú prehliadku sa jednotlivec alebo kolektív môže prihlásiť:
         a) s riešením problému alebo úlohy, ktoré spracuje písomne v úradnom jazyku
         b) s návrhom technického zariadenia, resp. s časťou funkčného modelu alebo zariadenia a pod., ktoré vyhotoví aj s písomnou časťou práce
         c) s návrhom učebnej pomôcky s didaktickým využitím, ktorý vyhotoví aj s písomnou časťou. Návrh učebnej pomôcky by mal byť aj časťou príloh

         Účasť na súťažnej prehliadke je podmienená skorým odovzdaním písomnej práce, resp. návrhu zariadenia, termíny jednotlivých kôl budú zverejňované priebežne podľa pokynov okresnej komisie SOČ. Najlepšie práce z nižšieho kola súťažnej prehliadky postupujú do vyššieho kola súťažnej prehliadky na základe rozhodnutia odbornej hodnotiacej komisie podľa postupového kľúča.

         Prihlásenie do súťaže on-line: www.siov.sk – odkaz Odborná tvorivosť – SOČ – Prihlasovací formulár (podľa manuálu, práce do On-line systému vkladať len vo formáte pdf). Metodiku práce nájdete na: http://siov.sk/wpcontent/uploads/2019/02/Metodika_SOC_2013.pdf .

      Vyhlásené súťažné odbory 42. ročníka súťaže SOČ v školskom roku 2019/2020:
      01 – Problematika voľného času*
      02 – Matematika, fyzika
      03 – Chémia, potravinárstvo
      04 – Biológia
      05 – Životné prostredie, geografia, geológia
      06 – Zdravotníctvo, farmakológia
      07 – Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)
      08 – Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia
      09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava
      10 – Stavebníctvo , geodézia, kartografia
      11 – Informatika
      12 – Elektronika, hardware, mechatronika
      13 – História, filozofia, právne vedy
      14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie
      15 – Ekonomika a riadenie
      16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba
      17 – Pedagogika, psychológia, sociológia

         *Pozn.: Tematika prác musí mať charakter voľno časových aktivít s dôrazom na výchovné a cielené využívanie času, ak nemá, tak je potrebné ju zaradiť do iného odboru.

         Témy pre jednotlivé odbory v rámci predmetových komisií budú zverejnené priebežne na nástenke SOČ oproti učebniam Informatiky a na www. stránke školy. Podrobnejšie informácie k súťaži, ako aj k písaniu prác sú k dispozícii v prílohe ako aj u školského koordinátora SOČ (kabinet č. H02 – Mgr. Andrea Fučíková).

         Máš talent? Vieš aktívne riešiť problémy a problémové úlohy? Chceš si prehĺbiť svoje vedomosti, individuálne schopnosti a zručnosti? Si schopný aplikovať získané vedomosti v praxi? Chceš zmysluplne využiť svoj voľný čas?

         Tak sa zapoj tým, že si vyberieš jednu z vyhlásených tém a vytvoríš prácu, ktorú dokážeš prezentovať a obhájiť pred odbornou komisiou a v prípade úspechu v školskom kole reprezentovať školu v ďalších kolách SOČ.

      Mgr. Andrea Fučíková, koordinátorka SOČ

    • Deň polície
     • Deň polície

     •    Každoročne sa v našom meste koná niekoľko akcií. Jednou z nich bola aj akcia DEŇ POLÍCIE. V tento deň si naši žiaci tretieho a štvrtého ročníka mohli z blízka pozrieť simulovaný zásah policajtov proti výtržníkom, zásah kukláčov, či rukojemnícku drámu. V rámci tejto akcie si policajný zbor pripravil aj názornú ukážku sebaobrany či zlaňovanie z výšky.

         Okrem toho naši gymzáci mohli vidieť policajnú techniku, vyskúšať si rozbiť neprestrieľne sklo a pod. Pod záštitou športového klubu polície sme sa tiež mohli stretnúť so športovcami Borisom Valábikom, Ladislavom Škantárom a Zuzanou Rehák Štefečekovou. Sme radi, že sme sa mohli takejto zaujímavej akcie zúčastniť a budeme sa tešiť na ďalšie aktivity.

      Mgr. Mária Kariakinová

     • Projekt „Nie je všetko pravda, čo sa zdieľa“

     •    Počas mesiacov september a október 2019 bude na našej škole prebiehať projekt v rámci grantového programu ŽSK „Mládež v pohybe – spolu dokážeme viac 2019“. Projekt pod názvom „Nie je všetko pravda, čo sa zdieľa“ sa primárne zameriava na tematiku nepravdivých či vedome skreslených informácií, jeho hlavným cieľom je predovšetkým zvýšiť informovanosť žiakov v oblasti prevencie pred dezinformáciami v mediálnom priestore.

         Do projektu budú zapojení členovia žiackych školských rád nielen z nášho gymnázia,  ale aj ďalších stredných škôl v rámci Žilinského kraja. V počiatočnej fáze sa participanti projektu oboznámia s problematikou dezinformácií v mediálnom priestore formou prednášok a workshopov s odborníkmi venujúcimi sa tejto téme. Následne bude úlohou zapojených žiakov zostaviť vlastné aktivity týkajúce sa boja proti šíreniu dezinformácií a predstaviť ich či zrealizovať formou rovesníckeho vzdelávania. Výsledkom práce účastníkov projektu bude jednak propagačné video,  ako aj brožúrka obsahujúca žiacke návrhy a aktivity v boji proti dezinformáciám. Tá môže byť (spolu s videom) dobrou inšpiráciou pre vyučujúcich základných a stredných škôl v rámci mediálnej výchovy, ale aj iných vyučovacích predmetov.

          Už teraz sa tešíme na stretnutia s pozvanými hosťami, zaujímavé aktivity, ktoré žiaci pripravia, ako aj na výsledky ich práce spracované v propagačnom videu a brožúrke.

      Mgr. Patrícia Bajcsiová, PaedDr. Katarína Červencová  

  ​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

  IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk