• Novinky

    • Krajské kolo olympiády z Geografie
     • Krajské kolo olympiády z Geografie

     •    Dňa 26. 3. 2021 sa uskutočnilo krajské kolo Geografickej olympiády. Test prebiehal od 14:00 do 16:00 hodiny. V teste bolo 35 súťažných otázok, z ktorých bolo 20 na výber správnej odpovede z možností a 15 otázok bolo otvorených. Úspešným riešiteľom je žiak, ktorému sa podarilo získať minimálne 25 bodov.

       

      Podľa výsledkovej listiny, krajského kola sa zúčastnili:

           Adam Ferianec II.A

           Lívia Hybrantová II.A

           Terezka Mačeková II.A

           Lucia Krišťaková III.A – úspešná riešiteľka

           Sarah Mária Ďuranová III.A

           Kristián Grečnár III.A

           Rebeka Barbuľáková III.B

           Sebastián Kupka III.B

           Eva Červencová IV.B  – úspešná riešiteľka (33. miesto v kraji), najúspešnejšia za našu školu

       

         Podľa žiakov, test bol zaujímavý a celkom náročný. Veríme, že účasť na krajskom kole bola pre nich výbornou skúsenosťou a v budúcom roku sa odvážia viacerí.

         Žiakom veľmi pekne ďakujeme sa vzornú reprzentáciu našej školy.

      Mgr. Ema Rančáková

    • Súťaž s Petrou Vlhovou pre učiteľov, rodičov a priateľov školy
     • Súťaž s Petrou Vlhovou pre učiteľov, rodičov a priateľov školy

     •    Milí kolegovia, rodičia a priatelia školy.

         V minulom týždni sme pre našich študentov v rámci telesnej a športovej výchovy pripravili Kahoot! kvíz o Petre Vlhovej. Kvíz bol realizovaný na oslavu zisku veľkého krištáľového glóbusu a veľkého úspechu našej lyžiarky. Najlepší z našich študentov získali odmenu v podobe kľúčenky SP Jasná 2021.

         V rámci budovania školskej komunity a veľkého záujmu zo strany žiakov, sme sa rozhodli sprístupniť túto možnosť aj Vám. Zahrajte si krátky kvíz aj Vy a zistite, či sa Vám podarí nahrať toľko bodov, ako našim najlepším študentom. Najlepší výsledok dosiahla študentka 3.C triedy, ktorá nahrala 14 973 bodov. Podarí sa Vám ju prekonať? Kvíz si môžete zahrať do stredy 31. 3. 2021 (23:00).

         Zároveň sa aj Vy môžete zapojiť do losovania o tri kľúčenky SP Jasná 2021. Pošlite mi snímku obrazovky s vašim skóre ako správu cez EDUPAGE (aby sme vedeli celé meno- do kvízu sa ale môžete prihlásiť akoukoľvek prezývkou- nickname) a automaticky Vás zaradíme do žrebovania, ktoré sa uskutoční v stredu 7. 4. 2021.

       

         Kvíz si môžete zahrať na odkaze http://bit.ly/PetranaGYMZE alebo (pokiaľ máte aplikáciu Kahoot! v telefóne) zadaním GAMEPIN: 06988094

       

      Držíme palce!

       

      Mgr. Zuzana Bebčáková, PhD.

      Zdroj obrázku: Profimedia

     • OZNAM

     • Riaditeľstvo školy oznamuje, že dňa 1. 4. 2021 nebudú v škole v zmysle čerpania dovolenky stanovené žiadne úradné hodiny.

      V Žiline dňa 29. 3. 2021

      Bc. Ing. Jarmila Turoňová, v. r.

      riaditeľka školy

    • Gymza - Festival umenia
     • Gymza - Festival umenia

     • Festival umenia na Gymze vznikol v rámci programu Show your talent ako priestor na prezentáciu umeleckých aktivít žiakov našej školy. Tento ročník je pilotný a autori tohto projektu dúfajú, že sa stane tradíciou. Vybrané diela sú súčasťou online galérie. Zároveň budú žiaci počas hodín Umenia a kultúry hlasovať za diela, ktoré budú vystavené v priestoroch školy. Súčasťou realizácie projektu bola tiež renovácia gymza klavíru a vytvorenie gymza galérie, kde bude možnosť prezentácie umeleckých diel našich žiakov, ale aj iných projektov.

       

      Online galéria:

      Obrazy

      Fotografie: Život počas pandémie

      Krátke filmy: Odpad (výber filmov vznikol v rámci projektu Zelená škola)

      Ružová zaslepenosť (odkaz na YouTube)

      Odpad (odkaz na YouTube)

      Nerozložiteľný (odkaz na YouTube)

      Smeti 11 (odkaz na YouTube)

      Paradox doby (odkaz na YouTube)

      Los Tupelos (odkaz na YouTube)

       

      Naše poďakovanie patrí Sytevu, OZ Team, Žilinskému samosprávnemu kraju, Rozvojovej agentúre (Žilinského samosprávneho kraja), Smolka.sk, Servispianu Jaroslav Koňuch, rodine Jedličákovej, rodine Mačekovej, Michalovi Šlosárovi, nášmu milovanému gymnáziu, pánovi školníkovi a všetkým, ktorí prispeli k zrealizovaniu projektu. 

       

      Tvorivá skupina J2TO

    • 55. ročník Biologickej olympiády
     • 55. ročník Biologickej olympiády

     •    V termínoch 10. a 11. 3. 2021 sa uskutočnili centrálne online krajské kolá Biologickej olympiády kategórií A a B, teoreticko-praktická časť. Odsúťažilo v nich spolu 214 súťažiacich zo stredných škôl z celého Slovenska. Nás môže tešiť, že medzi súťažiacimi mali zastúpenie aj študenti našej školy.

         V kategórii A sa stali úspešnými riešiteľmi súťažiaci, ktorí získali minimálne 30 bodov a v kat. B minimálne 27 bodov. Našej Julkej Caránkovej z II.B triedy k tomu chýbal len jediný bod a v krajskom kole obsadila 7. miesto. V kategórii A nás reprezentoval Vincent Alexander Bőhme zo IV.A triedy, ktorý obsadil 13. miesto.

         Postup do krajského kola si vybojovali naši žiaci na školskom kole BIO, ktoré sa uskutočnilo tiež online formou 1. marca 2021.

       

      Víťazi školského kola – kategória A

      1. miesto - Vincent Alexander Bőhme, IV.A
      2. miesto - Matúš Kurjak, III.A
      3. miesto - Jakub Sedúch, IV.C

       

      Víťazi školského kola – kategória B

      1. miesto - Júlia Caránková, II.B
      2. miesto - Marína Glasnáková, II.B
      3. miesto - Aneta Kameniarová, II.B 
    • ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE ŽIAKOV 4. ROČNÍKA – UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKA A MATURITNÉ SKÚŠKY
     • ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE ŽIAKOV 4. ROČNÍKA – UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKA A MATURITNÉ SKÚŠKY

     •    Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 riaditeľstvo Gymnázia, Hlinská 29 v Žiline informuje:

       

      A. Ukončenie štúdia za druhý polrok školského roka 2020/2021

            1. Hodnotenie a klasifikácia žiakov 4. ročníka za druhý polrok školského roka 2020/2021, vrátane komisionálnych skúšok pre ukončenie druhého polroka, sa uskutoční na zasadnutí pedagogickej rady dňa 10. 5. 2021.

            2. Odovzdanie požičaných učebníc zo školského skladu prebehne v termíne od 7. 5. – 14. 5. 2021 v zmysle pokynov triednych učiteľov.

            3. Odovzdanie požičaných kníh z knižnice prebehne v termíne od 7. 5. – 14. 5. 2021 v zmysle pokynov triednych učiteľov.

            4. Vypratanie šatní prebehne v termíne od 7. 5. – 14. 5. 2021 v zmysle pokynov triednych učiteľov.

            5. Školské vyučovanie sa pre žiakov 4. ročníka končí 14. mája 2021.

       

      B. Maturitná skúška v školskom roku 2020/2021

            1. Externá forma a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa ruší.

            2. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky z povinných predmetov sa uskutočňuje administratívne, podľa nasledovných pokynov:

                a) Riaditeľ strednej školy určí do 3. mája 2021 skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu.

                Maturitná skúška z predmetu a príbuzné predmety, z ktorých sa počíta priemer:

      • slovenský jazyk a literatúra - slovenský jazyk a literatúra, seminár zo slovenského jazyka a literatúry, cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry
      • anglický jazyk - anglický jazyk, seminár z anglického jazyka
      • nemecký jazyk - nemecký jazyk
      • ruský jazyk - ruský jazyk
      • francúzsky jazyk - francúzsky jazyk
      • matematika - matematika, seminár z matematiky, cvičenia z matematiky
      • informatika - informatika, seminár z informatiky, seminár z programovania
      • chémia - chémia, seminár z chémie, chémia a biológia v príkladoch, príroda v experimentoch
      • biológia - biológia, seminár z biológie, človek a jeho ochrana
      • fyzika - fyzika, seminár z fyziky
      • dejepis - dejepis, seminár z dejepisu
      • geografia - geografia, seminár z geografie
      • občianska náuka - občianska náuka, seminár z občianskej náuky
      • psychológia - seminár z psychológie
      • umenie a kultúra - umenie a kultúra, vybrané kapitoly z umenia a kultúry

                b) Hodnotenie v povinnom predmete internej časti maturitnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok z tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov.

                c) Predmet cudzí jazyk je hodnotený na jazykovej úrovni, v ktorej bol žiak vzdelávaný v poslednom ročníku. Ak je žiak prihlásený na maturitnú skúšku z cudzieho jazyka na vyššej jazykovej úrovni ako bol vzdelávaný v poslednom ročníku, maturitnú skúšku vykonáva podľa bodu 4.

                d) Výsledné známky sprístupní škola plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka do 19. mája 2021.

                e) Plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka môže do 21. mája 2021 písomne požiadať z niektorého predmetu o vykonanie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky.

       

            3. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky z dobrovoľných predmetov sa uskutočňuje nasledovne:

                a)  Administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky sa nevzťahuje na predmet dobrovoľnej maturitnej skúšky.

                b)  Žiadosť o uskutočnenie internej časti maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu môže plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka písomným oznámením zrušiť do 30. apríla 2021, inak sa interná časť maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu vykonáva podľa bodu 4.

       

            4. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa koná v termíne od 31. mája 2021 do 30. júna 2021 nasledovne:

                a) Žiak vykoná ústnu formu internej časti maturitnej skúšky zo všetkých predmetov počas nevyhnutného počtu dní.

                b) Riaditeľ strednej školy informuje žiaka o jeho vlastnom harmonograme konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky najneskôr 7 dní pred jej konaním.

                c) Ústna forma internej časti maturitnej skúšky je neverejná. Dodržiava sa forma internej časti maturitnej skúšky ustanovená v prílohe k vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

                d) Ústna forma internej časti maturitnej skúšky, ktorá sa koná prezenčne, prebieha v súlade s hygienicko-epidemiologickými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR alebo príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

       

            5. Po ukončení ústnej formy internej časti maturitnej skúšky žiaci dostanú vysvedčenie za 4. ročník, maturitné vysvedčenia v zmysle pokynov triednych učiteľov.

    • OKRESNÉ KOLO SOČ - 43. ročník
     • OKRESNÉ KOLO SOČ - 43. ročník

     •    Aj tento školský rok prebiehalo okresné kolo SOČ – v poradí už 43. ročník. Naša škola bola opätovne garantom tohto kola súťaže, do ktorého bolo zapojených 26 súťažných prác z 10 stredných škôl žilinského okresu.

         Žiaci prezentovali a obhajovali svoje práce online prostredníctvom videokonferencií pred členmi odborných hodnotiacich komisií.

         Naša škola mala v súťaži opäť veľké zastúpenie. Reprezentovalo nás 7 žiakov so 6 súťažnými prácami  a vo svojich odboroch a silnej konkurencii žiakov iných stredných škôl boli veľmi úspešní:

       

      Odbor č. 01 – Problematika voľného času

      1. miesto:  Miriama Škulcová, III.B – „Háčkovanie – výroba háčkovaných hračiek“

      - postup do krajského kola

       

      Odbor č. 02 – Matematika, fyzika

      2. miesto:  Paulína Počinková, Marína Glasnáková, II.B - „Akustika a izolácia zvuku“

      - postup do krajského kola

       

      Odbor č. 06 – Zdravotníctvo a farmakológia

      2. miesto: Katarína Kučerová, III.B – „Čo sa deje s krvou“

       

      Odbor č. 07 – Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)

      2. miesto: Natália Jamborová, III.B – „Človek medzi včelami“

       

      Odbor č. 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

      1. miesto: Ivana Hnátová, III.B - „Escape room – ako moderne a efektívne vzdelávať nielen na hodinách literatúry“

      – postup do krajského kola

       

      Odbor č.   16 – Teória kultúry, umenie, umelecká a odevná tvorba

      2. miesto: Dominika Šošková, III.B  - „Práca s hlasom v hereckej profesii – tvorba audio rozprávky“

      – postup do krajského kola

       

         Všetkým našim zapojeným žiakom ďakujeme za tvorbu prác, blahoželáme k umiestneniu  a postupujúcim prácam držíme palce a želáme veľa úspechov v krajskom kole, ktoré sa uskutoční  prostredníctvom videokonferencií 31. 3. 2021.

       

      V Žiline, 21. marca 2021

      Mgr. Andrea Fučíková, koordinátor SOČ

     • 2% Z DANÍ

     • Vážení rodičia, priatelia školy,

       

         dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o venovaní 2% (3%) z Vašich daní za rok 2020.

         DOKUMENTY NA STIAHNUTIE: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane
       
         Ak sa rozhodnete pomôcť poukázaním podielu zaplatenej dane občianskemu združeniu SRRZ- RZ pri Gymnáziu Hlinská 29 v Žiline, ubezpečujeme Vás, že všetky takto získané prostriedky budú slúžiť na kvalitatívny posun úrovne vzdelávania na našom gymnáziu. Zvýšenie kvality chceme dosiahnuť predovšetkým vytvorením podnetného školského prostredia so špičkovým vybavením a podporovaním talentu našich žiakov.

         V minulom školskom roku sa nám aj vďaka finančným prostriedkom získaným z 2% (3%) Vašich daní podarilo:

      • podporiť žiacke súťaže a projekty,
      • inovovať didaktickú techniku, učebné pomôcky a knižný fond.

         Pre zlepšenie materiálno-technických podmienok vyučovania je naším zámerom ďalej

      • zmodernizovať priestory školy,
      • podporovať žiacke súťaže a projekty,
      • inovovať didaktickú techniku, učebné pomôcky a knižný fond.

         Ceníme si Vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME za rozhodnutie venovať Vaše 2% (3%) práve nám.

       

      Výbor Rady rodičov pri Gymnáziu Hlinská 29 v Žiline
      Bc. Ing. Jarmila Turoňová, riaditeľka školy

       

      ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI
      Obchodné meno (názov): SRRZ-RZ pri Gymnáziu Hlinská 29 v Žiline  
      Právna forma: Občianske združenie      
      IČO/SID: 173196170719
      Sídlo: Hlinská 29, 011 80 Žilina

     • POZVÁNKA PRE RODIČOV ŽIAKOV GYMNÁZIA NA HLINSKEJ 29 V ŽILINE

     • Vážení rodičia,


         pozývame Vás v mene výboru Rodičovského združenia pri Gymnáziu na Hlinskej 29 v Žiline a v mene vedenia školy na triedne schôdze rodičovského združenia, ktoré sa uskutočnia online dňa 18. marca 2021 (štvrtok) na platforme MS Teams.

         Začiatok triednych schôdzí RZ pre I. a IV. ročník je o 16:00 hod. Triedni učitelia pošlú cez EduPage zákonným zástupcom pozvánku na RZ.

       

      Tešíme sa na stretnutie.

       

      V Žiline 15. marca 2021

      výbor Rodičovského združenia
      riaditeľka školy

     • Úspech na krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

     •    Napriek mimoriadnej situácii v súčasnosti sa na našom gymnáziu 17. 12. 2020 uskutočnilo dištančnou formou školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. 34 študentov zo všetkých ročníkov súťažilo v dvoch kategóriách, súťažiaci úspešne písali reportáž alebo diskusný príspevok na zadanú tému a riešili testové úlohy, ktoré preverili ich vedomosti a zručnosti z materinského jazyka a literatúry, ale aj pohotovosť, dôslednosť a tvorivosť.

         Víťazi školského kola, v kategórii A – Martina Hrebeňárová zo IV.A triedy a v kategórii B – Ondrej Blaško z I.B triedy nás reprezentovali na krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré sa konalo 12. 2. 2021. Dnes sa môžeme tešiť z úspechu Ondreja Blaška, ktorý sa umiestnil v krajskom kole OSJL na 3. mieste v kategórii B.

         Srdečne blahoželáme Ondrejovi k dosiahnutému úspechu!

         Všetkým súťažiacim prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

      L. Štalmachová

    • Školské kolo olympiády z Geografie
     • Školské kolo olympiády z Geografie

     •    Dňa 5. 2. 2021 sme sa medzi 14:00 a 16:00 popasovali s online testom v kategórii Z. Časť z nás sa stretla aj online cez Google Meet, aby sme si vykonzultovali prípadné problémy a nejasnosti.

      Podľa výsledkovej listiny, sa z našej školy zapojilo 20 žiakov :

      I.B: Blaško

      II.A: Ferianec, Hybrantová, Mačeková

      II.B: Kováčová

      II.C: Holienková, Kubala, Tlacháčová

      III.A: Ačjaková, Augustínová, Blaženiak, Ďuranová, Grečnár, Krišťaková, Macharová, Pevalová

      III.B: Barbuľáková, Kollárová, Kupka, Prieložný

       

         Podľa žiakov, test bol zaujímavý a celkom jednoduchý oproti minulým rokom. Počty bodov si môžu žiaci nájsť na webe – zmaturuj.com

         Spomenutým žiakom k výsledkom blahoželáme a v prípade postupu, ktorý im oznámia cez mail, držíme palce v ďalšom kole.

      Rančáková

  ​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

  IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

   

  kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk