• Novinky

    • Župná kalokagatia
     • Župná kalokagatia

     •    Dňa 24. 6. 2022 sa uskutočnil 15. ročník súťaže žiakov stredných škôl „Župná kalokagatia“ pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja.

         Naše 5-členné družstvo v zložení: Adam Ferianec, Emma Berešíková, Michaela Kubíková, Alexandra Kavcová a Martina Chládeková zastupovali naše gymnázium.

         Žiaci bežali 3 km v teréne, kde každých 500 m museli absolvovať kontrolné stanovištia (streľba zo vzduchovky, prehup lanom, hod granátom na cieľ, topografia, zdravotná príprava, PIO + evakuačná batožina a teoretické otázky). Napriek horúcemu počasiu a ťažkým podmienkam si naše družstvo počínalo veľmi dobre a obsadilo 10. miesto.

         Všetkým menovaným ďakujeme za reprezentáciu školy.

      PK TSV

    • Prednáška z Masarykovej univerzity v Brne u nás v škole
     • Prednáška z Masarykovej univerzity v Brne u nás v škole

     •    Pred všetkými z nás stojí dôležitá voľba, a to výber vysokej školy. Niektorí z nás musia tento dôležitý krok urobiť už budúci rok. Z tohto dôvodu určite všetkých tretiakov, ako aj mňa, keďže som študentkou tohto ročníka, potešila možnosť zúčastniť sa prednášky a dozvedieť sa niečo o jednej z najlepších a najznámejších škôl v Českej republike, ktorá je k slovenským študentom otvorená.

         Na Masarykovej univerzite študuje niekoľko tisíc Slovákov. Nájdeme ju v Brne, nazývanom tiež ako univerzitné mesto, keďže sa tam nachádzajú viaceré univerzity.

         Danú vysokú školu nám predstavila zamestnankyňa a zároveň bývalá absolventka Masarykovej univerzity, ktorá rozprávala veľmi zaujímavo o možnostiach štúdia, jednotlivých študijných programoch, prihláškach, tvorbe rozvrhu, prijímacích skúškach, ubytovaní, ako aj o voľnočasových možnostiach. Navyše ochotne odpovedala na všetky naše otázky, ktorých nebolo málo a doplnila ich praktickými radami alebo príkladmi z jej študentského života. Dozvedeli sme sa mnoho nových informácií, ktoré by sme na stránke univerzity dlho hľadali.

         Dúfam, že budem hovoriť za všetkých, že táto prednáška bola výborným prínosom a pomocou pri výbere vysokej školy.

      Viktória Kubove, III.A

    • IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže organizuje "Letnú školu participácie mládeže"
     • IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže organizuje "Letnú školu participácie mládeže"

     • 🎯 Cieľom Letnej školy participácie je inšpirovať mladých ľudí, aby vyjadrovali svoje názory, aktívne sa zapájali do riešenia problémov komunity, v ktorej žijú a podieľali sa na rozhodovaní o veciach verejných, ktoré sa ich bezprostredne týkajú. Prostredníctvom neformálnych aktivít rozvíjať ich znalosti, zručnosti a kompetencie, vďaka čomu sa môžu stať súčasťou demokratických procesov, byť integrovaní do spoločnosti a zvlášť potom hrať aktívnu rolu tak v občianskej spoločnosti, ako aj na trhu práce.

      📅 Letná škola bude prebiehať od 11. 7. do 15. 7. 2022.

      ℹ Prihlásiť sa môžu mladí vo veku od 16 do 30 rokov, ktorých zaujíma téma participácie a chceli by v nej aktívne pôsobiť!

      Za Žilinský budú vybraní uchádzači na základe motivácie, ktorú popíšu v prihláške.

      Prihlasovanie prebieha cez online formulár: https://forms.office.com/r/mmNvxKfKAn

       

      V prípade otázok ma môžete kontaktovať. Budem vďačná ak túto ponuku posuniete mladým ľuďom vo vašom okolí.

      Tešíme sa na Vás!

       

      S pozdravom

      Mgr. Ivana Nováková

      Regionálna koordinátorka – Žilinský kraj

      Odbor podpory práce s mládežou

      Mobil: +421 917 402 506

      E-mail: ivana.novakova@iuventa.sk

    • Ukrajinskí žiaci v našej škole...
     • Ukrajinskí žiaci v našej škole...

     •    S príchodom žiakov z Ukrajiny, sme pre nich v marci na našej škole otvorili kurz slovenského jazyka. Na našu školu prišlo 8 žiakov a ku kurzu sa ešte pripojil jeden ukrajinský žiak zo Strednej odbornej školy elektrotechnickej. Okrem žiakov k nám chodilo aj zopár ich mamičiek. Kurzy prebiehali pod vedením Mgr. Eriky Čahojovej a PaedDr. Kataríny Červencovej, vyučujúcich ruského a slovenského jazyka.

         Začiatky boli trochu ťažšie, ale zábavné. Podobnosť našich jazykov bola výhodou a nevýhodou zároveň. No môžeme povedať, že nám to spolu išlo veľmi dobre. Okrem základov gramatiky sme sa venovali aj podobných slovám v slovenčine a ruštine, aby sa naši noví žiaci vyhli v bežnom živote nepríjemným situáciám. Kurzy sme viedli zábavnou formou a cvičenia na papieri striedali hry Kahoot, alebo rôzne iné jazykové či spoločenské hry v triede a v átriu školy. Niekoľko krát na hodiny slovenčiny prišli aj žiaci z 3.C a zapojili sa do aktivít.

         Zároveň sme tak trochu využili prítomnosť rusky hovoriacich žiakov a zapojili sme ich aj do hodín ruského jazyka. Žiaci z 3.C triedy spolu s vyučujúcou vymysleli projekt, pri ktorom sme spoznávali naše krajiny. Slovenskí žiaci vytvorili prezentácie v ruštine a predstavili ich našim Ukrajincom. Tí sa tak dozvedeli zaujímavé informácie o regióne Liptov, Liptovskom Mikuláši, Kremnici, Banskej Štiavnici, Bojniciach a Rajeckej doline. Okrem toho si precvičili komunikáciu v ruštine s rodenými hovoriacimi a odpovedali na ich zvedavé otázky. Potom sa žiaci vymenili a naši Ukrajinci si pripravili zaujímavosti o Ukrajine a my sme po rusky spoznali mnoho zaujímavých miest a informácii o našej susednej krajine. Tiež sme si spolu zahrali jazykové hry a precvičili si navzájom konverzáciu v ruštine a slovenčine. Vďaka tomu, vznikli nové priateľstvá a my veríme, že sa všetkým našim ukrajinským žiakov bude v živote dariť.

      Mgr. Erika Čahojová

     • ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 1/2022

     • Gymnázium, Hlinská 29, 011 80  Žilina v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina (ďalej len ,,vyhlasovateľ“) podľa § 9a ods.  9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja zverejňuje zámer prenajať časť svojho dočasne prebytočného majetku formou priameho nájmu.

       

      Predmetom priameho nájmu  je:

      nebytový priestor - o celkovej výmere 18,00 m2,  nachádzajúci sa na prízemí stavby so súpisným číslom 2423, ktorá je postavená na pozemku parc. KN-C č. 6518, zapísaná na liste vlastníctva č. 6132 pre katastrálne územie Žilina.

       

      Podmienky priameho nájmu:

       

      1. Najnižšia ponuková cena za predmet priameho  nájmu – nájomné  je  vo výške 85,- €  (osemdesiatpäť eur) za 1 m2 na rok + úhrada nákladov za poskytované služby spojené s nájmom
      2. Doba nájmu: určitá od 01.09.2022 do  30.06.2025.
      3. Účel nájmu: školský bufet
      4. Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov je do dňa 07.07.2022 do 13.00 h. Ponuku žiadame predložiť na sekretariáte vyhlasovateľa, alebo poštou na adresu vyhlasovateľa tak, aby bola zaevidovaná na sekretariáte vyhlasovateľa do dňa 07.07.2022 do 13.00 h.
      5. Ponuka uchádzača musí obsahovať:
      • pri FO: meno, priezvisko, rodné priezvisko, adresa trvalého bydliska,
      • pri FO – podnikateľovi: meno, priezvisko, obchodný názov, miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je pridelené)
      • pri PO: obchodné meno, právnu formu, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH (ak bolo pridelené), doklad o ustanovení štatutárneho zástupcu konať za PO,

                 ponúknutú cenu a spôsob jej úhrady, účel využitia predmetu priameho nájmu vzhľadom na

                 predmet činnosti, ktorý bude záujemca na predmete nájmu vykonávať,  živnostenský list,  

                 potvrdenie o prevádzkovaní školského bufetu v trvaní najmenej päť rokov.

      1. Ponuka musí byť v zalepenej obálke, označenej heslom „Priamy nájom č. 1/2022, NEOTVÁRAŤ“.
      2. Obhliadka predmetu priameho nájmu sa uskutoční od 27.06.2022 do 28.06.2022  v pracovných dňoch v čase od 9.00 hod. do 10.00 hod.
      3. Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť alebo zrušiť podmienky priameho nájmu, prípadne odmietnuť všetky predložené ponuky.
      4. Každý uchádzač je oprávnený oboznámiť sa s identifikačnými údajmi predmetu priameho nájmu (list vlastníctva, znalecký posudok, prípadne iné písomnosti a skutočnosti viažuce sa k predmetu priameho nájmu) priamo na adrese vyhlasovateľa  u kontaktnej osoby: Jaroslava Matulová, tel.: 041/7637700, e-mail: matulova@gymza.sk. Uchádzač sa podaním svojej ponuky zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom priameho nájmu.
      5. Uchádzač nesmie byť osobou v zmysle § 9a odsek 6 a 7 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, o čom je povinný predložiť písomné prehlásenie ako súčasť svojej ponuky.
      6. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo určiť právnu formu realizácie priameho nájmu nájomnou  zmluvou. Uchádzač sa zaväzuje akceptovať zmluvné podmienky uvedené v nájomnej zmluve (označenie zmluvných strán, predmet nájmu, účel nájmu, výška a splatnosť nájomného, doba nájmu, práva a povinnosti zmluvných strán, skončenie nájmu) Vyhlasovateľ zriadi na účel vyhodnotenia ponúk uchádzačov najmenej trojčlennú komisiu menovanú štatutárom Gymnázia, Hlinská 29, 011 80 Žilina. Komisia je spôsobilá vyhodnocovať predložené ponuky, ak je súčasne prítomná väčšina jej členov, najmenej však traja.
      7. Vyhodnotenie predložených ponúk sa uskutoční v budove Gymnázia, Hlinská 29, 011 80  Žilina, miestnosť č.H17 - prízemie dňa 08.07.2022 o 9.00 hodine, v prípade záujmu má právo záujemca zúčastniť sa na otváraní obálok. S víťazom predloženej ponuky môže správca majetku uzatvoriť nájomnú zmluvu.
      8. O výsledku vyhodnotenia budú všetci záujemcovia písomne informovaní.

       

      V Žiline dňa 21. 06. 2022

      Bc. Ing. Jarmila Turoňová

      riaditeľka školy

       

    • Exkurzia na FRIčke
     • Exkurzia na FRIčke

     •    Dňa 25. 5. 2022 sme sa zúčastnili exkurzie na Fakulte riadenia ŽU v Žiline (konkrétne jedna skupina našej triedy 2.B - budúci študenti technického zamerania). Mali sme príležitosť zoznámiť sa s medzinárodným projektom SmartSoc a vyskúšať si prácu študentov v laboratóriu. Na úvod sme boli privítaní a oboznámení s programom dňa. V krátkosti sme sa dozvedeli základné informácie o projekte SmartSoc. Napríklad, ako sa pomocou neho študenti nielen v rámci Žilinskej Univerzity, ale aj univerzít iných európskych krajín, učia spolupráci v tíme a prehlbujú svoje znalosti v technike či podnikaní. Dôraz sa v rámci projektu kladie na požiadavky automatizovanej a inteligentnej spoločnosti. Po krátkom príhovore sme boli zavedení do laboratória, kde sme si vyskúšali činnosť študentov. Pod dohľadom vyučujúcich  z fakulty sme zhotovovali inteligentné led svietidlá, ktoré mali možnosť komunikovať cez sieť. Dostali sme tak príležitosť okúsiť prácu s hardwarom a softwarom. Zároveň sme prakticky otestovali, ako moderné IOT zariadenia zvládnu komunikáciu cez sieť. V poslednej časti programu sme mali za úlohu vymyslieť podnikateľský plán. Základom bolo využitie zariadenia, ktoré sme predtým zhotovili. Takto sme sa učili, ako má vyzerať plán pre štart podnikania. Zakúsili sme kreatívny proces tvorby nového produktu tak, aby oslovil čo najširšiu skupinu ľudí. Na záver sme odprezentovali naše podnikateľské zámery. Porota, skladajúca sa zo zúčastnených študentov, vyhodnotila najlepšie spracovaný projekt. Exkurzia sa nám páčila, obohatila nás o praktické skúsenosti a z akcie sme sa vracali plní pozitívnych dojmov.

      Jakub Šťastný

    • Keď disco zachraňuje životy
     • Keď disco zachraňuje životy

     • 14 záujemcov z našej školy úspešne absolvovalo 33-hodinový kurz prvej pomoci.

       

         V dňoch od 9. do 11. júna 2022 sa 14 záujemcov z nášho gymnázia zúčastnilo 33- hodinového kurzu prvej pomoci, ktorý organizuje a realizuje Slovenský Červený kríž – Územný spolok Žilina. Aj na základe minuloročných pozitívnych ohlasov z radov našich žiakov a kolegov, ktorí majú tento kurz už za sebou, sme neváhali a vyplnili prihlášku.

         Program trojdňového kurzu bol naozaj nabitý. Účastníci mali možnosť oboznámiť sa s najčastejšími život ohrozujúcimi stavmi, ako sú zástava dýchania a krvného obehu, bezvedomie, šok či veľké vonkajšie krvácanie. Náplňou kurzu boli aj ďalšie náhle stavy, s ktorých riešením sme mali možnosť bližšie sa oboznámiť – či už išlo o prípady akútneho srdcového infarktu, cievnu mozgovú príhodu, hypoglykémiu, a pod. V neposlednom rade sme tiež rozvíjali praktické zručnosti v oblasti riešenia rôznych nehôd, pri ktorých hrozia zlomeniny, krvácanie či rôzne úrazy z tepla a chladu.

         Asi najväčším prínosom tohto kurzu bol spôsob jeho realizácie. Všetky poznatky sme nadobúdali formou zážitkového učenia, bezprostredným riešením modelových situácií a praktickými ukážkami. Každý jeden účastník si priamo odskúšal, ako správne resuscitovať, ako použiť AED (automatický externý defibrilátor), alebo čo robiť v prípade, keď ste svedkom dopravnej nehody. A najmä, ako vôbec správne zatelefonovať a poskytnúť informácie záchranárom tak, aby sme im samotným uľahčili výjazd a neskoršiu prácu. Ako sa hovorí aj v samotnej príručke, ktorú každý jeden z nás dostal – poskytnutie prvej pomoci je síce len jedno ohnivko v reťazi, ale každá reťaz je práve taká silná, ako je jej najslabší článok. Aj preto si treba uvedomiť, že na poskytnutí prvej pomoci nesmierne záleží.

         Chceli by sme na záver vyzdvihnúť prístup našich dvoch hlavných inštruktorov – Peťa a Maja, ktorí nám svojou odbornosťou a zanietením pomohli osvojovať si správne postupy riešenia krízových situácií, učiť sa prekonávať stres a vedieť sa k situácii postaviť s rozvahou.

         Ako účastníci kurzu si odnášame nielen poznatky, ale aj množstvo vtipných zážitkov. K tým naj patrili asi momenty, keď sme si počas resuscitácie pre udržanie správneho rytmu stláčaní pospevovali pesničku od Bee Gees – Stayin´ Alive. V rámci simulovania rôznych krízových situácií nám v pamäti určite tiež zostanú nezabudnuteľné herecké výkony nielen inštruktorov, ale aj niektorých našich žiakov. :)

         Chceli by sme sa na záver ešte raz poďakovať pánovi Petrovi Martinekovi, predsedovi územného spolku SČK Žilina, a tiež pani Bebčákovej – jednak za to, že pre nás tento kurz vybavila a tiež za to, že v rámci svojho školského krúžku Klub Červeného kríža vedie neúnavne jeho členov k osvojovaniu si základov prvej pomoci.

       

      K. Červencová

       

      Na záver ešte pripájame pohľady niektorých účastníkov kurzu:

       

      Pavol Nemček, I. A: „Kurz sa mi veľmi páčil. Veľa som sa na ňom naučil a pritom aj zabavil. Odporúčam ho všetkým.“

       

      Šárka Harmečková, I. B: „Vďaka kurzu som sa naučila a pochopila, že prvá pomoc je veľmi dôležitá a každý z nás by ju mal ovládať, pretože nikdy neviete, v akej situácii sa ocitnete. Učenie nebolo realizované iba sedením v lavici a písaním si poznámok, ale mohli sme si na vlastnej koži vyskúšať rôzne modelové situácie. Ešte raz ďakujem, že som sa kurzu mohla zúčastniť.“

       

      Alexandra Kavcová, I. B: „Naučila som sa veľa dôležitých vecí, čo sa týka prvej pomoci a ako konať v stresových situáciách. Učivo bolo podávané profesionálne, s primeraným humorom a s tým, že veľa situácií sme si vyskúšali a neskôr prebrali. Tento kurz určite odporúčam.“

       

      Simona Masárová, I. B: „Bola tam príjemná domáca atmosféra, nikto na nás netlačil, práve naopak, všetci boli trpezliví. Učili sme sa tým, že sme si každou situáciou prešli a následne ju podrobne rozobrali. Týmto kurzom sa určite moja interakcia s Červeným krížom nekončí.“

       

      Michaela Samcová, I. C: „Na tieto tri dni len tak ľahko nezabudnem. Inštruktori boli naozaj výborní a vytvárali príjemnú atmosféru. Vďaka modelovkám som sa naučila lepšie zvládať stres a zachovať si chladnú hlavu v krízových situáciách. Tento kurz by som rozhodne odporučila každému.“

       

      Nina Šparcová, I. C: „Kurz prvej pomoci „33“, ktorého som a zúčastnila, bol naozaj úžasný. Užila som si ho asi najviac, ako som mohla. Naučila som sa veľa nových vecí a hlavne, ako reagovať v rôznych stresových situáciách. Aj napriek veľkému množstvu nových informácií sa to všetko dalo pekne zvládnuť. Takmer všetko, čo som sa naučila, som si mohla vyskúšať v praxi na modelových situáciách. Prístup Peťa a Maja, ktorí nás vzdelávali, bol veľmi priateľský, zároveň úprimný, a aj sme sa zasmiali. Atmosféra bola skvelá a na tento kurz nezabudnem. Určite sa budem snažiť prvej pomoci venovať. Podľa mňa by sa mal každý zúčastniť tohto kurzu a ovládať aspoň základy prvej pomoci. Odporúčam ho všetkým.“

    • Účelové cvičenia 2022
     • Účelové cvičenia 2022

     •    V dňoch 1. a 2. júna 2022 sme realizovali účelové cvičenia pre I. a II. ročník našej školy. Cvičenia boli zamerané na získanie teoretických poznatkov a praktických zručností v oblastiach civilnej ochrany, topografie a poskytovania prvej pomoci. V rámci praktickej časti sme využili aj kooperatívne a zážitkové aktivity. Vďaka Slovenskému Červenému Krížu - Územnému spolku Žilina, ktorý zapožičal figurínu na nácvik, si mohli naši žiaci vyskúšať aj Heimlichov manéver. A vďaka pedagógom školy a dobrovoľníkom z Klubu Červeného Kríža GYMZA ostatné zručnosti z oblasti prvej pomoci, topografie a civilnej ochrany a spoluprácu v kolektíve. V plnení úloh sa najviac darilo:

      I. ročník: 

      1. miesto I.B trieda 4. skupina

      2. miesto I.B trieda 1.skupina

      3. miesto I.C trieda 3. skupina

      II. ročník: 

      1. miesto II.B trieda 5. skupina

      2. miesto II.C trieda 3. skupina

      3. miesto II.C trieda 4. skupina

         O krásne fotky z terénu sa postaral Šimon z 1.A triedy. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na organizácií cvičení a aj všetkým účastníkom. 

      Zuzana Bebčáková

  ​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

  IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

   

  kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk