• Novinky

    • Medzigeneračný workshop – Osobnosti prírodných vied so študentkami Univerzity tretieho veku UNIZA
     • Medzigeneračný workshop – Osobnosti prírodných vied so študentkami Univerzity tretieho veku UNIZA

     •    Da 7. 11. 2022 sa iaci Gymnázia Hlinská na hodine semináru z biológie stretli so tudentkami U3V UNIZA na medzigeneranom workshope “Osobnosti prírodnch vied”. Osobnosti workshopu: CH. Darwin, J. G. Mendel, L. Pasteur, I. P. Pavlov, C.V. Linné, J. E. Purkyn.

       

         Pohad naich iakov na medzigeneranworkshop:

         Posedenie so seniormi bolo pre ma vemi príjemné a prinieslo mi to mnoho novch poznatkov v danej oblasti biológie. Seniori k nám boli milí a nápomocní. Tento workshop sa mi páil, jediné mínus je, e trval krátko.

         Páil sa mi spôsob uenia. Takmto spôsobom sa mi uivo lepie pamätalo. Poda ma tieto 2 hodiny boli pre nás veľmi prínosné. Dozvedeli sme sa vea zaujímavch informácií o známych osobnostiach prírodovednch vied. Práca so seniormi ma bavila a bola prínosná.

         V rámci spätnej väzby k aktivitám so seniormi z Univerzity tretieho veku by som rada vyjadrila môj obdiv voi seniorom, ktorí sa chcú uinové veci. Pracovas nimi v skupine ma vemi bavilo, opäsom mala monosspoznanovch udí a získanové skúsenosti. Aktivity s nimi boli vemi náuné a zábavné. Urite odporúam aj alej organizovatakéto workshopy na kolách. akujem za takúto monos.

         Ako tudentka som sa na seminári z biológie zúastnila workshopu o vedcoch so tudentami tretieho veku. Bol to príjemnzáitok, mali sme zaujímavé aktivity a bolo vborné vidie, ako sa medzigenerané rozdiely rozplynuli a vetci sme vedeli spolupracova. tudenti tejto univerzity sú vemi energickí a vidno na nich, e si túdium uívajú.

         Workshop z biológie so tudentmi z univerzity tretieho veku bol pre ma vemi zaujímavm spríjemnením semináru. Nielene som sa zabavila, spoznala skvelch udí, ale som sa aj zábavnou formou dozvedela vea o ivotoch známych vedcov z prírodovednej oblasti. Program bol vemi pekne vymyslen, vetci zo skupiny sa zapájali a spolone sme pracovali napr. aj prostredníctvom padletu a kahootu, zárovesme vytvárali pojmovu mapu, ktorú môeme pouiaj pri príprave na maturitnú skúku z biológie. Páil sa mi aj moderovandialóg, aj kebol trochu stresujúci.

       

         Pohad tudentiek U3V na medzigeneranworkshop:

         Vemi dobre pripravené zaujímavé stretnutie so tudentami 4. roníka Gymnázia na Hlinskej ul. ilina, vborná téma, vaka ktorej sa nenásilne a primeranou formou dozvedeli základné informácie o osobnostiach, ktoré si zaslúia pozornos.

         Mala som z akcie vemi dobrpocit, myslím, e splnila úel. tudenti sa javili aktívni a spôsob, akm sme pracovali, ich motivoval. Myslím tm pouité metódy: kooperatívne uenie, projektové uenie, pojmová mapa, vyuitie dramatickch prvkov...

         Pod úspenpriebeh medzigeneraného workshopu sa podpísalo niekoko dôleitch faktorov, ktoré zohrali vznamnú úlohu. Aby akcia bola dobre pripravená a zorganizovaná, to vyadovalo zo strany koordinátorov Univerzity tretieho veku profesionálnu prípravu a ústretovú spoluprácu s vedením gymnázia, ktoré vytvorilo pre takúto formu kreatívneho vzdelávania vemi dobré podmienky.

         Je potrebné ocenisystematickú prípravu tudentov zo strany pedagógov koly. Dôkazom úspeného priebehu workshopu bolo kritické myslenie tudentov. O osobnostiach prírodnch vied mali vemi dobré vedomosti, vedeli o ich objavoch diskutova, akceptovali rozdielnosnázorov v skupine, vecne a kriticky o téme hovorili a predkladali argumenty.

         V priebehu akcie vznikala v jednotlivch skupinách pozitívna atmosféra bez negatívnych vplyvov. Vaka dobrej organizácii sa nedostávali do popredia len asertívni tudenti, ale svoje vedomosti a názory mali monosprejavivetci lenovia skupiny. Maturanti dokázali sebe i ostatnm, e medzigeneranworkshop naplnil ich očakávanie. Myslím si, e uvedená forma vzdelávania pomôe prekonamnohé predsudky a prispeje k úspenej príprave tudentov na maturitnú skúku.

      PaedDr. . Ondruová

    • Debatný úspech našich rečníkov
     • Debatný úspech našich rečníkov

     •    V dňoch 11. až 12. novembra 2022 sa uskutočnil online začiatočnícky debatný turnaj pod záštitou Slovenskej debatnej asociácie. Debatný klub našej školy pod vedením pána učiteľa Ďureka zostavil dva tímy, ktoré sa turnaja úspešne zúčastnili. V tomto článku sa dozviete o ich úspechoch a dojmoch, ale aj o tom, čo je to debata a ako prebieha debatný turnaj.

         Čo je to debata?

         Debata je organizovaná výmena názorov, kedy rečníci a rečníčky prednášajú argumenty za alebo proti zadanej debatnej téze. Strany, ktoré v debate obhajujú, si rečníci a rečníčky nevyberajú, dostanú ich vylosované. Debatujú tímy sú zložené z 3 ľudí, respektíve rečníkov.

         Náš debatný klub vytvoril dva tímy:

         GYMZA1 – Bronislava Benková 1.A, Adam Jůn 1.A, Timea Mengesová 1.B; 

         GYMZA2 – Patrik Šoška 3.A, Janko Krajčík 3.B, Matej Fedor 2.C.

         V rámci turnaja žiaci absolvovali štyri debaty na rôzne témy, ktoré sa realizovali online formou prostredníctvom platforiem ZOOM a Discord.

         Ako prebieha debata?

         Na začiatku sa stanoví, kto bude proti komu debatovať a určia sa strany ZA alebo PROTI. Následne sa prednesie téza a obom tímom zostáva 45 minút prípravného času na vyhotovenie svojho postoja a argumentov. Po uplynutí tohto času sa začína samotná debata, vystupujú rečníci v poradí, aké si predom určili (prvý súhlasný rečník, prvý nesúhlasný rečník...), navzájom reagujú na argumenty oponenta a obhajujú tie svoje.

         Ako sa nám darilo v turnaji?

         Keď už vieme, že debata nie je ľahká záležitosť a má svoje striktné pravidlá, môžeme skonštatovať, že turnaj dal našim žiakom zabrať. Žiaci z oboch tímov vošli do turnaja bez oficiálnych skúseností s debatou, avšak vyšli z neho ako pokrstení debatéri.

         Ako sa nám teda darilo? Výborne. Prvý tím vyhral a dosiahol veľký úspech. Jeho členovia sa navyše umiestnili v top 10 najlepších debatérov turnaja: Patrik Šoška - 1. miesto, Matej Fedor - 4. miesto, Janko Krajčík - 7. miesto. Druhý tím sa neumiestnil, no turnaj zvládol a preukázal svoju šikovnosť a odvahu. Sú to prváci a jedná sa o neoceniteľné skúsenosti, ktoré ich budú sprevádzať pri ich prejavoch, vystupovaní a prezentovaní sa, ale aj pri argumentácií ako takej.

         Vyjadrenie účastníkov a vedúceho klubu

         „Rozdiel medzi obyčajným rozhovorom a debatou je v schopnosti presadiť sa. Myslím si, že týmto turnajom sme sa presadili. Som hrdý na členov klubu, ale aj vďačný nášmu pánovi učiteľovi Ďurekovi za skvelú prípravu a všetkým organizátorom SDA za námahu, ktorú vkladajú do slovenskej mládeže.“

      Patrik Šoška

         „Debaty dokážu byť miestami náročné, najmä na rečový prejav, na ktorý treba riadne dbať, ale z výsledkov som namotivovaný a chcem sa v debate ďalej zlepšovať.“

      Janko Krajčík 3.B

         „Som na nás všetkých pyšný, lebo sme všetci prekonali moje osobné očakávania.“

      Matej Fedor 2.C

         „Mali sme dojem, akoby väčšina našich oponentov mala už s debatou isté skúsenosti, pričom pre nás to bola naša prvá. Bolo to preto zaujímavé a dosť drsné, ale užili sme si to.“

      Bronislava Benková 1.A

         „Na náročnosť debát sme neboli celkom pripravení a preto sme podali aj nižší výkon, avšak myslím si, že nás to v našich schopnostiach len posunulo.“

      Adam Jůn 1.A

         „Som na našich žiakov hrdý. Tím prvákov preukázal odvahu a dojem z jeho výkonov (aj samotnej prípravy na turnaj) je vynikajúci. Je to výborný základ do budúcnosti. Druhý tím vyhral, čo nepotrebuje obšírny komentár. Je to veľký úspech. Je to znamenie, že v debatnom klube robíme veci dobre a má to význam. Náš klub sa nešpecializuje na turnaje, znamenajú pre nás len akúsi čerešničku a spestrenie. Sú však dobrým ukazovateľom kvality.“

      Stanislav Ďurek

        Na záver

         Na záver chceme skupinovo poďakovať nášmu vedúcemu klubu, pánovi učiteľovi Ďurekovi, za úsilie, ktoré vkladá do našej prípravy a za zručnosti, ktoré nám neustále pomáha prehlbovať. Ak máte aj Vy záujem o takéto zručnosti alebo túžite prekonať svoje zábrany vo vystupovaní alebo prezentovaní, srdečne Vás pozývame do našich radov.

    • Gymza tvorí 2022
     • Gymza tvorí 2022

     •    Dňa 27. 10. 2022 sa uskutočnila jedinečná a dlhoročná akcia nášho gymnázia. Členovia žiackeho parlamentu stanovili hlavnú tému s názvom GYMZA CITY.  Na spoločnom mítingu si jednotliví predsedovia tried vybrali zadanie z 12 určených  podtém (sekta, kino, salón krásy, gym, club, nemocnica...).    

         Samotná realizácia je však pomerne náročná, nakoľko na prípravu majú žiaci pomerne krátky čas. Stávajú sa jedným tímom, ochotným pre výhru urobiť čokoľvek. Učia sa spolupatričnosti, prijímať rôzne návrhy, názory a sťažnosti. Spolupracujú na tvorbe kostýmov, programu či výzdobe. Avšak nie sú na to sami. Mentorom a koučom sa stáva ich triedny učiteľ, ktorý je vždy ochotný priložiť ruku k dielu rôznymi kreatívnymi nápadmi.  

         Každá trieda mala pripravený zaujímavý a jedinečný program, v rámci ktorého bolo možné zažiť neuveriteľnú atmosféru danej témy triedy na vlastnej koži. Vo väznici vás zatkli za prechovávanie drog, v krčme bola možnosť zahrať si šípky, biliard, ochutnať rôzne nápoje, ba dokonca zatancovať si tradičné ľudové tance. Klub ponúkal možnosť fotenia, hry picí ping-pong, tancovania Just dancu alebo ochutnávky rozličných chutných nápojov. Vo večierke ste si mohli kúpiť dobroty, či zahrať rôzne hry za sladkú odmenu. Salón krásy ponúkal širokú škálu procedúr a oddych, ktoré dopĺňala urozprávaná upratovačka Božka a preafektovaná Carmen. V kine bola možnosť užiť si popcorn pri filme, no a samotný vrchol v sekte bol dychberúci obrad v latinčine. Behal pri ňom mráz po chrbte. Ak vám neustále vyhrávali muzikanti v žalúdku, tak v reštaurácii vás nasýtila „Stanova špecialita“. 

         Hodnotenie prebieha počas stanoveného časového intervalu. Učitelia a vybraní žiaci  navštevujú jednotlivé triedy. Body prideľujú v troch kategóriách (kostýmy, výzdoba a program), maximálny dosiahnutý počet je 15b. Víťazom sa stáva trieda s najväčším počtom bodov a ich výhrou pre nich je sladká odmena - chutná torta. Tohtoročným víťazom sa stala trieda 2.C (salón krásy). 

         Vyjadrenie triednej učiteľky 2.C (PaedDr. Katarína Červencová) 

         „„Gymza tvorí“ je úžasná akcia, v rámci ktorej majú žiaci našej školy možnosť naplno ukázať svoju kreativitu. Ani tento rok nebol výnimkou. Bola radosť sledovať, ako sa škola mení na Gymza City plné tvorivej energie. Mňa osobne veľmi milo prekvapili tohtoroční prváci, ale aj štvrtáci, ktorí sa vôbec nenechali zahanbiť a napriek nedávnym stužkovým slávnostiam dokázali ešte zmobilizovať svoje sily aj na túto akciu. :) A vlastne sa mi páčilo aj v škôlke, aj v reštaurácii :) ...len dodnes netuším, čo to tá "Stanova špecialita" v tretiackom Menu mala byť. :D V neposlednom rade ma ako triednu učiteľku naozaj teší, že tohtoročným víťazom „Gymza tvorí“ sa stala trieda II.C. Veľmi im to prajem. Aj preto by som chcela touto cestou ešte raz pozdraviť našu nezabudnuteľnú upratovačku Boženu. :)“ 

         Gratulujeme víťazom a tešíme sa na ďalší ročník :)

    • Zaujímavá beseda - Ako sa nestať obeťou násilného trestného činu
     • Zaujímavá beseda - Ako sa nestať obeťou násilného trestného činu

     •    Dňa 8. 11. 2022 sa na našej škole uskutočnila prednáška spojená s besedou, kde sme privítali zaujímavého hosťa - komentátora, publicistu, spisovateľa, kriminalistického konzultanta - p. Mateja Snopka, ktorý patrí medzi popredných odborníkov, špecializujúcich sa na problematiku vrážd.

         Venuje sa najmä vykresľovaniu vlastností páchateľa podľa stôp, ktoré po sebe na mieste činu zanechal.

         Jeho špecializáciou je profilovač. To znamená, že z miesta činu a ďalších vecí pri objasňovaní trestného činu zostaví obraz páchateľa, teda, či je to muž alebo žena, z akej sociálnej vrstvy pochádza, ako vyzerá, kde ho možno hľadať či a ako s ním jednať.

         Cieľom prednášky bolo hlavne oboznámiť študentov ako sa nestať účastníkom trestného činu, ale ani obeťou trestného činu, ako sa zachovať v takejto situácii, aké kroky je potrebné urobiť na svoju ochranu.

         Dúfame, že naši študenti uplatnia cenné informácie aj v praktickom živote.

      Mgr. H. Krajčovičová

    • Bibliotéka 2022
     • Bibliotéka 2022

     •    K dlhým sychravým jesenným večerom okrem teplého čaju patrí zaiste i dobrá kniha. Preto sme  11. 11. 2022  žiakom tretieho ročníka účasťou na medzinárodnom knižnom veľtrhu Bibliotéka 2022 v Bratislave sprostredkovali kontakt nielen s výbornými knihami, vydavateľmi, ale aj s viacerými aktívne tvoriacimi autormi a inak kultúrne činnými osobnosťami zo Slovenska aj zahraničia.

         Cieľom podujatia bolo predovšetkým podporiť čitateľskú motiváciu, zorientovanosť a gramotnosť žiakov. Piatkový program v bratislavskej Inchebe umožnil žiakom naživo stretnúť Gabiku Futovú, Miroslavu Varáčkovú, Luciu Saskovú, Michala Hvoreckého, Sybilu Mislovičovú, Rastislava Puchalu či ukrajinské reportérky.  

         Zaujímavosťou sprievodného programu bol pre mnohých žiakov krst knihy z vydavateľstva RTVS venovanej najsladšej šou Pečie celé Slovensko. Knihu plnú voňavých receptov na sladké aj slané dobroty z prvej série divácky obľúbenej šou slávnostne pokrstil generálny riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj a víťaz 1. série Pečie celé Slovensko Miroslav „Miňo“ Macuľa. Moderátorka Petra Bernasovská na pódiu privítala aj finalistov z 1. série šou a moderátora Milana „Juniora“ Zimnýkovala. Po oficiálnom krste si žiaci mohli nechať knihu podpísať od svojich obľúbených pekárov počas autogramiády, prípadne sa s nimi odfotiť.

         Okrem knižného veľtrhu mali žiaci v Inchebe možnosť prezrieť si aj výstavu rozmanitých minerálov a výrobkov z nich. Exkurziu určite spríjemnilo slnečné počasie, ktoré niektorí žiaci využili na krátku prechádzku či relax v Sade Janka Kráľa. Veríme, že si žiaci okrem zakúpených kníh z výstaviska odnášajú aj pekné zážitky a čitateľské inšpirácie. Podujatie organizačne zastrešovali Mgr. Katarína Červencová, Mgr. Stanislav Ďurek, Mgr. Helena Krajčovičová a Mgr. Zuzana Labancová.

    • Chladné počasie, prívetiví ľudia – mobilita Erasmus+ vo Švédsku je za nami
     • Chladné počasie, prívetiví ľudia – mobilita Erasmus+ vo Švédsku je za nami

     •    V dňoch od 17. 10. – 22. 10. 2022 sa uskutočnila ďalšia medzinárodná mobilita Erasmus+ European Students for Sustainability – Európski študenti za udržateľnosť. Tentokrát v chladnom severnom Švédsku – konkrétne v meste Piteå. Náš sedemčlenný tím tvorili tri učiteľky (P. Bajcsiová, A. Bartošová, K. Červencová) a štyri študentky (B. Garguláková, L. Huríková, K. Kitašová, V. Kubove). Zo Žiliny sme vyrazili v skorých ranných hodinách, nakoľko nás čakal najskôr let z Viedne do Štokholmu a následne zo Štokholmu na letisko Luleå. A hoci cesta bola náročná, nasledujúce dni nám všetko vynahradili.

         Počas prvého spoločného stretnutia sme si v aule strednej školy „Strӧmbackaskolan“ vypočuli zaujímavé prezentácie zo strany všetkých zapojených škôl. Gréci, Slováci, Španieli, Švédi, Taliani – vybraní študenti postupne predstavili svoju krajinu, školu a tiež otázku udržateľnosti životného prostredia, ktorú sa snažia napĺňať v ich každodennom školskom prostredí. K environmentálnej problematike sa vo svojom úvodnom príspevku vyjadril tiež pán Gӧran Dahlén, hlavný koordinátor projektu.

         Nasledujúce tri dni pracovali študenti v zmiešaných skupinách. Ich úlohou bolo osloviť vybrané firmy, inštitúcie, ale aj bežných ľudí, a zmapovať ich prístup k udržateľnosti životného prostredia. Vyvrcholením ich trojdňového úsilia boli prezentácie, v ktorých predstavili výsledky svojej práce.

         Okrem pracovných záležitostí nás cesta do Švédska obohatila aj o množstvo nezabudnuteľných zážitkov. Či už išlo o strastiplné hľadanie polárnej žiary, pochutnávanie si na miestnych špecialitách (rybie pokrmy, sobie mäso, či vynikajúci cloudberry džem), alebo spoznávanie špecifickej severskej architektúry. Veľkým zážitkom bola pre nás tiež návšteva veternej elektrárne či nezabudnuteľný výlet za mohutnými švédskymi vodopádmi Storforsen.

         Aj keď je Švédsko známe svojím drsným podnebím, chlad a zimu zaháňali na každom kroku milí a ústretoví ľudia. Ľudia vnímaví k svojmu okoliu a prírode. Aj preto si budeme Piteå pamätať ako jedno z miest, kde sa o téme udržateľnosti životného prostredia hovorí nielen na škole, ale je to téma, ktorou žije celá miestna komunita.

         Na záver sa chceme poďakovať koordinátorkám projektu – P. Bajcsiovej a Z. Bebčákovej, ako aj vedeniu školy, že nám umožnili sa tejto cesty zúčastniť. V neposlednom rade ďakujeme aj našim štyrom zúčastneným študentkám – za to, že úspešne reprezentovali našu školu na tomto medzinárodnom podujatí.

      K. Červencová

       

      Erasmus+ z pohľadu našich študentiek

       

      Barbora Garguláková, III. A

         Výmenný pobyt v rámci Erasmus+ projektu vo Švédsku bol jeden z pobytov, na ktoré budem vždy rada spomínať. Mestečko Piteå bolo síce malé, no napriek tomu som pri jeho návšteve mala možnosť spoznať zvyky a spôsob života švédskej spoločnosti. Počas týždňa sme navštívili aj prírodnú rezerváciu Storforsen neďaleko Pitei, kde sme si prezreli vodopád a okolitú prírodu. Okrem zábavy sme obohacovali aj naše vzdelanie o nové poznatky v oblasti udržateľnosti, ktorá bola hlavnou témou tohto projektu. Pracujúc v skupinách, našou úlohu bolo spraviť rozhovor s rôznymi firmami či organizáciami a diskutovať s nimi o ich prístupe k životnému prostrediu. Tieto informácie sme na záver týždňa aj úspešne odprezentovali. Okrem získania nových priateľstiev a poznatkov som mala možnosť vďaka Erasmus+ projektu zistiť, že nezáleží na tom, z ktorej krajiny ľudia pochádzajú, vždy sa nájde niečo, čo majú spoločné.

       

      Lucia Huríková, III.B

         Erasmus bola skvelá skúsenosť. Vďaka nemu som mohla spoznať nových ľudí a ich kultúru, taktiež aj mojich učiteľov a spolužiakov. Priniesol mi veľa po jazykovej stránke, veľa zážitkov a skúseností. Nadobudla som nový pohľad o udržateľnosti životného prostredia a mohla sa dozvedieť niečo nové o ekologických opatreniach v zahraničí. Za túto príležitosť som nesmierne vďačná a Erasmus odporúčam každému, kto sa zaujíma o cestovanie, spoznávanie ľudí zo zahraničia, ako aj o udržateľnosť našej planéty.

       

      Karin Kitašová, IV.A

         V dňoch od 17. do 22. 10. som vďaka projektu Erasmus+ European Students for Sustainability, ktorého súčasťou je aj naša škola, vycestovala do Švédska. Naša partnerská škola sa tam nachádza v malom meste Piteå. Za tých pár dní, čo som tu strávila, som mala príležitosť spoznať veľa nových ľudí a porovnať ich odlišné kultúry. Švédi si pre nás pripravili rôzne aktivity; mala som možnosť stretnúť sa s primátorkou mesta a urobiť s ňou interview na tému týkajúcu sa projektu. Videli sme kúsok nedotknutej prírody v chránenej rezervácii pri vodopáde Storforsen. Hoci moja túžba po videní polárnej žiary ostala nenaplnená, považujem tento výmenný pobyt za úžasný zážitok; veď kedy inokedy by sa mi podarilo ochutnať sobie mäso...
       

      Viktória Kubove, IV.A

         V dňoch od 17. 10. – 22. 10. 2022 som sa vďaka Erasmus+ projektu mohla zúčastniť úžasného výletu v malom švédskom meste Piteå. Bol to nezabudnuteľný zážitok, počnúc cestou z Viedne až po cestu naspäť do Žiliny, kde sme sa zároveň, či už učitelia alebo študenti, veľmi zblížili. Vo Švédsku ma mal na starosti 19-ročný chlapec menom Artem. V porovnaní so mnou bol trošku introvertný, ale rozhodne som sa nenudila. Z týchto piatich dní mám veľa nezabudnuteľných zážitkov. Či už išlo o aktivity spojené s témou udržateľnosti, ale aj bowling (prehrala som), túžba vidieť polárnu žiaru, prechádzky mestom, a tiež objavovanie zaujímavých zákutí. Rodina, v ktorej som bola ubytovaná, bola naozaj veľmi milá a pohostinná. Tiež som mala možnosť ochutnať sobie mäso, losa, a “Pitepalt”. Som veľmi šťastná, že som mohla stretnúť úžasných ľudí a už teraz sa teším na ich návštevu u nás.

       

      Cold weather, warm people – the Erasmus+ mobility in Sweden is accomplished

       

         Starting from October 17th to October 22nd 2022, a planned international mobility of Erasmus+ European Students for Sustainability project took place in Piteå, a small town in cold northern Sweden. Our team consisted of three teachers (P. Bajcsiová, A. Bartošová, K. Červencová) and four students (B. Garguláková, L. Huríková, K. Kitašová, V. Kubove). We set off from Žilina early in the morning, because we had two challenging flights ahead of us. At first, from Vienna to Stockholm, and then from Stockholm to Luleå. The following days were fantastic, they made up for the long exhausting journey.

         During our first mutual meeting in the lecture hall of “Strӧmbackaskolan,” we had an opportunity to follow interesting presentations of all participating schools. The Greeks, the Slovaks, the Spanish, the Swedish, the Italians – one by one presented their country, their school as well as the issue of sustainability in their everyday school life. The topic of sustainability was also mentioned in the opening speech of the main project coordinator, Mr. Gӧran Dahlén.

         For the next three days the students were working in mixed groups. Their task was to interview selected companies, institutions as well as ordinary people and focused on their attitude towards the issue of sustainability. Finally, they presented the results of their work using the presentation method.

         Besides the work and project matters, we enriched ourselves with new adventures such as the neverending searching for aurora, enjoying local specialities (fish dishes, reindeer meat, delicious cloudberry jam) or learning about the specific northern architecture. There were also other great experiences we went through, e. g. a visit of the wind power station, as well as the trip to one of the most powerful and biggest Swedish waterfalls – Storforsen.

         Although Sweden is well-known for its harsh climate, this cold was perfectly balanced by warm and kind people. The people who are attentive to their surroundings and nature. All of us will remember Piteå as a place where the issue of sustainability is not just spoken about in schools, but the environmental topic is implemented in everyday life of the local community.

         Finally, we would like to express our gratitude to the main coordinators of the Erasmus+ Project – namely, to Ms. P. Bajcsiová and Ms. Z. Bebčáková, as well as to our school management for the possibility to take part in it. At last, but not least, we would like to show appreciation to our students for highly professional representation of our school and country at the international meeting.

      K. Červencová

       

      Erasmus+ from our students' point of view

       

      Barbora Garguláková, III.A

         The exchange trip in Sweden within Erasmus+ program was one of the trips I'd always like to remember. The city of Piteå was little bit small, however, while its visit, I had a chance to learn about habits and way of living of Sweden society. During the week we also visited the nature reservation Storforsen, not far from Piteå, where we took a look at the waterfall and surrounding nature. Apart from entertainment, we also enriched our knowledge with new information in sustainability, which was the main topic of this whole project. Working in groups, our job was to interview various companies and organisations and talk about their way of treating the environment. These pieces of information were successfully presented by us at the end of the week. Besides gaining new friendships and knowledge, thanks to Erasmus+ project I had the chance to find out, that it doesn't matter which country people come from, there's always something, what they have in common.

       

      Lucia Huríková, III.B

         Erasmus+ was a great experience. Thanks to it I could get to know new people and their culture, also my teachers and classmates. It gave me a lot in items of language skills, a lot of memories and experiences. I got a new point of view on sustainability and I could learn more about ecological actions abroad. I am really grateful for this experience and I recommend Erasmus to everybody who is interested in travelling, meeting new people from other countries, and who is interested in topic of sustainability.

       

      Karin Kitašová, IV.A

         From 17th to 22nd October I went to Sweden thanks to the Erasmus+ European Students for Sustainability project, of which our school is a part. Our partner school is located in the small town of Piteå. A few days I spent there, I had the opportunity to meet many new people and compare their different cultures. The Swedish prepared various activities for us; I had the opportunity to meet the mayor of the town and interview her on a topic related to the project. We saw a piece of the untouched nature in a protected reserve at Storforsen waterfall. Although my desire to see the Northern Lights remained unfulfilled, I found this exchange to be an amazing experience; After all, when else would I have been able to taste reindeer meat...

       

      Viktória Kubove, IV.A

         From 17. 10. 2022 to 21. 10. 2022, thanks to the Erasmus project, I took part in an amazing trip to a small town in Sweden, Piteå. From the journey to Vienna to the journey home to Žilina, it was an unforgettable experience that brought all of us, teachers and students, who participated, very close. My host was a boy, 19-year-old Artem. He was a bit more introverted and quieter compared to me, but I was never bored. I have unforgettable memories from these five days. Whether it was bowling, which I lost, but it was still fun, fulfilling my dream of seeing the northern lights and walking around the city every day and exploring interesting places in Piteå. The family I lived with was always very hospitable and they treated me very kindly. I also tasted very good food, moose and reindeer meat and Pitepalt. In conclusion, I am very happy that I met amazing people and I am looking forward to hosting one of them.

    • Týždeň v znamení prednášok pre žiakov 4. ročníka
     • Týždeň v znamení prednášok pre žiakov 4. ročníka

     •    V dňoch 10. 10. 2022 – 14. 10. 2022 mali žiaci 4. ročníka možnosť zúčastniť sa zaujímavých prednášok.

         Dňa 10. 10. 2022 sa konala prvá v poradí - prednáška agentúry InterStudy, kde sa naši štvrtáci dozvedeli zaujímavé informácie o možnostiach štúdia v zahraničí – o jednotlivých krajinách, školách a ich programoch, o podmienkach prijatia, či financovaní štúdia. Samozrejme mali žiaci priestor aj na otázky.

         Žiaci chemického semináru dostali dňa 13. 10. 2022 milú návštevu. Absolventka GYMZY a aktuálna olomoucká medička Ivanka Hudezcková, k nám prišla priblížiť cestu gymnazistu na medicínu, samostatné štúdium na nej, strasti, ktorým sa nevyhne, no ale aj radosti a možnosti, ktoré jej táto neľahká cesta ponúka. Vďaka takejto menšej prednáške si naši žiaci zložili ružové okuliare a vedia si lepšie predstaviť prípravu na prijímacie skúšky. Ak by niekoho zaujímal život medika zaseknutého medzi tretím a štvrtým ročníkom, Ivanka má aj tematicky ladený Instagram: @medicka_z_hor.

         Poslednou v poradí bola dňa 14. 10. 2022 opäť prednáška o možnostiach štúdia v zahraničí, tentokrát prostredníctvom agentúry CambridgeStudy. Žiaci si mohli porovnať jednotlivé možnosti a dozvedieť sa okrem potrebných informácii aj dôvody, prečo sa oplatí študovať práve v zahraničí, na základe vlastných skúseností prednášajúceho.

         Verím, že zrealizované prednášky boli prínosné a naši tohtoroční maturanti si  odniesli domov veľké množstvo nových informácii.

         Ako hodnotí prednášky o štúdiu v zahraničí žiačka IV.A triedy?

         „Podľa môjho názoru boli obe prednášky  veľmi prínosné a rozšírili nám obzory o možnostiach štúdiu v zahraničí. Ak môžem hovoriť za seba, chcela by som študovať v zahraničí, takže ak nájdem nejaký dobrý program na vyhovujúcej škole, určite to vyskúšam.“

      Mgr. Andrea Fučíková

      Viktória Kubove, IV.A

      Júlia Caránková, IV.B

  ​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

  IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

   

  kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk