• Novinky

    • Vráťme knihy do škôl
     • Vráťme knihy do škôl

     •    Jedenásty ročník súťaže, s názvom Vráťme knihy do škôl, priniesol úspech! Je to súťaž, do ktorej sa môžu zapojiť študenti z rôznych stredných i základných škôl na Slovensku a vyhrať v nej hodnotné ceny. Naša škola sa v aktuálnom ročníku umiestnila na šiestom mieste v kategórii najaktívnejších škôl. To svedčí o tom, že žiaci na našej škole sa stále zaujímajú o literatúru a v ich voľnom čase má svoje miesto i kniha. Taktiež blahoželáme Patrícii Královej z 3.A, ktorá vyhrala balíček kníh.

         Ďakujeme našim žiakom za účasť a dúfame, že o rok sa zapojíte znova!

      Šimon Hrnčiar 2.B

    • Erasmus+ v španielskom Cambrils - mikroplasty, Barcelona a zábava v PortAventura
     • Erasmus+ v španielskom Cambrils - mikroplasty, Barcelona a zábava v PortAventura

     •    Dňa 2. 5. 2023 skupina našich žiačok (Ema a Martina z II. A, Klára a Patrícia z III. A) spoločne s vyučujúcimi Patríciou Bajcsiovou a Monikou Gdovcovou vycestovali na poslednú zahraničnú mobilitu Erasmus+ projektu Európski študenti za udržateľnosť (European Students for Sustainability - ESFS), ktorá sa uskutočnila v španielskom meste Cambrils.

         Štvordňový program pripravený koordinátormi projektu ESFS na škole  La Mar De La Frau bol naozaj rozmanitý. Nosnou témou tohto stretnutia boli mikroplasty. Študenti z 5 európskych krajín (Grécko, Slovensko, Španielsko, Švédsko a Taliansko) sa najskôr učili o tom, čo sú mikroplasty a aký problém predstavujú. Následne spoločne identifikovali množstvo mikroplastov na pláži v Cambrils a porovnávali súčasné výsledky s minulosťou. V Barcelone skupina Erasmákov navštívila neziskovú organizáciu CRAM (Nadácia pre rehabilitáciu a ochranu morských živočíchov). Táto organizácia sa stará o všetky ohrozené morské živočíchy, ktoré sa dostali na pláž pozdĺž katalánskeho pobrežia. Prehliadka zahŕňala veľmi zaujímavú prednášku o znečistení vody plastami a o dopade znečistenia na život v moriach, ale aj ukážku miest, kde sa pracovníci organizácie starajú o morské živočíchy. Nachádzalo sa tam niekoľko korytnačiek, ktoré sa v centre liečia a pripravujú sa na návrat do mora, ale aj 2 korytnačky, ktoré sa do svojho prirodzeného prostredia už nemôžu vrátiť, pretože by to bolo pre ne nebezpečné. Okrem toho Erasmus+ tímy hodnotili a sumarizovali projekt ESFS ako taký, keďže išlo o posledné stretnutie a projekt sa pomaly, ale isto chýli ku koncu. 

         Erasmus+ mobility však okrem pracovného programu poskytujú priestor aj na spoznávanie kultúry a spoločenské aktivity. Španielsky tím učiteľov a študentov si pripravil komentovanú prehliadku Barcelony, ktorá zahŕňala architektonické skvosty slávneho Antónia Gaudího - chrám Sagrada Familia, Casa Miló a Casa Batllo. Príjemnými spoločenskými aktivitami boli tiež pobyt na krásnej piesočnatej pláži mestečka Cambrils a návšteva vodného sveta PortAventura.

         V nedeľu 7. 5. 2023 nastal čas rozlúčiť sa so španielskymi kamarátmi a hosťujúcimi rodinami. Lúčenie bolo plné emócií, pretože týždeň intenzívneho stretávania, spoločnej práce a zážitkov ešte viac upevnil putá, ktoré boli vytvorené už počas predchádzajúcich stretnutí. Projekt ESFS síce pomaly ukončujeme, ale určite to nie je dôvod na to, aby sme si povedali zbohom. Veríme, že kamarátstva, ktoré boli nadviazané, pretrvajú ešte veľa rokov.

      Mgr. Patrícia Bajcsiová, koordinátorka projektu

      Patrícia Králová (III. A):

      Z Erasmu v španielskom meste Cambrils som si užila každú sekundu. Tento týždeň patrí k jednému z mojich najobľúbenejších týždňov vôbec. Získala som mnoho informácií nielen o mikroplastoch a ochrane morských živočíchov, ale aj o španielskej kultúre a vynikajúcom jedle. Highlightom vzdelávacej časti týždňa je bezpochyby návšteva neziskovej organizácie CRAM, ktorá sa zaoberá záchranou morských živočíchov. Ďalším obľúbeným zážitkom je aj večera na pláži pri západe slnka. Z tohto týždňa som si naozaj odniesla mnoho zážitkov a kamarátstiev na celý život. Moja hosťujúca rodina bola veľmi milá a snažila sa mi spríjemniť celý týždeň. Som veľmi rada, že som sa mohla zúčastniť tohto projektu a zároveň všetkým odporúčam, aby sa do Erasmus+ projektov zapájali, pretože je to vynikajúca skúsenosť.

      Ema Novotná (II. A):

      Myslím si, že spomienky na týždeň v teplom Španielsku mi ešte dlho zostanú v pamäti. Priniesol mi nielen nové vedomosti o mikroplastoch a ochrane morských živočíchov, ale aj nové priateľstvá. Vďaka Erasmu som mala možnosť hlbšie preniknúť do životného štýlu Španielov, ochutnať ich tradičné jedlá či spoznať nové miesta. Nezabudnuteľným zážitkom je pre mňa hlavne prechádzka po pláži či jazda na bicykli, pri ktorých som sa cítila ako vo filme. Navyše sme počas tohto týždňa stihli navštíviť Barcelonu a aj zábavný park PortAventura. Aj po únavnom programe som sa vracala do svojej hostiteľskej rodiny šťastná, pretože ma tam všetci milo privítali, lepšiu rodinu som si ani nemohla priať. Rovnako som vďačná aj za možnosť spoznať čarovné mestečko Cambrils.

      Martina Chládeková (II. A):

      Môj pobyt v Španielsku som si užila a som veľmi rada, že som sa mohla tohto Erasmus+ projektu zúčastniť. Vždy sme mali čo robiť a nikdy sme sa nenudili - či už keď sme v škole pracovali, alebo mali mimoškolské aktivity. Ľudia boli veľmi priateľskí a milí, aj keď vždy si nájdete niekoho, koho máte najradšej. Počas školských ‚pracovných' aktivít sme vymýšľali návrhy, ako udržať prostredie čisté od mikroplastov a následne sme išli na pláž, kde sme mali za úlohu analyzovať množstvo mikroplastov. Síce sme nenašli toľko plastov, koľko som predpokladala, predsa len sme nejaké našli. Po škole sme väčšinou išli na obed alebo na pláž, kde sme všetci spoločne hrali volejbal. Ja som si aj zaplávala v mori, ktoré nebolo také studené, ako som očakávala, ale španielski chalani povedali, že pre nich bolo príliš studené. Jeden deň sme navštívili Barcelonu a jej známe pamiatky. Dúfam, že budem mať príležitosť niekedy v budúcnosti znova navštíviť Španielsko a stretnúť sa s kamarátmi z projektu.

      Klára Kasáková (III.A):

                  Čas strávený v Cambrils sme si naplno užili, odniesli sme si veľa zážitkov a kamarátstiev po celej Európe. Španielsko sme videli očami domacich a mali sme príležitosť ochutnať ich obľúbené jedla alebo tráviť čas na ich obľúbených miestach. Nemohol chýbať ani výlet do Barcelony. Určite by som každému odporučila sa do programu Erasmus+ prihlásiť, pretože prináša nezabudnuteľné zážitky.

       

      Erasmus+ in Cambrils - microplastics, Barcelona and fun in PortAventura

         On 2 May 2023, a group of our students (Ema and Martina from II.A, Klára and Patrícia from III.A) together with two teachers Patrícia Bajcsiová and Monika Gdovcová set out to the Spanish city of Cambrils where the last foreign mobility of the Erasmus+ project European Students for Sustainability (ESFS) took place.

         The program prepared by the coordinators of the ESFS project at secondary school La Mar De La Frau was really diverse. The main theme of this meeting was the topic of microplastics. Students from 5 European countries (Greece, Slovakia, Spain, Sweden and Italy) first learned about microplastics and their danger. Then, they were supposed to identify the amount of microplastics on the beach in Cambrils and compare the current results with the past research of the students from La Mar De La Frau. In Barcelona, ​​the Erasmus group visited the non-profit organisation CRAM (The Foundation for the Conservation and Recovery of Marine Animals). This organisation is responsible for taking care of all the endangered marine animals that appear along the Catalan coast. The tour at CRAM included a very interesting lecture on plastic pollution and its impact on submarine life and the Erasmus+ participants could also see the places where the CRAM volunteers take care of injured animals. There were several turtles that were being prepared to return to the sea at the time of the visit, but also 2 turtles that will never be able to return to their natural habitat because it would not be safe for them. In addition, the Erasmus+ participants evaluated and summarised the ESFS project as such, since it was the last meeting and the project is slowly but surely coming to an end.

         Apart from learning activities, Erasmus+ mobilities provide space for getting to know different cultures and each other. The Spanish team of teachers and students prepared a guided tour of Barcelona, ​​which included the architectural gems of the famous Antoni Gaudí - the Sagrada Familia, Casa Miló and Casa Batllo.  Participants enjoyed some free time in the afternoons on the beautiful sandy beach of Cambrils and students spent a great time in a leisure water park complex PortAventura.

         On Sunday, 7 May 2023, it was time to say goodbye to Spanish friends and host families. The farewell was full of emotions, because the week of intensive meetings, joint work and experiences strengthened even more the bonds that had already been created during the previous meetings. Although the ESFS project is ending, this is certainly not a reason to say goodbye forever. We believe that this might be the end of the project but at the same time it is only the beginning of real friendships which will last for a long time.

      Mgr. Patrícia Bajcsiová, ESFS project coordinator

      Patrícia Králová (III.A):

      I enjoyed every second of Erasmus+ mobility in the Spanish city Cambrils. I consider that week as one of my favourite weeks in my entire life. I gained a lot of skills and knowledge about microplastics, protecting marine animals and also Spanish culture and delicious food. Highlight of the educational part of the week was visiting CRAM, an organisation that protects and takes care of injured marine animals. Another good memory is from the day when we all went to the beach to eat dinner during sunset. I came back home with a lot of memories and also lifetime friendships. My host family was very sweet and I felt so good in Spain also because of them. I am glad that I could take part in this project and at the same time I want to encourage everyone to join Erasmus+ projects because it is the best experience you can get.

      Ema Novotná (II.A):

      I think memories from our week in warm Spain will stay in my mind for a long time. It brought me new knowledge about microplastics and the protection of marine wildlife, as well as new friendships. Thanks to Erasmus+, I had the opportunity to discover the lifestyle of Spanish people deeper, try their traditional foods and get to know new places. I will never forget the walk on the beach or the ride on the bicycle because I felt like in the movie. In addition, we visited Barcelona where we had a sightseeing tour and we visited the theme park PortAventura too. Although I was tired after the programme, I always came to my host family with joy and happiness because they were all kind. I couldn't pray for a better family! And I am also grateful for the opportunity to get to know the picturesque port town of Cambrils.

      Martina Chládeková (II.A):

      I really enjoyed my stay in Spain and I am so glad that I could be a part of this project. There was always something to do, we never got bored either at school working or having some after-school activities. The people there were really friendly and nice, but still you always find some favourites which you prefer. During the working hours in school, we were supposed to come up with some suggestions on how to keep the environment microplastic free and then we went to the beach to search for the microplastics. Although the beach was quite clean and we didn’t find as much plastic as I had thought we would, we still did find some. After school we usually went for lunch or to the beach where we played volleyball. I also took a swim in the sea which wasn’t as cold as I had expected but the Spanish guys said it was too cold for them. One day we visited Barcelona and some of its famous monuments. I really want to visit Spain again sometime in the future and I hope I will get the opportunity.

      Klára Kasáková (III.A):

      We thoroughly enjoyed the time spent in Cambrils, we took away many experiences and friendships all over Europe. We saw Spain through the eyes of locals and had the opportunity to taste their favourite food or spend time in their favourite places. We really enjoyed the trip to Barcelona. I would definitely recommend everyone to apply for Erasmus+ program, because participating in it is an unforgettable experience.

    • Prednáška: Internetová bezpečnosť a nenávistné prejavy
     • Prednáška: Internetová bezpečnosť a nenávistné prejavy

     •    Internet je takmer ideálne miestom pre získavanie informácii, komunikáciu a inšpiráciou pre rozvoj. Zároveň je však miestom veľmi nebezpečným, miestom plným nástrah. Nielen o výhodách virtuálneho priestoru treba hovoriť. Nemenej priestoru by sme mali venovať prevencii škodlivých javovo tohto novodobého výdobytku. V rámci prevencie škodlivých javov sa tomuto fenoménu venujeme aj na našej škole. V apríli sa uskutočnila prednáška s diskusiou, ktorej hlavnou témou bola internetová bezpečnosť a nenávistné prejavy, ktoré sa stali sprievodným javom negatív internetu. Odborníci z Informačnej kancelárie pre obete Žilina pripravili pre žiakov prvého ročníka zaujímavý program, ktorý reflektoval túto problematiku, ktorá je blízka študentom, ale aj každému užívateľovi internetu. Prednáška je súčasťou Operačného programu Efektívna verejná správa, nad ktorým drží patronát Odbor prevencie kriminality kancelárie ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

    • Rekonštrukcia Poslednej večere: Beseda s akademickým maliarom Stanom Lajdom
     • Rekonštrukcia Poslednej večere: Beseda s akademickým maliarom Stanom Lajdom

     •    Posledná večera od Leonarda da Vinciho je jedným z najznámejších diel výtvarného umenia. Už vyše 500 rokov priťahuje záujem odbornej verejnosti, ale aj laikov. Veľká škoda, že sa nám nezachovalo vo svojej pôvodnej podobe, vo svojej plnej kráse. Našťastie však existujú umelci, ktorý nám dokážu priblížiť originál. Nielen vo forme teórie, ale aj prakticky. Medzi podobné zjavy umeleckej sféry jednoznačné patrí Stano Lajda. Možno ho označiť za jedného z najväčších odborníkov na da Vinciho a jeho dielo. Týka sa to Slovenska, ale aj sveta. Nie je však len teoretik, je navyše autorom veľmi podarenej rekonštrukcie majstrovho obrazu. A takýto odborník poctil návštevou našu školu. Priniesol veľmi zaujímavé informácie o renesančnom maliarovi a jeho diele. Plusom boli slová o samotnom procese rekonštrukcie Poslednej večere, ktorej výsledkom bolo dielo, ktoré možno bez výčitiek označiť za majstrovské.

       

    • 2. MIESTO V CELOŠTÁTNOM KOLE SOČ
     • 2. MIESTO V CELOŠTÁTNOM KOLE SOČ

     •    V dňoch 25. - 28. apríla 2023 sa na Strednej odbornej škole vinársko – ovocinárskej v Modre konal 45. ročník celoštátnej prehliadky prác SOČ. Aj tento rok mala naša škola zastúpenie, reprezentoval nás Ondrej Blaško z III.B, ktorý bol vo veľkej konkurencii prác úspešný  a dosiahol veľmi pekné umiestnenie:

       

      Odbor 03: Chémia, potravinárstvo

      2. miesto: Ondrej Blaško, III.B - „Fotokatalyzátory na báze oxidu titaničitého dopovaného striebrom a meďou“

       

      Ondrejovi blahoželáme k skvelému výsledku a ďakujeme za reprezentáciu našej školy. :)

       

      Mgr. Andrea Fučíková, koordinátor SOČ

  ​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

  IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

   

  kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk