• Novinky

     • Usmernenie ministerky ŠVVaŠ SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

     •    Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

         Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

         V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení.

         Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020. Náhradný termín pre žiakov, ktorí sú v tomto období práceneschopní alebo boli v karanténe v zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR publikované Verejnou vyhláškou č. SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9. 3. 2020, sa presúva na obdobie od 15. apríla 2020 do 20. apríla 2020. Týmto usmernením sa mení termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky uvedený v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2019/2020 v časti 1.4. Maturitná skúška v bodoch 1. a 2. Pokyny a harmonogram organizácie maturitných skúšok budú zverejnené na webovom sídle Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania www.nucem.sk.

         V nadväznosti na túto skutočnosť sa mení aj termín uvedený v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2019/2020 v časti 1.4. Maturitná skúška v bode 3 týkajúci sa termínov internej časti maturitnej skúšky. Termín konania internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 1. júna 2020 do 19. júna 2020.

         Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sa presúvajú na obdobie od 30. marca 2020 do 30. apríla 2020. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v spolupráci s riaditeľmi škôl.

           Testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa uskutoční v pôvodnom termíne, t. j. 1. apríla 2020 a 2. apríla 2020.

         Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nariaďuje rovnako prerušiť všetkým vysokým školám využívanie prezenčnej metódy štúdia v rámci uskutočňovania študijných programov, a to do 27. marca 2020 a odporúča jej nahradenie využívaním dištančných metód vzdelávania v tých predmetoch, pre ktoré je to možné, alebo úpravou harmonogramu akademického roka a posunutím realizácie prezenčnej metódy vzdelávania na neskôr po zrušení mimoriadnych opatrení.

         Súčasne upozorňujeme na vydaný zákaz organizovania hromadných podujatí, čo sa vzťahuje aj na verejné prednášky a iné podujatia na pôde vysokých škôl (teda vrátane habilitačných a inauguračných prednášok).

         V nadväznosti na posuny termínov maturitnej skúšky sa vysokým školám odporúča zvážiť úpravu termínov prijímacieho konania na bakalárske študijné programy a študijné programy spojeného prvého a druhého stupňa, prípadne využiť možnosť podmienečného prijatia.

       

      ZDROJ: https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/

    • Aktuálne opatrenie na ochranu zdravia pred koronavírusom - informácia o zatvorení školy
     • Aktuálne opatrenie na ochranu zdravia pred koronavírusom - informácia o zatvorení školy

     •    S účinnosťou od 12. 03. 2020 (štvrtok) až do 16. 03. 2020 (pondelok) bude Gymnázium, Hlinská 29 zatvorené rovnako ako všetky stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.

         Všetky ďalšie informácie budú k Vám prichádzať prostredníctvom webovej stránky a EduPage.

         Žiaci sledujú EduPage, na ktorý budú dostávať študijný materiál a domáce úlohy od príslušných vyučujúcich v danej triede.

         Všetkým želám pevné zdravie.

      Bc. Ing. Jarmila Turoňová, riaditeľka školy

      Pre viac informácii: ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ SPRÍSŇUJE OPATRENIA

    • Gymze vládlo retro: prvý ročník Oldies párty prilákal študentov aj absolventov
     • Gymze vládlo retro: prvý ročník Oldies párty prilákal študentov aj absolventov

     •    Z reproduktorov znela ABBA, Michal David či Team. V mori balónov sa na parkete veselo vlnil ľudský had zložený z desiatok článkov. No všetko zatienila fantastická retro žehlička.

         Popoludní 21. februára sa v telocvični konala historicky prvá Oldies párty. Organizácie sa chopili študenti a dvere gymnázia sa tak otvorili komukoľvek so záujmom zabaviť sa na rytmy osvedčených hitov. Retro akcia sa konala ako náhrada za Vianočný večierok, ktorý sa v decembri nezorganizoval.

         Parket zaplnili učitelia, študenti s kamarátmi či absolventi, ktorí sa zabávali až do večerných hodín. V cene lístka dostali návštevníci kompletný servis vrátane občerstvenia. Nechýbali pochutiny, prekvapením boli teplé jedlá ako kebab, kuracie nugety či vyprážané šampiňóny.

         „Najviac mi chutili chlebíčky,“ priznala Erika. Okrem jedla však mali organizátori pripravených niekoľko zaujímavých aktivít. Nechýbala tombola, no tematickou bola aj súťaž o najkrajší kostým. Vyhral retro džínsový outfit s nevšedným doplnkom – dizajnovou žehličkou s nádychom minulého storočia.

         Medzi návštevníkmi sa objavili aj gymzáci-absolventi, ktorí si našli v piatok večer čas na pravú stredoškolskú zábavu.

         „O párty sme sa dozvedeli prostredníctvom školského Facebooku, a keďže nás zaujala, rozhodli sme sa, že si urobíme v piatok večer čas,“ povedal Dominik, ktorý momentálne študuje v Bratislave.

         Doplnila ho Lucia: „Stredoškolská párty má niečo do seba, po toľkých rokoch je to už nostalgia. Sú tu aj naši bývalí učitelia, môžeme sa uvoľniť zo zovretia vysokoškolského života.“

         Aj oni si spoločne s učiteľmi zatancovali niekoľko spoločných tancov. Účasť na prvom ročníku Oldies párty nebola obrovská, no o to lepšie sa bavili skupinky kamarátov, ktorí dorazili z rôznych škôl.

         „Myslím, že mohlo prísť viac ľudí, ale bolo to veľmi dobre pripravené a zorganizované. Žiacka školská rada si dala záležať na výzdobe, mne sa veľmi páčila. Oldies párty dopadla nad moje očakávania, myslím, že by z toho pokojne mohla byť tradícia.“ uzavrela Erika.

         Akcia, ktorá by otvárala gymnázium aj negymzákom, v kultúrnom kalendári doteraz chýbala. Študentská iniciatíva zorganizovať Oldies párty sa tak zapáčila aj vedeniu školy. Ako sa vyjadrila riaditeľka školy Jarmila Turoňová, „na budúci rok sa tešíme na plnú telocvičňu baviacich sa mladých ľudí.“

      Ján Barčiak, IV.A

    • Zaujímavé pokusy I.B
     • Zaujímavé pokusy I.B

     •    Na februárových laboratórnych cvičeniach z chémie v triede s prírodovedným zameraním „horeli ruky“, „tiekla krv“, písalo sa neviditeľným atramentom, čo-to vybuchovalo či po zatrepaní menilo farbu. Tieto a aj ďalšie zaujímavé efektné pokusy si v našom modernom chemickom laboratóriu vyskúšali žiaci I.B triedy. V rámci rovesníckeho vzdelávania im s realizáciou týchto neštandardných pokusov pomohli žiaci II.A triedy – Maťka, Ondrej a Martin, ktorí pravidelne navštevujú Experimentálny klub našej školy.

         Aj prostredníctvom takýchto zaujímavých laboratórnych cvičení chceme prispieť k zlepšovaniu manuálnych zručnosti našich žiakov, k osvojovaniu si nových vedomostí moderným spôsobom a k vytváraniu pozitívneho postoja k vedeckému spôsobu poznávania sveta.

    • Školské kolo SOČ – 42. ročník
     • Školské kolo SOČ – 42. ročník

     •    Dňa 17. februára 2020 sa našej škole konala prehliadka prác Stredoškolskej odbornej činnosti. Do súťaže sa zapojilo 9 žiakov v 8 súťažných odboroch. Pred hodnotiacimi komisiami odprezentovali svoje práce veľmi úspešne:

       

      Odbor 01: Problematika voľného času

      1. miesto: Aneta Trabalíková, III.C – „Chodníčkami vysokohorskej turistiky“

       

      Odbor 05: Životné prostredie, geografia, geológia

      1. miesto: Kristián Grečnár, II.A – „Putovanie po Číne“

      2. miesto: Samuel Valach, III.D – „Presídľovanie obyvateľstva vo svete“

       

      Odbor 06: Zdravotníctvo a farmakológia

      1. miesto: Nikola Tkáčiková, III.C – „Karcinóm prsníka a krčka maternice“

       

      Odbor 11: Informatika

      1. miesto: Karol Šugár, III.C – „Sociálne siete a zbieranie údajov na internete. Anonymita na internete“

       

      Odbor 13: História, filozofia, právne vedy

      1. miesto: Annamária Matulová, III.B – „Alexander Pavlis – obeť vykonštruovaného procesu v roku 1949“

       

      Odbor 14: Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

      1. miesto: Nina Hromadová, III.B – „Ako sa naučiť cudzí jazyk za niekoľko mesiacov“

       

      Odbor 16: Teória kultúry, umenie, umelecká a odevná tvorba

      1. miesto: Martina Bobáňová, III.B – „Terchovská ľudová hudba“

       

      Odbor 17: Pedagogika, psychológia, sociológia

      1. miesto: Tatiana Ďuranová, III.C – „Vplyv väzenského prostredia na pszchický stav odsúde vo výkone trestu odňatím slobody“

       

         Všetkým žiakom gratulujeme a držíme palce v okresnom kole súťaže, ktoré sa bude konať na pôde nášho gymnázia 12. marca 2020.

      Mgr. Andrea Fučíková

      koordinátorka SOČ

    • GYMZA A PARTNERSKÁ ŠKOLA V PETROHRADE
     • GYMZA A PARTNERSKÁ ŠKOLA V PETROHRADE

     •    V dňoch 19. 2. - 26. 2. 2020 sa vybraní žiaci II.C a žiačka III.C triedy zúčastnili výmenného pobytu v čarokrásnom ruskom meste Petrohrad. Táto výmena vzišla z myšlienky vytvorenia a prehĺbenia partnerstva medzi slovenskými a ruskými školami. Čo na to učitelia a študenti?

         Petrohrad sa nám už zo začiatku prihováral svojou veľkolepou a bohatou históriou, ktorú sme si plne vychutnávali celý týždeň. Hneď po príchode do Petrohradu  sme sa stretli s našimi hostiteľskými rodinami a pani zástupkyňou Nataliou Alexandrovnou Michajlenko.

         To, že Petrohrad patrí k jedným najkrajším a historicky najbohatším mestám nemožno spochybniť. Svedčil o tom aj bohatý program, ktorý si pre nás pripravila naša partnerská škola. Spoločne sme absolvovali prechádzky po Nevskom prospekte či Fínskom zálive, tiež sme absolvovali množstvo exkurzií, ako napríklad v Chráme Vzkriesenia Krista (Спас на крови); v Kazanskom a Izakovskom chráme (Казанский и Исаакиевский соборы), vo Vladimirovskom chráme a v mnohých  ďalších.

         Návšteva známeho múzea Ermitáž, spoznanie veľkolepého mesta alebo dych berúcej Petropavlovskej pevnosti (Петропавловская крепость), sa nám zapísali hlboko do pamäti. Návšteva Petergofu a spoznanie tých najzaujímavejších miest, kde sa zdržovali najznámejší ruskí panovníci ako Peter I., Katarína II. a pod., zaujalo naozaj každého. Taktiež spoznanie najkrajších zákutí zimného sídla Petra I. a veľa ďalších pamiatok, zážitkov, ktoré sme zažili ostanú nezabudnuteľné do konca života. Okrem histórie mesta nám ulahodila aj ruská kultúra a kuchyňa. Mali sme možnosť okúsiť tie najtradičnejšie jedlá – pravý ruský boršč, šašliky, syrové  chačipury a veľa ďalších dobrôt. Na vlastné oči sme mohli vidieť to, ako celý národ pristupuje k oslavovaniu  štátnych sviatkov (День защитника Отечества в России).  Na vlastnej koži sme mohli pocítiť aký otvorený a veľmi ľudský, ušlachtilý, pohostinný prístup obyvatelia Ruska kladú voči Slovákom.

         Nemožno nespomenúť aj našich výmenných kamarátov, s ktorými okrem toho, že sme sa veľmi dobre spriatelili sme dokázali stvárniť známu tragédiu Rómeo a Júlia na rusko-slovenskej jazykovej úrovni, kde na strane Montekovcov vystupovali naši študenti a na strane Kapuletovcov ruskí študenti. Čo predstavovalo aj záver našej cesty, ale zároveň začiatok niečoho nového, jedinečného a krásneho. Práve to poukázalo na skutočnosť, že aj napriek odlišnosti jazykov a zvykov, tak kultúrne a literárne dedičstvo sa zachováva a má svoj význam.

         Týmto, by som sa chcela v mene celej skupiny poďakovať pani riaditeľke Bc. Ing. Jarmile Turoňovej a našim pani profesorkám Mgr. Márii Kariakinovej a Mgr. Laure Fučíkovej, ktoré nám umožnili tento pobyt absolvovať a zdokonaliť sa v ruskom jazyku.

      Petra Gondášová, II.C, Mgr. Mária Kariakinová
       

      A ako túto cestu  hodnotia učitelia participujúci na projekte?

         Mgr. Mária Kariakinová: „ Tak ako už bolo spomenuté celá cesta vznikla z myšlienky posilnenia slovensko-ruských vzťahov. Na cestu do Petrohradu sme sa v princípe pripravovali už od septembra 2019, kedy začala a postupne sa rozvíjala komunikácia medzi naším gymnáziom a našou partnerskou školou v Petrohrade. Absolvovali sme videokonferenciu, v rámci, ktorej sme sa zoznámi s vedením a so študentami. Následne sme študentov zapojili do komunikácie prostredníctvom sociálnych sietí (facebook, instagram, whatssapp a pod.) V tomto smere si žiaci zlepšili komunikačné zručnosti v písanej a elektronickej podobe. Priznám sa, že bolo veľmi náročné vybrať študentov, ktorí by sa mohli tejto mládežníckej výmeny zúčastniť. Spolu s vedením sme si stanovili kritéria, ktoré napomohli k výberu prvej skupiny. Priestor dostali naozaj všetci či už začiatočníci, alebo pokročilí ruštinári. Veľmi pozitívne hodnotím ich ochotu, chtivosť komunikovať, plniť úlohy, ktoré im boli pridelené. Veď odmena bola  naozaj nádherná. Raz vidieť je oveľa lepšie ako 100-krát počuť.

         Čo sa týka samotnej cesty a pobytu v Petrohrade a celkový dojem, tak môžem veľmi pozitívne hodnotiť prístup, otvorenosť, ústretovosť našej hostiteľskej školy. Zároveň som veľmi rada, aj za naše deti, ktoré touto cestou  nabrali mnoho jazykových zručností, skúseností, ale predovšetkým odniesli si niečo cenné či už do školského alebo osobného života. To, akým spôsobom a aké puto si vytvorili so svojimi spolužiakmi a teraz aj kamarátmi z Ruska, len ťažko popísať slovami. Touto cestou ich chcem pochváliť, že k svojim povinnostiam pristúpili poctivo a s ochotou. Či už išlo o trénovanie našej rusko-slovenskej hry, či o vykročenie možno zo svojej zóny komfortu a prekonanie vlastných hraníc. Nie darmo sa hovorí iný kraj, iný mrav, o to viac, že v našom prípade šlo o tak veľkolepé mesto – Petrohrad.

         Myslím si, že projekty tohto typu a aj projekty Erasmu+ prinášajú so sebou veľmi veľa a je potrebné ich rozvíjať, a to nie len za vidinou cestovania, ale s cieľom odniesť si niečo hodnotné a jedinečné, ktoré toto cestovanie prináša. Už teraz sa veľmi teším, že priateľstvá, ktoré vznikli určite neskončia, lebo už na jeseň veľmi radi privítame našich ruských kolegov a priateľov tu u nás na Slovensku. Veľmi sa na to teším!

          V tomto smere je veľmi dôležité poďakovať našej partnerskej škole v Petrohrade a všetkým zamestnancom, ktorí nás srdečne privítali a sprevádzali nás, v tak krásnom a dych berúcom meste, akým je Petrohrad.  Большое спасибо всем коллегам !

         Na tomto mieste by sme chceli vyjadriť ĎAKUJEM, aj pani Anne Novgorodovej (Oddelenie kultúrnej a humanitárnej spolupráce) vďaka, ktorej sme mali možnosť vytvoriť partnerstvo na medzinárodnej úrovni. Zároveň by som chcela poďakovať nášmu vedeniu – Bc. Ing. Jarmile Turoňovej a PaedDr. Kataríne Kitašovej za podporu pri tomto výnimočnom projekte. Ďakujem patrí aj mojej kolegyni Mgr. Laure Fučíkovej, no a predovšetkým študentom za to, že sa nebáli prekročiť svoj tieň a všetko zvládli. Všetko predsa záležalo, záleží a bude záležať od nich. СПАСИБО!“

         Анна Александровна Шиманская:“ В этом учебном году наша школа получила письмо от словацкой школы с предложением о сотрудничестве нашей. Мы всё обдумали и решили согласиться,так как любим всё новое и неизведанное. Уже в сентябре мы начали планировать совместные мероприятия для наших и словацких школьников, разрабатывать программу пребывания ребят в Санкт-Петербурге. 

         Приезд гостей был намечен на февраль,чтобы они смогли принять участие в традиционном для нашей многонациональной школы празднике - Международном дне родного языка (21 февраля). И вот 19 февраля к нам прибыли ребята из Словакии со своими учителями. Жили словацкие школьники в семьях наших учеников. Для них была составлена интересная программа.

         В первые два дня для ребят были организованы обзорные экскурсии по центру города. Затем ребята посетили Эрмитаж, Петропавловскую крепость, Васильевский остров и даже колоннаду Исаакиевского собора, которая в связи с аномально тёплой зимой работает,к удивлению, в обычном режиме. Но самой незабываемой для наших гостей стала экскурсионная прогулка по паркам Петергофа. После экскурсий наши ребята проводили со словацкими учениками свободное время, узнавали друг друга лучше, делились друг с другом своими знаниями, учили новые слова, скороговорки. Наши гости многое узнали о Санкт-Петербурге и школе,а мы открыли для себя дружественную Словакию.

         Завершилась наша встреча совместной театрализованной постановкой нескольких сцен из трагедии Шекспира "Ромео и Джульетта", в которой сторону Ромео представляли гости на словацком языке, а Джульетту и её семью - наши ребята на русском. Это был необычный,но интересный опыт. 

         Когда пришло время прощаться, никто не хотел расставаться. Нашим дорогим гостям все очень понравилось. И они, и мы с нетерпением ждем осень и уже составляем планы, что будем делать, когда посетим Словакию. 

         Вообще, мы считаем, что такие проекты дают уникальную возможность познакомиться с культурой и обычаями другой страны, попрактиковаться в языке, а также завести интересные знакомства и даже приобрести новых друзей. 

         Сейчас ребята продолжают активно общаться в социальных сетях, и языковой барьер им не мешает. Поэтому такие проекты нужны, они открывают перед детьми большие возможности!“

    • I AMbitious - príležitosť pre študentov
     • I AMbitious - príležitosť pre študentov

     •    I AMbitious je ročný program neformálneho vzdelávania pre ambicióznych stredoškolákov z celého Slovenska. Program vznikol z túžby prepájať proaktívnych študentov s inšpiratívnymi profesionálmi, ktorí im predávajú svoje osobné a kariérne vedomosti a skúsenosti. Kvôli efektivite práce so stredoškolákmi sa zameriavame na ich rozvoj v jednotlivých krajoch a nie celoplošne pre celé Slovensko.


      Program sa skladá z ôsmych nosných častí, ktorými sú: 

      • Mentoringový program, kde každý študent získa odborníka, mentora, podľa svojich preferencií 
      • Workshopy na témy ako kritické myslenie, typológia osobnosti, práca v tíme, prezentačné zručnosti a pod. 
      • Diskusie s inšpiratívnymi podnikateľmi, či ľuďmi v neziskovom sektore
      • Debaty, ktoré zlepšujú argumentáciu a spoločenský prehľad študentov
      • Projekt v praxi s mestom Trenčín, kde študenti budú tvoriť projekt na zadanie od mesta, ktorý budú prezentovať pred hlavnými predstaviteľmi mesta
      • Projekt s firmami, kde študenti budú pracovať na konkrétnom zadaní od zaujímavej firmy 
      • Dobrovoľnícke aktivity, ktoré formujú zmýšľanie, budujú u študentov morálne hodnoty a búrajú ich predsudky
      • Vlastný projekt každého študenta/-ky, na ktorých budú pracovať aj po skončení ročného programu I AMbitious 


      Viac na: https://iambitious.sk alebo na našom Facebooku


      S programom I AMbitious sa nám podarilo:  

      • V roku 2019 sme získali ocenenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Iuventy - Slovenský inštitút mládeže za jeden z troch najlepších projektov neformálneho vzdelávania na Slovensku.
      • V našom ročnom programe študuje 45 študentov. Dnes máme 18 úspešných absolventov a absolventiek programu, ktorí vytvorili svoje vlastné projekty. A to sú napríklad: Square TV, enviromentálny projekt Zelené ruky, literárny projekt Hra na Hviezdoslava a ďalšie.
      • Do programu je zapojených viac ako 50 inšpiratívnych mentorov a 40 profesionálnych lektorov z celého Slovenska


      Viac sa o nás môžete dočítať na: 

       Trend: Stretne sa stredoškolák a šéf firmy... To nie je sci-fi, ale rozvojový program 

      .týždeň: Keď neskúsiš zmeniť veci k lepšiemu, nemáš právo frflať, odkazuje stredoškolákom mladá študentka

      Denník N: 13 aktivít a kurzov, pre ktoré sa študentom oplatí zostať na Slovensku alebo sa vrátiť


      Pre viac informácii (pdf): I AMbitious

      Vaszília Bartošová

     • Navštívil nás Hviezdoslav

     •    Dňa 11. 02. 2020 sa naša škola, ako tomu býva aj po iné roky, opäť zahalila do krásnych veršov a príbehov. V priestoroch gymnázia sa uskutočnilo už tradičné školské kolo Hviezdoslavovho Kubína.

         Aj tento rok potešila porotu slušná účasť, predovšetkým zastúpenie spomedzi našich prvákov. Jednotliví súťažiaci preukázali veľkú dávku odvahy, talentu a estetického cítenia pri prednese umeleckých textov. A sme radi, že aj tento rok mala porota z čoho vyberať pri postupe súťažiacich do vyššieho – okresného kola.

         Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov vo vyššom kole. Pevne veríme, že rad našich recitátorov sa bude každým rokom rozrastať.

       

      Poézia:                                                                                 

      1. miesto: Dominika Šošková, II.B
      2. miesto: Žofia Priečinská, III.B
      3. miesto: Viktória Kubove, I.A

      Próza:

      1. miesto: Lucia Krišťaková, II.A
      2. miesto: Ivana Macharová, II.A
      3. miesto: Veronika Vržďaková, II.A

      PaedDr. Katarína Červencová

    • Prednáška o spisovateľoch nášho regiónu
     • Prednáška o spisovateľoch nášho regiónu

     •    Dňa 20. 2. 2020 sa žiaci navštevujúci seminár zo slovenského jazyka a literatúry mali možnosť oboznámiť s prednáškou od lektora Mgr. V. Homolu  na tému „Spisovatelia môjho regiónu“.

         Žiaci sa dozvedeli zaujímavé informácie o živote a diele mnohých autorov, ktorí sa  významnou mierou zapísali do dejín nielen nášho regiónu, ale aj celého Slovenska. Získané poznatky môžeme využiť na maturitnej skúške nielen zo slovenského jazyka a literatúry, ale aj z dejepisu a občianskej náuky.

      Nicole Topitzerová, IV.D

    • Jarná škola programovania 2020 - Internet vecí a robotika
     • Jarná škola programovania 2020 - Internet vecí a robotika

     •    V dňoch 23. 3. 2020 - 27. 3. 2020 sa na Fakulte riadenia a informatiky, Katedre technickej kybernetiky, Žilinskej univerzity v Žiline pre veľký záujem opäť uskutoční týždenný intenzívny kurz s názvom "Jarná škola programovania 2020".

         Pri tejto príležitosti by sme Vám, našim študentom (i učiteľom), radi ponúkli možnosť bezplatnej účasti na danom kurze. V rámci kurzu sa študenti oboznámia s danou problematikou, pričom budú v malých skupinách riešiť rôzne úlohy týkajúce sa vývoja softvéru na zariadeniach, ktoré si sami postavia. Našim cieľom je, aby sa čo najzábavnejšou formou oboznámili so svetom informačných technológií. Úlohy budú samozrejme riešené pod odborným dohľadom našich pracovníkov a študentov.

         Jarná škola programovania sa vyznačuje najmä tým, že každý z jej účastníkov si vytvorí a "rozbehá" svoj vlastný hardvér (svoje vlastné zariadenie), na ktorom si následne implementuje obslužný softvér. Zariadenia sú navrhnuté tak, aby demonštrovali aktuálne trendy v oblasti informačno-komunikačných technológií (IKT).

         Tento rok sa FRI zamerala na tri oblasti:

      1. "Programovanie hardvéru - základy" - študenti si zostroja a naprogramujú jednoduchý senzor, ktorý bude možné využiť ako e-Badge.
      2. Internet vecí (Internet of Things) - WiFi - študenti si zostroja a naprogramujú stand-alone senzor, ktorý bude na definovaný server cez jeho API odosielať informácie o nameraných veličinách. Ku komunikácii bude využitý štandard Wi-Fi.
      3. Robotické autíčko - Bluetooth - študenti si zostroja a naprogramujú robota, ktorého bude možné ovládať cez Android aplikáciu na smartfóne/tablete pomocou technológie Bluetooth. Následne budú roboty súťažiť v súťaži mini-sumo (https://www.youtube.com/watch?v=O6_1q7rJWSY). Súťaž je určená jednak pre roboty ovládané cez mobilný telefón, ako aj pre roboty, ktoré budú pracovať autonómne (závisí od šikovnosti študentov).

         Jarná škola je koncipovaná tak, že je určená aj pre Vás, študentov, ktorí nemáte žiadne skúsenosti s vývojom HW i SW. Jedným z hlavných cieľov danej akcie je, okrem praktických ukážok práce s danými technológiami, aj vzbudiť v študentoch väčší záujem o svet IKT.

         Prihlasovanie na kurz je realizované cez nasledujúci link: https://goo.gl/forms/4f33y2ib127qNf6G3

         Z dôvodu rekonštrukcie internátov na Žilinskej univerzite, nebude možné pre účastníkov kurzu zabezpečiť tento rok ubytovanie. To si bude musieť každý záujemca riešiť po vlastnej línii. V prípade záujmu však vieme poslať zoznam možných ubytovacích zariadení s prijateľnou cenou ubytovania.

         Každý účastník bude mať v rámci kurzu bezplatne zabezpečený pitný režim (minerálne vody) ako aj malé občerstvenie vo forme 1 bagety/deň. V prípade záujmu o ďalšie stravovanie, je možné objednať obedy na každý deň, ktoré však bude potrebné vopred nahlásiť a uhradiť v hotovosti.

         Prihlasovanie na kurz je otvorené do 13. 3. 2020, 23:59:59, pričom o prijatí na kurz bude účastník informovaný najneskôr do 16. 3. 2020.

      V prípade akýchkoľvek otázok ma prosím neváhajte kontaktovať.

    • GoUSA - ponuka štúdia v USA
     • GoUSA - ponuka štúdia v USA

     • Vážení študenti,

         touto cestou by sme Vás – prvákov, druhákov, prípadne tretiakov – radi pozvali na GoUSA udalosť, ktorú organizuje Veľvyslanectvo USA dňa 26. 02. 2020 na Žilinskej univerzite od 10:30 do 13:30.

         Dozviete sa užitočné rady a informácie o výmennom stredoškolskom štúdiu v USA, ktoré využíva mnoho stredoškolákov na Slovensku po dobu jedného semestra alebo akademického roka.

         Podujatia sa zúčastní aj americký konzul Matt Pierson, ktorý rád odpovie na otázky týkajúce sa víz, prípadne iných záležitostí.

         Podujatie nájdete aj na Facebook stránkehttps://www.facebook.com/events/505574286812328/

       

      Tešíme sa na stretnutie s Vami.

     • Štvrtáci, neviete si rady s maturitou?

     •    Viete, ako prebieha maturitná skúška?

         Viete, čo je to interná a externá časť maturitnej skúšky?

         Viete, ako funguje interná a externá časť maturitnej skúšky?

         Viete, ako sa hodnotí externá časť maturitnej skúšky?

       

         Ak ste na tieto otázky odpovedali nie, nezúfajte, Vaši rovesníci v spolupráci s NÚCEM si pre Vás pripravili 3 informačné videá o maturite:

      1. Ako funguje maturitná škúška? https://vimeo.com/389542395
      2. Ako sa hodnotí externá časť maturitnej skúšky? https://vimeo.com/389568646
      3. Ako prebieha maturitná skúška? https://vimeo.com/392086164

         Dúfame, že po zhliadnutí týchto videí sa už žiaden z Vás maturantov nestratí a každý zmaturuje na 1!

    • Nový eTwinning projekt na našej škole
     • Nový eTwinning projekt na našej škole

     •    Na základe predchádzajúcej spolupráce nás partnerská škola z Grécka (ostrov Kos) oslovila s ponukou zapojiť sa do nového projektu Erasmus+. Projekt bude zameraný na digitálne zručnosti a bezpečnosť v on-line svete. V súčasnosti sú do partnerstva okrem nás a koordinátorov z Grécka zapojené krajiny Poľsko, Švédsko, Taliansko a Island. Podaniu samotnej žiadosti predchádza spoločná spolupráca v rámci virtuálnej platformy Európskej únie eTwinning. Do tejto spolupráce sú zapojení všetci žiaci prvého ročníka pod vedením svojich triednych učiteliek. Naši študenti zožali za svoju prácu už aj prvé pochvaly, a tak pozitívne zviditeľnili našu školu medzi partnermi. Náhľad do projektu: https://twinspace.etwinning.net/35905/home

      Zuzana Bebčáková, koordinátorka projektu

    • GYMZA DOD 2020
     • GYMZA DOD 2020

     •    Tohtoročný DOD na Gymnáziu Hlinská 29 v Žiline sa uskutočnil v dňoch 06. 02. 2020 a 08. 02. 2020 v priestoroch našej školy. Návštevníci zo základných škôl žilinského kraja sa zúčastnili otvorených vyučovacích hodín a interaktívnych workshopov s jazykovým, matematickým, prírodovedným, či športovým zameraním.

         Naši GYMZÁCI odprezentovali hosťom v novovytvorenom priestore zvanom Gymza klubovňa záujmové kluby, kde sa počas roka realizujú a rozvíjajú svoj talent. Uchádzačov o štúdium na našom gymnáziu zaujala aj možnosť v rámci štúdia vycestovať do rôznych krajín EÚ v rámci projektu Erasmus+, množstvo realizovaných školských akcií a projektov ako aj pripravovaná novinka do nasledujúceho roka s názvom „Show your talent“.

       

         V školskom roku 2020/2021 ponúkame štúdium pre 84 žiakov v troch typoch učebného plánu:

      1. typ - všeobecné gymnaziálne štúdium so zameraním na prírodné vedy a informatiku
      2. typ - všeobecné gymnaziálne štúdium s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka
      3. typ - všeobecné gymnaziálne štúdium

       

         Naše poďakovanie patrí všetkým pedagogickým zamestnancom a žiakom školy, ktorí sprevádzali záujemcov o štúdium počas Dňa otvorených dverí a vytvorili tak veľmi príjemnú, priateľskú  atmosféru.

    • Vydarený kurz zimných športov
     • Vydarený kurz zimných športov

     •    Aj v tomto školskom roku sa naši prváci zúčastnili kurzovej formy výučby na svahoch Kubínskej hole. Naučiť a zdokonaliť sa mohli v lyžovaní či snowboardingu. Všetci žiaci spravili počas tohto týždňa neskutočný pokrok, čo sa odzrkadlilo aj v piatkových pretekoch. Ďakujeme všetkým zúčastneným a prajeme veľa krásnych chvíľ na svahoch lyžiarskych stredísk.

      Zuzana Bebčáková – vedúca kurzu

       

         Pre viac fotiek pozri FB GYMZA šport: https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2560840114195367&type=3

    • Prednáška „Gnozeologické a metodologické východiská filozofie dejín“
     • Prednáška „Gnozeologické a metodologické východiská filozofie dejín“

     •    „Gnozeologické a metodologické východiská filozofie dejín“ bol názov pútavej prednášky, ktorá sa uskutočnila na našej škole dňa 11. 2. 2020 pre študentov navštevujúcich semináre zo spoločenských vied.

         Prednášateľom bol doc. Ing. Dušan Turan, CSc. – prezident Slovenskej socio-synergickej spoločnosti.

         Cieľom prednášky bolo priblížiť študentom základný exkurz do projekcie systémovo celistvej filozofie. Predložiť možnosť získať poznanie o metodológii a gnóze, ukázať cestu transdisciplinárneho videnia a poznania.

         Filozofia je proces, nie výsledok, je to spôsob uvažovania a tvrdenia o istých veciach. Kľúčom je mať dobré dôvody pre naše presvedčenia, argumenty pre náš postoj a obranu proti kritike.

         Verím, že táto prednáška takým kľúčom pre našich študentov bola.

      Mgr. H. Krajčovičová

    • Fiona a jej najkrajšie momenty na Slovensku
     • Fiona a jej najkrajšie momenty na Slovensku

     •    V rámci úspešného programu »kulturweit« pôsobila na našej škole od septembra 2019 do februára 2020 v poradí už 6. asistentka nemeckého jazyka, Fiona Johanna Backhaus z Hamburgu.

         Program »kulturweit« zahŕňa medzinárodnú dobrovoľnícku službu pre mladých ľudí vo veku od 18 do 26 rokov, ktorí sa takýmto spôsobom môžu angažovať po dobu 6 alebo 12 mesiacov v oblasti zahraničnej kultúrnej a vzdelávacej politiky. Je to projekt nemeckej komisie UNESCO v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí. Mladí asistenti sú vyslaní do nemeckých vzdelávacích a kultúrnych inštitúcií v zahraničí, ako aj do rozličných národných komisií UNESCO. Pedagogická výmenná služba (PAD) a Centrála pre zahraničné školstvo (ZfA) sú dvaja zo 6 partnerov programu »kulturweit«.

         Fiona vo svojom príspevku zachytáva tie najkrajšie momenty zo svojho 6 mesačného pôsobenia u nás.

         A my sa už teraz tešíme na jej nasledovníka, ktorým je Axel Goetze z Drážďan. Nový asistent programu »kulturweit« pricestuje do Žiliny 14.03.2020.

         Využite i vy možnosť zlepšiť sa v cudzojazyčnej komunikácii. Odbúrajte stres, predsudky a strach hovoriť po nemecky!!!

       

      O Fioniných najkrajších momentoch počas jej pobytu na Slovensku si môžete prečítať v nasledovnom pdf dokumente: 

      Meine schönsten Momente in der Slowakei

       

      PhDr. Zuzana Zajacová

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

 

kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk