• Novinky

     • Oznam o organizácii vyučovania

     •    V dňoch 2. 9. 2020 až 20. 9. 2020 dochádza k zmene organizácie vyučovania:

      1. hodina: 08:00 – 08:35
      2. hodina: 08:45 – 09:20
      3. hodina: 09:30 – 10:05
      4. hodina: 10:25 – 11:00
      5. hodina: 11:10 – 11:45
      6. hodina: 11:55 – 12:30
      7. hodina: 12:35 – 13:10
      8. hodina: 13:15 – 13:50

     • Pokyny k začiatku školského roka 2020/2021

     •    Oznamujeme žiakom Gymnázia na Hlinskej 29 v Žiline, že začiatok školského roka sa uskutoční dňa 2. septembra 2020 v kmeňových triedach školy:

      ●   pre žiakov 1. ročníka o 8:00 hod.

      ●   pre žiakov 2. ročníka o 8:30 hod.

      ●   pre žiakov 3. ročníka o 9:00 hod.

      ●   pre žiakov 4. ročníka o 9:30 hod.

         V čase od 2. 9. 2020 do 18. 9. 2020 je povinné používanie rúšok v interiéri školy vrátane svojej triedy. V budove školy žiaci dodržiavajú zásady R-O-R (ruky-odstup-rúško).

         Každý žiak nosí do školy denne dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

         Pred vstupom do budovy budú žiaci prechádzať cez ranný filter (vstup cez žiacky vchod podľa rozpisu, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk, kontrola rúšok, meranie teploty). Žiak je povinný pri 1. nástupe žiaka do školy predložiť vyplnené tlačivo Zdravotný dotazník a vyhlásenie zák. zástupcu, resp. plnoletého žiaka (tlačivo si je možné stiahnuť TU).

         Po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá „Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka“ (tlačivo si je možné stiahnuť TU) o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

         V prípade, že má zákonný zástupca u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy.  Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne.

         Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov budovy školy.

         Pri návrate žiaka zo zahraničia odporúčame nechať žiaka 5 dní doma a sledovať jeho zdravotný stav a riadiť sa aktuálnymi opatreniami stanovenými ÚVZ SR. Ďalšie dni sa vyučuje podľa upraveného rozvrhu a je upravená aj organizácia vyučovania – zaraďovanie aktivít v exteriéri.

      V Žiline dňa 27. 08. 2020                                                                                         Bc. Ing. Jarmila Turoňová, v. r.
      riaditeľka školy

  ​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

  IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

   

  kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk