• Novinky

     • Začiatok školského roka 2021/2022

     •    Oznamujeme žiakom Gymnázia na Hlinskej 29 v Žiline, že začiatok školského roka sa uskutoční dňa 2. septembra 2021 v kmeňových triedach školy so začiatkom:


      1. ročník o 7:50 hod.

      2. ročník o 8:00 hod.

      3. ročník o 8:10 hod.

      4. ročník o 8:20 hod.


      • vstup do budovy cez žiacky vchod s rúškom na tvári
      • rúško je povinné používať v interiéri školy denne počas celého dňa tráveného v škole
      • žiak je povinný pri 1. nástupe do školy predložiť vyplnené tlačivo – Vyhlásenie o bezpríznakovosti

      ​​​​​​​

      Pokyny na začiatok školského roka 2021/2022


         V čase od 2. 9. 2021 do odvolania je povinné používanie rúšok v interiéri školy vrátane svojej triedy. V budove školy žiaci dodržiavajú zásady R. O. R. (ruky-odstup-rúško).

         Každý žiak nosí do školy denne dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

         Žiak je povinný pri 1. nástupe žiaka do školy predložiť vyplnené tlačivo – Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

         Po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič, resp. plnoletý žiak predkladá Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Žiak s príznakmi musí zostať doma.

         Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov budovy školy.

         Rovnako zostáva doma žiak v prípade pozitívneho výsledku AG/PCR testu žiaka. Rodič kontaktuje školu a detského lekára.


      Ospravedlnenie žiaka:

         Rodič môže žiaka ospravedlniť na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 dní – vyžadujeme lekárske potvrdenie. Inak vyhodnocujeme absenciu ako neospravedlnenú.


  ​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

  IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

   

  kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk