• Novinky

     • GYMZA #ERASMUSDAYS 2021

     •     Aj keď sa dnes naša trojdňová oslava programu ERASMUS+ končí, prinášame Vám ešte dve správy.

         Prvou je video (odkaz TU), v ktorom je vizuálne spracovaná uvítacia reč koordinátora projektu European Students for Sustainability - Görana Dahléna (Švédsko), ktorú sme mali možnosť počuť na našom prvom online stretnutí v závere minulého školského roka. Okrem iného v nej hovorí o dôležitosti spolupráce v európskom kontexte, aktivizácii mladých ľudí, spolupatričnosti a európskom občianstve. 

         Druhou správou je jedna z možností, ako zažiť výnimočné dobrodružstvo. Predstavte si, že dostanete lístok na vlak platný v celej Európe a vy ho môžete neobmedzene počas leta využívať, prípadne sa zúčastniť jedného zo stretnutí mladých z rôznych krajín. Utópia? Pokiaľ ste narodení v období medzi 1. júlom 2001 až 31. decembrom 2003, tak nie! Túto možnosť prináša Európska únia v rámci kampane DISCOVER EU. Viac informácií nájdete na https://europa.eu/youth/discovereu_sk 

         Už teraz sa tešíme na ďalšie ročníky #ERASMUSDAYS!

      Koordinátori projektov ERASMUS+ 

    • Prvá víkendovka Show Your Talent
     • Prvá víkendovka Show Your Talent

     •    Účastníci druhého ročníka vzdelávacieho projektu Show your talent na našej škole majú za sebou úspešne zvládnutú prvú vikendovku. V piatok 8. 10. 2021 študenti prvého ročníka začali svoje prvé kroky v projekte Show your talent na víkendovke v Oščadnici. Popri spoznavaní programu sa zapojili do rôznych zaujímavých aktivít, ako je napríklad test tímových rolí, ktorý im uľahčil rozdeľovanie sa do tímu. Týmto by sme chceli prvákom zaželať veľa šťastia v ich projektoch, ktoré určite prinesú veľa benefitov pre zamestnancov a študentov našej školy.

    • GYMZA #ERASMUSDAYS
     • GYMZA #ERASMUSDAYS

     •    Už po druhýkrát sa na našej škole konajú GYMZA #ERASMUSDAYS! A aj vy môžete byť ich súčasťou. Okrem prezentácií pre žiakov 1. ročníka, ktoré sa konajú pod taktovkou členov Gymza Erasmus+ tímu na hodinách ANJ, sa môžete zúčastniť virtuálnych aktivít. Pripravili sme pre vás: MY ERASMUS+ STORY (virtuálna prezentácia príbehov absolventov školy a členov Gymza Erasmus+ tímu), video príhovor o dôležitosti európskeho občianstva a spolupráce v rámci projektov Erasmus+ a GYMZA #ERASMUSDAYS ONLINE ESCAPE ROOM (hra začne v piatok 15. 10. 2021, účastníci sa môžu zapojiť aj do súťaže o výhry). V piatok sa uvidíme aj počas prestávok (po 2., 3. a 4. vyučovacej hodine) na hlavnej chodbe školy, kde môžete vyskúšať svoje šťastie a vyhrať zaujímavé ceny.

      Koordinátori projektov ERASMUS+

      ​​Viac TU alebo po nascanovaní QR kódu:

    • Erasmus+ stretnutie učiteľov na gréckom ostrove KOS / Erasmus+ teachers’ meeting at Greek island of KOS
     • Erasmus+ stretnutie učiteľov na gréckom ostrove KOS / Erasmus+ teachers’ meeting at Greek island of KOS

     • Erasmus +, stretnutie učiteľov na gréckom ostrove KOS

         V septembri 2021 sme sa konečne dočkali! V rámci projektu "Digital Competence and eSafety" (Digitálne kompetencie a bezpečnosť na internete) sme sa dňa 21. 9. 2021 v zložení učiteľov p. Zadňan a p. Rančáková (SLOVAK TEAM) vydali na cestu na ostrov KOS. Stretli sme sa tu s učiteľmi zvyšných tímov, aby sme sa vzdelali v danej problematike a zároveň pripravili ďalšie stretnutia už za účasti študentov.

         Stretnutie sa nieslo vo veľmi priateľskom duchu. V prvých dňoch sme si navzájom predstavili svoje školy a školské systémy. Veľmi zaujímavé bolo počúvať, ako sa iné štáty popasovali s aktuálnou COVID situáciou a tiež ako riešili online výučbu. Podarilo sa nám úspešne zvládnuť workshopy zamerané na tvorbu vyučovacích hodín. Taktiež po absolvovaní zaujímavých prednášok sme diskutovali o aktuálnych témach ako GDPR, Cyberbullying, grooming, či spracovanie výskumu a analýza dát. Samozrejme, popri náročných pracovných aktivitách nám grécky tím pripravil program, ktorého súčasťou bolo tiež spoznávanie miestnej kuchyne a kultúrnych pamiatok. Grécko a špeciálne ostrov Kos má nádhernú prírodu a kultúru, takže naši študenti, ktorí sem taktiež v rámci budúcich stretnutí zavítajú, sa majú naozaj na čo tešiť.

         Keďže najbližšie nás spolu so žiakmi čaká stretnutie neďaleko Varšavy - Grojec, podarilo sa poľskému tímu predstaviť program nasledujúceho stretnutia.

         Veríme, že aktuálna COVID situácia nám výrazne nenaruší nastavené plány a úspešne absolvujeme všetky stretnutia v Poľsku, Islande, Taliansku, Švédsku, Grécku a Slovensku, aby študenti pochopili internetový svet a s ním spojené riziká a nástrahy.

         Ďakujeme gréckemu tímu za perfektnú prípravu a starostlivosť o členov a tešíme sa na skoré stretnutie.

      Erasmus+ SLOVAK TEAM

      Erasmus +, teachers’ meeting at Greek island of KOS

         In September 2021 we finally lived to experience it! As part of the project "Digital Competence and eSafety", on September 21, 2021, the team composed of teachers, Mr. Zadňan and Mrs. Rančáková (SLOVAK TEAM) set out on a journey to the island of KOS. We met there with the teachers of the remaining teams to learn about the issue and at the same time to prepare other meetings with the participation of students.

         The meeting was held in a very friendly atmosphere. In the first days, we introduced our schools and school systems to each other. It was very interesting to listen to how other countries dealt with the current COVID situation and also how they handled online teaching. We were able to successfully manage workshops focused on the building of lesson plans. Also after attending interesting lectures, we discussed current topics such as GDPR, Cyberbullying, grooming, or research processing and data analysis. Of course, in addition to the demanding work activities, the Greek team prepared a program for us, which also included getting to know the local cuisine and cultural monuments. Greece and especially the island of Kos has beautiful nature and culture, so our students, who will also come here for future meetings, have a lot to look forward to.

         As a meeting near Warsaw - Grojec awaits us next with the students, the Polish team managed to present the program of the next meeting.

         We believe that the current COVID situation will not significantly disrupt our plans and we successfully complete all meetings in Poland, Iceland, Italy, Sweden, Greece and Slovakia, so that students understand the Internet world and the risks and pitfalls associated with it.

         We thank the Greek team for the perfect preparation and care of the members and we look forward to an early meeting.

      Erasmus + SLOVAK TEAM

  ​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

  IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

   

  kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk