• Novinky

    • Návšteva nemeckej lektorky
     • Návšteva nemeckej lektorky

     • Dňa 22. 10. 2021 navštívila našu školu pani Susanne Depuydt, nemecká lektorka a predsedníčka komisie pri ústnych DSD II-skúškach, ktorá oficiálne zastrešuje naše gymnázium v rámci nemeckého jazykového programu DSD.

      Cieľom jej návštevy bolo zoznámiť sa s aktuálnymi kandidátmi na Nemecký jazykový diplom I. a II. stupňa, zmapovať ich prácu na vyučovaní a aktívne podporiť prípravu žiakov na daný typ skúšky.

      Dobre vedieť!!!

      Už od roku 2004 ponúka naše gymnázium žiakom v rámci štúdia jedinečnú možnosť rozhodnúť sa pre II. typ učebného plánu – všeobecné gymnaziálne štúdium s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka na získanie Nemeckého jazykového diplomu I. stupňa (v 3. ročníku) a II. stupňa (vo 4. ročníku), tzv. Deutsches Sprachdiplom Stufe I und II (DSD I, II), ktorý vydáva Centrálny úrad pre zahraničné školstvo v Spolkovej republike Nemecko.

      Nemecký jazykový diplom II. stupňa platí ako doklad požadovaných vedomostí a zručností pre vysokoškolské štúdium v Spolkovej republike Nemecko. Získaný certifikát tak oprávňuje žiaka na štúdium v Nemecku a tiež mu poskytuje i väčšiu šancu presadiť sa na slovenskom pracovnom trhu.

       

      V Žiline 24. 10. 2021

      PhDr. Zuzana Zajacová

    • 44. ROČNÍK SOČ
     • 44. ROČNÍK SOČ

     • Milí študenti,

      opäť aj v tomto školskom roku sa môžete zapojiť do ďalšieho, v poradí už 44. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti

      Stredoškolská odborná činnosť je prehliadkou tvorivého myslenia, odborných vedomostí, skúseností a talentu mládeže.

       

      Súťaž Strednoškolskej odbornej činnosti sa uskutočňuje formou súťažných prehliadok najlepších prác - riešení teoretických a praktických úloh z oblasti prírodných vied, techniky, zdravotníctva, spoločenských vied a iných.

      Súťažné odbory sa každoročne vyberajú a spresňujú v obsahovom a organizačnom usmernení Stredoškolskej odbornej činnosti, ktoré vydáva odborný garant súťažných prehliadok, ústredná komisia Stredoškolskej odbornej činnosti. Súťažné prehliadky sa konajú v školských, krajských (ak je treba, tak aj v regionálnych kolách) a v celoštátnom kole. Organizujú sa  v školských objektoch.

       

      Riadenie súťaže

      Súťaže na jednotlivých úrovniach riadia odborné komisie.    

      Účasť žiakov v súťaži Stredoškolskej odbornej činnosti je dobrovoľná.

      Na školskú súťažnú prehliadku sa jednotlivec alebo kolektív môže prihlásiť:

      a)  s riešením problému alebo úlohy, ktoré spracuje písomne v úradnom jazyku

      b)  s návrhom technického zariadenia, resp. s časťou funkčného modelu alebo zariadenia a pod., ktoré vyhotoví aj s písomnou časťou práce

      c)  s návrhom učebnej pomôcky s didaktickým využitím, ktorý vyhotoví aj s písomnou časťou. Návrh učebnej pomôcky by mal byť aj časťou príloh

       

      Účasť na súťažnej prehliadke je podmienená skorým  odovzdaním písomnej práce, resp. návrhu zariadenia, termíny jednotlivých kôl budú zverejňované priebežne podľa pokynov okresnej komisie SOČ.

      Najlepšie práce z nižšieho kola súťažnej prehliadky postupujú do vyššieho kola súťažnej prehliadky na základe rozhodnutia odbornej hodnotiacej komisie podľa postupového kľúča.

      Prihlásenie do súťaže on-line:

      https://siov.sk/sutaze/stredoskolska-odborna-cinnost/, práce do On-line systému vkladať len vo formáte pdf).

      Metodiku práce nájdete na:

      https://siov.sk/wp-content/uploads/2019/06/Metodika_SOC_2019_B5.pdf

        

      Vyhlásené súťažné odbory 44. ročníka súťaže SOČ  v školskom roku 2021/2022 :

       

      01 – Problematika voľného času*

      02 – Matematika, fyzika, štatistika

      03 – Chémia, potravinárstvo

      04 – Biológia

      05 – Životné prostredie, geografia, geológia

      06 – Zdravotníctvo,  farmakológia

      07 – Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)

      08 – Cestovný ruch,  hotelierstvo, gastronómia

      09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava

      10 – Stavebníctvo , geodézia, kartografia, interiérový dizajn

      11 – Informatika

      12 – Elektronika, hardware, mechatronika

      13 – História, filozofia, právne vedy

      14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

      15 – Ekonomika a riadenie

      16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

      17 – Pedagogika, psychológia, sociológia

       

      *Pozn.: Tematika prác musí mať charakter voľno časových aktivít s dôrazom na výchovné a cielené využívanie času, ak nemá, tak je potrebné ju zaradiť do iného odboru.

       

      Témy pre jednotlivé odbory v rámci predmetových komisií budú zverejnené priebežne na nástenke SOČ oproti učebniam informatiky a na www stránke školy. Podrobnejšie informácie k súťaži, ako aj k písaniu prác sú k dispozícii v prílohe ako aj u školského koordinátora SOČ (kabinet č. H02 – Mgr. Andrea Fučíková)

       

      Máš talent? Vieš aktívne riešiť problémy a problémové úlohy? Chceš si prehĺbiť svoje vedomosti, individuálne schopnosti a zručnosti? Si schopný aplikovať získané vedomosti v praxi? Chceš zmysluplne využiť svoj voľný čas?

       

      Tak sa zapoj tým, že si vyberieš  jednu z vyhlásených tém a vytvoríš prácu, ktorú dokážeš prezentovať a obhájiť pred odbornou komisiou a v prípade úspechu v školskom kole reprezentovať školu v ďalších kolách SOČ.

       

      V Žiline 25. 10. 2021

      Mgr. Andrea Fučíková,

      koordinátor SOČ

    • Štúdium na Fachhochschule Wiener Neustadt
     • Štúdium na Fachhochschule Wiener Neustadt

     •    Dňa 19. 10. 2021 sa na našom gymnáziu uskutočnila prezentácia o možnostiach štúdia na prestížnej rakúskej vysokej škole situovanej neďaleko Viedne. Prednášajúcou bola pani Jagodinka Petrikic-Zlatkov. Prezentácie sa zúčastnili žiaci III.A a IV.A triedy s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka.

         Pani Petrikic-Zlatkov vo svojej prezentácii tiež vyzdvihla pozitíva absolventa nášho gymnázia s II. typom učebného plánu práve v súvislosti s Nemeckým jazykovým diplomom, ktorý zvyšuje šance presadiť sa na domácom i zahraničnom pracovnom trhu a oprávňuje na štúdium v nemecky hovoriacich krajinách. Následne žiakom predstavila jednotlivé študijné odbory a podelila sa s nimi o doterajšie skúsenosti, zážitkypostrehy. Žiaci boli informovaní o aktuálnej ponuke vzdelávania, ktorá okrem štúdia v nemeckom jazyku ponúka i štúdium rôznych odborov v anglickom jazyku. Nechýbali ani dobré rady, tipyodporúčania, ktorými sa takýmto spôsobom snažila žiakov motivovať.  

         Ďakujeme za pozitívny prílev energie a želáme veľa úspechov.

      PhDr. Zuzana Zajacová

    • Návšteva z Ruského domu v Bratislave
     • Návšteva z Ruského domu v Bratislave

     •    Naša škola pokračuje v spolupráci s Ruským centrom vedy a kultúry a Ruským veľvyslanectvom v Bratislave.  Vďaka tejto spolupráci k nám dňa 18. 10. 2021 zavítala p. Olga Kroshkina z Ruského domu v Bratislave. Študentov 2., 3. a 4. ročníka našej školy oboznámila s rôznymi možnosťami štúdia na vysokých školách a univerzitách v Rusku. Okrem množstva nových informácií, sme mali možnosť komunikovať v ruštine. Ďakujeme p. Olge Kroshkine za jej milú návštevu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.  

      Mgr. Erika Čahojová

     • GYMZA #ERASMUSDAYS 2021

     •     Aj keď sa dnes naša trojdňová oslava programu ERASMUS+ končí, prinášame Vám ešte dve správy.

         Prvou je video (odkaz TU), v ktorom je vizuálne spracovaná uvítacia reč koordinátora projektu European Students for Sustainability - Görana Dahléna (Švédsko), ktorú sme mali možnosť počuť na našom prvom online stretnutí v závere minulého školského roka. Okrem iného v nej hovorí o dôležitosti spolupráce v európskom kontexte, aktivizácii mladých ľudí, spolupatričnosti a európskom občianstve. 

         Druhou správou je jedna z možností, ako zažiť výnimočné dobrodružstvo. Predstavte si, že dostanete lístok na vlak platný v celej Európe a vy ho môžete neobmedzene počas leta využívať, prípadne sa zúčastniť jedného zo stretnutí mladých z rôznych krajín. Utópia? Pokiaľ ste narodení v období medzi 1. júlom 2001 až 31. decembrom 2003, tak nie! Túto možnosť prináša Európska únia v rámci kampane DISCOVER EU. Viac informácií nájdete na https://europa.eu/youth/discovereu_sk 

         Už teraz sa tešíme na ďalšie ročníky #ERASMUSDAYS!

      Koordinátori projektov ERASMUS+ 

    • Prvá víkendovka Show Your Talent
     • Prvá víkendovka Show Your Talent

     •    Účastníci druhého ročníka vzdelávacieho projektu Show your talent na našej škole majú za sebou úspešne zvládnutú prvú vikendovku. V piatok 8. 10. 2021 študenti prvého ročníka začali svoje prvé kroky v projekte Show your talent na víkendovke v Oščadnici. Popri spoznavaní programu sa zapojili do rôznych zaujímavých aktivít, ako je napríklad test tímových rolí, ktorý im uľahčil rozdeľovanie sa do tímu. Týmto by sme chceli prvákom zaželať veľa šťastia v ich projektoch, ktoré určite prinesú veľa benefitov pre zamestnancov a študentov našej školy.

    • GYMZA #ERASMUSDAYS
     • GYMZA #ERASMUSDAYS

     •    Už po druhýkrát sa na našej škole konajú GYMZA #ERASMUSDAYS! A aj vy môžete byť ich súčasťou. Okrem prezentácií pre žiakov 1. ročníka, ktoré sa konajú pod taktovkou členov Gymza Erasmus+ tímu na hodinách ANJ, sa môžete zúčastniť virtuálnych aktivít. Pripravili sme pre vás: MY ERASMUS+ STORY (virtuálna prezentácia príbehov absolventov školy a členov Gymza Erasmus+ tímu), video príhovor o dôležitosti európskeho občianstva a spolupráce v rámci projektov Erasmus+ a GYMZA #ERASMUSDAYS ONLINE ESCAPE ROOM (hra začne v piatok 15. 10. 2021, účastníci sa môžu zapojiť aj do súťaže o výhry). V piatok sa uvidíme aj počas prestávok (po 2., 3. a 4. vyučovacej hodine) na hlavnej chodbe školy, kde môžete vyskúšať svoje šťastie a vyhrať zaujímavé ceny.

      Koordinátori projektov ERASMUS+

      ​​Viac TU alebo po nascanovaní QR kódu:

    • Erasmus+ stretnutie učiteľov na gréckom ostrove KOS / Erasmus+ teachers’ meeting at Greek island of KOS
     • Erasmus+ stretnutie učiteľov na gréckom ostrove KOS / Erasmus+ teachers’ meeting at Greek island of KOS

     • Erasmus +, stretnutie učiteľov na gréckom ostrove KOS

         V septembri 2021 sme sa konečne dočkali! V rámci projektu "Digital Competence and eSafety" (Digitálne kompetencie a bezpečnosť na internete) sme sa dňa 21. 9. 2021 v zložení učiteľov p. Zadňan a p. Rančáková (SLOVAK TEAM) vydali na cestu na ostrov KOS. Stretli sme sa tu s učiteľmi zvyšných tímov, aby sme sa vzdelali v danej problematike a zároveň pripravili ďalšie stretnutia už za účasti študentov.

         Stretnutie sa nieslo vo veľmi priateľskom duchu. V prvých dňoch sme si navzájom predstavili svoje školy a školské systémy. Veľmi zaujímavé bolo počúvať, ako sa iné štáty popasovali s aktuálnou COVID situáciou a tiež ako riešili online výučbu. Podarilo sa nám úspešne zvládnuť workshopy zamerané na tvorbu vyučovacích hodín. Taktiež po absolvovaní zaujímavých prednášok sme diskutovali o aktuálnych témach ako GDPR, Cyberbullying, grooming, či spracovanie výskumu a analýza dát. Samozrejme, popri náročných pracovných aktivitách nám grécky tím pripravil program, ktorého súčasťou bolo tiež spoznávanie miestnej kuchyne a kultúrnych pamiatok. Grécko a špeciálne ostrov Kos má nádhernú prírodu a kultúru, takže naši študenti, ktorí sem taktiež v rámci budúcich stretnutí zavítajú, sa majú naozaj na čo tešiť.

         Keďže najbližšie nás spolu so žiakmi čaká stretnutie neďaleko Varšavy - Grojec, podarilo sa poľskému tímu predstaviť program nasledujúceho stretnutia.

         Veríme, že aktuálna COVID situácia nám výrazne nenaruší nastavené plány a úspešne absolvujeme všetky stretnutia v Poľsku, Islande, Taliansku, Švédsku, Grécku a Slovensku, aby študenti pochopili internetový svet a s ním spojené riziká a nástrahy.

         Ďakujeme gréckemu tímu za perfektnú prípravu a starostlivosť o členov a tešíme sa na skoré stretnutie.

      Erasmus+ SLOVAK TEAM

      Erasmus +, teachers’ meeting at Greek island of KOS

         In September 2021 we finally lived to experience it! As part of the project "Digital Competence and eSafety", on September 21, 2021, the team composed of teachers, Mr. Zadňan and Mrs. Rančáková (SLOVAK TEAM) set out on a journey to the island of KOS. We met there with the teachers of the remaining teams to learn about the issue and at the same time to prepare other meetings with the participation of students.

         The meeting was held in a very friendly atmosphere. In the first days, we introduced our schools and school systems to each other. It was very interesting to listen to how other countries dealt with the current COVID situation and also how they handled online teaching. We were able to successfully manage workshops focused on the building of lesson plans. Also after attending interesting lectures, we discussed current topics such as GDPR, Cyberbullying, grooming, or research processing and data analysis. Of course, in addition to the demanding work activities, the Greek team prepared a program for us, which also included getting to know the local cuisine and cultural monuments. Greece and especially the island of Kos has beautiful nature and culture, so our students, who will also come here for future meetings, have a lot to look forward to.

         As a meeting near Warsaw - Grojec awaits us next with the students, the Polish team managed to present the program of the next meeting.

         We believe that the current COVID situation will not significantly disrupt our plans and we successfully complete all meetings in Poland, Iceland, Italy, Sweden, Greece and Slovakia, so that students understand the Internet world and the risks and pitfalls associated with it.

         We thank the Greek team for the perfect preparation and care of the members and we look forward to an early meeting.

      Erasmus + SLOVAK TEAM

  ​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

  IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

   

  kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk