• Novinky

    • OKRESNÉ KOLO SOČ - 44. ročník
     • OKRESNÉ KOLO SOČ - 44. ročník

     •    Aj tento školský rok prebiehalo okresné kolo SOČ – v poradí už 44. ročník. Naša škola bola opätovne garantom tohto kola súťaže, do ktorého bolo zapojených 30 súťažných prác z 11 stredných škôl žilinského okresu.

         Žiaci prezentovali a obhajovali svoje práce online prostredníctvom videokonferencií pred členmi odborných hodnotiacich komisií.

         Naša škola mala v súťaži najsilnejšie zastúpenie zo všetkých stredných škôl nášho okresu. Reprezentovalo nás 11 žiakov s 9 súťažnými prácami  a vo svojich odboroch a silnej konkurencii žiakov iných stredných škôl boli veľmi úspešní:

       

      Odbor 02: Matematika, fyzika

      1. miesto: Marek Jargaš, III.B - „Vplyv elektromagnetického žiarenia mobilných telefónov na ľudský organizmus.“ - postup do krajského kola

       

      Odbor 03: Chémia, potravinárstvo

      1. miesto: Ondrej Blaško, II.B - „Analýza domáceho vína v podmienkach školského laboratória“ - postup do krajského kola

       

      Odbor 04: Biológia

      2. miesto: Samuel Michel, II.C - „Zisťovanie prítomnosti Staphylococcus aureus v Žilinskej MHD“ - postup do krajského kola

      3. miesto: Terézia Mačeková, III.A - „Vplyv školskej telesnej výchovy na zdravie detí“ - postup do krajského kola

       

      Odbor 06: Zdravotníctvo a farmakológia

      1. miesto: Martin Fonš, II.C - „Dopad pandémie COVID-19 na vznik diagnózy F32 v období dospievania“ - postup do krajského kola

      5. miesto: Viktória Kubove, III.A - „Komparácia výskytu Hepatitídy typu A na Slovensku“

       

      Odbor 12: Elektrotechnika, hardware, mechatronika

      1. miesto: Marína Glasnáková, Dávid Erban, III.B - „Výstupné zariadenie textu využívajúce hmat“ - postup do krajského kola

       

      Odbor 13: História, filozofia, právne vedy

      2. miesto: Timotej Trnka, II.C - „Zneužitie filozofie Friedricha Nietzscheho národnými socialistami“ - postup do krajského kola

       

      Odbor 17: Pedagogika, psychológia, sociológia

      1. miesto: Júlia Caránková, Katarína Kováčová, III.B - „Dištančné vzdelávanie ako záťažová situácia - postup do krajského kola

       

         Všetkým našim zapojeným žiakom ďakujeme za tvorbu prác, blahoželáme k umiestneniu a postupujúcim prácam držíme palce a želáme veľa úspechov v krajskom kole, ktoré sa uskutoční 4. 4. 2022.

       

      V Žiline, 27. marca 2022

      Mgr. Andrea Fučíková, koordinátor SOČ

    • ŠKOLSKÉ KOLO SOČ - 44. ročník
     • ŠKOLSKÉ KOLO SOČ - 44. ročník

     •    Dňa 28. februára 2022 sa našej škole konala prehliadka prác Stredoškolskej odbornej činnosti. Do súťaže sa zapojilo 11 žiakov s 9 prácami v 7 súťažných odboroch. Pred hodnotiacimi komisiami odprezentovali svoje práce veľmi úspešne.

       

       

      Odbor 02: Matematika, fyzika

      1. miesto: Marek Jargaš, III.B

      „Vplyv elektromagnetického žiarenia mobilných telefónov na ľudský organizmus.“

      konzultant: A. Bednárová

       

       

      Odbor 03: Chémia, potravinárstvo

      1. miesto: Ondrej Blaško, II.B

      „Analýza domáceho vína v podmienkach školského laboratória“

      konzultant: J. Leibiczerová

       

       

      Odbor 04: Biológia

      1. miesto: Samuel Michel, II.C

      „Zisťovanie prítomnosti Staphylococcus aureus v Žilinskej MHD“

       

      2. miesto: Terézia Mačeková, III.A

      „Vplyv školskej telesnej výchovy na zdravie detí“

      konzultant: Ž. Ondrušová

       

       

      Odbor 06: Zdravotníctvo a farmakológia

      1. miesto: Viktória Kubove, III.A

      „Komparácia výskytu Hepatitídy typu A na Slovensku“

      konzultant: G. Čorná

       

      2. miesto: Martin Fonš, II.C

      „Dopad pandémie COVID-19 na vznik diagnózy F32 v období dospievania“

      konzultant: Ž. Ondrušová

       

       

      Odbor 12: Elektrotechnika, hardware, mechatronika

      1. miesto: Marína Glasnáková, Dávid Erban, III.B

      „Výstupné zariadenie textu využívajúce hmat“

      konzultant: M. Vaňko

       

       

      Odbor 13: História, filozofia, právne vedy

      1. miesto: Timotej Trnka, II.C

      „Zneužitie filozofie Friedricha Nietzscheho národnými socialistami“

      konzultant: M. Zadňan, S. Ďurek

       

       

      Odbor 17: Pedagogika, psychológia, sociológia

      1. miesto: Júlia Caránková, Katarína Kováčová, III.B

      „Dištančné vzdelávanie ako záťažová situácia“

      konzultant: K.Červencová

       

       

         Všetkým žiakom gratulujeme a držíme palce v okresnom kole súťaže, ktoré usporiada opäť naše gymnázium dňa 21. marca 2022. 

      Mgr. Andrea Fučíková

      koordinátorka SOČ

    • Erasmus+ tentokrát na Islande
     • Erasmus+ tentokrát na Islande

     • Erasmus+ tentokrát na Islande

       

         V dňoch 19. 2. – 26. 2. 2022 sa dvaja učitelia nášho gymnázia (Ema Rančáková, Natália Motz) a štyria študenti (Jakub Hvorečný II.A, Lívia Hybrantová III.A, Karin Kitašová III.A, Katarína Puterová III.C) zúčastnili ďalšieho výmenného pobytu Erasmus+, tentokrát v islandskom Reykjaviku. Cieľom tohto medzinárodného stretnutia, na ktorom okrem nás participovali žiaci a učitelia z ďalších krajín (konkrétne z Grécka, Islandu, Poľska, Švédska a Talianska) bolo predovšetkým nasledovné: rozšíriť znalosti o kyberšikane, elektronickom nakupovaní, a tiež prehĺbiť povedomie o stope, ktorú každý z nás v online priestore zanecháva.

         O ubytovanie študentov bolo postarané v islandských rodinách, okrem iného tiež spoznávali  novú kultúru, chute, či upevňovali vzájomné priateľské vzťahy medzi partnerskými školami. Hostitelia pre nás pripravili naozaj pestrý program plný workshopov s odborníkmi na danú problematiku. Núdza nebola ani o kreatívne momenty, keď si študenti mohli v laboratóriu vytvoriť tričká s logami na tému "Digital footprint", či spolupracovať na tvorbe videí týkajúcich sa problematiky kyberšikany. Okrem vzdelávania a odborných diskusií sme si našli tiež čas na spoznávanie najznámejších atrakcií Islandu a lokálnej kuchyne.

         Ďakujeme partnerom za nezabudnuteľný týždeň na Islande a veríme, že budeme s novonadobudnutými znalosťami čoskoro pracovať a vytvárať prednášky pre študentov nášho gymnázia.

      Mgr. Natália Motz

       

      Erasmus + this time in Iceland

       

         From 19 February to 26 February 2022, two teachers of our grammar school (Ema Rančáková, Natália Motz) and four students (Jakub Hvorečný II.A, Lívia Hybrantová III.A, Karin Kitašová III.A, Katarína Puterová III. C) took part in another Erasmus + exchange programme, this time in Reykjavik, Iceland. The aim of this international meeting, which was attended by students and teachers from other countries (specifically Greece, Iceland, Poland, Sweden, and Italy), was mainly to increase knowledge about cyberbullying, e-commerce, and also to raise awareness of the digital footprint.

         Our students lived in Icelandic families for a week, and among other things they also got to know a new culture, flavours of Icelandic cuisine, and strengthened mutual friendly relations between the partner schools. The hosts have prepared for us a really varied program full of workshops with experts on the issue. There was no shortage of creative moments when students could create T-shirts with logos on the topic of "Digital footprint" in the laboratory or collaborate on the creation of videos related to cyberbullying. In addition to education and professional discussions, we also took the time to get to know Iceland's most famous attractions and local cuisine.

         We are utterly grateful for an unforgettable week in Iceland, and we believe that we will soon work with the newly acquired knowledge and create lectures for students of our grammar school.

  ​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

  IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

   

  kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk