• Novinky

    • Erasmus+ DASS-Meeting in Frankfurt am Main, 06. 07. - 10. 07. 2022
     • Erasmus+ DASS-Meeting in Frankfurt am Main, 06. 07. - 10. 07. 2022

     • "Development through autonomy, self-responsibility and self-care"

       

      Účastníci stretnutia – vyučujúci z:

      • Max-Beckmann-Schule, Frankfurt am Main, Nemecko
      • Justus-Liebig-Universität, Gießen, Nemecko
      • Gymnázium, Hlinská 29, Žilina, Slovensko
      • Prešovská univerzita v Prešove, Slovensko
      • Strednja škola Jure Kaštelan, Omiš, Chorvátsko

         V dňoch od 06. do 10. júla sa vyučujúce nášho gymnázia, Mgr. Zuzana Bebčáková, PhD.; PaedDr. Katarína Červencová a PhDr. Zuzana Zajacová, zúčastnili veľmi podnetného stretnutia učiteľov štartujúceho projektu „Rozvoj prostredníctvom autonómie, vlastnej zodpovednosti a starostlivosti“ v nemeckom Frankfurte nad Mohanom. Hlavným cieľom projektu je implementovať do vyučovacieho procesu systém „Mahara“, ktorý slúži na tvorbu digitálneho portfólia. Portfólio môže obsahovať ako životopis, tak aj zoznam vlastných prác (napríklad eseje, prezentácie, vypracované zadania, čitateľský denník...). Je to webový nástroj umožňujúci ukladať výsledky práce v digitálnej podobe, ďalej s nimi pracovať, zdieľať s inými užívateľmi v rámci skupín na princípe sociálnej siete, komentovať ich a hodnotiť. Mahara umožňuje ukladať na jednom mieste práce v elektronickej podobe za celé obdobie štúdia, prípadne i celoživotne. Vyučujúcim poskytuje priestor hodnotiť a dokumentovať pokrok svojich žiakov a študentov. Mahara je vynikajúcim podporným nástrojom pre auto-regulované učenie sa, ktoré pomáha rozvíjať schopnosť samostatne plánovať a prevziať zodpovednosť, pričom podporuje rozvoj sociálnych aspektov.

         Okrem intenzívnej práce na platforme Mahara pod vedením nesmierne energickej a inovatívnej vyučujúcej nemeckého a anglického jazyka, Antje Koenen, sme v nádherných priestoroch historickej budovy hostiteľskej školy (Max-Beckmann-Schule) mali tiež možnosť diskutovať spolu s jej riaditeľom, pánom Haraldom Strippom, na tému „Budúcnosť učenia“. Veľmi nás potešila ponuka zúčastniť sa vyučovacích hodín nemeckého a anglického jazyka a v rozhovoroch so žiakmi zistiť ich názor na osobné skúsenosti s Maharou.

         K nezabudnuteľným zážitkom patrí rozhodne prehliadka veľkomesta Frankfurt, ochutnávka miestnych špecialít, návšteva známych pamiatok vyrážajúcich dych a moderných štvrtí tvorených sieťou mrakodrapov, ktoré sa radia k najvyšším v Európe. Tieto momenty umocnila i nočná plavba po rieke Mohan s výhľadom na vysvietený nočný skyline 5. najväčšieho mesta Nemecka. Frankfurt je sídlom Európskej centrálnej banky, najdôležitejším finančným centrom Spolkovej republiky Nemecko a významným svetovým finančným mestom.

         Mahara, ... začíname už v septembri 2022!

      PhDr. Zuzana Zajacová

       

      Meeting participants – the teachers from:

      • Max-Beckmann-Schule, Frankfurt am Main, Germany
      • Justus-Liebig-Universität, Gießen, Germany
      • Gymnázium, Hlinská 29, Žilina, Slovakia
      • Prešovská univerzita v Prešove, Slovakia
      • Strednja škola Jure Kaštelan, Omiš, Croatia

         In the days from July 6 to July 10, the teachers from our secondary grammar school, Mgr. Zuzana Bebčáková, PhD.; PaedDr. Katarína Červencová and PhDr. Zuzana Zajacová, participated in a very stimulating meeting of teachers of the starting project “Development through autonomy, self-responsibility and self-care” in Frankfurt am Main, Germany. The main goal of the project is to implement the “Mahara” system into the teaching process, which serves to create a digital portfolio. The portfolio can contain both a CV and a list of one’s own work (for example, essays, presentations, completed assignments, a reader’s diary…). It is a web tool that allows you to save the results of your work in digital form, continue working with them, share them with other users within groups based on the principle of a social network, comment on them and evaluate them. Mahara allows you to save your work in one place in electronic form for the entire period of study, or even for life. It provides a space for teachers to evaluate and document the progress of their pupils and students. Mahara is an excellent support tool for self-regulated learning that helps develop the ability to plan independently and overtake responsibility, while supporting the development of social aspects.

         In addition to intensive work on the Mahara platform under the leadership of the extremely energetic and innovative German and English language teacher, Antje Koennen, we also had the opportunity to discuss the topic “The future of learning” in the wonderful premises of the historic building of the host school (Max-Beckmann-Schule) together with its headmaster, Mr. Harald Stripp. We were very pleased with the offer to participate in the German and English lessons and to find out what the opinions of the pupils on their personal experience with Mahara are.

          Unforgettable experiences definitely include a tour of the city of Frankfurt, tasting local specialties, visiting famous breath-taking monuments and modern districts formed by a network of skyscrapers, which belong to the highest in Europe. These moments were enhanced by a night cruise on the river Main with the view of the illuminated night skyline of the Germany’s 5th largest city. Frankfurt is the seat of the European Central Bank, the most important financial centre of the Federal Republic of Germany and an important world financial city.

         Mahara, … we start already in September 2022!

      PhDr. Zuzana Zajacová

    • Kurz ochrany života a zdravia
     • Kurz ochrany života a zdravia

     •   V dňoch 21. až 23. 6. 2022 sme na našej škole realizovali Kurz ochrany života a zdravia pre žiakov III. ročníka. Kurz bol rozdelený na tri dni. Počas prvého dňa sme si zopakovali vedomosti z topografie, civilnej ochrany, prvej pomoci a preverili zručnosti zo streľby zo vzduchovky a luku.

         Druhý deň kurzu sme sa presunuli do Martina do lanového centra Segoland. Žiaci si mohli vyskúšať svoje fyzické schopnosti na rôznych lanových prekážkach, ktoré sú umiestnené niekoľko metrov nad zemou a tiež topografické aktivity pomocou aplikácie Actionbound v centre mesta Martin.

         Posledný deň žiaci absolvovali výstup na vyhliadkovú vežu Dubeň a splav po rieke Váh na raftoch.

         Kurz sme si užili a výborne sa zabavili, čo nám potvrdzujú aj vyjadrenia žiakov:

      Katka, III.B

         Kurz KOŽAZ bol pre mňa úžasnou príležitosťou vyskúšať nové veci. Zistila som, že toho zvládnem omnoho viac, ako som si doteraz myslela a hlavne, že si musím veriť a nebáť sa nových vecí. Aj napriek obavám som sa nevzdala a spolu s kamoškami sme každý deň finálne došli do cieľa. Okrem toho som si z tohto kurzu odniesla aj kopec zážitkov a fotiek. Nikdy nezabudnem na momenty, ktoré som zažila a budem na ne vždy s radosťou spomínať. Bol to najlepší školský kurz, na ktorom som doteraz bola.

      Jakub, III.A

         KOŽAZ by som si s radosťou znova zopakoval, nové poznatky sme sa naučili zábavnou formou, ktoré sme si neskôr vyskúšali rovno v praxi. Na ďalší deň som so strachom išiel do lanového centra, avšak strach sa mi podarilo prekonať a dokonale som si lezenie užil. Vyvrcholením KOŽAZu bol splav rieky Váh. Aj napriek prvotným nezhodám sme sa so spolužiakmi dokonale zabavili a užili si deň na vode.

      PK TSV

  ​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

  IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

   

  kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk