• Novinky

     • Súťaž v prednese ruskej poézie, prózy a v speve – Ruské slovo

     •    Žiačka 2.B triedy, Anastasiia Pereviazko, po výhre v školskom kole, postúpila do krajského kola súťaže Ruské slovo. Krajské kolo súťaže tento rok organizovalo bilingválne gymnázium v Rajci dňa 24. 01. 2023. Anastasiia sa umiestnila na 1. mieste a so svojou básňou od Vladimíra Vysockého postupuje do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční vo februári v Košiciach. Blahoželáme a držíme jej palce!

     • Hostili sme Erasmus+ projektové stretnutie European Students for Sustainability!

     •    Po mobilitách u našich gréckych a švédskych partnerov boli na rade GYMZÁCI, aby hostili ďalšie stretnutie v rámci Erasmus+ projektu European Students for Sustainability (ESFS). To sa realizovalo v krásnom predvianočnom období, v týždni od 12. 12. 2022 do 17. 12. 2022. Poctivá príprava priniesla aj svoje ovocie – naši hostia odchádzali zo Žiliny spokojní a plní zážitkov. Okrem pohostinnosti, ktorá je pre nás Slovákov samozrejmá, k nezabudnuteľnému zážitku zo stretnutia prispela určite aj príroda, ktorá nám nadelila krásnu bielu perinu. 

         Zaujíma Vás, ako týždeň prebiehal? V tom prípade čítajte ďalej! 

         V pondelok 12. 12. 2022 sa študenti Erasmus+ ESFS tímu nášho gymnázia stretli so svojimi zahraničnými kamarátmi, ktorých u seba doma ubytovali. Keďže hostia z Grécka pricestovali už v nedeľu, v pondelok absolvovali  extra aktivitu, ktorou bol výlet do Terchovej, spojený s obedom v terchovskej kolibe a sánkovačkou! Pre žiakov z Kosu to bol to unikátny zážitok, keďže na tomto ostrove je sneženie mimoriadne zriedkavý jav. 

         Od utorka začali účastníci projektu intenzívne pracovať na projektových aktivitách, ktoré otvorila naša pani riaditeľka. Prvý deň je tradične založený na spoznávaní sa navzájom, spoznávaní partnerských krajín a škôl a, samozrejme, nesmie chýbať teambuilding – ten sme začali v škole a ukončili sme ho hrou laser game. 

         Ďalší deň sa niesol v znamení viacerých workshopov, ktoré sa týkali, ako inak, témy udržateľného životného prostredia. Žiaci sa zamýšľali nad tým, ako by sme ako ľudstvo mali čerpať prírodné zdroje tak, aby nám vystačili aj do budúcnosti. Následne si žiaci vyrábali svoje vlastné udržateľné darčeky – na výber bola peňaženka z nápojových kartónov, zdobenie medovníčkov, miešanie unikátnych bylinných zmesí alebo výroba voskových obrúskov. Popoludní nasledovali aktivity na Žilinskej univerzite v Žiline, ktoré boli taktiež veľmi kooperatívne a zakončené výrobou makramových tašiek účastníkmi projektu.

         Vo štvrtok sa účastníci projektu vydali na výlet. Prvou zastávkou bolo Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, ktorého pracovníci pripravili vzdelávací program „Bez odpadu neodpadnem“, prispôsobený priamo na mieru tomuto projektu a nechýbala ani prehliadka múzea s odborným výkladom o prírode a jaskyniarstve na Slovensku. Následne sa Erasmáci zabavili v galérii optických klamov a pokračovali smerom na sever do krásne zasneženého regiónu Orava. Posilnili sa tradičným obedom v slovenskej kolibe, pretože výlet ešte nekončil. Zakončila ho komentovaná prehliadka Múzea oravskej dediny v Zuberci, počas ktorej sa účastníci dozvedeli veľa o živote našich predkov. Prehliadka snehom pokrytého skanzenu po zotmení, len za svetiel lampášov a navyše v sprievode ľudovej hudby bola jednoducho rozprávková!

         Piatok bol dňom, kedy Erasmáci pracovali na výstupoch projektového týždňa. Najskôr porovnávali udržateľnosť života kedysi a dnes, a následne vytvárali plagáty, v ktorých zhrnuli celý projektový týždeň. Nasledovala spätná väzba a slávnostné odovzdávanie certifikátov, ktoré sú pre účastníkov dôkazom o ich celotýždňovej práci. Krásnou bodkou za programom bolo pozvanie na Vianočný večierok, ktorý organizoval Školský parlament nášho gymnázia. 

         Paralelne s aktivitami pre žiakov sa počas projektového týždňa konali aj samostatné aktivity pre učiteľov, ktorí sa počas projektu vzdelávajú nielen v environmentálnych témach, ale aj po pedagogickej stránke. Učitelia sa mali možnosť zúčastniť náčuvov na našej škole, ale aj v rámci aktivít na Žilinskej univerzite v Žiline či v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva. Pracovníčky priamo zo Žilinského samosprávneho kraja si v rámci výmeny dobrých skúseností pripravili prezentáciu o udržateľných aktivitách v našom regióne, ktorá vyústila do zaujímavej a podnetnej diskusie. 

         Koordinátorky projektu, Mgr. Patrícia Bajcsiová a Mgr. Zuzana Bebčáková, PhD., mohli skonštatovať, že projektový týždeň dopadol na výbornú. Touto cestou sa chcú poďakovať všetkým, ktorí k tomu prispeli – našim hosťom z Grécka, Talianska, Španielska a Švédska, našim žiakom a ich pohostinným rodinám a, samozrejme, všetkým kolegom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k realizácii tohto týždňa. Osobitné poďakovanie patrí externým spolupracovníkom a odborníkom zo Žilinského samosprávneho kraja, zo Žilinskej univerzity v Žiline, zo Slovenského múzea ochrany  prírody a jaskyniarstva, z Múzea oravskej dediny a taktiež  SAAIC Národnej agentúre programu Erasmus+ pre vzdelanie a odbornú prípravu.  

      Koordinátorky projektu

      We hosted the Erasmus+ project meeting European Students for Sustainability!

      After mobilities organised by our Greek and Swedish partners, it was GYMZA´s turn to host another meeting within the Erasmus+ project “European Students for Sustainability” (ESFS). It was held in the beautiful pre-Christmas period in the week from 12/12/2022 to 17/12/2022. Thorough preparation bore fruit - our guests left Žilina satisfied and full of experiences. In addition to the traditional Slovak hospitality, it was nature that also contributed to an unforgettable experience by providing picturesque snowy scenery. 

      Are you interested in knowing what happened during the above mentioned week? 

      On Monday, 12 December 2022, the students of the Erasmus+ ESFS team of our secondary grammar school “Gymnasium” met their foreign friends, who their families hosted during the whole week. Since the team from Greece had arrived already on Sunday, they spent Monday doing an extra activity – they went for a trip to Terchová where they enjoyed  lunch in a shepherd's hut and sledging! It was a unique experience for the students from Kos, as snow is an extremely rare phenomenon on this island.

      On Tuesday, the project meeting was opened by our director. The first day is traditionally based on getting to know each other, getting to know the partner countries and schools, and of course, team building activities are a must – they started at school and ended as a laser game.

      The next day was marked by several workshops, which, of course, were connected with the topic of the sustainable environment. The students thought about how humanity should use natural resources in a sustainable way, so that they would not run out in the future. Subsequently, they made their own sustainable gifts - the choice was making a wallet from beverage cartons, decorating gingerbreads, mixing unique herbal mixtures or making wax napkins. In the afternoon, participants moved to the University of Žilina in Žilina. Some nice cooperative activities had been prepared there for them and in the end, the participants learned how to make their own reusable macramé bags.

      The following day was a trip day. The first stop was the Slovak Museum of Nature Protection and Speleology. An educational program “Taste of the WASTE '' was adapted specifically to this project, and participants also enjoyed a guided tour of the museum during which they learned a lot about the nature and the caves in Slovakia. Subsequently, the students had fun in a gallery of optical illusions. The trip continued north to the beautiful snowy region of Orava. The trippers stopped for a well-deserved tasty lunch in a traditional shepherd's hut. The trip ended with a guided tour of the Museum of Orava Village in Zuberec, where they learned a lot about the life of our ancestors. Touring the snow-covered open-air museum after dusk, only by the lights of lanterns and accompanied by Slovak folk music was simply fabulous!

      Friday was the day when the participants worked on the outputs of the whole project week. First, they compared the sustainability of life then and now, and then they created group posters summarising the entire project week. This was followed by feedback and finally, everybody received their certificates which represent the evidence of their week-long work. Moreover, everybody was invited to the Christmas party prepared by the GYMZA School Parliament! 

      In parallel with the activities for students, separate activities were organised for Erasmus+ teachers. They had the opportunity to participate in job shadowing not only at our school, but also at the University of Žilina or at the Slovak Museum of Nature Protection and Speleology. Experts from the Žilina self-governing region prepared a presentation about sustainable activities in our region as an exchange of good practices, which resulted in an interesting and stimulating discussion.

      Project coordinators Patrícia Bajcsiová and Zuzana Bebčáková could conclude that the project week turned out to be excellent. In this way, they want to thank everyone who contributed to this outcome - our guests from Greece, Italy, Spain and Sweden, our students and their hospitable families, and of course all colleagues who contributed in any way to the realisation of this week. Special thanks go to external collaborators and experts from the Žilina self-governing region, the University of Žilina, Slovak Museum of Nature Protection and Speleology, open-air museum of the Orava village and also to SAAIC - National Agency for the Erasmus+ Programme for Education and Training. 

      Coordinators of the project

  ​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

  IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

   

  kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk