• Novinky

     • POZVÁNKA PRE RODIČOV ŽIAKOV GYMNÁZIA NA HLINSKEJ 29 V ŽILINE

     •    Vážení rodičia,

       

         pozývame Vás v mene výboru Rodičovského združenia pri Gymnáziu na Hlinskej 29 v Žiline a v mene vedenia školy na schôdze rodičovského združenia, ktoré sa uskutočnia dňa 20. septembra 2022 (utorok) v priestoroch školy.

         Začiatok triednych schôdzí RZ pre I. ročník je o 16.45 hod. a pre II. – IV. ročník je o 17.15 hod.

           

         Tešíme sa na stretnutie.

      výbor Rodičovského združenia
      riaditeľka školy

    • Letný kemp 2022 na Gymze
     • Letný kemp 2022 na Gymze

     •    Od utorka 30. 8. 2022  sme opäť spustili Letný kemp na Gymnáziu Hlinská 29 v Žiline. Zameraný bol na rozvoj čitateľskej, matematickej, prírodovednej a finančnej gramotnosti našich gymnazistov, ale i na spoznávanie nových spolužiakov a učiteľov školy. Okrem času stráveného v priestoroch budovy gymnázia nám počasie dovolilo vyjsť i do átria, zahrať sa zábavné hry ako aj bádať  a riešiť rôzne úlohy. Nezabudli sme ani na prírodu  a prostredie okolo nás, ktoré sme vyčistili, postavili sme búdky pre vtáky, zrenovovali lavičky, vysadili bylinkové záhony a vrátili sme sa v čase s pánom Jozefom pri odhaľovaní krásy slovenského folklóru a rezbárskeho umenia. Ani sme sa nenazdali a bol piatok 2. 9. 2022, ktorý sme ukončili slávnostným odovzdávaním certifikátov.

         Aj tohtoročný kemp sa niesol v úžasnej atmosfére a za to vďačíme všetkým šikovným účastníkov, našim skvelým prefektom ako aj učiteľom, ktorí  boli jeho súčasťou.

    • Začiatok nového školského roka 2022/2023 na GYMZE
     • Začiatok nového školského roka 2022/2023 na GYMZE

     • Všetkých nás potešilo, že sme  mohli začiatok školského roka 2022/2023 prežiť spoločne v priestoroch našej GYMZY. Po dvoch „neštandardných“ rokoch veríme, že tento bude prebiehať pokojne so všetkým, čo k stredoškolskému životu patrí.

      Prajeme úspešný nový školský rok 😊

    • Adaptačný týždeň 2022
     • Adaptačný týždeň 2022

     •    Žiaci prvého ročníka nášho gymnázia absolvovali v dňoch 5. 9. až 8. 9. 2022 adaptačný týždeň. Prvákom spríjemňovali tieto dni prefekti, ktorí im pripravili zaujímavý program. Novi prváci sa pomocou rôznych aktivít zoznámili so svojimi spolužiakmi, staršími žiakmi ale aj s prostredím budovy školy. Cieľom prefektov bolo, aby si prváci utužili kolektív a aby si zvykli na nove prostredie. Zúčastnili sa aj pobytu v parku, ktorým sme adaptačný týždeň zakončili. Dúfame, že týmto absolvovaním tohto programu úspešne vkročia do nového školského roka 2022/2023.

         Adaptačný týždeň sa organizoval po dobu štyroch dní, za ktoré prefekti oboznámili prvákov so životom na škole, rozprávali sa o tom, čoho sa netreba obávať a čo môžu žiaci očakávať. Žiaci si poobzerali aj naše priestory školy v rýchlej prehliadke celej budovy. Zároveň sa žiakom predstavovali tohtoročné kluby a krúžky. Prváci absolvovali aj program „efektívne učenie“, ktorý sa zameriava na uplatňovanie zmysluplného učenia a maximalizácia schopností sa efektívne učiť. Žiaci trávili aj veľa času s ich triednymi učiteľmi a pomimo toho absolvovali s prefektami rôzne aktivity a hry. Posledný deň navštívili aj park, kedy nám počasie skutočne poprialo. Žiaci mali za úlohu v parku prejsť 8 stanovísk s aktivitami, ktoré si pre nich pripravili prefekti. Po splnení všetkých stanovísk ich čakala sladká odmena.

       

         „Mňa to osobne bavilo tiež – spoznal som prvákov, upevnil si vzťahy s ostatnými prefektami a veľmi veľa sa nasmial.“

         „Zo začiatku bolo ťažké sa s prvákmi rozprávať, lebo boli veľmi tichý, ale neskôr boli príjemní a bolo skvelé ich spoznať.“

         „Je zaujímavá skúsenosť povedať 30 žiakom, aby sa postavili a oni vás počúvajú a naozaj sa postavia. Potom im poviete, aby spravili kruh a oni ho spravia. Naozaj výnimočná skúsenosť mať možnosť s nimi pracovať a absolvovať rôzne aktivity.“

         „Najviac sa mi na adaptačnom týždni páčilo sledovať, ako sa medzi žiakmi robia skupinky a postupne sa medzi sebou spoznávajú viac a viac.“

         „Je skvelé byť inšpiráciou a poskytovať prvákom obraz o tom, čo všetko sa na strednej škole dá robiť. Niekedy je to až boj o vplyv, nakoľko každý klub a krúžok si chce získať žiakov, ale najmä to je široký výber záujmov.“

         „Teším sa, keď sa prváci stanú pravými Gymzákmi. Neviem sa dočkať na moment, kedy sa s nimi stretnem na imatrikuláciách.“

      Prefekti

       

         „Moja najväčšia vďaka patrí všetkým prefektom z druhého ročníka. Prefekti si naozaj dali záležať, aby priniesli žiakom ten najlepší začiatkoškolský zážitok. Skvelým zábavným duchom nenakazili len prvákov, ale aj mňa, za čo som im veľmi vďačný. Veľká vďaka patrí aj triednym učiteľom prváckych tried za ich príjemný a humorný prístup, ktorý si boli schopný udržať i napriek všetkým povinnostiam z triednictva a adaptačného týždňa. Vďaka aj pani riaditeľke za veľkú výpomoc pri každej potrebe a za možnosť adaptačný týždeň organizovať. Teší nás, že môžeme pre žiakov vytvárať príjemný priestor na adaptovanie sa novému kolektívu a prostrediu.“

      Organizátor prefektov Patrik Šoška

       

         V najbližších dňoch sa dozvieme aj ako na to reagujú prváci v krátkych dotazníkoch, ale veríme, že ich tento program naozaj potešil a veríme, že im pomohol úspešne vkročiť do nového školského roka 2022/2023.

    • Získali sme BRONZ!
     • Získali sme BRONZ!

     •    V rámci programu Erasmus+ Digital Competence eSafety sa nám na našej škole podarilo získať bronzovú značku z bezpečnosti na internete. Akreditačný systém eSafety umožňuje používateľom posúdiť úroveň online bezpečnosti ich školy podľa súboru kritérií na určenie silných a slabých stránok. Vďaka tejto akreditácii a podpornému systému máme vytvorené medzinárodné prostredie na interakciu a zdieľanie skúseností z oblasti bezpečnosti na internete. Veríme, že budúci rok bude naša škola ešte úspešnejšia.

      Erasmus tím.

       

      We´ve got BRONZE!

       

         As part of the Erasmus+ Digital Competence eSafety program, our school managed to get a bronze label for eSafety. The eSafety accreditation system allows users to assess their school's level of online security against a set of criteria to determine strengths and weaknesses. Thanks to this accreditation and support system, we have created an international environment for interaction and sharing experience in the field of Internet security. We believe that next year our school will be even more successful.

      Erasmus team.

     • Oznámenie o začiatku školského roka 2022/2023

     •    Oznamujeme žiakom Gymnázia na Hlinskej 29 v Žiline, že slávnostný začiatok školského roka sa uskutoční dňa 5. septembra 2022 v telocvični školy:

      • pre žiakov 1. ročníka o 8.00 hod.
      • pre žiakov 2. ročníka o 8.20 hod.
      • pre žiakov 3. ročníka o 8.40 hod.
      • pre žiakov 4. ročníka o 9.00 hod.

         V čase od 5. 9. 2022 NIE je povinné používanie rúšok v interiéri školy vrátane svojej triedy.

         Každý žiak je povinný pri 1. nástupe do školy predložiť  vyplnené tlačivo – Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (.pdf).

      • žiaci 1. ročníka vyplnené a podpísané tlačivo prinesú v papierovej podobe do školy 5. 9. 2022,
      • žiaci 2. - 4. ročníka podávajú vyhlásenie o bezpríznakovosti prostredníctvom EduPage v časti žiadosti/vyhlásenia do 5. 9. 2022.


         Podrobnejšie informácie poskytnú triedni učitelia v triede po slávnostnom začiatku školského roka dňa 5. septembra 2022.

      Bc. Ing. Jarmila Turoňová

      riaditeľka školy

    • Erasmus+ DASS-Meeting in Frankfurt am Main, 06. 07. - 10. 07. 2022
     • Erasmus+ DASS-Meeting in Frankfurt am Main, 06. 07. - 10. 07. 2022

     • "Development through autonomy, self-responsibility and self-care"

       

      Účastníci stretnutia – vyučujúci z:

      • Max-Beckmann-Schule, Frankfurt am Main, Nemecko
      • Justus-Liebig-Universität, Gießen, Nemecko
      • Gymnázium, Hlinská 29, Žilina, Slovensko
      • Prešovská univerzita v Prešove, Slovensko
      • Strednja škola Jure Kaštelan, Omiš, Chorvátsko

         V dňoch od 06. do 10. júla sa vyučujúce nášho gymnázia, Mgr. Zuzana Bebčáková, PhD.; PaedDr. Katarína Červencová a PhDr. Zuzana Zajacová, zúčastnili veľmi podnetného stretnutia učiteľov štartujúceho projektu „Rozvoj prostredníctvom autonómie, vlastnej zodpovednosti a starostlivosti“ v nemeckom Frankfurte nad Mohanom. Hlavným cieľom projektu je implementovať do vyučovacieho procesu systém „Mahara“, ktorý slúži na tvorbu digitálneho portfólia. Portfólio môže obsahovať ako životopis, tak aj zoznam vlastných prác (napríklad eseje, prezentácie, vypracované zadania, čitateľský denník...). Je to webový nástroj umožňujúci ukladať výsledky práce v digitálnej podobe, ďalej s nimi pracovať, zdieľať s inými užívateľmi v rámci skupín na princípe sociálnej siete, komentovať ich a hodnotiť. Mahara umožňuje ukladať na jednom mieste práce v elektronickej podobe za celé obdobie štúdia, prípadne i celoživotne. Vyučujúcim poskytuje priestor hodnotiť a dokumentovať pokrok svojich žiakov a študentov. Mahara je vynikajúcim podporným nástrojom pre auto-regulované učenie sa, ktoré pomáha rozvíjať schopnosť samostatne plánovať a prevziať zodpovednosť, pričom podporuje rozvoj sociálnych aspektov.

         Okrem intenzívnej práce na platforme Mahara pod vedením nesmierne energickej a inovatívnej vyučujúcej nemeckého a anglického jazyka, Antje Koenen, sme v nádherných priestoroch historickej budovy hostiteľskej školy (Max-Beckmann-Schule) mali tiež možnosť diskutovať spolu s jej riaditeľom, pánom Haraldom Strippom, na tému „Budúcnosť učenia“. Veľmi nás potešila ponuka zúčastniť sa vyučovacích hodín nemeckého a anglického jazyka a v rozhovoroch so žiakmi zistiť ich názor na osobné skúsenosti s Maharou.

         K nezabudnuteľným zážitkom patrí rozhodne prehliadka veľkomesta Frankfurt, ochutnávka miestnych špecialít, návšteva známych pamiatok vyrážajúcich dych a moderných štvrtí tvorených sieťou mrakodrapov, ktoré sa radia k najvyšším v Európe. Tieto momenty umocnila i nočná plavba po rieke Mohan s výhľadom na vysvietený nočný skyline 5. najväčšieho mesta Nemecka. Frankfurt je sídlom Európskej centrálnej banky, najdôležitejším finančným centrom Spolkovej republiky Nemecko a významným svetovým finančným mestom.

         Mahara, ... začíname už v septembri 2022!

      PhDr. Zuzana Zajacová

       

      Meeting participants – the teachers from:

      • Max-Beckmann-Schule, Frankfurt am Main, Germany
      • Justus-Liebig-Universität, Gießen, Germany
      • Gymnázium, Hlinská 29, Žilina, Slovakia
      • Prešovská univerzita v Prešove, Slovakia
      • Strednja škola Jure Kaštelan, Omiš, Croatia

         In the days from July 6 to July 10, the teachers from our secondary grammar school, Mgr. Zuzana Bebčáková, PhD.; PaedDr. Katarína Červencová and PhDr. Zuzana Zajacová, participated in a very stimulating meeting of teachers of the starting project “Development through autonomy, self-responsibility and self-care” in Frankfurt am Main, Germany. The main goal of the project is to implement the “Mahara” system into the teaching process, which serves to create a digital portfolio. The portfolio can contain both a CV and a list of one’s own work (for example, essays, presentations, completed assignments, a reader’s diary…). It is a web tool that allows you to save the results of your work in digital form, continue working with them, share them with other users within groups based on the principle of a social network, comment on them and evaluate them. Mahara allows you to save your work in one place in electronic form for the entire period of study, or even for life. It provides a space for teachers to evaluate and document the progress of their pupils and students. Mahara is an excellent support tool for self-regulated learning that helps develop the ability to plan independently and overtake responsibility, while supporting the development of social aspects.

         In addition to intensive work on the Mahara platform under the leadership of the extremely energetic and innovative German and English language teacher, Antje Koennen, we also had the opportunity to discuss the topic “The future of learning” in the wonderful premises of the historic building of the host school (Max-Beckmann-Schule) together with its headmaster, Mr. Harald Stripp. We were very pleased with the offer to participate in the German and English lessons and to find out what the opinions of the pupils on their personal experience with Mahara are.

          Unforgettable experiences definitely include a tour of the city of Frankfurt, tasting local specialties, visiting famous breath-taking monuments and modern districts formed by a network of skyscrapers, which belong to the highest in Europe. These moments were enhanced by a night cruise on the river Main with the view of the illuminated night skyline of the Germany’s 5th largest city. Frankfurt is the seat of the European Central Bank, the most important financial centre of the Federal Republic of Germany and an important world financial city.

         Mahara, … we start already in September 2022!

      PhDr. Zuzana Zajacová

    • Kurz ochrany života a zdravia
     • Kurz ochrany života a zdravia

     •   V dňoch 21. až 23. 6. 2022 sme na našej škole realizovali Kurz ochrany života a zdravia pre žiakov III. ročníka. Kurz bol rozdelený na tri dni. Počas prvého dňa sme si zopakovali vedomosti z topografie, civilnej ochrany, prvej pomoci a preverili zručnosti zo streľby zo vzduchovky a luku.

         Druhý deň kurzu sme sa presunuli do Martina do lanového centra Segoland. Žiaci si mohli vyskúšať svoje fyzické schopnosti na rôznych lanových prekážkach, ktoré sú umiestnené niekoľko metrov nad zemou a tiež topografické aktivity pomocou aplikácie Actionbound v centre mesta Martin.

         Posledný deň žiaci absolvovali výstup na vyhliadkovú vežu Dubeň a splav po rieke Váh na raftoch.

         Kurz sme si užili a výborne sa zabavili, čo nám potvrdzujú aj vyjadrenia žiakov:

      Katka, III.B

         Kurz KOŽAZ bol pre mňa úžasnou príležitosťou vyskúšať nové veci. Zistila som, že toho zvládnem omnoho viac, ako som si doteraz myslela a hlavne, že si musím veriť a nebáť sa nových vecí. Aj napriek obavám som sa nevzdala a spolu s kamoškami sme každý deň finálne došli do cieľa. Okrem toho som si z tohto kurzu odniesla aj kopec zážitkov a fotiek. Nikdy nezabudnem na momenty, ktoré som zažila a budem na ne vždy s radosťou spomínať. Bol to najlepší školský kurz, na ktorom som doteraz bola.

      Jakub, III.A

         KOŽAZ by som si s radosťou znova zopakoval, nové poznatky sme sa naučili zábavnou formou, ktoré sme si neskôr vyskúšali rovno v praxi. Na ďalší deň som so strachom išiel do lanového centra, avšak strach sa mi podarilo prekonať a dokonale som si lezenie užil. Vyvrcholením KOŽAZu bol splav rieky Váh. Aj napriek prvotným nezhodám sme sa so spolužiakmi dokonale zabavili a užili si deň na vode.

      PK TSV

    • Župná kalokagatia
     • Župná kalokagatia

     •    Dňa 24. 6. 2022 sa uskutočnil 15. ročník súťaže žiakov stredných škôl „Župná kalokagatia“ pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja.

         Naše 5-členné družstvo v zložení: Adam Ferianec, Emma Berešíková, Michaela Kubíková, Alexandra Kavcová a Martina Chládeková zastupovali naše gymnázium.

         Žiaci bežali 3 km v teréne, kde každých 500 m museli absolvovať kontrolné stanovištia (streľba zo vzduchovky, prehup lanom, hod granátom na cieľ, topografia, zdravotná príprava, PIO + evakuačná batožina a teoretické otázky). Napriek horúcemu počasiu a ťažkým podmienkam si naše družstvo počínalo veľmi dobre a obsadilo 10. miesto.

         Všetkým menovaným ďakujeme za reprezentáciu školy.

      PK TSV

    • Prednáška z Masarykovej univerzity v Brne u nás v škole
     • Prednáška z Masarykovej univerzity v Brne u nás v škole

     •    Pred všetkými z nás stojí dôležitá voľba, a to výber vysokej školy. Niektorí z nás musia tento dôležitý krok urobiť už budúci rok. Z tohto dôvodu určite všetkých tretiakov, ako aj mňa, keďže som študentkou tohto ročníka, potešila možnosť zúčastniť sa prednášky a dozvedieť sa niečo o jednej z najlepších a najznámejších škôl v Českej republike, ktorá je k slovenským študentom otvorená.

         Na Masarykovej univerzite študuje niekoľko tisíc Slovákov. Nájdeme ju v Brne, nazývanom tiež ako univerzitné mesto, keďže sa tam nachádzajú viaceré univerzity.

         Danú vysokú školu nám predstavila zamestnankyňa a zároveň bývalá absolventka Masarykovej univerzity, ktorá rozprávala veľmi zaujímavo o možnostiach štúdia, jednotlivých študijných programoch, prihláškach, tvorbe rozvrhu, prijímacích skúškach, ubytovaní, ako aj o voľnočasových možnostiach. Navyše ochotne odpovedala na všetky naše otázky, ktorých nebolo málo a doplnila ich praktickými radami alebo príkladmi z jej študentského života. Dozvedeli sme sa mnoho nových informácií, ktoré by sme na stránke univerzity dlho hľadali.

         Dúfam, že budem hovoriť za všetkých, že táto prednáška bola výborným prínosom a pomocou pri výbere vysokej školy.

      Viktória Kubove, III.A

    • IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže organizuje "Letnú školu participácie mládeže"
     • IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže organizuje "Letnú školu participácie mládeže"

     • 🎯 Cieľom Letnej školy participácie je inšpirovať mladých ľudí, aby vyjadrovali svoje názory, aktívne sa zapájali do riešenia problémov komunity, v ktorej žijú a podieľali sa na rozhodovaní o veciach verejných, ktoré sa ich bezprostredne týkajú. Prostredníctvom neformálnych aktivít rozvíjať ich znalosti, zručnosti a kompetencie, vďaka čomu sa môžu stať súčasťou demokratických procesov, byť integrovaní do spoločnosti a zvlášť potom hrať aktívnu rolu tak v občianskej spoločnosti, ako aj na trhu práce.

      📅 Letná škola bude prebiehať od 11. 7. do 15. 7. 2022.

      ℹ Prihlásiť sa môžu mladí vo veku od 16 do 30 rokov, ktorých zaujíma téma participácie a chceli by v nej aktívne pôsobiť!

      Za Žilinský budú vybraní uchádzači na základe motivácie, ktorú popíšu v prihláške.

      Prihlasovanie prebieha cez online formulár: https://forms.office.com/r/mmNvxKfKAn

       

      V prípade otázok ma môžete kontaktovať. Budem vďačná ak túto ponuku posuniete mladým ľuďom vo vašom okolí.

      Tešíme sa na Vás!

       

      S pozdravom

      Mgr. Ivana Nováková

      Regionálna koordinátorka – Žilinský kraj

      Odbor podpory práce s mládežou

      Mobil: +421 917 402 506

      E-mail: ivana.novakova@iuventa.sk

    • Ukrajinskí žiaci v našej škole...
     • Ukrajinskí žiaci v našej škole...

     •    S príchodom žiakov z Ukrajiny, sme pre nich v marci na našej škole otvorili kurz slovenského jazyka. Na našu školu prišlo 8 žiakov a ku kurzu sa ešte pripojil jeden ukrajinský žiak zo Strednej odbornej školy elektrotechnickej. Okrem žiakov k nám chodilo aj zopár ich mamičiek. Kurzy prebiehali pod vedením Mgr. Eriky Čahojovej a PaedDr. Kataríny Červencovej, vyučujúcich ruského a slovenského jazyka.

         Začiatky boli trochu ťažšie, ale zábavné. Podobnosť našich jazykov bola výhodou a nevýhodou zároveň. No môžeme povedať, že nám to spolu išlo veľmi dobre. Okrem základov gramatiky sme sa venovali aj podobných slovám v slovenčine a ruštine, aby sa naši noví žiaci vyhli v bežnom živote nepríjemným situáciám. Kurzy sme viedli zábavnou formou a cvičenia na papieri striedali hry Kahoot, alebo rôzne iné jazykové či spoločenské hry v triede a v átriu školy. Niekoľko krát na hodiny slovenčiny prišli aj žiaci z 3.C a zapojili sa do aktivít.

         Zároveň sme tak trochu využili prítomnosť rusky hovoriacich žiakov a zapojili sme ich aj do hodín ruského jazyka. Žiaci z 3.C triedy spolu s vyučujúcou vymysleli projekt, pri ktorom sme spoznávali naše krajiny. Slovenskí žiaci vytvorili prezentácie v ruštine a predstavili ich našim Ukrajincom. Tí sa tak dozvedeli zaujímavé informácie o regióne Liptov, Liptovskom Mikuláši, Kremnici, Banskej Štiavnici, Bojniciach a Rajeckej doline. Okrem toho si precvičili komunikáciu v ruštine s rodenými hovoriacimi a odpovedali na ich zvedavé otázky. Potom sa žiaci vymenili a naši Ukrajinci si pripravili zaujímavosti o Ukrajine a my sme po rusky spoznali mnoho zaujímavých miest a informácii o našej susednej krajine. Tiež sme si spolu zahrali jazykové hry a precvičili si navzájom konverzáciu v ruštine a slovenčine. Vďaka tomu, vznikli nové priateľstvá a my veríme, že sa všetkým našim ukrajinským žiakov bude v živote dariť.

      Mgr. Erika Čahojová

     • ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 1/2022

     • Gymnázium, Hlinská 29, 011 80  Žilina v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina (ďalej len ,,vyhlasovateľ“) podľa § 9a ods.  9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja zverejňuje zámer prenajať časť svojho dočasne prebytočného majetku formou priameho nájmu.

       

      Predmetom priameho nájmu  je:

      nebytový priestor - o celkovej výmere 18,00 m2,  nachádzajúci sa na prízemí stavby so súpisným číslom 2423, ktorá je postavená na pozemku parc. KN-C č. 6518, zapísaná na liste vlastníctva č. 6132 pre katastrálne územie Žilina.

       

      Podmienky priameho nájmu:

       

      1. Najnižšia ponuková cena za predmet priameho  nájmu – nájomné  je  vo výške 85,- €  (osemdesiatpäť eur) za 1 m2 na rok + úhrada nákladov za poskytované služby spojené s nájmom
      2. Doba nájmu: určitá od 01.09.2022 do  30.06.2025.
      3. Účel nájmu: školský bufet
      4. Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov je do dňa 07.07.2022 do 13.00 h. Ponuku žiadame predložiť na sekretariáte vyhlasovateľa, alebo poštou na adresu vyhlasovateľa tak, aby bola zaevidovaná na sekretariáte vyhlasovateľa do dňa 07.07.2022 do 13.00 h.
      5. Ponuka uchádzača musí obsahovať:
      • pri FO: meno, priezvisko, rodné priezvisko, adresa trvalého bydliska,
      • pri FO – podnikateľovi: meno, priezvisko, obchodný názov, miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je pridelené)
      • pri PO: obchodné meno, právnu formu, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH (ak bolo pridelené), doklad o ustanovení štatutárneho zástupcu konať za PO,

                 ponúknutú cenu a spôsob jej úhrady, účel využitia predmetu priameho nájmu vzhľadom na

                 predmet činnosti, ktorý bude záujemca na predmete nájmu vykonávať,  živnostenský list,  

                 potvrdenie o prevádzkovaní školského bufetu v trvaní najmenej päť rokov.

      1. Ponuka musí byť v zalepenej obálke, označenej heslom „Priamy nájom č. 1/2022, NEOTVÁRAŤ“.
      2. Obhliadka predmetu priameho nájmu sa uskutoční od 27.06.2022 do 28.06.2022  v pracovných dňoch v čase od 9.00 hod. do 10.00 hod.
      3. Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť alebo zrušiť podmienky priameho nájmu, prípadne odmietnuť všetky predložené ponuky.
      4. Každý uchádzač je oprávnený oboznámiť sa s identifikačnými údajmi predmetu priameho nájmu (list vlastníctva, znalecký posudok, prípadne iné písomnosti a skutočnosti viažuce sa k predmetu priameho nájmu) priamo na adrese vyhlasovateľa  u kontaktnej osoby: Jaroslava Matulová, tel.: 041/7637700, e-mail: matulova@gymza.sk. Uchádzač sa podaním svojej ponuky zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom priameho nájmu.
      5. Uchádzač nesmie byť osobou v zmysle § 9a odsek 6 a 7 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, o čom je povinný predložiť písomné prehlásenie ako súčasť svojej ponuky.
      6. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo určiť právnu formu realizácie priameho nájmu nájomnou  zmluvou. Uchádzač sa zaväzuje akceptovať zmluvné podmienky uvedené v nájomnej zmluve (označenie zmluvných strán, predmet nájmu, účel nájmu, výška a splatnosť nájomného, doba nájmu, práva a povinnosti zmluvných strán, skončenie nájmu) Vyhlasovateľ zriadi na účel vyhodnotenia ponúk uchádzačov najmenej trojčlennú komisiu menovanú štatutárom Gymnázia, Hlinská 29, 011 80 Žilina. Komisia je spôsobilá vyhodnocovať predložené ponuky, ak je súčasne prítomná väčšina jej členov, najmenej však traja.
      7. Vyhodnotenie predložených ponúk sa uskutoční v budove Gymnázia, Hlinská 29, 011 80  Žilina, miestnosť č.H17 - prízemie dňa 08.07.2022 o 9.00 hodine, v prípade záujmu má právo záujemca zúčastniť sa na otváraní obálok. S víťazom predloženej ponuky môže správca majetku uzatvoriť nájomnú zmluvu.
      8. O výsledku vyhodnotenia budú všetci záujemcovia písomne informovaní.

       

      V Žiline dňa 21. 06. 2022

      Bc. Ing. Jarmila Turoňová

      riaditeľka školy

       

    • Exkurzia na FRIčke
     • Exkurzia na FRIčke

     •    Dňa 25. 5. 2022 sme sa zúčastnili exkurzie na Fakulte riadenia ŽU v Žiline (konkrétne jedna skupina našej triedy 2.B - budúci študenti technického zamerania). Mali sme príležitosť zoznámiť sa s medzinárodným projektom SmartSoc a vyskúšať si prácu študentov v laboratóriu. Na úvod sme boli privítaní a oboznámení s programom dňa. V krátkosti sme sa dozvedeli základné informácie o projekte SmartSoc. Napríklad, ako sa pomocou neho študenti nielen v rámci Žilinskej Univerzity, ale aj univerzít iných európskych krajín, učia spolupráci v tíme a prehlbujú svoje znalosti v technike či podnikaní. Dôraz sa v rámci projektu kladie na požiadavky automatizovanej a inteligentnej spoločnosti. Po krátkom príhovore sme boli zavedení do laboratória, kde sme si vyskúšali činnosť študentov. Pod dohľadom vyučujúcich  z fakulty sme zhotovovali inteligentné led svietidlá, ktoré mali možnosť komunikovať cez sieť. Dostali sme tak príležitosť okúsiť prácu s hardwarom a softwarom. Zároveň sme prakticky otestovali, ako moderné IOT zariadenia zvládnu komunikáciu cez sieť. V poslednej časti programu sme mali za úlohu vymyslieť podnikateľský plán. Základom bolo využitie zariadenia, ktoré sme predtým zhotovili. Takto sme sa učili, ako má vyzerať plán pre štart podnikania. Zakúsili sme kreatívny proces tvorby nového produktu tak, aby oslovil čo najširšiu skupinu ľudí. Na záver sme odprezentovali naše podnikateľské zámery. Porota, skladajúca sa zo zúčastnených študentov, vyhodnotila najlepšie spracovaný projekt. Exkurzia sa nám páčila, obohatila nás o praktické skúsenosti a z akcie sme sa vracali plní pozitívnych dojmov.

      Jakub Šťastný

    • Keď disco zachraňuje životy
     • Keď disco zachraňuje životy

     • 14 záujemcov z našej školy úspešne absolvovalo 33-hodinový kurz prvej pomoci.

       

         V dňoch od 9. do 11. júna 2022 sa 14 záujemcov z nášho gymnázia zúčastnilo 33- hodinového kurzu prvej pomoci, ktorý organizuje a realizuje Slovenský Červený kríž – Územný spolok Žilina. Aj na základe minuloročných pozitívnych ohlasov z radov našich žiakov a kolegov, ktorí majú tento kurz už za sebou, sme neváhali a vyplnili prihlášku.

         Program trojdňového kurzu bol naozaj nabitý. Účastníci mali možnosť oboznámiť sa s najčastejšími život ohrozujúcimi stavmi, ako sú zástava dýchania a krvného obehu, bezvedomie, šok či veľké vonkajšie krvácanie. Náplňou kurzu boli aj ďalšie náhle stavy, s ktorých riešením sme mali možnosť bližšie sa oboznámiť – či už išlo o prípady akútneho srdcového infarktu, cievnu mozgovú príhodu, hypoglykémiu, a pod. V neposlednom rade sme tiež rozvíjali praktické zručnosti v oblasti riešenia rôznych nehôd, pri ktorých hrozia zlomeniny, krvácanie či rôzne úrazy z tepla a chladu.

         Asi najväčším prínosom tohto kurzu bol spôsob jeho realizácie. Všetky poznatky sme nadobúdali formou zážitkového učenia, bezprostredným riešením modelových situácií a praktickými ukážkami. Každý jeden účastník si priamo odskúšal, ako správne resuscitovať, ako použiť AED (automatický externý defibrilátor), alebo čo robiť v prípade, keď ste svedkom dopravnej nehody. A najmä, ako vôbec správne zatelefonovať a poskytnúť informácie záchranárom tak, aby sme im samotným uľahčili výjazd a neskoršiu prácu. Ako sa hovorí aj v samotnej príručke, ktorú každý jeden z nás dostal – poskytnutie prvej pomoci je síce len jedno ohnivko v reťazi, ale každá reťaz je práve taká silná, ako je jej najslabší článok. Aj preto si treba uvedomiť, že na poskytnutí prvej pomoci nesmierne záleží.

         Chceli by sme na záver vyzdvihnúť prístup našich dvoch hlavných inštruktorov – Peťa a Maja, ktorí nám svojou odbornosťou a zanietením pomohli osvojovať si správne postupy riešenia krízových situácií, učiť sa prekonávať stres a vedieť sa k situácii postaviť s rozvahou.

         Ako účastníci kurzu si odnášame nielen poznatky, ale aj množstvo vtipných zážitkov. K tým naj patrili asi momenty, keď sme si počas resuscitácie pre udržanie správneho rytmu stláčaní pospevovali pesničku od Bee Gees – Stayin´ Alive. V rámci simulovania rôznych krízových situácií nám v pamäti určite tiež zostanú nezabudnuteľné herecké výkony nielen inštruktorov, ale aj niektorých našich žiakov. :)

         Chceli by sme sa na záver ešte raz poďakovať pánovi Petrovi Martinekovi, predsedovi územného spolku SČK Žilina, a tiež pani Bebčákovej – jednak za to, že pre nás tento kurz vybavila a tiež za to, že v rámci svojho školského krúžku Klub Červeného kríža vedie neúnavne jeho členov k osvojovaniu si základov prvej pomoci.

       

      K. Červencová

       

      Na záver ešte pripájame pohľady niektorých účastníkov kurzu:

       

      Pavol Nemček, I. A: „Kurz sa mi veľmi páčil. Veľa som sa na ňom naučil a pritom aj zabavil. Odporúčam ho všetkým.“

       

      Šárka Harmečková, I. B: „Vďaka kurzu som sa naučila a pochopila, že prvá pomoc je veľmi dôležitá a každý z nás by ju mal ovládať, pretože nikdy neviete, v akej situácii sa ocitnete. Učenie nebolo realizované iba sedením v lavici a písaním si poznámok, ale mohli sme si na vlastnej koži vyskúšať rôzne modelové situácie. Ešte raz ďakujem, že som sa kurzu mohla zúčastniť.“

       

      Alexandra Kavcová, I. B: „Naučila som sa veľa dôležitých vecí, čo sa týka prvej pomoci a ako konať v stresových situáciách. Učivo bolo podávané profesionálne, s primeraným humorom a s tým, že veľa situácií sme si vyskúšali a neskôr prebrali. Tento kurz určite odporúčam.“

       

      Simona Masárová, I. B: „Bola tam príjemná domáca atmosféra, nikto na nás netlačil, práve naopak, všetci boli trpezliví. Učili sme sa tým, že sme si každou situáciou prešli a následne ju podrobne rozobrali. Týmto kurzom sa určite moja interakcia s Červeným krížom nekončí.“

       

      Michaela Samcová, I. C: „Na tieto tri dni len tak ľahko nezabudnem. Inštruktori boli naozaj výborní a vytvárali príjemnú atmosféru. Vďaka modelovkám som sa naučila lepšie zvládať stres a zachovať si chladnú hlavu v krízových situáciách. Tento kurz by som rozhodne odporučila každému.“

       

      Nina Šparcová, I. C: „Kurz prvej pomoci „33“, ktorého som a zúčastnila, bol naozaj úžasný. Užila som si ho asi najviac, ako som mohla. Naučila som sa veľa nových vecí a hlavne, ako reagovať v rôznych stresových situáciách. Aj napriek veľkému množstvu nových informácií sa to všetko dalo pekne zvládnuť. Takmer všetko, čo som sa naučila, som si mohla vyskúšať v praxi na modelových situáciách. Prístup Peťa a Maja, ktorí nás vzdelávali, bol veľmi priateľský, zároveň úprimný, a aj sme sa zasmiali. Atmosféra bola skvelá a na tento kurz nezabudnem. Určite sa budem snažiť prvej pomoci venovať. Podľa mňa by sa mal každý zúčastniť tohto kurzu a ovládať aspoň základy prvej pomoci. Odporúčam ho všetkým.“

    • Účelové cvičenia 2022
     • Účelové cvičenia 2022

     •    V dňoch 1. a 2. júna 2022 sme realizovali účelové cvičenia pre I. a II. ročník našej školy. Cvičenia boli zamerané na získanie teoretických poznatkov a praktických zručností v oblastiach civilnej ochrany, topografie a poskytovania prvej pomoci. V rámci praktickej časti sme využili aj kooperatívne a zážitkové aktivity. Vďaka Slovenskému Červenému Krížu - Územnému spolku Žilina, ktorý zapožičal figurínu na nácvik, si mohli naši žiaci vyskúšať aj Heimlichov manéver. A vďaka pedagógom školy a dobrovoľníkom z Klubu Červeného Kríža GYMZA ostatné zručnosti z oblasti prvej pomoci, topografie a civilnej ochrany a spoluprácu v kolektíve. V plnení úloh sa najviac darilo:

      I. ročník: 

      1. miesto I.B trieda 4. skupina

      2. miesto I.B trieda 1.skupina

      3. miesto I.C trieda 3. skupina

      II. ročník: 

      1. miesto II.B trieda 5. skupina

      2. miesto II.C trieda 3. skupina

      3. miesto II.C trieda 4. skupina

         O krásne fotky z terénu sa postaral Šimon z 1.A triedy. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na organizácií cvičení a aj všetkým účastníkom. 

      Zuzana Bebčáková

    • Naše študentky sa zúčastnili vzdelávania THE NEW GENERATIONS OF LEADERS
     • Naše študentky sa zúčastnili vzdelávania THE NEW GENERATIONS OF LEADERS

     •    V dňoch 12. až 15.mája sme sa zúčastnili celoslovenského školenia New Generation of Young leaders. Ani sme sa nenazdali, ako tieto štyri dni rýchlo ubehli a aký veľký vplyv na nás mali. Spoznali sme mnoho nových a inšpiratívnych ľudí z celého Slovenska, pochytili sme aj niečo z ich kultúr (napr. naučili sme sa tancovať maďarský čardáš). Nadobudli sme množstvo skúseností, týkajúcich sa komunikácie, práce v tíme, tvorby projektov, kritického myslenia, sebareflexie, získavania a spracovania informácii, zvládania situácií pod tlakom a iných.

         Teoretické znalosti boli zahrnuté v praktických cvičeniach a rôznych teambuildingových aktivitách, realizovaných aj v teréne. Každý dostal priestor na osobný prejav a vyjadrenie názoru. Sme radi, že sme mali možnosť zúčastniť sa tohto školenia, organizovaného IUVENTOU (Slovenský inštitút mládeže) v spolupráci s Národnou agentúrou Erasmus+.

         Ak Vás takýto spôsob neformálneho vzdelávania zaujal, bližšie informácie sa dozviete na sociálnych sieťach:

      IG: iuventa_sk

      FB: @iuventa

      na oficiálnej stránke: www.iuventa.skwww.erasmusplus.sk

      alebo kontaktujte priamo nás:

      IG: erika_pilc_

            e_urickova

       Erika Pilcová a Ema Uríčková, 2.A

    • Spoločne sadíme!
     • Spoločne sadíme!

     •    Skupinka žiakov sa spoločne rozhodla podujať na nasadení rastliniek do prostredia átria. Do malej záhradky presadili pálivé aj nepálivé papriky a exotické uhorky.

         Blížia sa letné mesiace a pociťujeme to aj na prostredí okolo nás. Príroda sa prebúdza a neustále rastie, kvitne a ukazuje svoju pravú krásu. Štvorčlenná skupina našich žiakov sa rozhodla túto krásu zasadiť aj u nás v átriu na spestrenie prostredia. Nápad inicioval žiak Jakub Sakala z 2.A, ktorý zároveň poskytol vlastné rastliny na presadzbu.

         Rastliny boli odvždy základom života a prírody. Aj s človekom sú blízko späté. Pocit z dobrej úrody alebo rozkvitnutého kvietku je pocit veľkej odmeny, ktorý sa bude ťahať v spomienkach človeka po celý jeho život. Rastliny navyše prospievajú dobrej nálade a vplývajú aj na jeho zmýšľanie. Študentom sa odporúča, aby pred skúškami vyskúšali štúdium v prírode. Pri niekom to dokáže zlepšiť aj sústredenosť a čerstvý vzduch napomôže k správnemu fungovaniu všetkých biologických funkcií. Nehovoriac o farbách, ktorými sa príroda pýši a ktoré nás dokážu okamžite vytiahnuť zo zlej nálady, pričom vzbudzujú radosť podobnú radosti, keď sme v detstve obdivovali lúčny kvietok.

         Benefity prírody v bežnom a študentskom živote sú naozaj pestré ako príroda sama. Skupina žiakov, ktorá rastliny presádzala zdieľa tiež dôležitú myšlienku: „Vplyv prírody každodenne vnímame aj na nás. Veríme, že v prostredí školy budú rastliny pozitívne vplývať na žiakov a aj nás potešia vždy, keď ich prídeme opätovne navštíviť.“

         Zasadené rastliny sa dajú aj konzumovať, avšak prosíme žiakov o obozretnosť, nakoľko pálivosť istých druhov papričiek býva nebezpečná. Po konzumácií pálivého druhu je potrebné si kvalitne umyť ruky. S neumytými rukami si za žiadnych okolností nepretierajte oči.

         Na záver chceme ukončiť článok pozvánkou žiakov, ktorí majú nápad, ako niečo na škole zasadiť, aby s nápadom oslovili ďalšiu osobu a tak sadenie zrealizovali. Je možnosť aj presádzania kvetov z domova, ak máte záujem ich presadiť s kvetináča do väčšieho priestranstva. Kontaktovať môžete aj predsedu Školského parlamentu Patrika Šošku (soskap@gymza.sk/@pat.r.o).

    • Inklúzia v pohybe
     • Inklúzia v pohybe

     •    Dňa 14. 5. 2022 sa konala akcia Inklúzia v pohybe, ktorú uskutočnila nadácia KIA. Hlavným programom bol charitatívny beh pre organizáciu Špeciálne olympiády Slovensko. Dvaja zo žiakov z Gymnázia Hlinská boli na akciu pozvaní ako moderátori.

         V sobotu minulého týždňa boli dvaja z našich žiakov, Paťo a Lucka, moderovať charitatívny beh pre deti zo Špeciálnych olympiád Slovensko, do ktorého sa zapojilo nad 350 bežcov. Okrem dobrovoľníkov sa prišli zapojiť aj športové tímy z klubov zdravotne a mentálne postihnutých športovcov. Na mieste boli rozložené stánky organizácií, ktoré prišli bežcov podporiť. Bola možnosť vyskúšať si viaceré aktivity, ako napríklad handbike, showdown alebo sa nechať očariť zručnosťami šikovného kúzelníka. Na pocity z tejto akcie sme sa spýtali priamo moderátorov.

         Ako prvé nás zaujímali ich pocity z vystupovania pred toľkými ľuďmi. Lucka k tomu povedala: „Bolo to po prvýkrát, kedy som z toho vystupovania nemala strach, pretože tam bola priateľská atmosféra,“ a aj Patrik s ňou súhlasil: „Inklúzia v pohybe sa konala v priateľskom duchu, pomohlo nám to sa uvoľniť.“

         Okrem moderovania si vyskúšali aj showdown – aplikovaný stolný tenis pre zrakovo postihnutých športovcov, kedy obaja súperi majú nasadené nepriehľadné okuliare. „Podobá sa to na hokej. Showdown sa hrá na oblom stole a v loptičke sú malé vyplnené guličky, čiže neustále hrkoce. Keď nič nevidíte a ste odkázaný na svoj sluch, sústredíte sa iba na to, odkiaľ ten zvuk prichádza.“ - opísal šport Paťo. Spoločne si myslia, že o tomto športe by malo vedieť viac ľudí. Spolu s Klubom zrakovo postihnutých a nevidiacich športovcov Žilina sa dohodli, že do konca roka s takýmito stolmi príde klub zavítať na Gymzu.

         Na záver moderátori zhrnuli: „Pomohlo nám to byť opäť o niečo empatickejší. Najväčším zážitkom bola možnosť stretnúť sa s množstvom príjemných ľudí. Sme vďační nadácií KIA za to, že beh zrealizovali a najmä Beátke Ďurišovej za príležitosť akciu odmoderovať.“

      Patrik Šoška

    • Medové laboratórium
     • Medové laboratórium

     •    Keď sa spomenie včela, väčšinou nám napadne asociácia spojená s medom, veď med je sladký, a ešte aj zdravý a liečivý. O tomto výroku sme sa my, žiaci 3.B, navštevujúci predmet Biotechnológie, presvedčili osobne na pôde Ústavu molekulárnej biológie SAV dňa 12. 5. 2022.

         Pán Juraj Majtán a pani Marcela Bučeková nás trpezlivo voviedli do problematiky ich projektu skúmajúceho glukózoxidázu v mede a jej možné následné využitie v liečivých preparátoch z medu.  Tematika apiterapie, prírodnej liečby včelími produktami, nie je však jediný okruh ich záujmov. V ústave hodnotia tiež aj kvalitu medu od súkromných chovateľov včiel a oceňujú ich medailami. Porovnávajú ho s najkvalitnejším manukovým medom, pričom tie naše slovenské medy v kvalite za ním v ničom nezaostávajú. Ak chceme však med využiť ako liečbu na rôzne chronické rany, je potrebné samotný med ožarovať a rôznymi procesmi upraviť, čo si vyžaduje dlhodobé skúmanie.

         Mali sme tiež tú možnosť vidieť, ako to v takom včeľom úli funguje, a aj si prakticky vyskúšať manipuláciu so včelami. Trúd nemá žihadlo, to je len jedna zaujímavá informácia o tomto nerozlučnom spoločenstve, ktorú sme sa dozvedeli.

         Potešil nás fakt, že ani vo veľkomestách sa chov včiel nezanedbáva, priam naopak. Aj med od veľkomestských včiel môže dosahovať najvyššiu kvalitu.

         Týmto by sme sa chceli p. Majtánovi a p. Bučekovej poďakovať za nové informácie o sladkom zlate, ktorým med naozaj je, a za príjemne strávený čas.  

      Študenti biotechnológií

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

 

kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk