• Novinky

    • MATEMATICKÝ B – DEŇ 2020
     • MATEMATICKÝ B – DEŇ 2020

     •    Dňa 4. februára 2021 sa uskutočnila tímová súťaž, kde žiaci riešili niekoľko hodín zaujímavé matematické úlohy. V tomto ročníku súťaže to bolo náročnejšie, keďže súťaž prebiehala počas dištančného vyučovania.

         Súťaže sa zúčastnilo 32 tímov z deviatich gymnázií z miest: Banská Bystrica, Košice, Levice, Michalovce, Nitra a Žilina. V tímoch spolu súťažilo 127 žiačok a žiakov.

         Naše gymnázium zastupovali tímy z 1.A a 2.B triedy. Je potešujúce, že tím 1.A triedy v zložení J. Hvorečný, N. Kwon, J. Lamoš a P. Vallo sa umiestnil na peknom 9. mieste.

       

      Srdečne blahoželáme!

      Za PK matematiky Mgr. T. Hiková

    • Krajské kolo olympiády z Geografie
     • Krajské kolo olympiády z Geografie

     •    Dňa 26. 3. 2021 sa uskutočnilo krajské kolo Geografickej olympiády. Test prebiehal od 14:00 do 16:00 hodiny. V teste bolo 35 súťažných otázok, z ktorých bolo 20 na výber správnej odpovede z možností a 15 otázok bolo otvorených. Úspešným riešiteľom je žiak, ktorému sa podarilo získať minimálne 25 bodov.

       

      Podľa výsledkovej listiny, krajského kola sa zúčastnili:

           Adam Ferianec II.A

           Lívia Hybrantová II.A

           Terezka Mačeková II.A

           Lucia Krišťaková III.A – úspešná riešiteľka

           Sarah Mária Ďuranová III.A

           Kristián Grečnár III.A

           Rebeka Barbuľáková III.B

           Sebastián Kupka III.B

           Eva Červencová IV.B  – úspešná riešiteľka (33. miesto v kraji), najúspešnejšia za našu školu

       

         Podľa žiakov, test bol zaujímavý a celkom náročný. Veríme, že účasť na krajskom kole bola pre nich výbornou skúsenosťou a v budúcom roku sa odvážia viacerí.

         Žiakom veľmi pekne ďakujeme sa vzornú reprzentáciu našej školy.

      Mgr. Ema Rančáková

    • Súťaž s Petrou Vlhovou pre učiteľov, rodičov a priateľov školy
     • Súťaž s Petrou Vlhovou pre učiteľov, rodičov a priateľov školy

     •    Milí kolegovia, rodičia a priatelia školy.

         V minulom týždni sme pre našich študentov v rámci telesnej a športovej výchovy pripravili Kahoot! kvíz o Petre Vlhovej. Kvíz bol realizovaný na oslavu zisku veľkého krištáľového glóbusu a veľkého úspechu našej lyžiarky. Najlepší z našich študentov získali odmenu v podobe kľúčenky SP Jasná 2021.

         V rámci budovania školskej komunity a veľkého záujmu zo strany žiakov, sme sa rozhodli sprístupniť túto možnosť aj Vám. Zahrajte si krátky kvíz aj Vy a zistite, či sa Vám podarí nahrať toľko bodov, ako našim najlepším študentom. Najlepší výsledok dosiahla študentka 3.C triedy, ktorá nahrala 14 973 bodov. Podarí sa Vám ju prekonať? Kvíz si môžete zahrať do stredy 31. 3. 2021 (23:00).

         Zároveň sa aj Vy môžete zapojiť do losovania o tri kľúčenky SP Jasná 2021. Pošlite mi snímku obrazovky s vašim skóre ako správu cez EDUPAGE (aby sme vedeli celé meno- do kvízu sa ale môžete prihlásiť akoukoľvek prezývkou- nickname) a automaticky Vás zaradíme do žrebovania, ktoré sa uskutoční v stredu 7. 4. 2021.

       

         Kvíz si môžete zahrať na odkaze http://bit.ly/PetranaGYMZE alebo (pokiaľ máte aplikáciu Kahoot! v telefóne) zadaním GAMEPIN: 06988094

       

      Držíme palce!

       

      Mgr. Zuzana Bebčáková, PhD.

      Zdroj obrázku: Profimedia

     • OZNAM

     • Riaditeľstvo školy oznamuje, že dňa 1. 4. 2021 nebudú v škole v zmysle čerpania dovolenky stanovené žiadne úradné hodiny.

      V Žiline dňa 29. 3. 2021

      Bc. Ing. Jarmila Turoňová, v. r.

      riaditeľka školy

    • Gymza - Festival umenia
     • Gymza - Festival umenia

     • Festival umenia na Gymze vznikol v rámci programu Show your talent ako priestor na prezentáciu umeleckých aktivít žiakov našej školy. Tento ročník je pilotný a autori tohto projektu dúfajú, že sa stane tradíciou. Vybrané diela sú súčasťou online galérie. Zároveň budú žiaci počas hodín Umenia a kultúry hlasovať za diela, ktoré budú vystavené v priestoroch školy. Súčasťou realizácie projektu bola tiež renovácia gymza klavíru a vytvorenie gymza galérie, kde bude možnosť prezentácie umeleckých diel našich žiakov, ale aj iných projektov.

       

      Online galéria:

      Obrazy

      Fotografie: Život počas pandémie

      Krátke filmy: Odpad (výber filmov vznikol v rámci projektu Zelená škola)

      Ružová zaslepenosť (odkaz na YouTube)

      Odpad (odkaz na YouTube)

      Nerozložiteľný (odkaz na YouTube)

      Smeti 11 (odkaz na YouTube)

      Paradox doby (odkaz na YouTube)

      Los Tupelos (odkaz na YouTube)

       

      Naše poďakovanie patrí Sytevu, OZ Team, Žilinskému samosprávnemu kraju, Rozvojovej agentúre (Žilinského samosprávneho kraja), Smolka.sk, Servispianu Jaroslav Koňuch, rodine Jedličákovej, rodine Mačekovej, Michalovi Šlosárovi, nášmu milovanému gymnáziu, pánovi školníkovi a všetkým, ktorí prispeli k zrealizovaniu projektu. 

       

      Tvorivá skupina J2TO

    • 55. ročník Biologickej olympiády
     • 55. ročník Biologickej olympiády

     •    V termínoch 10. a 11. 3. 2021 sa uskutočnili centrálne online krajské kolá Biologickej olympiády kategórií A a B, teoreticko-praktická časť. Odsúťažilo v nich spolu 214 súťažiacich zo stredných škôl z celého Slovenska. Nás môže tešiť, že medzi súťažiacimi mali zastúpenie aj študenti našej školy.

         V kategórii A sa stali úspešnými riešiteľmi súťažiaci, ktorí získali minimálne 30 bodov a v kat. B minimálne 27 bodov. Našej Julkej Caránkovej z II.B triedy k tomu chýbal len jediný bod a v krajskom kole obsadila 7. miesto. V kategórii A nás reprezentoval Vincent Alexander Bőhme zo IV.A triedy, ktorý obsadil 13. miesto.

         Postup do krajského kola si vybojovali naši žiaci na školskom kole BIO, ktoré sa uskutočnilo tiež online formou 1. marca 2021.

       

      Víťazi školského kola – kategória A

      1. miesto - Vincent Alexander Bőhme, IV.A
      2. miesto - Matúš Kurjak, III.A
      3. miesto - Jakub Sedúch, IV.C

       

      Víťazi školského kola – kategória B

      1. miesto - Júlia Caránková, II.B
      2. miesto - Marína Glasnáková, II.B
      3. miesto - Aneta Kameniarová, II.B 
    • ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE ŽIAKOV 4. ROČNÍKA – UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKA A MATURITNÉ SKÚŠKY
     • ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE ŽIAKOV 4. ROČNÍKA – UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKA A MATURITNÉ SKÚŠKY

     •    Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 riaditeľstvo Gymnázia, Hlinská 29 v Žiline informuje:

       

      A. Ukončenie štúdia za druhý polrok školského roka 2020/2021

            1. Hodnotenie a klasifikácia žiakov 4. ročníka za druhý polrok školského roka 2020/2021, vrátane komisionálnych skúšok pre ukončenie druhého polroka, sa uskutoční na zasadnutí pedagogickej rady dňa 10. 5. 2021.

            2. Odovzdanie požičaných učebníc zo školského skladu prebehne v termíne od 7. 5. – 14. 5. 2021 v zmysle pokynov triednych učiteľov.

            3. Odovzdanie požičaných kníh z knižnice prebehne v termíne od 7. 5. – 14. 5. 2021 v zmysle pokynov triednych učiteľov.

            4. Vypratanie šatní prebehne v termíne od 7. 5. – 14. 5. 2021 v zmysle pokynov triednych učiteľov.

            5. Školské vyučovanie sa pre žiakov 4. ročníka končí 14. mája 2021.

       

      B. Maturitná skúška v školskom roku 2020/2021

            1. Externá forma a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa ruší.

            2. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky z povinných predmetov sa uskutočňuje administratívne, podľa nasledovných pokynov:

                a) Riaditeľ strednej školy určí do 3. mája 2021 skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu.

                Maturitná skúška z predmetu a príbuzné predmety, z ktorých sa počíta priemer:

      • slovenský jazyk a literatúra - slovenský jazyk a literatúra, seminár zo slovenského jazyka a literatúry, cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry
      • anglický jazyk - anglický jazyk, seminár z anglického jazyka
      • nemecký jazyk - nemecký jazyk
      • ruský jazyk - ruský jazyk
      • francúzsky jazyk - francúzsky jazyk
      • matematika - matematika, seminár z matematiky, cvičenia z matematiky
      • informatika - informatika, seminár z informatiky, seminár z programovania
      • chémia - chémia, seminár z chémie, chémia a biológia v príkladoch, príroda v experimentoch
      • biológia - biológia, seminár z biológie, človek a jeho ochrana
      • fyzika - fyzika, seminár z fyziky
      • dejepis - dejepis, seminár z dejepisu
      • geografia - geografia, seminár z geografie
      • občianska náuka - občianska náuka, seminár z občianskej náuky
      • psychológia - seminár z psychológie
      • umenie a kultúra - umenie a kultúra, vybrané kapitoly z umenia a kultúry

                b) Hodnotenie v povinnom predmete internej časti maturitnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok z tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov.

                c) Predmet cudzí jazyk je hodnotený na jazykovej úrovni, v ktorej bol žiak vzdelávaný v poslednom ročníku. Ak je žiak prihlásený na maturitnú skúšku z cudzieho jazyka na vyššej jazykovej úrovni ako bol vzdelávaný v poslednom ročníku, maturitnú skúšku vykonáva podľa bodu 4.

                d) Výsledné známky sprístupní škola plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka do 19. mája 2021.

                e) Plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka môže do 21. mája 2021 písomne požiadať z niektorého predmetu o vykonanie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky.

       

            3. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky z dobrovoľných predmetov sa uskutočňuje nasledovne:

                a)  Administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky sa nevzťahuje na predmet dobrovoľnej maturitnej skúšky.

                b)  Žiadosť o uskutočnenie internej časti maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu môže plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka písomným oznámením zrušiť do 30. apríla 2021, inak sa interná časť maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu vykonáva podľa bodu 4.

       

            4. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa koná v termíne od 31. mája 2021 do 30. júna 2021 nasledovne:

                a) Žiak vykoná ústnu formu internej časti maturitnej skúšky zo všetkých predmetov počas nevyhnutného počtu dní.

                b) Riaditeľ strednej školy informuje žiaka o jeho vlastnom harmonograme konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky najneskôr 7 dní pred jej konaním.

                c) Ústna forma internej časti maturitnej skúšky je neverejná. Dodržiava sa forma internej časti maturitnej skúšky ustanovená v prílohe k vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

                d) Ústna forma internej časti maturitnej skúšky, ktorá sa koná prezenčne, prebieha v súlade s hygienicko-epidemiologickými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR alebo príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

       

            5. Po ukončení ústnej formy internej časti maturitnej skúšky žiaci dostanú vysvedčenie za 4. ročník, maturitné vysvedčenia v zmysle pokynov triednych učiteľov.

    • OKRESNÉ KOLO SOČ - 43. ročník
     • OKRESNÉ KOLO SOČ - 43. ročník

     •    Aj tento školský rok prebiehalo okresné kolo SOČ – v poradí už 43. ročník. Naša škola bola opätovne garantom tohto kola súťaže, do ktorého bolo zapojených 26 súťažných prác z 10 stredných škôl žilinského okresu.

         Žiaci prezentovali a obhajovali svoje práce online prostredníctvom videokonferencií pred členmi odborných hodnotiacich komisií.

         Naša škola mala v súťaži opäť veľké zastúpenie. Reprezentovalo nás 7 žiakov so 6 súťažnými prácami  a vo svojich odboroch a silnej konkurencii žiakov iných stredných škôl boli veľmi úspešní:

       

      Odbor č. 01 – Problematika voľného času

      1. miesto:  Miriama Škulcová, III.B – „Háčkovanie – výroba háčkovaných hračiek“

      - postup do krajského kola

       

      Odbor č. 02 – Matematika, fyzika

      2. miesto:  Paulína Počinková, Marína Glasnáková, II.B - „Akustika a izolácia zvuku“

      - postup do krajského kola

       

      Odbor č. 06 – Zdravotníctvo a farmakológia

      2. miesto: Katarína Kučerová, III.B – „Čo sa deje s krvou“

       

      Odbor č. 07 – Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)

      2. miesto: Natália Jamborová, III.B – „Človek medzi včelami“

       

      Odbor č. 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

      1. miesto: Ivana Hnátová, III.B - „Escape room – ako moderne a efektívne vzdelávať nielen na hodinách literatúry“

      – postup do krajského kola

       

      Odbor č.   16 – Teória kultúry, umenie, umelecká a odevná tvorba

      2. miesto: Dominika Šošková, III.B  - „Práca s hlasom v hereckej profesii – tvorba audio rozprávky“

      – postup do krajského kola

       

         Všetkým našim zapojeným žiakom ďakujeme za tvorbu prác, blahoželáme k umiestneniu  a postupujúcim prácam držíme palce a želáme veľa úspechov v krajskom kole, ktoré sa uskutoční  prostredníctvom videokonferencií 31. 3. 2021.

       

      V Žiline, 21. marca 2021

      Mgr. Andrea Fučíková, koordinátor SOČ

     • 2% Z DANÍ

     • Vážení rodičia, priatelia školy,

       

         dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o venovaní 2% (3%) z Vašich daní za rok 2020.

         DOKUMENTY NA STIAHNUTIE: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane
       
         Ak sa rozhodnete pomôcť poukázaním podielu zaplatenej dane občianskemu združeniu SRRZ- RZ pri Gymnáziu Hlinská 29 v Žiline, ubezpečujeme Vás, že všetky takto získané prostriedky budú slúžiť na kvalitatívny posun úrovne vzdelávania na našom gymnáziu. Zvýšenie kvality chceme dosiahnuť predovšetkým vytvorením podnetného školského prostredia so špičkovým vybavením a podporovaním talentu našich žiakov.

         V minulom školskom roku sa nám aj vďaka finančným prostriedkom získaným z 2% (3%) Vašich daní podarilo:

      • podporiť žiacke súťaže a projekty,
      • inovovať didaktickú techniku, učebné pomôcky a knižný fond.

         Pre zlepšenie materiálno-technických podmienok vyučovania je naším zámerom ďalej

      • zmodernizovať priestory školy,
      • podporovať žiacke súťaže a projekty,
      • inovovať didaktickú techniku, učebné pomôcky a knižný fond.

         Ceníme si Vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME za rozhodnutie venovať Vaše 2% (3%) práve nám.

       

      Výbor Rady rodičov pri Gymnáziu Hlinská 29 v Žiline
      Bc. Ing. Jarmila Turoňová, riaditeľka školy

       

      ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI
      Obchodné meno (názov): SRRZ-RZ pri Gymnáziu Hlinská 29 v Žiline  
      Právna forma: Občianske združenie      
      IČO/SID: 173196170719
      Sídlo: Hlinská 29, 011 80 Žilina

     • POZVÁNKA PRE RODIČOV ŽIAKOV GYMNÁZIA NA HLINSKEJ 29 V ŽILINE

     • Vážení rodičia,


         pozývame Vás v mene výboru Rodičovského združenia pri Gymnáziu na Hlinskej 29 v Žiline a v mene vedenia školy na triedne schôdze rodičovského združenia, ktoré sa uskutočnia online dňa 18. marca 2021 (štvrtok) na platforme MS Teams.

         Začiatok triednych schôdzí RZ pre I. a IV. ročník je o 16:00 hod. Triedni učitelia pošlú cez EduPage zákonným zástupcom pozvánku na RZ.

       

      Tešíme sa na stretnutie.

       

      V Žiline 15. marca 2021

      výbor Rodičovského združenia
      riaditeľka školy

     • Úspech na krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

     •    Napriek mimoriadnej situácii v súčasnosti sa na našom gymnáziu 17. 12. 2020 uskutočnilo dištančnou formou školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. 34 študentov zo všetkých ročníkov súťažilo v dvoch kategóriách, súťažiaci úspešne písali reportáž alebo diskusný príspevok na zadanú tému a riešili testové úlohy, ktoré preverili ich vedomosti a zručnosti z materinského jazyka a literatúry, ale aj pohotovosť, dôslednosť a tvorivosť.

         Víťazi školského kola, v kategórii A – Martina Hrebeňárová zo IV.A triedy a v kategórii B – Ondrej Blaško z I.B triedy nás reprezentovali na krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré sa konalo 12. 2. 2021. Dnes sa môžeme tešiť z úspechu Ondreja Blaška, ktorý sa umiestnil v krajskom kole OSJL na 3. mieste v kategórii B.

         Srdečne blahoželáme Ondrejovi k dosiahnutému úspechu!

         Všetkým súťažiacim prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

      L. Štalmachová

    • Školské kolo olympiády z Geografie
     • Školské kolo olympiády z Geografie

     •    Dňa 5. 2. 2021 sme sa medzi 14:00 a 16:00 popasovali s online testom v kategórii Z. Časť z nás sa stretla aj online cez Google Meet, aby sme si vykonzultovali prípadné problémy a nejasnosti.

      Podľa výsledkovej listiny, sa z našej školy zapojilo 20 žiakov :

      I.B: Blaško

      II.A: Ferianec, Hybrantová, Mačeková

      II.B: Kováčová

      II.C: Holienková, Kubala, Tlacháčová

      III.A: Ačjaková, Augustínová, Blaženiak, Ďuranová, Grečnár, Krišťaková, Macharová, Pevalová

      III.B: Barbuľáková, Kollárová, Kupka, Prieložný

       

         Podľa žiakov, test bol zaujímavý a celkom jednoduchý oproti minulým rokom. Počty bodov si môžu žiaci nájsť na webe – zmaturuj.com

         Spomenutým žiakom k výsledkom blahoželáme a v prípade postupu, ktorý im oznámia cez mail, držíme palce v ďalšom kole.

      Rančáková

    • ŠKOLSKÉ KOLO SOČ - 43. ročník
     • ŠKOLSKÉ KOLO SOČ - 43. ročník

     •    Dňa 12. februára 2021 sa našej škole konala "online" prehliadka prác Stredoškolskej odbornej činnosti. Do súťaže sa zapojilo 7 žiakov so 6 prácami v 6 súťažných odboroch. Pred hodnotiacimi komisiami odprezentovali svoje práce veľmi úspešne.

       

      Odbor 01: Problematika voľného času

      1. miesto: Miriama Škulcová, III.B - „Háčkovanie – výroba háčkovaných hračiek“

      konzultant: K.Červencová

       

      Odbor 02: Matematika, fyzika

      1. miesto: Paulína Počinková, Marína Glasnáková, II.B - „ Akustika a izolácia zvuku“

      konzultant: A. Bednárová

       

      Odbor 06: Zdravotníctvo a farmakológia

      1. miesto: Katarína Kučerová, III.B - „Čo sa deje s krvou“

      konzultant: G. Čorná

       

      Odbor 07: Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)

      1. miesto: Natália Jamborová, III.B - „Človek medzi včelami“

      konzultant: G. Čorná

       

      Odbor 14: Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

      1. miesto: Ivana Hnátová, III.B - „Escape room – ako moderne a efektívne vzdelávať nielen na hodinách literatúry“

      konzultant: K.Červencová

       

      Odbor 16: Teória kultúry, umenie, umelecká a odevná tvorba

      1. miesto: Dominika Šošková, III.B - „Práca s hlasom v hereckej profesii – tvorba audio rozprávky

      konzultant: K.Červencová

       

         Všetkým žiakom gratulujeme a držíme palce v okresnom kole súťaže, ktoré usporiada opäť naše gymnázium dňa 9. marca 2021. 

      Mgr. Andrea Fučíková

      koordinátorka SOČ

                 

    • Spustenie stránky www.mojastredna.sk
     • Spustenie stránky www.mojastredna.sk

     • Vážení učitelia, rodičia, žiaci,

         odbor školstva a športu ŽSK si Vás dovoľuje informovať o spustení stánky o stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja www.mojastredna.sk. Na stránke je možné si stiahnuť brožúru stredných škôl 2021.

      S úctou

      Mgr. Janka Školová

      riaditeľka odboru školstva a športu

    • Virtuálne stretnutie študentov z projektu ERASMUS+ Digital competence and eSafety
     • Virtuálne stretnutie študentov z projektu ERASMUS+ Digital competence and eSafety

     •    Pri príležitosti Medzinárodného dňa bezpečného internetu sa v rámci projektu Erasmus+ virtuálne stretlo viac ako 60 študentov zo 6 krajín. Prvé medzinárodné online stretnutie sa nieslo v znamení spoznávania sa, zážitkových a kooperatívnych aktivít. Hlavnú taktovku prevzal koordinátor z Grécka, ktorý bližšie predstavil projekt a jeho ciele. Potom dostali slovo samotní študenti z Grécka, Poľska, Slovenska, Talianska, Islandu a Švédska. Tí odprezentovali svoju školu a krajinu. Za našu školu prezentovala Klára Kasáková, ktorá svoju úlohu zvládla fantasticky. Nasledoval kvíz, ktorý si pripravila členka Gymza Erasmus+ tímu Katka Puterová. Účastníci mali možnosť lepšie spoznať svoje záujmy a preferencie. Svojou aktivitou si Katka vyslúžila pochvalu aj od učiteľov z iných krajín a významne prispela k dobrému menu našej školy. Nasledovala kolaboratívna aktivita v medzinárodných tímoch – online vytváranie koláží na rôzne témy.

         A takto hodnotia aktivitu samotní študenti z projektového tímu:

         „Zo začiatku som sa bála, ale myslím si, že to dopadlo dosť dobre. :))“ Katka

         „Bolo zvláštne vidieť, že tá korona je naozaj všade a aj oni mali rúška a boli doma. Celé stretnutie bolo to milé a zábavné.“ Lenka

         „Pre mňa to bolo veľmi motivujúce, pozorovať ľudí z iných krajín, ako sa snažia byť čo najviac produktívni. Dalo mi to chuť do života.“ Barborka

         „Bolo to zaujímavé, neviem, prečo som sa bál toho stretka;). Prezentácia tých projektov bola fajn a práca v skupine bola zábavná.“ Jakub

         „Bola to zaujímavá skúsenosť, určite viac pozitívna, aj keď v skupinách to bolo náročné, predsa len online, je to iné ako v skutočnosti.“ Klára

         „Bolo veľmi zaujímavé zisťovať, na aké rôzne zamerania škôl chodia a ako to u nich vyzerá. Práca v skupinách bola fajn, konečne sme sa mohli aspoň takto online vidieť.“ Lívia

         „Bolo to super, spoznával som konečne aj tváre našej skupiny.“ Namju

         „Celé stretnutie som vnímal dobre, všetko prebehlo, ako malo, aktivity boli zaujímavé.“ Timo

         Za učiteľov sa stretnutia zúčastnili Patrícia Bajcsiová, Marek Zadňan, Ema Rančáková a Zuzana Bebčáková. Rovnako ako zahraniční partneri, hodnotíme prvé stretnutie a aktivitu nášho tímu veľmi pozitívne. Zároveň sa tešíme na ďalšie stretnutia a rozvíjanie medzinárodnej spolupráce v rámci projektov ERASMUS+.

         Projekt môžete sledovať aj prostredníctvom eTwinningu: https://twinspace.etwinning.net/35905/hom

    • Úspech našich žiakov na okresnom kole Olympiády v nemeckom jazyku 2020/2021
     • Úspech našich žiakov na okresnom kole Olympiády v nemeckom jazyku 2020/2021

     •    Dňa 20. 01. 2021 sa uskutočnil 31. ročník okresného kola Olympiády v nemeckom jazyku. Svoje zastúpenie v postupovej súťaži malo aj naše gymnázium. Reprezentovali ho žiačky zo skupín s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka, v ktorých sa žiaci pripravujú na Nemecký jazykový diplom I. a II. stupňa. A tu sú výsledky:

       

         Veronika Magová (I.A) získala v 2A kategórii 1. miesto a postup do krajského kola!!!

       

         Karin Kitašová (II.A) obsadila v 2A kategórii 3. miesto!!!

       

         Karolína Kochláňová (IV.A) vysúťažila v 2B kategórii 3. miesto!!!

       

      Blahoželáme!!!

      PhDr. Zuzana Zajacová

     • Knižné búdky na Gymze a pomoc Žilinskému útulku

     •    Máte doma knihy, ktoré nikto nečíta? Chcete pomôcť dobrej veci? Doneste nepoužívané knihy do školy, aby si ich mohli prečítať ostatní! Zdieľajte so žiakmi našej školy vašich obľúbených spisovateľov, postavy a príbehy. Alebo naopak – môžete si prečítať knihy zadarmo. Zapojte sa do projektu a podporte voľný prístup k literatúre.

         Zber kníh by sa mal uskutočniť od 11. 1. 2021 do 26. 2. 2021.

       

         Chceli by ste pomôcť psíkom? Môžete sa zapojiť už len tým, že donesiete krmivo, hračky alebo deky. Ak sa nebojíte tvrdej práce, ozvite sa nám.

         Bližšie informácie budú poskytnuté neskôr.

       

         Pre viac informácií je tu pre vás p. učiteľ Zadňan alebo vaše otázky posielajte na adresy: posluchovas@gymza.sk, kasakovak@gymza.sk, hubocanoval@gymza.sk a bohdalovab@gymza.sk.

     • Festival umenia na GYMZE

     •    Si kreatívny, rád maľuješ, kreslíš, alebo fotíš? Máme pre teba skvelú príležitosť. Neváhaj sa o svoj talent podeliť a zapoj sa do Festivalu umenia na Gymze. Festival bude plný zaujímavých aktivít, ktoré ti priblížia umenie. Čaká ťa výstava vybraných fotografií a malieb našich študentov. Prejav sa a pošli nám na mail svoje dielo! Objav v sebe svoj talent a ukáž, čo v tebe je. Budeme sa tešiť!

       

      Téma fotografických prác: Život počas pandémie

      Téma výtvarných prác: ľubovoľná (posielajte foto svojich výtvarných diel)

       

      Termín odovzdania diel: 11. 1. - 31. 1. 2021

       

      Svoje práce posielajte na adresu: jedlicakovat@gymza.sk

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

 

kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk