• Novinky

    • Literárno-dejepisná exkurzia v Čadci
     • Literárno-dejepisná exkurzia v Čadci

     •    Dňa 20. 9. 2019 sme sa ako žiaci z Gymnázia Hlinská, ktorí navštevujeme predmet Cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry, zúčastnili literárno-dejepisnej exkurzie v Čadci. Navštívili sme Kysucké múzeum, v ktorom sme absolvovali aj prednášku o významných osobnostiach, ktoré majú korene práve na Kysuciach, ako napríklad Ján Palárik, Jozef Króner či americký astronaut Eugene Cernan. Po prednáške sme mali možnosť prezrieť si interaktívnu výstavu o živote a ochrane živočíšnych druhov. Nemuseli sme ju vnímať len očami, ale mohli sme pri rôznych aktivitách zapojiť aj ostatné zmysly, ako sluch a hmat. Neskôr sme sa presunuli na drotársku výstavu aj s malou prednáškou, ktorá nám ukázala život a prácu drotárov od počiatkov tohto tvorivého remesla, vrátane ich výrobkov.

      Miroslava Janíčková, IV.A

    • Exkurzia v Martine
     • Exkurzia v Martine

     •    Dňa 1. 10. 2019 sme sa my, trieda 2.C, spolu s ďalšími študentami z vedľajších tried 2.A a 2.B zúčastnili na exkurzii v Martine. Navštívili sme Slovenskú národnú knižnicu, aby sme objavili históriu nášho rodného jazyka a literatúry. Táto exkurzia bola náučná pre všetkých študentov, oboznámili sme sa s činnosťou knižnice, ako sa knihy rekonštruujú a súčasne aj s najmenšou knihou, ktorá je v depozite SNK, rovnako sme mali možnosť vidieť najhodnotnejší exemplár. Vo vstupných priestoroch SNK sme mali možnosť vidieť výstavu k 100. výročiu smrti M. R. Štefánika. Po vzhliadnutí materiálov nás čakala prehliadka budovy. Našou ďalšou zastávkou bol známy Martinský cintorín, kde nás čakala menšia aktivita od pedagogických pracovníkov, čo bolo nachádzanie náhrobných kameňov národovcov. Vďaka technologickým vymoženostiam cintorína, bola táto aktivita ľahko splniteľná. Okrem toho sme si pozreli budovy Matice Slovenskej a Memorandové námestie. Študenti si z tejto exkurzie odniesli dosť zážitkov, vedomostí a dôležitých informácií do života.

      Klementína Horváthová, 2.C

    • Gymnázium Hlinská na kontaktnom seminári pre program ERASMUS+
     • Gymnázium Hlinská na kontaktnom seminári pre program ERASMUS+

     •    V dňoch 2. - 4. októbra 2019 sa v Bratislave konal kontaktný seminár pre spoluprácu školských partnerstiev. Akciu organizovala Národná agentúra SAAIC a spolu sa na nej zúčastnilo 20 krajín zastúpených 46 účastníkmi. Seminár bol okrem budovania partnerstiev zameraný na tému vyučovania orientovaného na žiaka. Účastníci boli zástupcami rôznych sektorov vzdelávania (od primárneho až po univerzitné) a hlavným cieľom bolo nadviazanie nových kontaktov v oblasti spolupráce škôl a strategických partnerstiev. Našu školu zastupovala Zuzana Bebčáková a spoločne s partnermi z Nemecka, Fínska, Chorvátska a Turecka pracovali na námetoch pre nové projekty.

    • BOARDGAMES AS A TOOL FOR INCLUSION
     • BOARDGAMES AS A TOOL FOR INCLUSION

     •    Začiatkom nového školského roka vzniklo množstvo spoluprác. Jednou z nich je spolupráca s organizáciou SYTEV, vďaka ktorej majú nielen žiaci, ale aj my učitelia možnosť zapojiť sa do programu ERASMUS+.

         V dňoch od 22. 9. – 27. 9. 2019 sme sa v Španielsku zúčastnili tréningového kurzu s názvom Boardgames as a tool for inclusion.

         Naša cesta začala v skorých ranných hodinách vo Viedni. V Madride sme pristáli krátko pred deviatou hodinou doobeda. Na letisku sme sa následne privítali so svoji mi cudzokrajnými kolegami a spoločne sme sa presunuli do miesta konania nášho kurzu do mesta Cubillos Del Sill (Leon). Tam sme sa stretli s hlavnými organizátormi a trénermi projektu (Esther Sanchéz Muňoz, Jordi Martinez, Azael Herrero a Roberto Carlos Lopez Martin). V rámci zoznamovacích aktivít sme mali možnosť spoznať ľudí z rôznych kútov Európy ako napríklad zo Španielska, Portugalska, Talianska, Írska, Turecka, Slovinska, Bulharska a Cypru. Aj napriek jazykovej, národnostnej i generačnej rozmanitosti sme vytvorili skvelý tím, ktorý vniesol do projektu výnimočnú atmosféru.

         Hranie Boardgames (stolové hry) tvorilo značnú časť nášho tréningového kurzu. Po každej odohranej hre sme si spoločne priblížili jej využitie v rozličných variáciach jednotlivých skupín. Zhodnotili sme jej funkciu a definovali sme si základné kompetencie, ktoré sme chceli hrou nadobudnúť. Prostredníctvom workshopov, počas ktorých sme svoju pozornosť kládli na praktické využitie boardgames, sme mali možnosť zlepšiť si tímovú spoluprácu, precvičiť si argumentačné schopnosti, prehĺbiť si svoju vlastnú kreativitu a strategický pohľad, vylepšiť si medziľudské vzťahy a vedieť sa správne v danej situácií rozhodovať. Počas celého týždňa sme popri našej vzájomnej spolupráci v rámci kurzu spoznávali nielen nových ľudí z rôznych európskych krajín, ale aj samých seba. Zistili sme, kam siahajú naše zručnosti a schopnosti a akým spôsobom ich vieme ešte viac zdokonaliť.

         Vďaka tejto skúsenosti sme sa mnohému naučili. Už teraz vieme, že sa budeme snažiť preniesť mnohé nadobudnuté zručnosti aj do života v našej škole počas vyučovacieho procesu.

         Touto cestou chceme vyjadriť veľké ĎAKUJEM organizátorom projektu, organizácii SYTEV, ale hlavne našej škole, že ponúka aj nám (učiteľom) možnosť vycestovania za účelom vzdelávania a nadobudnutia nového, zaujímavého a jedinečného poznania.

      Mgr. Laura Fučíková, Mgr. Mária Kariakinová

    • Európsky deň jazykov na našom gymnáziu
     • Európsky deň jazykov na našom gymnáziu

     •    „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“ Táto stará pravda sa v dnešnej dobe potvrdzuje stále viac a viac. Ovládanie aspoň dvoch cudzích jazykov by malo byť základnou schopnosťou všetkých euroobčanov, a to najmä vtedy, ak chcú študovať a pracovať v inej krajine .

         Vo štvrtok, 26.09.2019, si naši vyučujúci cudzích jazykov pripomenuli tradičný „Európsky deň jazykov“ realizáciou zaujímavých aktivít na svojich vyučovacích hodinách s cieľom poukázať na význam cudzích jazykov vo svete, a tak motivovať žiakov učiť sa cudzí jazyk.

         Mgr. Patrícia Bajcsiová zadala skupinám žiakov I.A a III.BC úlohu, aby si pripravili poster o niektorej anglicky hovoriacej krajine inej ako Veľká Británia a USA. Následne žiaci odprezentovali informácie a zaujímavosti o vybranej krajine. Niektorí dokonca porovnali slovnú zásobu a výslovnosť v prezentovanej krajine s britskou angličtinou. Kreatívne postery žiakom poslúžili ako podklad pre ústnu prezentáciu.

         Mgr. Monika Gdovcová začala vyučovanie prezentáciou, v ktorej sa žiaci vybraných skupín dozvedeli zaujímavé fakty o Európskom dni jazykov. Vyučovanie žiakom spestrilo video so známou piesňou „Let It Go“ naspievanou v 25 jazykoch! Nasledoval kvíz, v ktorom žiaci hádali slovenský význam slova napísaného na tabuli a v druhej časti sa pokúsili uhádnuť, aké známe ovocie sa ukrýva pod cudzojazyčným pomenovaním. V tretej časti hodiny sa žiaci museli naučiť vetu v cudzej reči a predniesť ju spolužiakom, ktorých úlohou bolo identifikovať jazyk a dopracovať sa k významu vety. Hodinu vyučujúca ukončila vtipným videom „How to learn every language“ („Ako sa naučiť každý jazyk“). 

         Mgr. Katarína Mesarčová sa so skupinou II.A triedy v rámci vyučovania zúčastnila prezentácie Britského centra v Krajskej knižnici v Žiline. Žiaci sa zoznámili s prostredím Britského centra, získali informácie o jeho vzniku a histórii, knižnom fonde a možnostiach vyhľadávania literatúry. Návšteva motivovala viacerých žiakov, vzbudila u nich záujem o anglickú literatúru a o členstvo v podobe vybavenia si čitateľského preukazu. Skupina žiakov z I.B triedy si v škole na vyučovaní vyskúšala jazykový kvíz, ktorý pozostával z 10 otázok. Otázky sa týkali jazykov vo všeobecnosti. Kvíz ponúkal žiakom možnosti výberu správnej odpovede. Žiaci pracovali v skupinkách. Po označení odpovede nasledovala kontrola správnych odpovedí skenovaním QR kódov rozmiestnených po učebni.

         Mgr. Marek Zadňan si pre skupinu žiakov I.B a II.B triedy pripravil zaujímavú motivačnú fázu hodiny s použitím pracovného listu „Let’s talk about English“, ktorého otázky rozprúdili v triede živú diskusiu o jazykoch. Do diskusie sa žiaci zapájali výlučne v angličtine.

      Mgr. Zuzana Matišíková poukázala na dôležitosť francúzskeho jazyka v Európe. Francúzština je v dôležitosti v Európe hneď za angličtinou, hovorí sa ňou v 68 krajinách sveta, na 5 kontinentoch, je úradným jazykom Európskej únie, OSN, UNESCO, NATO, Medzinárodného olympijského výboru a Medzinárodného výboru Červeného kríža. Vyučovacie hodiny boli v tento deň zamerané na význam francúzskeho jazyka vo svete. Žiaci vytvorili zaujímavé postery, ktoré následne prezentovali. Na hodine rezonovali názvy ako „Francúzsky jazyk vo svete“, „Frankofónne krajiny“, „Význam francúzštiny“ a podobne.

         Európsky deň jazykov bol zároveň skvelou príležitosťou pre našu nemeckú asistentku programu »kulturweit«. Fiona Johanna Backhaus v tento deň na hodine nemeckého jazyka v skupine žiakov IV.A s Mgr. Annou Blunárovou a v skupine žiakov IV.C s Mgr. Andreou Fučíkovou predstavila hlavné mesto Spolkovej republiky Nemecka – Berlín. Hlavným ťažiskom prezentácie boli základné informácie o svetoznámej metropole s dôrazom na turisticky najatraktívnejšie pamiatky a miesta, pričom nechýbali ani vlastné skúsenosti a zážitky z návštevy Berlína. Počas prezentácie dostávali žiaci kontrolné otázky, aby bola zabezpečená spätná väzba. Na koniec hodiny si Fiona pre žiakov pripravila zaujímavý kvíz, ktorého cieľom bolo otestovať porozumenie obsahu prezentácie v cudzom jazyku a zapamätanie si základných faktografických údajov, ktoré žiaci naplno využijú v preberanom tematickom celku.

         Čo je to »kulturweit«? Ide o medzinárodnú dobrovoľnícku službu pre mladých ľudí vo veku od 18 do 26 rokov, ktorí sa takýmto spôsobom môžu angažovať po dobu 6 alebo 12 mesiacov v oblasti zahraničnej kultúrnej a vzdelávacej politiky. Je to projekt nemeckej komisie UNESCO v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí. Mladí asistenti sú vyslaní do nemeckých vzdelávacích a kultúrnych inštitúcií v zahraničí, ako aj do rozličných národných komisií UNESCO. Pedagogická výmenná služba (PDA) a Centrála pre zahraničné školstvo (ZfA) sú dvaja zo 6 partnerov programu »kulturweit«.

      Mgr. Zuzana Zajacová

         Mgr. Andrea Fučíková 

         Mgr. Katarína Mesarčová

         Mgr. Monika Gdovcová

         Mgr. Patrícia Bajcsiová

         Mgr. Zuzana Matišíková

     • Zapoj sa aj ty do DofE!

     •    Chceš sa stretnúť s členom britskej kráľovskej rodiny? 

         Pridaj sa do tímu DofE, ktorý rozbieha svoju činnosť na našom gymnáziu.

         Rozvíjaj svoje schopnosti a talent.

         A možno aj tebe príde odovzdať cenu prin Edward tak, ako tomu bolo v roku 2017. 

       

       Program Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) sa realizuje v 140 krajinách sveta a ročne ho absolvuje viac ako 1,3 milióna mladých ľudí. Vďaka tomu DofE uznávajú špičkové svetové univerzity a takisto najväčší svetoví zamestnávatelia pri prijímacích pohovoroch. Hlavným dôvodom je, že tieto inštitúcie hľadajú v mladých ľuďoch predovšetkým vlastnosti ako napr. samostatnosť, vytrvalosť, cieľavedomosť a schopnosť prevziať za seba zodpovednosť, ktoré DofE priamo rozvíja.

         Mladý človek si sám stanovuje ciele, ktoré musí po dobu realizácie programu (6-18 mesiacov+) napĺňať. Učiteľ alebo dobrovoľník v programe figuruje ako mentor a rovnocenný partner, ktorý účastníka vedie k napĺňaniu svojich cieľov v oblastiach ako Šport, Rozvoj talentu, Dobrovoľníctvo a Dobrodružná expedícia. Program DofE tak poskytuje mladým ľuďom priestor na realizáciu svojho talentu, svojich záujmov, rozvíja motiváciu a osobnú a spoločenskú zodpovednosť. Zapojeným školám a učiteľom okrem iného ponúka možnosť zvýšiť touto skúsenosťou svoje organizačné a profesionálne zručnosti.

         V minulom roku bolo na Slovensku do DofE zapojených vyše 3000 účastníkov. Momentálne sa DofE realizuje na vyše 160 organizáciách a školách.

       

         Naša škola je do programu zapojená prvý rok vďaka organizácii SYTEV. 

       

         V prípade záujmu o zapojenie sa do programu, prosím, kontaktujte Luciu Krišťákovú (2.A), Martinu Hrebeňárovú (3.A), Elišku Stokláskovú (4.A) alebo pani učiteľky Máriu Kariakinovú Lauru Fučíkovú.  

       

         Deadline na zapojenie sa do programu je 7.10.2019

         V prílohe si môžete pozieť príbehy Dofákov, ktorí úspešne absolvovali Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu.

    • Prázdninová víkendovka motivovala jedinečnú gymzácku iniciatívu
     • Prázdninová víkendovka motivovala jedinečnú gymzácku iniciatívu

     •    Aktívni študenti Gymnázia Hlinská sa rozhodli, že niektoré krúžky si zoberú viac pod svoje krídla. Na neformálnom vzdelávaní v Oščadnici sa učili, ako na to.

         Na podlahe konferenčnej miestnosti sú položené štyri kôpky. Na každej je veľký list papiera, dvadsať špagiet, meter papierovej lepiacej pásky a špagátu. Medzi nimi tróni jeden marshmallow. K jednotlivým kôpkam sa pomaly zoskupujú študenti a sadajú si na podlahu.

         „Za desať minút musíte z týchto pomôcok postaviť čo možno najvyšší objekt, na vrchu ktorého bude  marshmallow. Najvyššia veža vyhráva,“ vysvetľuje zadanie aktivity lektorka Aďa.

         Prvých pár minút sa veľa nedeje. Miestnosťou prúdia myšlienky, nápady a tímové diskusie. Až po vypršaní času sa ukazuje, akú stratégiu vymyslel ten-ktorý tím. Niektorá veža má tri nohy, iná deväť. Ďalšiu drží pokope špagát. Jedna stavba spadla ešte pred dokončením.

         Po určení víťaza sa slova ujíma opäť lektorka. Jej otázky smerujú k tomu, ako v náhodne rozdelených skupinách študenti spolupracovali. Všetci spoločne nakoniec prichádzajú k záveru, že každý človek má vlohy, ktoré sa v tíme dajú využiť. „Niekto je dobrý plánovač, iný sa zas prvý rozbehne, keď mu poviete, čo má robiť. A ďalší je zas dobrý v hľadaní chýb v postupe a dokáže navrhnúť zlepšenia. V ideálnom tíme sa stretnú rôzni ľudia, pričom každý má určité špecifické vlohy,“ vysvetľuje. Takýto ideálny tím potom dosahuje závratné výsledky veľmi jednoducho.

         „Najviac sa mi páčili hry a večery, ktoré sme trávili pokope. A som veľmi rada, že sme pracovali všetci spolu ako jeden tím a nikto nebol odstrčený,“ hodnotí tri dni strávené na Kysuciach tretiačka Erika Hájková, ktorá je aktívna v Zelenej škole a zapojená do príprav novej školskej firmy.

       

      O čo vlastne ide

         Aj takto vyzerá neformálne vzdelávanie. Podobnými aktivitami dokázali na víkendovke nazvanej AŠGH (Aktívni študenti Gymnázia Hlinská) vyplniť lektori Lukáš a Andrea posledné prázdninové dni sedemnástim gymzákom.

         Kto sú aktívni študenti, o ktorých je reč? A ako ich práca súvisí s inštitúciou gymnázia?

         Nielen spomínaný víkend v Oščadnici, ale v podstate všetko, čo sa v škole aj mimo nej udialo od júna do septembra, nejako súvisí s iniciatívou študentov. Tí sa rozhodli, že niekoľko mimoškolských krúžkov, v ktorých vidia zmysel, budú vo väčšej miere viesť sami a stanú sa ich vedúcimi. Sami si určia, čomu sa na krúžku chcú venovať a aké metódy zvolia. Z učiteľa sa tak stane garant, ktorý na všetko dozerá, mentoruje vedúcich a stará sa o to, aby všetko fungovalo tak, ako má.

         Iniciatívni vedúci preto strávili celé letné prázdniny prípravou materiálov, ktoré jednotlivé krúžky definujú a rozpracovali plány činnosti na celý školský rok.

         Vznikli z toho napríklad návrhy na činnosť novej školskej firmy, mediálneho klubu, experimentálneho, debatného, literárneho klubu či Zelenej školy.

         Nová iniciatíva, ktorá je na Gymze zatiaľ len v plienkach, však má potenciál slúžiť ako príklad participácie mladých aj pre ďalšie školy. A aj preto aktívnych gymnazistov podporilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Žilinský samosprávny kraj. Napríklad aj tým, že sa mohli zúčastniť spomínanej víkendovky.

       

      Krúžok: ideálne miesto na neformálne vzdelávanie

         Reálna práca na krúžku nie je len o administratíve, plánoch a tabuľkách. Je najmä o práci v tíme, o komunikácii a spoločnom nadšení venovať sa konkrétnej veci, ktorá všetkých členov zaujíma. A o dobrej metóde, či rovno metódach práce.

         Študenti opäť sedia v skupinkách na podlahe v konferenčnej miestnosti. Od lektorov dostali ústrižky papiera s rôzne dlhými textami. Niekde je napísané jedno slovo, prečítať, čo je na tých väčších, trvá aj niekoľko minút.

         „V skupinách sa pokúste zoradiť texty do stĺpcov podľa šablóny, ktorú ste dostali,“ vysvetľuje Aďa zadanie ďalšej úlohy.

         Tentoraz to už nie je hra. Každý tím totiž vyskladá z ústrižkov tabuľku, v ktorej sú zadefinované rôzne metódy práce s tímom. V jednom stĺpci je stručná definícia, nasleduje uplatnenie metódy v praxi a varovanie pred rizikami.

         Pred sobotňajšou večerou tak študenti napríklad vedia o výhodách skupinovej práce, prípadovej štúdie či brainstormingu. Na prekonanie prvotných bariér medzi ľuďmi, ktorí sa nepoznajú, sa dá využiť napríklad aktivita „lámač ľadov“ či „energizer“. Pár spôsobov, ako na to, im lektor Lukáš ukáže v nedeľu.

         Všetky tieto metódy sa dajú okrem rôznych školení využiť aj na krúžkoch. Zásadná výhoda krúžkov totiž spočíva v tom, že oproti klasickému vyučovaniu sa na nich dokáže vo veľkej miere uplatniť práve neformálne vzdelávanie.

         „Na bežnej hodine sa väčšinou učíte tak, že učiteľ je zdrojom informácií a vy ste motivovaní súťažiť ako jednotlivci o čo najlepšiu známku. Ak sa nenaučíte, dostanete päťku a je zle.

         Pri neformálnom vzdelávaní síce takisto sledujete nejaký cieľ, ku ktorému chcete dospieť, ale učiteľ nie je jediným držiteľom vedomostí. Ak niekto niečomu nerozumie, väčšinou mu to dovysvetľujú rovesníci. Na druhej strane však nie je garancia, že každý odíde s rovnakými vedomosťami,“ vysvetľuje lektor Lukáš Hrošovský počas workshopu zameraného na rozdiely medzi typmi vzdelávania. Sám sa neformálnemu vzdelávaniu a práci s mládežou na Kysuciach venuje už niekoľko rokov. Pracuje ako zamestnanec Ministerstva školstva a na víkendovke „AŠGH“ je hlavným školiteľom. Počas celého školského roka bude gymzákom takisto zabezpečovať podporu a pomoc pri vedení klubov.

         Sekunduje mu Andrea Maková, ktorá niekoľko rokov viedla Radu študentov v Banskej Bystrici. Dopĺňa, že „pri neformálnom vzdelávaní je v prvom rade dôležité to, koľko ste ochotní do neho vložiť odhodlania, energie a vyjsť zo svojej komfortnej zóny. Pretože čím viac vzdelávaniu dáte, tým viac z neho dostanete. Ak mu venujete maximum, maximum aj získate.“

         „Víkendové vzdelávanie bolo pre mňa veľmi obohacujúce. Získala som mnoho nových vedomostí a zručností, ako riadiť svoj klub, motivovať ľudí a pracovať s nimi. Absolvovali sme veľa aktivít a z každej som si odniesla niečo nové,“ opisuje význam neformálnej víkendovky druháčka Martina Šefarová, jedna z vedúcich Debatného klubu.

       

      Bez ľudí je dobrý nápad nanič

         Poslednýkrát sa vraciame do diania augustového vzdelávania pre vedúcich klubov. V Oščadnici je nedeľa predpoludním a v rohu konferenčnej miestnosti sú už na seba navŕšené pobalené cestovné tašky či kufre. Program však ešte nekončí. Naďalej sa živo prezentuje a diskutuje. Každý vedúci má sedem minút na to, aby predstavil, ako bude svoj klub prezentovať ostatným študentom na škole. Takisto má v krátkosti načrtnúť fungovanie klubu v najbližších týždňoch. Po každej prezentácii (je ich dokopy jedenásť) nasleduje krátka spätná väzba od lektorov a tipy, ako zatraktívniť ten-ktorý klub.

         Marketingová stratégia bola ďalšou oblasťou, v ktorej lektori Lukáš a Aďa poskytli gymzákom svoje skúsenosti. Nešlo však o suché odporúčania od skúsených pre nováčikov. Viackrát sa dokonca stalo, že si študenti navzájom radili, ako svoje kluby posunúť ďalej, či ako vymyslieť pútavejšiu prezentáciu. Namiesto rivality bolo odvšadiaľ cítiť spolupatričnosť veľkého tímu. Tímu, ktorý síce má veľa menších kolies, dokopy však funguje ako jeden stroj. Celá študentská iniciatíva totiž sleduje jeden spoločný cieľ – nadchnúť nielen motivovaných, ale aj menej aktívnych študentov.

         Na otázku, či sú dnes stredoškoláci aktívni aj mimo svojich školských povinností, by vám väčšina učiteľov na Slovensku zrejme povedala niečo takéto: Na škole je vždy skupina aktívnych študentov, ale aj skupina pasívnych študentov. Rozdiel medzi nimi je v tom, že zatiaľ čo aktívny študent má aktivít vyše hlavy a často nestíha, jeho menej zapálený kolega je viac spokojný, keď sa ho nič netýka.

         V princípe akákoľvek snaha o zaktivizovanie študentov zo strany učiteľov narazí na riziko v podobe nedostatku tých „zapálených“ stredoškolákov. Čo sa však stane, keď prostredie školy začnú meniť samotní študenti?

         Odpoveď na túto otázku je stále z väčšej časti zakrytá hustými mrakmi. Tie sa zrejme poodhalia až o niekoľko mesiacov, na konci školského roka. Dovtedy aktívnym študentom Gymnázia Hlinská neostáva iné, než pracovať a snažiť sa naplniť svoje vízie. Naplno svoje kluby rozbehnú spolu s ostatnými krúžkami začiatkom októbra.

         Neboja sa neúspechu? Majú dosť energie? A sú pripravení aj na najhoršie? Aj toto všetko sa ukáže postupne. Na kysuckej víkendovke však nad obavami prevládali pozitívne emócie. Trefne ich zhrnula vedúca klubu Zelenej školy a Školskej firmy, tretiačka Tatiana Grečnárová:

         „Myslím si, že naša škola má pred sebou úžasnú budúcnosť, ktorá sa práve začína. Ak budeme takto pokračovať a budú sa k nám pripájať ďalší a ďalší ľudia, tak sa nebojím povedať, že naša škola bude jednou z najlepších škôl v Žiline.“

      Ján Barčiak, 4.A

    • EXKURZIA V SPAĽOVNI ODPADU SPITTELAU VO VIEDNI
     • EXKURZIA V SPAĽOVNI ODPADU SPITTELAU VO VIEDNI

     •    Dňa 25. 9. 2019 sme sa spolu s 13 vybranými žiakmi nášho gymnázia v rámci spolupráce so Strojníckou fakultou – Katedrou energetickej techniky Žilinskej univerzity zúčastnili opätovne aj v tomto školskom roku odbornej exkurzie do spaľovne odpadu Spittelau vo Viedni.

         Na úvod exkurzie mali naši žiaci možnosť zavítať do centra mesta, pozrieť si tu zaujímavé historické budovy, občerstviť sa a popri tom si vyskúšať svoje cudzojazyčné zručnosti v praxi. Po krátkej prehliadke mesta sme mali na programe samotnú návštevu spomínanej spaľovne.

         Spaľovňa odpadu vo Viedni bola po požiari postavená podľa návrhov rakúskeho umelca a architekta Friedensreicha Hundertwassera a predstavuje spojenie umenia, moderných technológií a ekológie. Žiaci sa zúčastnili zaujímavej prezentácie, v ktorej im pracovník spaľovne predstavil jej fungovanie, pripomenul dôležitosť minimalizácie tvorby odpadu, nutnosť jeho triedenia a  predstavil možnosti, ktoré sa dajú využiť pri likvidácii komunálneho odpadu. Okrem likvidácie komunálneho odpadu plní spaľovňa dôležitú úlohu pri výrobe tepla pre neďalekú nemocnicu Allgemeines Krankenhaus a okolité bytové domy. Po prezentácii sa žiaci rozdelili do dvoch skupín, kde im bola v nemeckom a anglickom jazyku umožnená samotná prehliadka objektu.

         Súčasťou nášho programu bola aj návšteva interaktívneho sveta energií v spaľovni, kde si žiaci mohli zábavnou formou vyskúšať, ako fungujú rôzne chemické a fyzikálne zákonitosti.

         Zrealizovaná exkurzia bola veľmi zaujímavá, zistili sme ako sa dá využiť spaľovaný odpad, ako môžeme minimalizovať emisie, chrániť ovzdušie a zároveň získavať energiu potrebnú na chladenie a vykurovanie objektov. Určite sa po tomto dni každý z nás zamyslel nad tým, v čom spočíva zmysel minimalizácie a triedenia odpadu a že navonok nemožné sa dá uskutočniť.

      Mgr. Andrea Fučíková

    • Školský rok 2019/20 spustila GYMZA v novom šate
     • Školský rok 2019/20 spustila GYMZA v novom šate

     •    Dňa 28. 08. 2019, v čase, keď vrcholia posledné prípravy na úspešné začatie nového školského roka, sa celá naša Gymza vrátane učiteľského zboru zapojila do nových aktivít a projektov s organizáciou SYTEV (organizácia práce s deťmi a mládežou). O tejto organizácii a všetkých aktivitách a úlohách, ktoré plní a nie len o tom, nám prišiel porozprávať Lukáš Hrošovský, ktorý sa aktívne zapája do diania a života mladých ľudí, študentov nielen na Slovensku.

         Do popredia  možno vyzdvihnúť aktivity spojené či už s klubovou činnosťou, ktoré sa na našej škole predstavia v novom školskom roku, ale i možnosť žiakov i učiteľov vycestovať do zahraničia prostredníctvom projektu ERASMUS+.

         Okrem toho aké úlohy a výhody ponúka vzájomná spolupráca, nám prezradil aj niečo o sebe a o svojich skúsenostiach, čím toto stretnutie zároveň premenil na workshop, v rámci ktorého sme sa spoločne zabavili a predstavili si vzájomné ciele a očakávania v novom školskom roku.

         Veríme, že nové projekty a spolupráca prinesú do života na GYMZE len tie najkrajšie zážitky, skúsenosti, ale i cenné momenty, ktoré poslúžia žiakom, ale i učiteľom.

      Mgr. Mária Kariakinová

    • Prezentácie o štúdiu v zahraničí oslovili našich štvrtákov
     • Prezentácie o štúdiu v zahraničí oslovili našich štvrtákov

     •    V stredu a vo štvrtok 18. a 19. septembra sa uskutočnili prezentácie škandinávskych a britských vysokých škôl pre študentov štvrtého ročníka.

         Organizácie Scandinavianstudy a Cambridgestudy sa sústreďujú na pomoc študentom s prihlásením a štúdiom na vysokých školách v zahraničí. Prezentujúcimi boli bývalí študenti, ktorí na vybraných univerzitách študovali. 

         Preto mohli žiakom poskytnúť informácie a skúsenosti, ktoré by obyčajný prezentujúci nemohol.
      Žiakom boli predstavené možnosti štúdia v Dánsku či Veľkej Británii spolu s ich výhodami. Boli oboznámení s priemernými výdavkami počas života v daných krajinách, v ktorých bolo zahrnuté aj štúdium a osobný život.

         Poznámka o cene štúdia štvrtákov milo prekvapila. Informácia o tom, že počas štúdia v Dánsku sa platí za ubytovanie a stravu, pričom samotné štúdium je zdarma, rozhodne upútala pozornosť. Pri štúdiu vo Veľkej Británii majú žiaci možnosť zobrať si pôžičku, ktorú im pomôže vybaviť samotná organizácia.

         Takýmto spôsobom je možné dostať sa na veľké množstvo kvalitných vysokých škôl v zahraničí bez väčších problémov.

         Nečudo teda, že táto ponuka štvrtákov zaujala a s očakávaním počúvali nielen informácie, ale aj každodenné skúsenosti ľudí, ktorí po štúdiu v zahraničí ponúkajú svoju pomoc ďalším. Zvedavci sa dokonca bližšie pýtali aj po skončení samotných prezentácií.

      Anna Ďuranová, 4.C

     • Futurikon 2019

     •    Žiaci tretieho ročníka mali dňa 16. 09. 2019 príležitosť zúčastniť sa akcie Futurikon v priestoroch Žilinskej univerzity. Žiaci sa mohli zapojiť do súťaží a vyhrať rôzne zaujímavé ceny. Počas akcie mali tiež možnosť zúčastniť sa workshopov zo všetkých možných oblastí súvisiacich so štúdiom na tejto univerzite. Prednášky o digitálnom marketingu, rozvoji biznisu na webe, komunikácii či online športoch a ich vplyve na celosvetovú športovú scénu prispeli do žiackej perspektívy ohľadom výberu odboru, ktorý by chceli v budúcnosti študovať.

         Počas týchto workshopov sa prezentovali aj firmy, ktoré často zamestnávajú ľudí, ktorí študovali na Žilinskej univerzite. Žiakom zároveň ukázali široký repertoár možností a smerov, takže niet pochýb, že si majú z čoho vyberať. Počas akcie mali firmy možnosť prezentovať seba, svoje zameranie a činnosť, v ktorej sa špecializujú. Zaujali mnohými výskumami či službami, poskytli nám možnosť vyskúšať si produkty, na ktorých pracujú a mnoho ďalšieho.

         Na akcii sa prezentovala aj Žilinská univerzita s niekoľkými jej fakultami. Študenti univerzity si pripravili mnoho rôznych aktivít a tiež niekoľko súťaží. Dozvedeli sme sa viac o štúdiu, ale napríklad aj o 3D tlači a modelovaní alebo vytváraní počítačových hier. Tieto témy a témy im podobné podali s náučným výkladom a rôznymi praktickými ukážkami. Zároveň spracované poznatky využíva aj mnoho z odprezentovaných firiem, takže aj keď sa na prvý pohľad zdalo, že budú odprezentované informácie, ktoré spolu až tak nesúvisia, vznikla z toho všetkého dokonalá technologická harmónia. Všetko malo v kontexte akcie svoj zmysel a úlohu, ktorú sa podarilo splniť.

         Priblíženiu jednotlivých odborov a ich využitiu v neskoršom živote sa potešil nejeden žiak. Workshopy a prednášky boli formované štýlom, ktorý zaujal aj človeka nezainteresovaného do sveta technológií, a dokázali priblížiť bežné veci, ktoré takmer nevnímame. Žiaci ocenili najmä prívetivé vystupovanie, variabilitu tém workshopov a lákavé možnosti, ktoré si mohli vyskúšať na vlastnej koži. A podľa slov podaktorých – akcia zožala skutočný úspech.

      Nina Hromadová, 3.B

     • 42. ROČNÍK SOČ

     • Milí študenti,

         opäť aj v tomto školskom roku sa môžete zapojiť do ďalšieho, v poradí už 42. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti.

         Stredoškolská odborná činnosť je prehliadkou tvorivého myslenia, odborných vedomostí, skúseností a talentu mládeže.

         Súťaž Strednej odbornej činnosti sa uskutočňuje formou súťažných prehliadok najlepších prác - riešení teoretických a praktických úloh z oblasti prírodných vied, techniky, zdravotníctva, spoločenských vied a iných.

         Súťažné odbory sa každoročne vyberajú a spresňujú v obsahovom a organizačnom usmernení Stredoškolskej odbornej činnosti, ktoré vydáva odborný garant súťažných prehliadok, ústredná komisia Stredoškolskej odbornej činnosti. Súťažné prehliadky sa konajú v školských, krajských (ak je treba, tak aj v regionálnych kolách) a v celoštátnom kole. Organizujú sa v školských objektoch

      Riadenie súťaže

         Súťaže na jednotlivých úrovniach riadia odborné komisie. Účasť žiakov v súťaži Stredoškolskej odbornej činnosti je dobrovoľná. Na školskú súťažnú prehliadku sa jednotlivec alebo kolektív môže prihlásiť:
         a) s riešením problému alebo úlohy, ktoré spracuje písomne v úradnom jazyku
         b) s návrhom technického zariadenia, resp. s časťou funkčného modelu alebo zariadenia a pod., ktoré vyhotoví aj s písomnou časťou práce
         c) s návrhom učebnej pomôcky s didaktickým využitím, ktorý vyhotoví aj s písomnou časťou. Návrh učebnej pomôcky by mal byť aj časťou príloh

         Účasť na súťažnej prehliadke je podmienená skorým odovzdaním písomnej práce, resp. návrhu zariadenia, termíny jednotlivých kôl budú zverejňované priebežne podľa pokynov okresnej komisie SOČ. Najlepšie práce z nižšieho kola súťažnej prehliadky postupujú do vyššieho kola súťažnej prehliadky na základe rozhodnutia odbornej hodnotiacej komisie podľa postupového kľúča.

         Prihlásenie do súťaže on-line: www.siov.sk – odkaz Odborná tvorivosť – SOČ – Prihlasovací formulár (podľa manuálu, práce do On-line systému vkladať len vo formáte pdf). Metodiku práce nájdete na: http://siov.sk/wpcontent/uploads/2019/02/Metodika_SOC_2013.pdf .

      Vyhlásené súťažné odbory 42. ročníka súťaže SOČ v školskom roku 2019/2020:
      01 – Problematika voľného času*
      02 – Matematika, fyzika
      03 – Chémia, potravinárstvo
      04 – Biológia
      05 – Životné prostredie, geografia, geológia
      06 – Zdravotníctvo, farmakológia
      07 – Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)
      08 – Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia
      09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava
      10 – Stavebníctvo , geodézia, kartografia
      11 – Informatika
      12 – Elektronika, hardware, mechatronika
      13 – História, filozofia, právne vedy
      14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie
      15 – Ekonomika a riadenie
      16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba
      17 – Pedagogika, psychológia, sociológia

         *Pozn.: Tematika prác musí mať charakter voľno časových aktivít s dôrazom na výchovné a cielené využívanie času, ak nemá, tak je potrebné ju zaradiť do iného odboru.

         Témy pre jednotlivé odbory v rámci predmetových komisií budú zverejnené priebežne na nástenke SOČ oproti učebniam Informatiky a na www. stránke školy. Podrobnejšie informácie k súťaži, ako aj k písaniu prác sú k dispozícii v prílohe ako aj u školského koordinátora SOČ (kabinet č. H02 – Mgr. Andrea Fučíková).

         Máš talent? Vieš aktívne riešiť problémy a problémové úlohy? Chceš si prehĺbiť svoje vedomosti, individuálne schopnosti a zručnosti? Si schopný aplikovať získané vedomosti v praxi? Chceš zmysluplne využiť svoj voľný čas?

         Tak sa zapoj tým, že si vyberieš jednu z vyhlásených tém a vytvoríš prácu, ktorú dokážeš prezentovať a obhájiť pred odbornou komisiou a v prípade úspechu v školskom kole reprezentovať školu v ďalších kolách SOČ.

      Mgr. Andrea Fučíková, koordinátorka SOČ

    • Deň polície
     • Deň polície

     •    Každoročne sa v našom meste koná niekoľko akcií. Jednou z nich bola aj akcia DEŇ POLÍCIE. V tento deň si naši žiaci tretieho a štvrtého ročníka mohli z blízka pozrieť simulovaný zásah policajtov proti výtržníkom, zásah kukláčov, či rukojemnícku drámu. V rámci tejto akcie si policajný zbor pripravil aj názornú ukážku sebaobrany či zlaňovanie z výšky.

         Okrem toho naši gymzáci mohli vidieť policajnú techniku, vyskúšať si rozbiť neprestrieľne sklo a pod. Pod záštitou športového klubu polície sme sa tiež mohli stretnúť so športovcami Borisom Valábikom, Ladislavom Škantárom a Zuzanou Rehák Štefečekovou. Sme radi, že sme sa mohli takejto zaujímavej akcie zúčastniť a budeme sa tešiť na ďalšie aktivity.

      Mgr. Mária Kariakinová

     • Projekt „Nie je všetko pravda, čo sa zdieľa“

     •    Počas mesiacov september a október 2019 bude na našej škole prebiehať projekt v rámci grantového programu ŽSK „Mládež v pohybe – spolu dokážeme viac 2019“. Projekt pod názvom „Nie je všetko pravda, čo sa zdieľa“ sa primárne zameriava na tematiku nepravdivých či vedome skreslených informácií, jeho hlavným cieľom je predovšetkým zvýšiť informovanosť žiakov v oblasti prevencie pred dezinformáciami v mediálnom priestore.

         Do projektu budú zapojení členovia žiackych školských rád nielen z nášho gymnázia,  ale aj ďalších stredných škôl v rámci Žilinského kraja. V počiatočnej fáze sa participanti projektu oboznámia s problematikou dezinformácií v mediálnom priestore formou prednášok a workshopov s odborníkmi venujúcimi sa tejto téme. Následne bude úlohou zapojených žiakov zostaviť vlastné aktivity týkajúce sa boja proti šíreniu dezinformácií a predstaviť ich či zrealizovať formou rovesníckeho vzdelávania. Výsledkom práce účastníkov projektu bude jednak propagačné video,  ako aj brožúrka obsahujúca žiacke návrhy a aktivity v boji proti dezinformáciám. Tá môže byť (spolu s videom) dobrou inšpiráciou pre vyučujúcich základných a stredných škôl v rámci mediálnej výchovy, ale aj iných vyučovacích predmetov.

          Už teraz sa tešíme na stretnutia s pozvanými hosťami, zaujímavé aktivity, ktoré žiaci pripravia, ako aj na výsledky ich práce spracované v propagačnom videu a brožúrke.

      Mgr. Patrícia Bajcsiová, PaedDr. Katarína Červencová  

     • Oznámenie o začiatku školského roka 2019/2020

     •    Oznamujeme žiakom Gymnázia na Hlinskej 29 v Žiline, že slávnostný začiatok školského roka sa uskutoční dňa 2. septembra 2019 v telocvični školy:

      • pre žiakov 1. ročníka o 8.00 hod.
      • pre žiakov 2. ročníka o 8.30 hod.
      • pre žiakov 3. ročníka o 9.00 hod.
      • pre žiakov 4. ročníka o 9.30 hod.

         Podrobnejšie informácie poskytnú triedni učitelia v triede po slávnostnom začiatku školského roka dňa 2. septembra 2019.

     • ISIC karty

     • Žiaci 1. ročníka si môžu prevziať „ISIC karty“ počas úradných hodín v čase od 7:30 do 11:30 v kancelárii školy v dňoch:

      • 26. 8. 2019 (pondelok)
      • 28. 8. 2019 (streda)
    • Orientačný beh na Gymze
     • Orientačný beh na Gymze

     •      Naša škola sa už tradične zapája do súťaží, ktoré organizuje Slovenský zväz orientačných športov pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

           Aj tento rok sme reagovali na výzvu a šli sme do toho. Naše omladené družstvo orientačných bežkýň (Belicová Lenka, Veronika Klabouchová, Táňa Ďuranová, Ivana Macharová) sa cez okresné kolo v orientačnom behu žiačok SŠ úspešne prebojovalo do krajského kola, ktoré sa konalo v Martine. Aj napriek tomu, že počasie súťažiacim vôbec neprialo, dievčatá sa s lejakom a chladom vysporiadali bojovne a umiestnili sa v krajskom kole na veľmi peknom 3. mieste. Keďže postupuje z krajského kola len víťazné družstvo, postup na celonárodné kolo v orientačnom behu družstiev žiačok SŠ nám ušiel len o vlások. Do celoslovenského kola, ktoré sa konalo v Turčianskych Tepliciach sa však svojim časom ako jednotlivec prebojovala Lenka Belicová, ktorá sa v tvrdej konkurencii najlepších orientačných bežkýň na Slovensku v kategórii SŠ umiestnila na peknom 13. mieste z 41 pretekárok.

           Všetkým dievčatám blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy a držíme palce pri ďalších športových zápoleniach.

      Za PK TSV Mgr. Oľga Fašková

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

 

kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk