• Novinky

     • Súťaž v prednese ruskej poézie, prózy a v speve – Ruské slovo

     •    Žiačka 2.B triedy, Anastasiia Pereviazko, po výhre v školskom kole, postúpila do krajského kola súťaže Ruské slovo. Krajské kolo súťaže tento rok organizovalo bilingválne gymnázium v Rajci dňa 24. 01. 2023. Anastasiia sa umiestnila na 1. mieste a so svojou básňou od Vladimíra Vysockého postupuje do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční vo februári v Košiciach. Blahoželáme a držíme jej palce!

     • Hostili sme Erasmus+ projektové stretnutie European Students for Sustainability!

     •    Po mobilitách u našich gréckych a švédskych partnerov boli na rade GYMZÁCI, aby hostili ďalšie stretnutie v rámci Erasmus+ projektu European Students for Sustainability (ESFS). To sa realizovalo v krásnom predvianočnom období, v týždni od 12. 12. 2022 do 17. 12. 2022. Poctivá príprava priniesla aj svoje ovocie – naši hostia odchádzali zo Žiliny spokojní a plní zážitkov. Okrem pohostinnosti, ktorá je pre nás Slovákov samozrejmá, k nezabudnuteľnému zážitku zo stretnutia prispela určite aj príroda, ktorá nám nadelila krásnu bielu perinu. 

         Zaujíma Vás, ako týždeň prebiehal? V tom prípade čítajte ďalej! 

         V pondelok 12. 12. 2022 sa študenti Erasmus+ ESFS tímu nášho gymnázia stretli so svojimi zahraničnými kamarátmi, ktorých u seba doma ubytovali. Keďže hostia z Grécka pricestovali už v nedeľu, v pondelok absolvovali  extra aktivitu, ktorou bol výlet do Terchovej, spojený s obedom v terchovskej kolibe a sánkovačkou! Pre žiakov z Kosu to bol to unikátny zážitok, keďže na tomto ostrove je sneženie mimoriadne zriedkavý jav. 

         Od utorka začali účastníci projektu intenzívne pracovať na projektových aktivitách, ktoré otvorila naša pani riaditeľka. Prvý deň je tradične založený na spoznávaní sa navzájom, spoznávaní partnerských krajín a škôl a, samozrejme, nesmie chýbať teambuilding – ten sme začali v škole a ukončili sme ho hrou laser game. 

         Ďalší deň sa niesol v znamení viacerých workshopov, ktoré sa týkali, ako inak, témy udržateľného životného prostredia. Žiaci sa zamýšľali nad tým, ako by sme ako ľudstvo mali čerpať prírodné zdroje tak, aby nám vystačili aj do budúcnosti. Následne si žiaci vyrábali svoje vlastné udržateľné darčeky – na výber bola peňaženka z nápojových kartónov, zdobenie medovníčkov, miešanie unikátnych bylinných zmesí alebo výroba voskových obrúskov. Popoludní nasledovali aktivity na Žilinskej univerzite v Žiline, ktoré boli taktiež veľmi kooperatívne a zakončené výrobou makramových tašiek účastníkmi projektu.

         Vo štvrtok sa účastníci projektu vydali na výlet. Prvou zastávkou bolo Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, ktorého pracovníci pripravili vzdelávací program „Bez odpadu neodpadnem“, prispôsobený priamo na mieru tomuto projektu a nechýbala ani prehliadka múzea s odborným výkladom o prírode a jaskyniarstve na Slovensku. Následne sa Erasmáci zabavili v galérii optických klamov a pokračovali smerom na sever do krásne zasneženého regiónu Orava. Posilnili sa tradičným obedom v slovenskej kolibe, pretože výlet ešte nekončil. Zakončila ho komentovaná prehliadka Múzea oravskej dediny v Zuberci, počas ktorej sa účastníci dozvedeli veľa o živote našich predkov. Prehliadka snehom pokrytého skanzenu po zotmení, len za svetiel lampášov a navyše v sprievode ľudovej hudby bola jednoducho rozprávková!

         Piatok bol dňom, kedy Erasmáci pracovali na výstupoch projektového týždňa. Najskôr porovnávali udržateľnosť života kedysi a dnes, a následne vytvárali plagáty, v ktorých zhrnuli celý projektový týždeň. Nasledovala spätná väzba a slávnostné odovzdávanie certifikátov, ktoré sú pre účastníkov dôkazom o ich celotýždňovej práci. Krásnou bodkou za programom bolo pozvanie na Vianočný večierok, ktorý organizoval Školský parlament nášho gymnázia. 

         Paralelne s aktivitami pre žiakov sa počas projektového týždňa konali aj samostatné aktivity pre učiteľov, ktorí sa počas projektu vzdelávajú nielen v environmentálnych témach, ale aj po pedagogickej stránke. Učitelia sa mali možnosť zúčastniť náčuvov na našej škole, ale aj v rámci aktivít na Žilinskej univerzite v Žiline či v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva. Pracovníčky priamo zo Žilinského samosprávneho kraja si v rámci výmeny dobrých skúseností pripravili prezentáciu o udržateľných aktivitách v našom regióne, ktorá vyústila do zaujímavej a podnetnej diskusie. 

         Koordinátorky projektu, Mgr. Patrícia Bajcsiová a Mgr. Zuzana Bebčáková, PhD., mohli skonštatovať, že projektový týždeň dopadol na výbornú. Touto cestou sa chcú poďakovať všetkým, ktorí k tomu prispeli – našim hosťom z Grécka, Talianska, Španielska a Švédska, našim žiakom a ich pohostinným rodinám a, samozrejme, všetkým kolegom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k realizácii tohto týždňa. Osobitné poďakovanie patrí externým spolupracovníkom a odborníkom zo Žilinského samosprávneho kraja, zo Žilinskej univerzity v Žiline, zo Slovenského múzea ochrany  prírody a jaskyniarstva, z Múzea oravskej dediny a taktiež  SAAIC Národnej agentúre programu Erasmus+ pre vzdelanie a odbornú prípravu.  

      Koordinátorky projektu

      We hosted the Erasmus+ project meeting European Students for Sustainability!

      After mobilities organised by our Greek and Swedish partners, it was GYMZA´s turn to host another meeting within the Erasmus+ project “European Students for Sustainability” (ESFS). It was held in the beautiful pre-Christmas period in the week from 12/12/2022 to 17/12/2022. Thorough preparation bore fruit - our guests left Žilina satisfied and full of experiences. In addition to the traditional Slovak hospitality, it was nature that also contributed to an unforgettable experience by providing picturesque snowy scenery. 

      Are you interested in knowing what happened during the above mentioned week? 

      On Monday, 12 December 2022, the students of the Erasmus+ ESFS team of our secondary grammar school “Gymnasium” met their foreign friends, who their families hosted during the whole week. Since the team from Greece had arrived already on Sunday, they spent Monday doing an extra activity – they went for a trip to Terchová where they enjoyed  lunch in a shepherd's hut and sledging! It was a unique experience for the students from Kos, as snow is an extremely rare phenomenon on this island.

      On Tuesday, the project meeting was opened by our director. The first day is traditionally based on getting to know each other, getting to know the partner countries and schools, and of course, team building activities are a must – they started at school and ended as a laser game.

      The next day was marked by several workshops, which, of course, were connected with the topic of the sustainable environment. The students thought about how humanity should use natural resources in a sustainable way, so that they would not run out in the future. Subsequently, they made their own sustainable gifts - the choice was making a wallet from beverage cartons, decorating gingerbreads, mixing unique herbal mixtures or making wax napkins. In the afternoon, participants moved to the University of Žilina in Žilina. Some nice cooperative activities had been prepared there for them and in the end, the participants learned how to make their own reusable macramé bags.

      The following day was a trip day. The first stop was the Slovak Museum of Nature Protection and Speleology. An educational program “Taste of the WASTE '' was adapted specifically to this project, and participants also enjoyed a guided tour of the museum during which they learned a lot about the nature and the caves in Slovakia. Subsequently, the students had fun in a gallery of optical illusions. The trip continued north to the beautiful snowy region of Orava. The trippers stopped for a well-deserved tasty lunch in a traditional shepherd's hut. The trip ended with a guided tour of the Museum of Orava Village in Zuberec, where they learned a lot about the life of our ancestors. Touring the snow-covered open-air museum after dusk, only by the lights of lanterns and accompanied by Slovak folk music was simply fabulous!

      Friday was the day when the participants worked on the outputs of the whole project week. First, they compared the sustainability of life then and now, and then they created group posters summarising the entire project week. This was followed by feedback and finally, everybody received their certificates which represent the evidence of their week-long work. Moreover, everybody was invited to the Christmas party prepared by the GYMZA School Parliament! 

      In parallel with the activities for students, separate activities were organised for Erasmus+ teachers. They had the opportunity to participate in job shadowing not only at our school, but also at the University of Žilina or at the Slovak Museum of Nature Protection and Speleology. Experts from the Žilina self-governing region prepared a presentation about sustainable activities in our region as an exchange of good practices, which resulted in an interesting and stimulating discussion.

      Project coordinators Patrícia Bajcsiová and Zuzana Bebčáková could conclude that the project week turned out to be excellent. In this way, they want to thank everyone who contributed to this outcome - our guests from Greece, Italy, Spain and Sweden, our students and their hospitable families, and of course all colleagues who contributed in any way to the realisation of this week. Special thanks go to external collaborators and experts from the Žilina self-governing region, the University of Žilina, Slovak Museum of Nature Protection and Speleology, open-air museum of the Orava village and also to SAAIC - National Agency for the Erasmus+ Programme for Education and Training. 

      Coordinators of the project

    • Debatný turnaj prémiovo na Gymze
     • Debatný turnaj prémiovo na Gymze

     •    V piatok 2. 12. a sobotu 3. 12. 2022 sa v Žiline uskutočnil stredoslovenský ligový debatný turnaj. Priamo na našom gymnáziu!

         Ešte nedoznela úspešná premiérová reprezentácia gymzáckych debatérov na online začiatočníckom debatnom turnaji a už sa začala príprava ligového prezenčného stredoslovenského turnaja. Tento turnaj sa konal v Žiline a dokonca na našej škole.

         Ligové turnaje sú na rozdiel od začiatočníckych náročnejšie a to najmä pričlenením pripravovanej tézy. Zároveň sa na ňom zúčastňujú skúsené tímy a tézy sú komplexnejšie. Tohto všetkého sa však náš GYMZA tím nezľakol. Konkrétne Bronislava Benková (1.A), Peter Demián (1.A) a  Patrik Šoška (3.A) do toho vleteli vo viac ako uspokojivom štýle.

         Pripravovaná a improvizovaná téza

         Rozdiel medzi pripravovanou a improvizovanou tézou je taký, že pripravované tézy sa vyhlasujú mesiac pred začiatkom turnaja. Tímy tak majú dostatočný priestor na dôkladnú prípravu. Avšak pripravované tézy bývajú spravidla náročnejšie a dotýkajú sa komplikovanejších tém (napr. politické alebo ekonomické).

         Improvizované tézy sa vyhlasujú 45 minút pred začiatkom debaty, ale debatéri nemôžu využívať internet na vyhľadávanie informácií a tak sú nútení stavať svoje argumenty na všeobecnom prehľade.

         Priebeh

         Už v piatok krátko poobede sme privítali organizátorov zo Slovenskej debatnej asociácie v priestoroch nášho vestibulu. O hodinu začali prichádzať prví debatéri. Našu školu tak navštívilo približne 70 debatérov z okolia Žiliny, ale aj zo vzdialenejších oblastí.

         Následne sa začali samotné debaty a to na pripravovanú tézu: „Na Slovensku by mal byť v parlamentných voľbách zavedený väčšinový volebný systém.“ Náš tím prehral svoju debatu na súhlasnej, ale aj nesúhlasnej pozícii. Držal sa však statočne a preukázal svoje kvality. Oba súboje totiž prehral s rozdielom len štyroch bodov.

         Ďalší deň v sobotu sa začalo debatovať už skoro ráno. Na rade boli priaznivejšie improvizované tézy. Prvá improvizovaná téza sa dotýkala športu a náš tím zastával súhlasnú stranu, pričom pridelený postoj sa mu obhájiť nepodarilo: ,,Vrcholovým športovkyniam a športovcom by malo byť zakázané športovať za inú krajinu, ako je ich krajina pôvodu.“

         Druhá improvizovaná téza sa dotýkala politiky, pričom náš tím zastával nesúhlasnú stranu, ktorú si kvalitne obhájil: „Zamestnancom kritickej infraštruktúry by nemalo byť povolené štrajkovať.“

         Celkovo je bilancia GYMZA tímu nasledovná: zo štyroch debát sme tri prehrali a jednu vyhrali. Na prvý pohľad to nevyzerá priaznivo, no na premiéru medzi profesionálmi je to úspech. Náš tím odchádzal z turnaja posilnený a s novými skúsenosťami. Na záver dobre padol spoločný večerný program plný zaujímavých a zábavných aktivít.

         Výsledky

         Ako víťazná skončila škola Gymnázium Jozefa Lettricha – Martin, ktorým srdečne blahoželáme. Teší nás, že sme mali príležitosť zblížiť sa s mnohými stredoslovenskými debatérmi a rovnako sa zblížiť s prezenčnou debatou. Výsledky nás taktiež tešia, pretože ciele, ktoré sme si zaumienili, sme aj dosiahli. Našou výhrou sú skúsenosti na nezaplatenie.

         Veľkou výzvou bola aj samotná spolu organizácia tak veľkého podujatia zo strany našej školy. Vyjadrenia organizačného tímu Slovenskej debatnej asociácie boli veľmi pozitívne a povzbudzujúce. Zabezpečenie podujatia a jeho priebeh boli na vysokej úrovni. Organizátori a debatéri sa na našej pôde cítili veľmi dobre. To sme radi. :)

         Záver

         Najďalej našim zámerom zostáva neustále zlepšovanie sa a prekonávanie svojich vlastných nedostatkov. Prostredníctvom kvalitnej prípravy, interaktívnych plnohodnotných stretnutí a debatných súťaží majú naši žiaci možnosť svoje prezentačné a vyjadrovacie schopnosti neustále prehlbovať. Ak aj TY sa s nami chceš prostredníctvom debaty spojiť v tejto výzve, s radosťou Ťa privítame!

    • DOD 2022
     • DOD 2022

     •    Dňa 1. 12. 2022 sa konal deň otvorených dverí na našom gymnáziu. Skupinky žiakov základných škôl a rodičov prichádzali, aby sa zúčastnili prezenčnej prehliadky. Túto nezabudnuteľnú akciu spríjemňoval sprievod študentov na dobrovoľnej báze.

         Žiaci absolvovali samotné predstavenie troch typov výučby. Oboznámili sa s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka, ktorá zahŕňa prípravu na Nemecký jazykový diplom Deutsches Sprachdiplom I. a II. stupňa. Zameranie prírodovednej triedy sa sústreďuje na rozšírenú výučbu prírodovedných predmetov a informačných technológií, všeobecná trieda slúži pre nadobudnutie nadštandardného rozhľadu v cudzích jazykoch a humanitných, prírodovedných a technických predmetoch. Predstavené boli aj jednotlivé projekty a aktivity, do ktorých je naša škola zapojená. Záver obsahoval prezentáciu informácií o prijímacích skúškach.

         Najzaujímavejšou časťou bola samotná prehliadka školy a jednotlivých učební, kde návštevníci prostredníctvom zaujímavých aktivít spoznávali prostredie a učiteľov. Po prejdení famózneho schodiska v biologickom laboratóriu zažili meranie krvného tlaku, absolvovali kvíz o našom tele, skladanie ľudského mozgu alebo prácu s mikroskopom. Pokusy a praktické príklady vyskúšali v učebni fyziky a matematiky. Prostredníctvom fotografií známych autorov a ich diel si zopakovali základne poznatky z oblasti literatúry. V učebniach francúzskeho jazyka, angličtiny i ruštiny si zahrali Kahoot, predstavili si učebnice a program, ktorým spoločne budú  po prijatí kráčať.

         Ako spomienku na dnešný deň si žiaci mohli odniesť vtipnú fotku v okuliaroch, či parochniach vytvorenú vo fotokútiku, ktorá bol čerešničkou na záver.

         Tešíme sa na ďalší skvelý deň otvorených dverí a želáme veľa šťastia na prijímacích skúškach   

    • Exkurzia do Výskumného ústavu mliekarenského, a.s.
     • Exkurzia do Výskumného ústavu mliekarenského, a.s.

     •    Dňa 14. 12. 2022 sa žiaci 2.B triedy (trieda s prírodovedným zameraním) zúčastnili zaujímavej exkurzie. Na mieste Výskumného ústavu mliekarenského sa prostredníctvom Ing. Martina Tomášku, PhD. mali možnosť dozvedieť veľa zaujímavého o kontrole mlieka, výrobe syrov a iných mliečnych výrobkov. Prácu výskumníkov sme videli priamo v laboratóriách, kde sa kontrola výrobkov denne uskutočňuje.

    • Sympózium o nádeji
     • Sympózium o nádeji

     •    Dňa 15. 12. 2022 sa na našej škole uskutočnila prednáška na tému: Tvorba komunít a vzťahov o nádeji a zdravom prežití na zemi.

         Hosťom bol tréner, facilitátor, kouč Karol Herian ml.

         Cieľom prednášky bolo oboznámiť žiakov s tvorbou komunít, podporou a významom komunít, predstaviť vytváranie vzťahov v komunitách, poukázať na rešpektovanie seba i druhých, načrtnúť osobný rozvoj.

         Súčasne sa žiaci dozvedeli ako objaviť a využiť zdroje v človeku? Ako odkryť zdroje ukryté vo vzťahoch? Ako upevniť vzťah človeka s inými ľuďmi a vzťah človeka so sebou samým... Rovnako boli predstavené ľudské príbehy a povahy, dôvody ľudského konania, význam zdravotných vzťahov, riešenia konfliktov.

         Žiaci mali možnosť získať množstvo informácii zaujímavým spôsobom, veríme, že získané poznatky využijú v rámci svojich komunít čo najlepšie, pomôžu im pri zdolávaní každodenných prekážok.

      H. Krajčovičová                          

    • Konferencia „Zaži dobrovoľníctvo“
     • Konferencia „Zaži dobrovoľníctvo“

     •    Dňa 13. 12. 2022 sa uskutočnila veľkolepá akcia „Zaži dobrovoľníctvo“ v Mestskom divadle v Žiline, kde organizácie ŽSK a inštitúcie pracujúce s mládežou prezentovali svoju činnosť a sieťovali svoju spoluprácu pre rozvoj mladých ľudí po všetkých stránkach.

         V úvode nás privítala príhovorom predsedníčka ŽSK p. Erika Jurínová. Po nej mali možnosť vystúpiť s prezentáciou organizácie ako: Angažovaná škola, DigiPEERS, Európsky zbor solidarity, Žilinské dobrovoľnícke centrum, Cesta k podnikaniu. Pri networkingu sme sa mohli kooperovať s Červeným krížom, Jašidielňou, organizáciou Bee volunteer šport, hasičmi ŽSK a iné. Spoznať sme mohli zahraničné dobrovoľníctvo, filantropiu a darcovstvo ako aj samotné organizácie sociálnych a zdravotníckych  služieb, kultúry a umenia a taktiež mládežnícke a športové organizácie.

         Naša GYMZA bola súčasťou tohto podujatia a vďaka koncepcii fungujúcich aktivít a projektov sa môže aj naďalej progresívne rozvíjať.                              

    • Účelové cvičenia 1. ročník
     • Účelové cvičenia 1. ročník

     •    V termíne 29. novembra 2022 boli realizované úelové cvienia pre 1. roník. iaci absolvovali v rozsahu troch vyuovacích hodín teoreticko - záitkovú asv priestoroch koly. Praktickú asabsolvovali iaci v teréne. Mohli si vybraz dvoch alternatív. Prvá alternatíva bola asv kultúrnom centre Stanica ilina-Zárieie, na festivale Hory a mesto ilina. Náplou bolo premietanie filmov z festivalu Hory a mesto, kde sa iaci mohli nechavtiahnudo sveta vysokch hôr, prekrásnej prírody, neskutonch portovch vkonov a dobrodrustva. Druhá alternatíva bola úasna istení okolia Rajianky. Náplou bolo zbieranie odpadu a skrálenie náho prírodného okolia.

         Poasie nám prialo a vetci sme si to uili.

      PaedDr. . Ondruová

    • Novoročný koncert Gymnázia Hlinská
     • Novoročný koncert Gymnázia Hlinská

     • Všetkým priaznivcom Novoročného koncertu Gymnázia Hlinská v Žiline,

       

      od 5. 12. 2022 si môžete na sekretariáte Gymnázia Hlinská v Žiline zakúpiť lístky na 20. ročník Novoročného koncertu Gymnázia Hlinská v Žiline, ktorý sa uskutoční 20. 01. 2023 o 19:00 hod v Dome umenia Fatra.

       

      Program:

      • David G. Carreras, dirigent, Španielsko
      • Ryan M. Bradshaw, klavír

      20. ročník tejto skvelej akcie chceme s Vami osláviť pri malom občerstvení.

      Cena lístka: 15 €/osoba

      Cena občerstvenia: 10 €/osoba

      Tešíme sa na stretnutie s Vami pri dobrej hudbe a pohári vína!

    • Erasmus+ DCES projektový týždeň na Slovensku
     • Erasmus+ DCES projektový týždeň na Slovensku

     •   V dňoch 21. až 25. novembra 2022 sa žiaci Gymnázia Hlinská, zapojení do projektu Erasmus+ Digital Competence and eSafety (Digitálne zručnosti a bezpečnosť na internete), zúčastnili projektového týždňa na Slovensku. Program, ktorý sa realizoval na našej škole, bol tematicky zameraný na nenávistné prejavy na internete, falošné správy, ale aj bezpečné používanie internetu v súvislosti s online podvodmi a zavádzajúcou reklamou. Študenti boli zapojení do množstva interaktívnych a náučných aktivít, prezentácií či workshopov.  

         Žiaci z partnerských zahraničných škôl mali možnosť navštíviť jednu z najznámejších lokalít na Slovensku - Vysoké Tatry a ochutnať typické slovenské jedlá v reštaurácii na Štrbskom Plese. Lektori zo Žilinskej univerzity si pre žiakov pripravili rôzne zaujímavé a zábavné aktivity s tematikou kritického myslenia. Program pokračoval aj mimo vyučovacích hodín, kedy zahraniční študenti mohli tráviť čas spoznávaním slovenskej kultúry. 

         Aj keď týždeň nie je dlhá doba, Erasmus+ projekt umožnil vytvoriť nové kamarátstva, zlepšiť prácu v tíme, komunikáciu v cudzom jazyku a tiež kompetencie v digitálnej sfére.  

       

      Ema Uríčková, Erika Pilcová III.A
       

         During days from 21 to 25 November 2022, students of the Grammar school Hlinská, involved in the Erasmus+ Digital Competence and eSafety project, took part in a project meeting in Slovakia. The program held at our school focused on hate speech on the Internet, fake news but also on internet safety in connection with online scams and misleading advertisements. Students were involved in a number of interactive and educational activities, presentations and workshops.

         Pupils from partner foreign schools had the opportunity to visit one of the most famous locations in Slovakia - the High Tatras and taste typical Slovak dishes in a restaurant at Štrbské Pleso. Lecturers at the University of Žilina prepared various interesting and entertaining activities for the students with the theme of critical thinking. The program continued outside of class, where foreign students could spend time getting to know Slovak culture.

         Although a week is not a long time, the Erasmus+ project enabled the creation of many new friendships, improvement of teamwork, communication in a foreign language and improvement of the competences in the digital sphere.

       

      Ema Uríčková, Erika Pilcová III.A

    • Medzigeneračný workshop – Osobnosti prírodných vied so študentkami Univerzity tretieho veku UNIZA
     • Medzigeneračný workshop – Osobnosti prírodných vied so študentkami Univerzity tretieho veku UNIZA

     •    Da 7. 11. 2022 sa iaci Gymnázia Hlinská na hodine semináru z biológie stretli so tudentkami U3V UNIZA na medzigeneranom workshope “Osobnosti prírodnch vied”. Osobnosti workshopu: CH. Darwin, J. G. Mendel, L. Pasteur, I. P. Pavlov, C.V. Linné, J. E. Purkyn.

       

         Pohad naich iakov na medzigeneranworkshop:

         Posedenie so seniormi bolo pre ma vemi príjemné a prinieslo mi to mnoho novch poznatkov v danej oblasti biológie. Seniori k nám boli milí a nápomocní. Tento workshop sa mi páil, jediné mínus je, e trval krátko.

         Páil sa mi spôsob uenia. Takmto spôsobom sa mi uivo lepie pamätalo. Poda ma tieto 2 hodiny boli pre nás veľmi prínosné. Dozvedeli sme sa vea zaujímavch informácií o známych osobnostiach prírodovednch vied. Práca so seniormi ma bavila a bola prínosná.

         V rámci spätnej väzby k aktivitám so seniormi z Univerzity tretieho veku by som rada vyjadrila môj obdiv voi seniorom, ktorí sa chcú uinové veci. Pracovas nimi v skupine ma vemi bavilo, opäsom mala monosspoznanovch udí a získanové skúsenosti. Aktivity s nimi boli vemi náuné a zábavné. Urite odporúam aj alej organizovatakéto workshopy na kolách. akujem za takúto monos.

         Ako tudentka som sa na seminári z biológie zúastnila workshopu o vedcoch so tudentami tretieho veku. Bol to príjemnzáitok, mali sme zaujímavé aktivity a bolo vborné vidie, ako sa medzigenerané rozdiely rozplynuli a vetci sme vedeli spolupracova. tudenti tejto univerzity sú vemi energickí a vidno na nich, e si túdium uívajú.

         Workshop z biológie so tudentmi z univerzity tretieho veku bol pre ma vemi zaujímavm spríjemnením semináru. Nielene som sa zabavila, spoznala skvelch udí, ale som sa aj zábavnou formou dozvedela vea o ivotoch známych vedcov z prírodovednej oblasti. Program bol vemi pekne vymyslen, vetci zo skupiny sa zapájali a spolone sme pracovali napr. aj prostredníctvom padletu a kahootu, zárovesme vytvárali pojmovu mapu, ktorú môeme pouiaj pri príprave na maturitnú skúku z biológie. Páil sa mi aj moderovandialóg, aj kebol trochu stresujúci.

       

         Pohad tudentiek U3V na medzigeneranworkshop:

         Vemi dobre pripravené zaujímavé stretnutie so tudentami 4. roníka Gymnázia na Hlinskej ul. ilina, vborná téma, vaka ktorej sa nenásilne a primeranou formou dozvedeli základné informácie o osobnostiach, ktoré si zaslúia pozornos.

         Mala som z akcie vemi dobrpocit, myslím, e splnila úel. tudenti sa javili aktívni a spôsob, akm sme pracovali, ich motivoval. Myslím tm pouité metódy: kooperatívne uenie, projektové uenie, pojmová mapa, vyuitie dramatickch prvkov...

         Pod úspenpriebeh medzigeneraného workshopu sa podpísalo niekoko dôleitch faktorov, ktoré zohrali vznamnú úlohu. Aby akcia bola dobre pripravená a zorganizovaná, to vyadovalo zo strany koordinátorov Univerzity tretieho veku profesionálnu prípravu a ústretovú spoluprácu s vedením gymnázia, ktoré vytvorilo pre takúto formu kreatívneho vzdelávania vemi dobré podmienky.

         Je potrebné ocenisystematickú prípravu tudentov zo strany pedagógov koly. Dôkazom úspeného priebehu workshopu bolo kritické myslenie tudentov. O osobnostiach prírodnch vied mali vemi dobré vedomosti, vedeli o ich objavoch diskutova, akceptovali rozdielnosnázorov v skupine, vecne a kriticky o téme hovorili a predkladali argumenty.

         V priebehu akcie vznikala v jednotlivch skupinách pozitívna atmosféra bez negatívnych vplyvov. Vaka dobrej organizácii sa nedostávali do popredia len asertívni tudenti, ale svoje vedomosti a názory mali monosprejavivetci lenovia skupiny. Maturanti dokázali sebe i ostatnm, e medzigeneranworkshop naplnil ich očakávanie. Myslím si, e uvedená forma vzdelávania pomôe prekonamnohé predsudky a prispeje k úspenej príprave tudentov na maturitnú skúku.

      PaedDr. . Ondruová

    • Debatný úspech našich rečníkov
     • Debatný úspech našich rečníkov

     •    V dňoch 11. až 12. novembra 2022 sa uskutočnil online začiatočnícky debatný turnaj pod záštitou Slovenskej debatnej asociácie. Debatný klub našej školy pod vedením pána učiteľa Ďureka zostavil dva tímy, ktoré sa turnaja úspešne zúčastnili. V tomto článku sa dozviete o ich úspechoch a dojmoch, ale aj o tom, čo je to debata a ako prebieha debatný turnaj.

         Čo je to debata?

         Debata je organizovaná výmena názorov, kedy rečníci a rečníčky prednášajú argumenty za alebo proti zadanej debatnej téze. Strany, ktoré v debate obhajujú, si rečníci a rečníčky nevyberajú, dostanú ich vylosované. Debatujú tímy sú zložené z 3 ľudí, respektíve rečníkov.

         Náš debatný klub vytvoril dva tímy:

         GYMZA1 – Bronislava Benková 1.A, Adam Jůn 1.A, Timea Mengesová 1.B; 

         GYMZA2 – Patrik Šoška 3.A, Janko Krajčík 3.B, Matej Fedor 2.C.

         V rámci turnaja žiaci absolvovali štyri debaty na rôzne témy, ktoré sa realizovali online formou prostredníctvom platforiem ZOOM a Discord.

         Ako prebieha debata?

         Na začiatku sa stanoví, kto bude proti komu debatovať a určia sa strany ZA alebo PROTI. Následne sa prednesie téza a obom tímom zostáva 45 minút prípravného času na vyhotovenie svojho postoja a argumentov. Po uplynutí tohto času sa začína samotná debata, vystupujú rečníci v poradí, aké si predom určili (prvý súhlasný rečník, prvý nesúhlasný rečník...), navzájom reagujú na argumenty oponenta a obhajujú tie svoje.

         Ako sa nám darilo v turnaji?

         Keď už vieme, že debata nie je ľahká záležitosť a má svoje striktné pravidlá, môžeme skonštatovať, že turnaj dal našim žiakom zabrať. Žiaci z oboch tímov vošli do turnaja bez oficiálnych skúseností s debatou, avšak vyšli z neho ako pokrstení debatéri.

         Ako sa nám teda darilo? Výborne. Prvý tím vyhral a dosiahol veľký úspech. Jeho členovia sa navyše umiestnili v top 10 najlepších debatérov turnaja: Patrik Šoška - 1. miesto, Matej Fedor - 4. miesto, Janko Krajčík - 7. miesto. Druhý tím sa neumiestnil, no turnaj zvládol a preukázal svoju šikovnosť a odvahu. Sú to prváci a jedná sa o neoceniteľné skúsenosti, ktoré ich budú sprevádzať pri ich prejavoch, vystupovaní a prezentovaní sa, ale aj pri argumentácií ako takej.

         Vyjadrenie účastníkov a vedúceho klubu

         „Rozdiel medzi obyčajným rozhovorom a debatou je v schopnosti presadiť sa. Myslím si, že týmto turnajom sme sa presadili. Som hrdý na členov klubu, ale aj vďačný nášmu pánovi učiteľovi Ďurekovi za skvelú prípravu a všetkým organizátorom SDA za námahu, ktorú vkladajú do slovenskej mládeže.“

      Patrik Šoška

         „Debaty dokážu byť miestami náročné, najmä na rečový prejav, na ktorý treba riadne dbať, ale z výsledkov som namotivovaný a chcem sa v debate ďalej zlepšovať.“

      Janko Krajčík 3.B

         „Som na nás všetkých pyšný, lebo sme všetci prekonali moje osobné očakávania.“

      Matej Fedor 2.C

         „Mali sme dojem, akoby väčšina našich oponentov mala už s debatou isté skúsenosti, pričom pre nás to bola naša prvá. Bolo to preto zaujímavé a dosť drsné, ale užili sme si to.“

      Bronislava Benková 1.A

         „Na náročnosť debát sme neboli celkom pripravení a preto sme podali aj nižší výkon, avšak myslím si, že nás to v našich schopnostiach len posunulo.“

      Adam Jůn 1.A

         „Som na našich žiakov hrdý. Tím prvákov preukázal odvahu a dojem z jeho výkonov (aj samotnej prípravy na turnaj) je vynikajúci. Je to výborný základ do budúcnosti. Druhý tím vyhral, čo nepotrebuje obšírny komentár. Je to veľký úspech. Je to znamenie, že v debatnom klube robíme veci dobre a má to význam. Náš klub sa nešpecializuje na turnaje, znamenajú pre nás len akúsi čerešničku a spestrenie. Sú však dobrým ukazovateľom kvality.“

      Stanislav Ďurek

        Na záver

         Na záver chceme skupinovo poďakovať nášmu vedúcemu klubu, pánovi učiteľovi Ďurekovi, za úsilie, ktoré vkladá do našej prípravy a za zručnosti, ktoré nám neustále pomáha prehlbovať. Ak máte aj Vy záujem o takéto zručnosti alebo túžite prekonať svoje zábrany vo vystupovaní alebo prezentovaní, srdečne Vás pozývame do našich radov.

    • Gymza tvorí 2022
     • Gymza tvorí 2022

     •    Dňa 27. 10. 2022 sa uskutočnila jedinečná a dlhoročná akcia nášho gymnázia. Členovia žiackeho parlamentu stanovili hlavnú tému s názvom GYMZA CITY.  Na spoločnom mítingu si jednotliví predsedovia tried vybrali zadanie z 12 určených  podtém (sekta, kino, salón krásy, gym, club, nemocnica...).    

         Samotná realizácia je však pomerne náročná, nakoľko na prípravu majú žiaci pomerne krátky čas. Stávajú sa jedným tímom, ochotným pre výhru urobiť čokoľvek. Učia sa spolupatričnosti, prijímať rôzne návrhy, názory a sťažnosti. Spolupracujú na tvorbe kostýmov, programu či výzdobe. Avšak nie sú na to sami. Mentorom a koučom sa stáva ich triedny učiteľ, ktorý je vždy ochotný priložiť ruku k dielu rôznymi kreatívnymi nápadmi.  

         Každá trieda mala pripravený zaujímavý a jedinečný program, v rámci ktorého bolo možné zažiť neuveriteľnú atmosféru danej témy triedy na vlastnej koži. Vo väznici vás zatkli za prechovávanie drog, v krčme bola možnosť zahrať si šípky, biliard, ochutnať rôzne nápoje, ba dokonca zatancovať si tradičné ľudové tance. Klub ponúkal možnosť fotenia, hry picí ping-pong, tancovania Just dancu alebo ochutnávky rozličných chutných nápojov. Vo večierke ste si mohli kúpiť dobroty, či zahrať rôzne hry za sladkú odmenu. Salón krásy ponúkal širokú škálu procedúr a oddych, ktoré dopĺňala urozprávaná upratovačka Božka a preafektovaná Carmen. V kine bola možnosť užiť si popcorn pri filme, no a samotný vrchol v sekte bol dychberúci obrad v latinčine. Behal pri ňom mráz po chrbte. Ak vám neustále vyhrávali muzikanti v žalúdku, tak v reštaurácii vás nasýtila „Stanova špecialita“. 

         Hodnotenie prebieha počas stanoveného časového intervalu. Učitelia a vybraní žiaci  navštevujú jednotlivé triedy. Body prideľujú v troch kategóriách (kostýmy, výzdoba a program), maximálny dosiahnutý počet je 15b. Víťazom sa stáva trieda s najväčším počtom bodov a ich výhrou pre nich je sladká odmena - chutná torta. Tohtoročným víťazom sa stala trieda 2.C (salón krásy). 

         Vyjadrenie triednej učiteľky 2.C (PaedDr. Katarína Červencová) 

         „„Gymza tvorí“ je úžasná akcia, v rámci ktorej majú žiaci našej školy možnosť naplno ukázať svoju kreativitu. Ani tento rok nebol výnimkou. Bola radosť sledovať, ako sa škola mení na Gymza City plné tvorivej energie. Mňa osobne veľmi milo prekvapili tohtoroční prváci, ale aj štvrtáci, ktorí sa vôbec nenechali zahanbiť a napriek nedávnym stužkovým slávnostiam dokázali ešte zmobilizovať svoje sily aj na túto akciu. :) A vlastne sa mi páčilo aj v škôlke, aj v reštaurácii :) ...len dodnes netuším, čo to tá "Stanova špecialita" v tretiackom Menu mala byť. :D V neposlednom rade ma ako triednu učiteľku naozaj teší, že tohtoročným víťazom „Gymza tvorí“ sa stala trieda II.C. Veľmi im to prajem. Aj preto by som chcela touto cestou ešte raz pozdraviť našu nezabudnuteľnú upratovačku Boženu. :)“ 

         Gratulujeme víťazom a tešíme sa na ďalší ročník :)

    • Zaujímavá beseda - Ako sa nestať obeťou násilného trestného činu
     • Zaujímavá beseda - Ako sa nestať obeťou násilného trestného činu

     •    Dňa 8. 11. 2022 sa na našej škole uskutočnila prednáška spojená s besedou, kde sme privítali zaujímavého hosťa - komentátora, publicistu, spisovateľa, kriminalistického konzultanta - p. Mateja Snopka, ktorý patrí medzi popredných odborníkov, špecializujúcich sa na problematiku vrážd.

         Venuje sa najmä vykresľovaniu vlastností páchateľa podľa stôp, ktoré po sebe na mieste činu zanechal.

         Jeho špecializáciou je profilovač. To znamená, že z miesta činu a ďalších vecí pri objasňovaní trestného činu zostaví obraz páchateľa, teda, či je to muž alebo žena, z akej sociálnej vrstvy pochádza, ako vyzerá, kde ho možno hľadať či a ako s ním jednať.

         Cieľom prednášky bolo hlavne oboznámiť študentov ako sa nestať účastníkom trestného činu, ale ani obeťou trestného činu, ako sa zachovať v takejto situácii, aké kroky je potrebné urobiť na svoju ochranu.

         Dúfame, že naši študenti uplatnia cenné informácie aj v praktickom živote.

      Mgr. H. Krajčovičová

    • Bibliotéka 2022
     • Bibliotéka 2022

     •    K dlhým sychravým jesenným večerom okrem teplého čaju patrí zaiste i dobrá kniha. Preto sme  11. 11. 2022  žiakom tretieho ročníka účasťou na medzinárodnom knižnom veľtrhu Bibliotéka 2022 v Bratislave sprostredkovali kontakt nielen s výbornými knihami, vydavateľmi, ale aj s viacerými aktívne tvoriacimi autormi a inak kultúrne činnými osobnosťami zo Slovenska aj zahraničia.

         Cieľom podujatia bolo predovšetkým podporiť čitateľskú motiváciu, zorientovanosť a gramotnosť žiakov. Piatkový program v bratislavskej Inchebe umožnil žiakom naživo stretnúť Gabiku Futovú, Miroslavu Varáčkovú, Luciu Saskovú, Michala Hvoreckého, Sybilu Mislovičovú, Rastislava Puchalu či ukrajinské reportérky.  

         Zaujímavosťou sprievodného programu bol pre mnohých žiakov krst knihy z vydavateľstva RTVS venovanej najsladšej šou Pečie celé Slovensko. Knihu plnú voňavých receptov na sladké aj slané dobroty z prvej série divácky obľúbenej šou slávnostne pokrstil generálny riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj a víťaz 1. série Pečie celé Slovensko Miroslav „Miňo“ Macuľa. Moderátorka Petra Bernasovská na pódiu privítala aj finalistov z 1. série šou a moderátora Milana „Juniora“ Zimnýkovala. Po oficiálnom krste si žiaci mohli nechať knihu podpísať od svojich obľúbených pekárov počas autogramiády, prípadne sa s nimi odfotiť.

         Okrem knižného veľtrhu mali žiaci v Inchebe možnosť prezrieť si aj výstavu rozmanitých minerálov a výrobkov z nich. Exkurziu určite spríjemnilo slnečné počasie, ktoré niektorí žiaci využili na krátku prechádzku či relax v Sade Janka Kráľa. Veríme, že si žiaci okrem zakúpených kníh z výstaviska odnášajú aj pekné zážitky a čitateľské inšpirácie. Podujatie organizačne zastrešovali Mgr. Katarína Červencová, Mgr. Stanislav Ďurek, Mgr. Helena Krajčovičová a Mgr. Zuzana Labancová.

    • Chladné počasie, prívetiví ľudia – mobilita Erasmus+ vo Švédsku je za nami
     • Chladné počasie, prívetiví ľudia – mobilita Erasmus+ vo Švédsku je za nami

     •    V dňoch od 17. 10. – 22. 10. 2022 sa uskutočnila ďalšia medzinárodná mobilita Erasmus+ European Students for Sustainability – Európski študenti za udržateľnosť. Tentokrát v chladnom severnom Švédsku – konkrétne v meste Piteå. Náš sedemčlenný tím tvorili tri učiteľky (P. Bajcsiová, A. Bartošová, K. Červencová) a štyri študentky (B. Garguláková, L. Huríková, K. Kitašová, V. Kubove). Zo Žiliny sme vyrazili v skorých ranných hodinách, nakoľko nás čakal najskôr let z Viedne do Štokholmu a následne zo Štokholmu na letisko Luleå. A hoci cesta bola náročná, nasledujúce dni nám všetko vynahradili.

         Počas prvého spoločného stretnutia sme si v aule strednej školy „Strӧmbackaskolan“ vypočuli zaujímavé prezentácie zo strany všetkých zapojených škôl. Gréci, Slováci, Španieli, Švédi, Taliani – vybraní študenti postupne predstavili svoju krajinu, školu a tiež otázku udržateľnosti životného prostredia, ktorú sa snažia napĺňať v ich každodennom školskom prostredí. K environmentálnej problematike sa vo svojom úvodnom príspevku vyjadril tiež pán Gӧran Dahlén, hlavný koordinátor projektu.

         Nasledujúce tri dni pracovali študenti v zmiešaných skupinách. Ich úlohou bolo osloviť vybrané firmy, inštitúcie, ale aj bežných ľudí, a zmapovať ich prístup k udržateľnosti životného prostredia. Vyvrcholením ich trojdňového úsilia boli prezentácie, v ktorých predstavili výsledky svojej práce.

         Okrem pracovných záležitostí nás cesta do Švédska obohatila aj o množstvo nezabudnuteľných zážitkov. Či už išlo o strastiplné hľadanie polárnej žiary, pochutnávanie si na miestnych špecialitách (rybie pokrmy, sobie mäso, či vynikajúci cloudberry džem), alebo spoznávanie špecifickej severskej architektúry. Veľkým zážitkom bola pre nás tiež návšteva veternej elektrárne či nezabudnuteľný výlet za mohutnými švédskymi vodopádmi Storforsen.

         Aj keď je Švédsko známe svojím drsným podnebím, chlad a zimu zaháňali na každom kroku milí a ústretoví ľudia. Ľudia vnímaví k svojmu okoliu a prírode. Aj preto si budeme Piteå pamätať ako jedno z miest, kde sa o téme udržateľnosti životného prostredia hovorí nielen na škole, ale je to téma, ktorou žije celá miestna komunita.

         Na záver sa chceme poďakovať koordinátorkám projektu – P. Bajcsiovej a Z. Bebčákovej, ako aj vedeniu školy, že nám umožnili sa tejto cesty zúčastniť. V neposlednom rade ďakujeme aj našim štyrom zúčastneným študentkám – za to, že úspešne reprezentovali našu školu na tomto medzinárodnom podujatí.

      K. Červencová

       

      Erasmus+ z pohľadu našich študentiek

       

      Barbora Garguláková, III. A

         Výmenný pobyt v rámci Erasmus+ projektu vo Švédsku bol jeden z pobytov, na ktoré budem vždy rada spomínať. Mestečko Piteå bolo síce malé, no napriek tomu som pri jeho návšteve mala možnosť spoznať zvyky a spôsob života švédskej spoločnosti. Počas týždňa sme navštívili aj prírodnú rezerváciu Storforsen neďaleko Pitei, kde sme si prezreli vodopád a okolitú prírodu. Okrem zábavy sme obohacovali aj naše vzdelanie o nové poznatky v oblasti udržateľnosti, ktorá bola hlavnou témou tohto projektu. Pracujúc v skupinách, našou úlohu bolo spraviť rozhovor s rôznymi firmami či organizáciami a diskutovať s nimi o ich prístupe k životnému prostrediu. Tieto informácie sme na záver týždňa aj úspešne odprezentovali. Okrem získania nových priateľstiev a poznatkov som mala možnosť vďaka Erasmus+ projektu zistiť, že nezáleží na tom, z ktorej krajiny ľudia pochádzajú, vždy sa nájde niečo, čo majú spoločné.

       

      Lucia Huríková, III.B

         Erasmus bola skvelá skúsenosť. Vďaka nemu som mohla spoznať nových ľudí a ich kultúru, taktiež aj mojich učiteľov a spolužiakov. Priniesol mi veľa po jazykovej stránke, veľa zážitkov a skúseností. Nadobudla som nový pohľad o udržateľnosti životného prostredia a mohla sa dozvedieť niečo nové o ekologických opatreniach v zahraničí. Za túto príležitosť som nesmierne vďačná a Erasmus odporúčam každému, kto sa zaujíma o cestovanie, spoznávanie ľudí zo zahraničia, ako aj o udržateľnosť našej planéty.

       

      Karin Kitašová, IV.A

         V dňoch od 17. do 22. 10. som vďaka projektu Erasmus+ European Students for Sustainability, ktorého súčasťou je aj naša škola, vycestovala do Švédska. Naša partnerská škola sa tam nachádza v malom meste Piteå. Za tých pár dní, čo som tu strávila, som mala príležitosť spoznať veľa nových ľudí a porovnať ich odlišné kultúry. Švédi si pre nás pripravili rôzne aktivity; mala som možnosť stretnúť sa s primátorkou mesta a urobiť s ňou interview na tému týkajúcu sa projektu. Videli sme kúsok nedotknutej prírody v chránenej rezervácii pri vodopáde Storforsen. Hoci moja túžba po videní polárnej žiary ostala nenaplnená, považujem tento výmenný pobyt za úžasný zážitok; veď kedy inokedy by sa mi podarilo ochutnať sobie mäso...
       

      Viktória Kubove, IV.A

         V dňoch od 17. 10. – 22. 10. 2022 som sa vďaka Erasmus+ projektu mohla zúčastniť úžasného výletu v malom švédskom meste Piteå. Bol to nezabudnuteľný zážitok, počnúc cestou z Viedne až po cestu naspäť do Žiliny, kde sme sa zároveň, či už učitelia alebo študenti, veľmi zblížili. Vo Švédsku ma mal na starosti 19-ročný chlapec menom Artem. V porovnaní so mnou bol trošku introvertný, ale rozhodne som sa nenudila. Z týchto piatich dní mám veľa nezabudnuteľných zážitkov. Či už išlo o aktivity spojené s témou udržateľnosti, ale aj bowling (prehrala som), túžba vidieť polárnu žiaru, prechádzky mestom, a tiež objavovanie zaujímavých zákutí. Rodina, v ktorej som bola ubytovaná, bola naozaj veľmi milá a pohostinná. Tiež som mala možnosť ochutnať sobie mäso, losa, a “Pitepalt”. Som veľmi šťastná, že som mohla stretnúť úžasných ľudí a už teraz sa teším na ich návštevu u nás.

       

      Cold weather, warm people – the Erasmus+ mobility in Sweden is accomplished

       

         Starting from October 17th to October 22nd 2022, a planned international mobility of Erasmus+ European Students for Sustainability project took place in Piteå, a small town in cold northern Sweden. Our team consisted of three teachers (P. Bajcsiová, A. Bartošová, K. Červencová) and four students (B. Garguláková, L. Huríková, K. Kitašová, V. Kubove). We set off from Žilina early in the morning, because we had two challenging flights ahead of us. At first, from Vienna to Stockholm, and then from Stockholm to Luleå. The following days were fantastic, they made up for the long exhausting journey.

         During our first mutual meeting in the lecture hall of “Strӧmbackaskolan,” we had an opportunity to follow interesting presentations of all participating schools. The Greeks, the Slovaks, the Spanish, the Swedish, the Italians – one by one presented their country, their school as well as the issue of sustainability in their everyday school life. The topic of sustainability was also mentioned in the opening speech of the main project coordinator, Mr. Gӧran Dahlén.

         For the next three days the students were working in mixed groups. Their task was to interview selected companies, institutions as well as ordinary people and focused on their attitude towards the issue of sustainability. Finally, they presented the results of their work using the presentation method.

         Besides the work and project matters, we enriched ourselves with new adventures such as the neverending searching for aurora, enjoying local specialities (fish dishes, reindeer meat, delicious cloudberry jam) or learning about the specific northern architecture. There were also other great experiences we went through, e. g. a visit of the wind power station, as well as the trip to one of the most powerful and biggest Swedish waterfalls – Storforsen.

         Although Sweden is well-known for its harsh climate, this cold was perfectly balanced by warm and kind people. The people who are attentive to their surroundings and nature. All of us will remember Piteå as a place where the issue of sustainability is not just spoken about in schools, but the environmental topic is implemented in everyday life of the local community.

         Finally, we would like to express our gratitude to the main coordinators of the Erasmus+ Project – namely, to Ms. P. Bajcsiová and Ms. Z. Bebčáková, as well as to our school management for the possibility to take part in it. At last, but not least, we would like to show appreciation to our students for highly professional representation of our school and country at the international meeting.

      K. Červencová

       

      Erasmus+ from our students' point of view

       

      Barbora Garguláková, III.A

         The exchange trip in Sweden within Erasmus+ program was one of the trips I'd always like to remember. The city of Piteå was little bit small, however, while its visit, I had a chance to learn about habits and way of living of Sweden society. During the week we also visited the nature reservation Storforsen, not far from Piteå, where we took a look at the waterfall and surrounding nature. Apart from entertainment, we also enriched our knowledge with new information in sustainability, which was the main topic of this whole project. Working in groups, our job was to interview various companies and organisations and talk about their way of treating the environment. These pieces of information were successfully presented by us at the end of the week. Besides gaining new friendships and knowledge, thanks to Erasmus+ project I had the chance to find out, that it doesn't matter which country people come from, there's always something, what they have in common.

       

      Lucia Huríková, III.B

         Erasmus+ was a great experience. Thanks to it I could get to know new people and their culture, also my teachers and classmates. It gave me a lot in items of language skills, a lot of memories and experiences. I got a new point of view on sustainability and I could learn more about ecological actions abroad. I am really grateful for this experience and I recommend Erasmus to everybody who is interested in travelling, meeting new people from other countries, and who is interested in topic of sustainability.

       

      Karin Kitašová, IV.A

         From 17th to 22nd October I went to Sweden thanks to the Erasmus+ European Students for Sustainability project, of which our school is a part. Our partner school is located in the small town of Piteå. A few days I spent there, I had the opportunity to meet many new people and compare their different cultures. The Swedish prepared various activities for us; I had the opportunity to meet the mayor of the town and interview her on a topic related to the project. We saw a piece of the untouched nature in a protected reserve at Storforsen waterfall. Although my desire to see the Northern Lights remained unfulfilled, I found this exchange to be an amazing experience; After all, when else would I have been able to taste reindeer meat...

       

      Viktória Kubove, IV.A

         From 17. 10. 2022 to 21. 10. 2022, thanks to the Erasmus project, I took part in an amazing trip to a small town in Sweden, Piteå. From the journey to Vienna to the journey home to Žilina, it was an unforgettable experience that brought all of us, teachers and students, who participated, very close. My host was a boy, 19-year-old Artem. He was a bit more introverted and quieter compared to me, but I was never bored. I have unforgettable memories from these five days. Whether it was bowling, which I lost, but it was still fun, fulfilling my dream of seeing the northern lights and walking around the city every day and exploring interesting places in Piteå. The family I lived with was always very hospitable and they treated me very kindly. I also tasted very good food, moose and reindeer meat and Pitepalt. In conclusion, I am very happy that I met amazing people and I am looking forward to hosting one of them.

    • Týždeň v znamení prednášok pre žiakov 4. ročníka
     • Týždeň v znamení prednášok pre žiakov 4. ročníka

     •    V dňoch 10. 10. 2022 – 14. 10. 2022 mali žiaci 4. ročníka možnosť zúčastniť sa zaujímavých prednášok.

         Dňa 10. 10. 2022 sa konala prvá v poradí - prednáška agentúry InterStudy, kde sa naši štvrtáci dozvedeli zaujímavé informácie o možnostiach štúdia v zahraničí – o jednotlivých krajinách, školách a ich programoch, o podmienkach prijatia, či financovaní štúdia. Samozrejme mali žiaci priestor aj na otázky.

         Žiaci chemického semináru dostali dňa 13. 10. 2022 milú návštevu. Absolventka GYMZY a aktuálna olomoucká medička Ivanka Hudezcková, k nám prišla priblížiť cestu gymnazistu na medicínu, samostatné štúdium na nej, strasti, ktorým sa nevyhne, no ale aj radosti a možnosti, ktoré jej táto neľahká cesta ponúka. Vďaka takejto menšej prednáške si naši žiaci zložili ružové okuliare a vedia si lepšie predstaviť prípravu na prijímacie skúšky. Ak by niekoho zaujímal život medika zaseknutého medzi tretím a štvrtým ročníkom, Ivanka má aj tematicky ladený Instagram: @medicka_z_hor.

         Poslednou v poradí bola dňa 14. 10. 2022 opäť prednáška o možnostiach štúdia v zahraničí, tentokrát prostredníctvom agentúry CambridgeStudy. Žiaci si mohli porovnať jednotlivé možnosti a dozvedieť sa okrem potrebných informácii aj dôvody, prečo sa oplatí študovať práve v zahraničí, na základe vlastných skúseností prednášajúceho.

         Verím, že zrealizované prednášky boli prínosné a naši tohtoroční maturanti si  odniesli domov veľké množstvo nových informácii.

         Ako hodnotí prednášky o štúdiu v zahraničí žiačka IV.A triedy?

         „Podľa môjho názoru boli obe prednášky  veľmi prínosné a rozšírili nám obzory o možnostiach štúdiu v zahraničí. Ak môžem hovoriť za seba, chcela by som študovať v zahraničí, takže ak nájdem nejaký dobrý program na vyhovujúcej škole, určite to vyskúšam.“

      Mgr. Andrea Fučíková

      Viktória Kubove, IV.A

      Júlia Caránková, IV.B

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

 

kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk