• Novinky

    • Medzigeneračný workshop – Osobnosti prírodných vied so študentkami Univerzity tretieho veku UNIZA
     • Medzigeneračný workshop – Osobnosti prírodných vied so študentkami Univerzity tretieho veku UNIZA

     •    Da 7. 11. 2022 sa iaci Gymnázia Hlinská na hodine semináru z biológie stretli so tudentkami U3V UNIZA na medzigeneranom workshope “Osobnosti prírodnch vied”. Osobnosti workshopu: CH. Darwin, J. G. Mendel, L. Pasteur, I. P. Pavlov, C.V. Linné, J. E. Purkyn.

       

         Pohad naich iakov na medzigeneranworkshop:

         Posedenie so seniormi bolo pre ma vemi príjemné a prinieslo mi to mnoho novch poznatkov v danej oblasti biológie. Seniori k nám boli milí a nápomocní. Tento workshop sa mi páil, jediné mínus je, e trval krátko.

         Páil sa mi spôsob uenia. Takmto spôsobom sa mi uivo lepie pamätalo. Poda ma tieto 2 hodiny boli pre nás veľmi prínosné. Dozvedeli sme sa vea zaujímavch informácií o známych osobnostiach prírodovednch vied. Práca so seniormi ma bavila a bola prínosná.

         V rámci spätnej väzby k aktivitám so seniormi z Univerzity tretieho veku by som rada vyjadrila môj obdiv voi seniorom, ktorí sa chcú uinové veci. Pracovas nimi v skupine ma vemi bavilo, opäsom mala monosspoznanovch udí a získanové skúsenosti. Aktivity s nimi boli vemi náuné a zábavné. Urite odporúam aj alej organizovatakéto workshopy na kolách. akujem za takúto monos.

         Ako tudentka som sa na seminári z biológie zúastnila workshopu o vedcoch so tudentami tretieho veku. Bol to príjemnzáitok, mali sme zaujímavé aktivity a bolo vborné vidie, ako sa medzigenerané rozdiely rozplynuli a vetci sme vedeli spolupracova. tudenti tejto univerzity sú vemi energickí a vidno na nich, e si túdium uívajú.

         Workshop z biológie so tudentmi z univerzity tretieho veku bol pre ma vemi zaujímavm spríjemnením semináru. Nielene som sa zabavila, spoznala skvelch udí, ale som sa aj zábavnou formou dozvedela vea o ivotoch známych vedcov z prírodovednej oblasti. Program bol vemi pekne vymyslen, vetci zo skupiny sa zapájali a spolone sme pracovali napr. aj prostredníctvom padletu a kahootu, zárovesme vytvárali pojmovu mapu, ktorú môeme pouiaj pri príprave na maturitnú skúku z biológie. Páil sa mi aj moderovandialóg, aj kebol trochu stresujúci.

       

         Pohad tudentiek U3V na medzigeneranworkshop:

         Vemi dobre pripravené zaujímavé stretnutie so tudentami 4. roníka Gymnázia na Hlinskej ul. ilina, vborná téma, vaka ktorej sa nenásilne a primeranou formou dozvedeli základné informácie o osobnostiach, ktoré si zaslúia pozornos.

         Mala som z akcie vemi dobrpocit, myslím, e splnila úel. tudenti sa javili aktívni a spôsob, akm sme pracovali, ich motivoval. Myslím tm pouité metódy: kooperatívne uenie, projektové uenie, pojmová mapa, vyuitie dramatickch prvkov...

         Pod úspenpriebeh medzigeneraného workshopu sa podpísalo niekoko dôleitch faktorov, ktoré zohrali vznamnú úlohu. Aby akcia bola dobre pripravená a zorganizovaná, to vyadovalo zo strany koordinátorov Univerzity tretieho veku profesionálnu prípravu a ústretovú spoluprácu s vedením gymnázia, ktoré vytvorilo pre takúto formu kreatívneho vzdelávania vemi dobré podmienky.

         Je potrebné ocenisystematickú prípravu tudentov zo strany pedagógov koly. Dôkazom úspeného priebehu workshopu bolo kritické myslenie tudentov. O osobnostiach prírodnch vied mali vemi dobré vedomosti, vedeli o ich objavoch diskutova, akceptovali rozdielnosnázorov v skupine, vecne a kriticky o téme hovorili a predkladali argumenty.

         V priebehu akcie vznikala v jednotlivch skupinách pozitívna atmosféra bez negatívnych vplyvov. Vaka dobrej organizácii sa nedostávali do popredia len asertívni tudenti, ale svoje vedomosti a názory mali monosprejavivetci lenovia skupiny. Maturanti dokázali sebe i ostatnm, e medzigeneranworkshop naplnil ich očakávanie. Myslím si, e uvedená forma vzdelávania pomôe prekonamnohé predsudky a prispeje k úspenej príprave tudentov na maturitnú skúku.

      PaedDr. . Ondruová

    • Debatný úspech našich rečníkov
     • Debatný úspech našich rečníkov

     •    V dňoch 11. až 12. novembra 2022 sa uskutočnil online začiatočnícky debatný turnaj pod záštitou Slovenskej debatnej asociácie. Debatný klub našej školy pod vedením pána učiteľa Ďureka zostavil dva tímy, ktoré sa turnaja úspešne zúčastnili. V tomto článku sa dozviete o ich úspechoch a dojmoch, ale aj o tom, čo je to debata a ako prebieha debatný turnaj.

         Čo je to debata?

         Debata je organizovaná výmena názorov, kedy rečníci a rečníčky prednášajú argumenty za alebo proti zadanej debatnej téze. Strany, ktoré v debate obhajujú, si rečníci a rečníčky nevyberajú, dostanú ich vylosované. Debatujú tímy sú zložené z 3 ľudí, respektíve rečníkov.

         Náš debatný klub vytvoril dva tímy:

         GYMZA1 – Bronislava Benková 1.A, Adam Jůn 1.A, Timea Mengesová 1.B; 

         GYMZA2 – Patrik Šoška 3.A, Janko Krajčík 3.B, Matej Fedor 2.C.

         V rámci turnaja žiaci absolvovali štyri debaty na rôzne témy, ktoré sa realizovali online formou prostredníctvom platforiem ZOOM a Discord.

         Ako prebieha debata?

         Na začiatku sa stanoví, kto bude proti komu debatovať a určia sa strany ZA alebo PROTI. Následne sa prednesie téza a obom tímom zostáva 45 minút prípravného času na vyhotovenie svojho postoja a argumentov. Po uplynutí tohto času sa začína samotná debata, vystupujú rečníci v poradí, aké si predom určili (prvý súhlasný rečník, prvý nesúhlasný rečník...), navzájom reagujú na argumenty oponenta a obhajujú tie svoje.

         Ako sa nám darilo v turnaji?

         Keď už vieme, že debata nie je ľahká záležitosť a má svoje striktné pravidlá, môžeme skonštatovať, že turnaj dal našim žiakom zabrať. Žiaci z oboch tímov vošli do turnaja bez oficiálnych skúseností s debatou, avšak vyšli z neho ako pokrstení debatéri.

         Ako sa nám teda darilo? Výborne. Prvý tím vyhral a dosiahol veľký úspech. Jeho členovia sa navyše umiestnili v top 10 najlepších debatérov turnaja: Patrik Šoška - 1. miesto, Matej Fedor - 4. miesto, Janko Krajčík - 7. miesto. Druhý tím sa neumiestnil, no turnaj zvládol a preukázal svoju šikovnosť a odvahu. Sú to prváci a jedná sa o neoceniteľné skúsenosti, ktoré ich budú sprevádzať pri ich prejavoch, vystupovaní a prezentovaní sa, ale aj pri argumentácií ako takej.

         Vyjadrenie účastníkov a vedúceho klubu

         „Rozdiel medzi obyčajným rozhovorom a debatou je v schopnosti presadiť sa. Myslím si, že týmto turnajom sme sa presadili. Som hrdý na členov klubu, ale aj vďačný nášmu pánovi učiteľovi Ďurekovi za skvelú prípravu a všetkým organizátorom SDA za námahu, ktorú vkladajú do slovenskej mládeže.“

      Patrik Šoška

         „Debaty dokážu byť miestami náročné, najmä na rečový prejav, na ktorý treba riadne dbať, ale z výsledkov som namotivovaný a chcem sa v debate ďalej zlepšovať.“

      Janko Krajčík 3.B

         „Som na nás všetkých pyšný, lebo sme všetci prekonali moje osobné očakávania.“

      Matej Fedor 2.C

         „Mali sme dojem, akoby väčšina našich oponentov mala už s debatou isté skúsenosti, pričom pre nás to bola naša prvá. Bolo to preto zaujímavé a dosť drsné, ale užili sme si to.“

      Bronislava Benková 1.A

         „Na náročnosť debát sme neboli celkom pripravení a preto sme podali aj nižší výkon, avšak myslím si, že nás to v našich schopnostiach len posunulo.“

      Adam Jůn 1.A

         „Som na našich žiakov hrdý. Tím prvákov preukázal odvahu a dojem z jeho výkonov (aj samotnej prípravy na turnaj) je vynikajúci. Je to výborný základ do budúcnosti. Druhý tím vyhral, čo nepotrebuje obšírny komentár. Je to veľký úspech. Je to znamenie, že v debatnom klube robíme veci dobre a má to význam. Náš klub sa nešpecializuje na turnaje, znamenajú pre nás len akúsi čerešničku a spestrenie. Sú však dobrým ukazovateľom kvality.“

      Stanislav Ďurek

        Na záver

         Na záver chceme skupinovo poďakovať nášmu vedúcemu klubu, pánovi učiteľovi Ďurekovi, za úsilie, ktoré vkladá do našej prípravy a za zručnosti, ktoré nám neustále pomáha prehlbovať. Ak máte aj Vy záujem o takéto zručnosti alebo túžite prekonať svoje zábrany vo vystupovaní alebo prezentovaní, srdečne Vás pozývame do našich radov.

    • Gymza tvorí 2022
     • Gymza tvorí 2022

     •    Dňa 27. 10. 2022 sa uskutočnila jedinečná a dlhoročná akcia nášho gymnázia. Členovia žiackeho parlamentu stanovili hlavnú tému s názvom GYMZA CITY.  Na spoločnom mítingu si jednotliví predsedovia tried vybrali zadanie z 12 určených  podtém (sekta, kino, salón krásy, gym, club, nemocnica...).    

         Samotná realizácia je však pomerne náročná, nakoľko na prípravu majú žiaci pomerne krátky čas. Stávajú sa jedným tímom, ochotným pre výhru urobiť čokoľvek. Učia sa spolupatričnosti, prijímať rôzne návrhy, názory a sťažnosti. Spolupracujú na tvorbe kostýmov, programu či výzdobe. Avšak nie sú na to sami. Mentorom a koučom sa stáva ich triedny učiteľ, ktorý je vždy ochotný priložiť ruku k dielu rôznymi kreatívnymi nápadmi.  

         Každá trieda mala pripravený zaujímavý a jedinečný program, v rámci ktorého bolo možné zažiť neuveriteľnú atmosféru danej témy triedy na vlastnej koži. Vo väznici vás zatkli za prechovávanie drog, v krčme bola možnosť zahrať si šípky, biliard, ochutnať rôzne nápoje, ba dokonca zatancovať si tradičné ľudové tance. Klub ponúkal možnosť fotenia, hry picí ping-pong, tancovania Just dancu alebo ochutnávky rozličných chutných nápojov. Vo večierke ste si mohli kúpiť dobroty, či zahrať rôzne hry za sladkú odmenu. Salón krásy ponúkal širokú škálu procedúr a oddych, ktoré dopĺňala urozprávaná upratovačka Božka a preafektovaná Carmen. V kine bola možnosť užiť si popcorn pri filme, no a samotný vrchol v sekte bol dychberúci obrad v latinčine. Behal pri ňom mráz po chrbte. Ak vám neustále vyhrávali muzikanti v žalúdku, tak v reštaurácii vás nasýtila „Stanova špecialita“. 

         Hodnotenie prebieha počas stanoveného časového intervalu. Učitelia a vybraní žiaci  navštevujú jednotlivé triedy. Body prideľujú v troch kategóriách (kostýmy, výzdoba a program), maximálny dosiahnutý počet je 15b. Víťazom sa stáva trieda s najväčším počtom bodov a ich výhrou pre nich je sladká odmena - chutná torta. Tohtoročným víťazom sa stala trieda 2.C (salón krásy). 

         Vyjadrenie triednej učiteľky 2.C (PaedDr. Katarína Červencová) 

         „„Gymza tvorí“ je úžasná akcia, v rámci ktorej majú žiaci našej školy možnosť naplno ukázať svoju kreativitu. Ani tento rok nebol výnimkou. Bola radosť sledovať, ako sa škola mení na Gymza City plné tvorivej energie. Mňa osobne veľmi milo prekvapili tohtoroční prváci, ale aj štvrtáci, ktorí sa vôbec nenechali zahanbiť a napriek nedávnym stužkovým slávnostiam dokázali ešte zmobilizovať svoje sily aj na túto akciu. :) A vlastne sa mi páčilo aj v škôlke, aj v reštaurácii :) ...len dodnes netuším, čo to tá "Stanova špecialita" v tretiackom Menu mala byť. :D V neposlednom rade ma ako triednu učiteľku naozaj teší, že tohtoročným víťazom „Gymza tvorí“ sa stala trieda II.C. Veľmi im to prajem. Aj preto by som chcela touto cestou ešte raz pozdraviť našu nezabudnuteľnú upratovačku Boženu. :)“ 

         Gratulujeme víťazom a tešíme sa na ďalší ročník :)

    • Zaujímavá beseda - Ako sa nestať obeťou násilného trestného činu
     • Zaujímavá beseda - Ako sa nestať obeťou násilného trestného činu

     •    Dňa 8. 11. 2022 sa na našej škole uskutočnila prednáška spojená s besedou, kde sme privítali zaujímavého hosťa - komentátora, publicistu, spisovateľa, kriminalistického konzultanta - p. Mateja Snopka, ktorý patrí medzi popredných odborníkov, špecializujúcich sa na problematiku vrážd.

         Venuje sa najmä vykresľovaniu vlastností páchateľa podľa stôp, ktoré po sebe na mieste činu zanechal.

         Jeho špecializáciou je profilovač. To znamená, že z miesta činu a ďalších vecí pri objasňovaní trestného činu zostaví obraz páchateľa, teda, či je to muž alebo žena, z akej sociálnej vrstvy pochádza, ako vyzerá, kde ho možno hľadať či a ako s ním jednať.

         Cieľom prednášky bolo hlavne oboznámiť študentov ako sa nestať účastníkom trestného činu, ale ani obeťou trestného činu, ako sa zachovať v takejto situácii, aké kroky je potrebné urobiť na svoju ochranu.

         Dúfame, že naši študenti uplatnia cenné informácie aj v praktickom živote.

      Mgr. H. Krajčovičová

    • Bibliotéka 2022
     • Bibliotéka 2022

     •    K dlhým sychravým jesenným večerom okrem teplého čaju patrí zaiste i dobrá kniha. Preto sme  11. 11. 2022  žiakom tretieho ročníka účasťou na medzinárodnom knižnom veľtrhu Bibliotéka 2022 v Bratislave sprostredkovali kontakt nielen s výbornými knihami, vydavateľmi, ale aj s viacerými aktívne tvoriacimi autormi a inak kultúrne činnými osobnosťami zo Slovenska aj zahraničia.

         Cieľom podujatia bolo predovšetkým podporiť čitateľskú motiváciu, zorientovanosť a gramotnosť žiakov. Piatkový program v bratislavskej Inchebe umožnil žiakom naživo stretnúť Gabiku Futovú, Miroslavu Varáčkovú, Luciu Saskovú, Michala Hvoreckého, Sybilu Mislovičovú, Rastislava Puchalu či ukrajinské reportérky.  

         Zaujímavosťou sprievodného programu bol pre mnohých žiakov krst knihy z vydavateľstva RTVS venovanej najsladšej šou Pečie celé Slovensko. Knihu plnú voňavých receptov na sladké aj slané dobroty z prvej série divácky obľúbenej šou slávnostne pokrstil generálny riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj a víťaz 1. série Pečie celé Slovensko Miroslav „Miňo“ Macuľa. Moderátorka Petra Bernasovská na pódiu privítala aj finalistov z 1. série šou a moderátora Milana „Juniora“ Zimnýkovala. Po oficiálnom krste si žiaci mohli nechať knihu podpísať od svojich obľúbených pekárov počas autogramiády, prípadne sa s nimi odfotiť.

         Okrem knižného veľtrhu mali žiaci v Inchebe možnosť prezrieť si aj výstavu rozmanitých minerálov a výrobkov z nich. Exkurziu určite spríjemnilo slnečné počasie, ktoré niektorí žiaci využili na krátku prechádzku či relax v Sade Janka Kráľa. Veríme, že si žiaci okrem zakúpených kníh z výstaviska odnášajú aj pekné zážitky a čitateľské inšpirácie. Podujatie organizačne zastrešovali Mgr. Katarína Červencová, Mgr. Stanislav Ďurek, Mgr. Helena Krajčovičová a Mgr. Zuzana Labancová.

    • Chladné počasie, prívetiví ľudia – mobilita Erasmus+ vo Švédsku je za nami
     • Chladné počasie, prívetiví ľudia – mobilita Erasmus+ vo Švédsku je za nami

     •    V dňoch od 17. 10. – 22. 10. 2022 sa uskutočnila ďalšia medzinárodná mobilita Erasmus+ European Students for Sustainability – Európski študenti za udržateľnosť. Tentokrát v chladnom severnom Švédsku – konkrétne v meste Piteå. Náš sedemčlenný tím tvorili tri učiteľky (P. Bajcsiová, A. Bartošová, K. Červencová) a štyri študentky (B. Garguláková, L. Huríková, K. Kitašová, V. Kubove). Zo Žiliny sme vyrazili v skorých ranných hodinách, nakoľko nás čakal najskôr let z Viedne do Štokholmu a následne zo Štokholmu na letisko Luleå. A hoci cesta bola náročná, nasledujúce dni nám všetko vynahradili.

         Počas prvého spoločného stretnutia sme si v aule strednej školy „Strӧmbackaskolan“ vypočuli zaujímavé prezentácie zo strany všetkých zapojených škôl. Gréci, Slováci, Španieli, Švédi, Taliani – vybraní študenti postupne predstavili svoju krajinu, školu a tiež otázku udržateľnosti životného prostredia, ktorú sa snažia napĺňať v ich každodennom školskom prostredí. K environmentálnej problematike sa vo svojom úvodnom príspevku vyjadril tiež pán Gӧran Dahlén, hlavný koordinátor projektu.

         Nasledujúce tri dni pracovali študenti v zmiešaných skupinách. Ich úlohou bolo osloviť vybrané firmy, inštitúcie, ale aj bežných ľudí, a zmapovať ich prístup k udržateľnosti životného prostredia. Vyvrcholením ich trojdňového úsilia boli prezentácie, v ktorých predstavili výsledky svojej práce.

         Okrem pracovných záležitostí nás cesta do Švédska obohatila aj o množstvo nezabudnuteľných zážitkov. Či už išlo o strastiplné hľadanie polárnej žiary, pochutnávanie si na miestnych špecialitách (rybie pokrmy, sobie mäso, či vynikajúci cloudberry džem), alebo spoznávanie špecifickej severskej architektúry. Veľkým zážitkom bola pre nás tiež návšteva veternej elektrárne či nezabudnuteľný výlet za mohutnými švédskymi vodopádmi Storforsen.

         Aj keď je Švédsko známe svojím drsným podnebím, chlad a zimu zaháňali na každom kroku milí a ústretoví ľudia. Ľudia vnímaví k svojmu okoliu a prírode. Aj preto si budeme Piteå pamätať ako jedno z miest, kde sa o téme udržateľnosti životného prostredia hovorí nielen na škole, ale je to téma, ktorou žije celá miestna komunita.

         Na záver sa chceme poďakovať koordinátorkám projektu – P. Bajcsiovej a Z. Bebčákovej, ako aj vedeniu školy, že nám umožnili sa tejto cesty zúčastniť. V neposlednom rade ďakujeme aj našim štyrom zúčastneným študentkám – za to, že úspešne reprezentovali našu školu na tomto medzinárodnom podujatí.

      K. Červencová

       

      Erasmus+ z pohľadu našich študentiek

       

      Barbora Garguláková, III. A

         Výmenný pobyt v rámci Erasmus+ projektu vo Švédsku bol jeden z pobytov, na ktoré budem vždy rada spomínať. Mestečko Piteå bolo síce malé, no napriek tomu som pri jeho návšteve mala možnosť spoznať zvyky a spôsob života švédskej spoločnosti. Počas týždňa sme navštívili aj prírodnú rezerváciu Storforsen neďaleko Pitei, kde sme si prezreli vodopád a okolitú prírodu. Okrem zábavy sme obohacovali aj naše vzdelanie o nové poznatky v oblasti udržateľnosti, ktorá bola hlavnou témou tohto projektu. Pracujúc v skupinách, našou úlohu bolo spraviť rozhovor s rôznymi firmami či organizáciami a diskutovať s nimi o ich prístupe k životnému prostrediu. Tieto informácie sme na záver týždňa aj úspešne odprezentovali. Okrem získania nových priateľstiev a poznatkov som mala možnosť vďaka Erasmus+ projektu zistiť, že nezáleží na tom, z ktorej krajiny ľudia pochádzajú, vždy sa nájde niečo, čo majú spoločné.

       

      Lucia Huríková, III.B

         Erasmus bola skvelá skúsenosť. Vďaka nemu som mohla spoznať nových ľudí a ich kultúru, taktiež aj mojich učiteľov a spolužiakov. Priniesol mi veľa po jazykovej stránke, veľa zážitkov a skúseností. Nadobudla som nový pohľad o udržateľnosti životného prostredia a mohla sa dozvedieť niečo nové o ekologických opatreniach v zahraničí. Za túto príležitosť som nesmierne vďačná a Erasmus odporúčam každému, kto sa zaujíma o cestovanie, spoznávanie ľudí zo zahraničia, ako aj o udržateľnosť našej planéty.

       

      Karin Kitašová, IV.A

         V dňoch od 17. do 22. 10. som vďaka projektu Erasmus+ European Students for Sustainability, ktorého súčasťou je aj naša škola, vycestovala do Švédska. Naša partnerská škola sa tam nachádza v malom meste Piteå. Za tých pár dní, čo som tu strávila, som mala príležitosť spoznať veľa nových ľudí a porovnať ich odlišné kultúry. Švédi si pre nás pripravili rôzne aktivity; mala som možnosť stretnúť sa s primátorkou mesta a urobiť s ňou interview na tému týkajúcu sa projektu. Videli sme kúsok nedotknutej prírody v chránenej rezervácii pri vodopáde Storforsen. Hoci moja túžba po videní polárnej žiary ostala nenaplnená, považujem tento výmenný pobyt za úžasný zážitok; veď kedy inokedy by sa mi podarilo ochutnať sobie mäso...
       

      Viktória Kubove, IV.A

         V dňoch od 17. 10. – 22. 10. 2022 som sa vďaka Erasmus+ projektu mohla zúčastniť úžasného výletu v malom švédskom meste Piteå. Bol to nezabudnuteľný zážitok, počnúc cestou z Viedne až po cestu naspäť do Žiliny, kde sme sa zároveň, či už učitelia alebo študenti, veľmi zblížili. Vo Švédsku ma mal na starosti 19-ročný chlapec menom Artem. V porovnaní so mnou bol trošku introvertný, ale rozhodne som sa nenudila. Z týchto piatich dní mám veľa nezabudnuteľných zážitkov. Či už išlo o aktivity spojené s témou udržateľnosti, ale aj bowling (prehrala som), túžba vidieť polárnu žiaru, prechádzky mestom, a tiež objavovanie zaujímavých zákutí. Rodina, v ktorej som bola ubytovaná, bola naozaj veľmi milá a pohostinná. Tiež som mala možnosť ochutnať sobie mäso, losa, a “Pitepalt”. Som veľmi šťastná, že som mohla stretnúť úžasných ľudí a už teraz sa teším na ich návštevu u nás.

       

      Cold weather, warm people – the Erasmus+ mobility in Sweden is accomplished

       

         Starting from October 17th to October 22nd 2022, a planned international mobility of Erasmus+ European Students for Sustainability project took place in Piteå, a small town in cold northern Sweden. Our team consisted of three teachers (P. Bajcsiová, A. Bartošová, K. Červencová) and four students (B. Garguláková, L. Huríková, K. Kitašová, V. Kubove). We set off from Žilina early in the morning, because we had two challenging flights ahead of us. At first, from Vienna to Stockholm, and then from Stockholm to Luleå. The following days were fantastic, they made up for the long exhausting journey.

         During our first mutual meeting in the lecture hall of “Strӧmbackaskolan,” we had an opportunity to follow interesting presentations of all participating schools. The Greeks, the Slovaks, the Spanish, the Swedish, the Italians – one by one presented their country, their school as well as the issue of sustainability in their everyday school life. The topic of sustainability was also mentioned in the opening speech of the main project coordinator, Mr. Gӧran Dahlén.

         For the next three days the students were working in mixed groups. Their task was to interview selected companies, institutions as well as ordinary people and focused on their attitude towards the issue of sustainability. Finally, they presented the results of their work using the presentation method.

         Besides the work and project matters, we enriched ourselves with new adventures such as the neverending searching for aurora, enjoying local specialities (fish dishes, reindeer meat, delicious cloudberry jam) or learning about the specific northern architecture. There were also other great experiences we went through, e. g. a visit of the wind power station, as well as the trip to one of the most powerful and biggest Swedish waterfalls – Storforsen.

         Although Sweden is well-known for its harsh climate, this cold was perfectly balanced by warm and kind people. The people who are attentive to their surroundings and nature. All of us will remember Piteå as a place where the issue of sustainability is not just spoken about in schools, but the environmental topic is implemented in everyday life of the local community.

         Finally, we would like to express our gratitude to the main coordinators of the Erasmus+ Project – namely, to Ms. P. Bajcsiová and Ms. Z. Bebčáková, as well as to our school management for the possibility to take part in it. At last, but not least, we would like to show appreciation to our students for highly professional representation of our school and country at the international meeting.

      K. Červencová

       

      Erasmus+ from our students' point of view

       

      Barbora Garguláková, III.A

         The exchange trip in Sweden within Erasmus+ program was one of the trips I'd always like to remember. The city of Piteå was little bit small, however, while its visit, I had a chance to learn about habits and way of living of Sweden society. During the week we also visited the nature reservation Storforsen, not far from Piteå, where we took a look at the waterfall and surrounding nature. Apart from entertainment, we also enriched our knowledge with new information in sustainability, which was the main topic of this whole project. Working in groups, our job was to interview various companies and organisations and talk about their way of treating the environment. These pieces of information were successfully presented by us at the end of the week. Besides gaining new friendships and knowledge, thanks to Erasmus+ project I had the chance to find out, that it doesn't matter which country people come from, there's always something, what they have in common.

       

      Lucia Huríková, III.B

         Erasmus+ was a great experience. Thanks to it I could get to know new people and their culture, also my teachers and classmates. It gave me a lot in items of language skills, a lot of memories and experiences. I got a new point of view on sustainability and I could learn more about ecological actions abroad. I am really grateful for this experience and I recommend Erasmus to everybody who is interested in travelling, meeting new people from other countries, and who is interested in topic of sustainability.

       

      Karin Kitašová, IV.A

         From 17th to 22nd October I went to Sweden thanks to the Erasmus+ European Students for Sustainability project, of which our school is a part. Our partner school is located in the small town of Piteå. A few days I spent there, I had the opportunity to meet many new people and compare their different cultures. The Swedish prepared various activities for us; I had the opportunity to meet the mayor of the town and interview her on a topic related to the project. We saw a piece of the untouched nature in a protected reserve at Storforsen waterfall. Although my desire to see the Northern Lights remained unfulfilled, I found this exchange to be an amazing experience; After all, when else would I have been able to taste reindeer meat...

       

      Viktória Kubove, IV.A

         From 17. 10. 2022 to 21. 10. 2022, thanks to the Erasmus project, I took part in an amazing trip to a small town in Sweden, Piteå. From the journey to Vienna to the journey home to Žilina, it was an unforgettable experience that brought all of us, teachers and students, who participated, very close. My host was a boy, 19-year-old Artem. He was a bit more introverted and quieter compared to me, but I was never bored. I have unforgettable memories from these five days. Whether it was bowling, which I lost, but it was still fun, fulfilling my dream of seeing the northern lights and walking around the city every day and exploring interesting places in Piteå. The family I lived with was always very hospitable and they treated me very kindly. I also tasted very good food, moose and reindeer meat and Pitepalt. In conclusion, I am very happy that I met amazing people and I am looking forward to hosting one of them.

    • Týždeň v znamení prednášok pre žiakov 4. ročníka
     • Týždeň v znamení prednášok pre žiakov 4. ročníka

     •    V dňoch 10. 10. 2022 – 14. 10. 2022 mali žiaci 4. ročníka možnosť zúčastniť sa zaujímavých prednášok.

         Dňa 10. 10. 2022 sa konala prvá v poradí - prednáška agentúry InterStudy, kde sa naši štvrtáci dozvedeli zaujímavé informácie o možnostiach štúdia v zahraničí – o jednotlivých krajinách, školách a ich programoch, o podmienkach prijatia, či financovaní štúdia. Samozrejme mali žiaci priestor aj na otázky.

         Žiaci chemického semináru dostali dňa 13. 10. 2022 milú návštevu. Absolventka GYMZY a aktuálna olomoucká medička Ivanka Hudezcková, k nám prišla priblížiť cestu gymnazistu na medicínu, samostatné štúdium na nej, strasti, ktorým sa nevyhne, no ale aj radosti a možnosti, ktoré jej táto neľahká cesta ponúka. Vďaka takejto menšej prednáške si naši žiaci zložili ružové okuliare a vedia si lepšie predstaviť prípravu na prijímacie skúšky. Ak by niekoho zaujímal život medika zaseknutého medzi tretím a štvrtým ročníkom, Ivanka má aj tematicky ladený Instagram: @medicka_z_hor.

         Poslednou v poradí bola dňa 14. 10. 2022 opäť prednáška o možnostiach štúdia v zahraničí, tentokrát prostredníctvom agentúry CambridgeStudy. Žiaci si mohli porovnať jednotlivé možnosti a dozvedieť sa okrem potrebných informácii aj dôvody, prečo sa oplatí študovať práve v zahraničí, na základe vlastných skúseností prednášajúceho.

         Verím, že zrealizované prednášky boli prínosné a naši tohtoroční maturanti si  odniesli domov veľké množstvo nových informácii.

         Ako hodnotí prednášky o štúdiu v zahraničí žiačka IV.A triedy?

         „Podľa môjho názoru boli obe prednášky  veľmi prínosné a rozšírili nám obzory o možnostiach štúdiu v zahraničí. Ak môžem hovoriť za seba, chcela by som študovať v zahraničí, takže ak nájdem nejaký dobrý program na vyhovujúcej škole, určite to vyskúšam.“

      Mgr. Andrea Fučíková

      Viktória Kubove, IV.A

      Júlia Caránková, IV.B

    • 45. ROČNÍK SOČ
     • 45. ROČNÍK SOČ

     • Milí študenti,

         opäť aj v tomto školskom roku sa môžete zapojiť do ďalšieho, v poradí už 45. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti.

         Stredoškolská odborná činnosť je prehliadkou tvorivého myslenia, odborných vedomostí, skúseností a talentu mládeže.

       

         Súťaž Strednej odbornej činnosti sa uskutočňuje formou súťažných prehliadok najlepších prác - riešení teoretických a praktických úloh z oblasti prírodných vied, techniky, zdravotníctva, spoločenských vied a iných.

         Súťažné odbory sa každoročne vyberajú a spresňujú v obsahovom a organizačnom usmernení Stredoškolskej odbornej činnosti, ktoré vydáva odborný garant súťažných prehliadok, ústredná komisia Stredoškolskej odbornej činnosti. Súťažné prehliadky sa konajú v školských, krajských (ak je treba, tak aj v regionálnych kolách) a v celoštátnom kole. Organizujú sa  v školských objektoch.

       

      Riadenie súťaže

      Súťaže na jednotlivých úrovniach riadia odborné komisie.

      Účasť žiakov v súťaži Stredoškolskej odbornej činnosti je dobrovoľná.

      Na školskú súťažnú prehliadku sa jednotlivec alebo kolektív môže prihlásiť:

      a)  s riešením problému alebo úlohy, ktoré spracuje písomne v úradnom jazyku

      b)  s návrhom technického zariadenia, resp. s časťou funkčného modelu alebo

           zariadenia a pod., ktoré vyhotoví aj s písomnou časťou práce

      c)  s návrhom učebnej pomôcky s didaktickým využitím, ktorý vyhotoví aj s

           písomnou časťou. Návrh učebnej pomôcky by mal byť aj časťou príloh

       

         Účasť na súťažnej prehliadke je podmienená skorým odovzdaním písomnej práce, resp. návrhu zariadenia, termíny jednotlivých kôl budú zverejňované priebežne podľa pokynov okresnej komisie SOČ.

         Najlepšie práce z nižšieho kola súťažnej prehliadky postupujú do vyššieho kola súťažnej prehliadky na základe rozhodnutia odbornej hodnotiacej komisie podľa postupového kľúča.

         Prihlásenie do súťaže on-line:

         https://siov.sk/sutaze/stredoskolska-odborna-cinnost/, práce do On-line systému vkladať len vo formáte pdf).

         Metodiku práce nájdete na stránke našej školy v časti „Žiaci a učitelia“ – „SOČ“, prípadne na hore uvedenom linku.

       

      Vyhlásené súťažné odbory 45. ročníka súťaže SOČ  v školskom roku 2022/2023:

       

      01 – Problematika voľného času*

      02 – Matematika, fyzika, štatistika

      03 – Chémia, potravinárstvo

      04 – Biológia

      05 – Životné prostredie, geografia, geológia

      06 – Zdravotníctvo,  farmakológia

      07 – Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)

      08 – Cestovný ruch,  hotelierstvo, gastronómia

      09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava

      10 – Stavebníctvo , geodézia, kartografia, interiérový dizajn

      11 – Informatika

      12 – Elektronika, hardware, mechatronika

      13 – História, filozofia, právne vedy

      14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

      15 – Ekonomika a riadenie

      16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

      17 – Pedagogika, psychológia, sociológia

       

      *Pozn.: Tematika prác musí mať charakter voľno časových aktivít s dôrazom na výchovné a cielené využívanie času, ak nemá, tak je potrebné ju zaradiť do iného odboru.

       

         Témy pre jednotlivé odbory v rámci predmetových komisií budú zverejnené priebežne na nástenke SOČ oproti učebniam Informatiky a na www. stránke školy. Podrobnejšie informácie k súťaži, ako aj k písaniu prác sú k dispozícii v prílohe ako aj u školského koordinátora SOČ(kabinet č.H02 – Mgr. Andrea Fučíková)

       

         Máš talent? Vieš aktívne riešiť problémy a problémové úlohy? Chceš si prehĺbiť svoje vedomosti, individuálne schopnosti a zručnosti? Si schopný aplikovať získané vedomosti v praxi? Chceš zmysluplne využiť svoj voľný čas?

         Tak sa zapoj tým, že si vyberieš  jednu z vyhlásených tém a vytvoríš prácu, ktorú dokážeš prezentovať a obhájiť pred odbornou komisiou a v prípade úspechu v školskom kole reprezentovať školu v ďalších kolách SOČ.

      Mgr. Andrea Fučíková

      koordinátor SOČ

    • Stretnutie Erasmus + Kos, Grécko
     • Stretnutie Erasmus + Kos, Grécko

     •    Presunúť sa na 6 dní z upršanej jesennej reality rodnej zeme na slnečný grécky ostrov? Idem hneď!

         Pomyslela som si v momente, ako ma školská koordinátorka programu Erasmus + Zuzka Bebčaková oslovila na spoluprácu. Pred odletom nás čakalo niekoľko výziev - naučiť sa pracovať a programovať Microbit, zmenežovať celú prípravu, pripraviť prezentáciu o našej škole a krajine.

         V nedeľu popoludní sme odleteli z viedenského letiska a komfortným priamym letom docestovali na ostrov Kos. Vonku zapadalo slnko, teplota okolo 26 stupňov. Na letisku nás už čakali grécki hostitelia.

         Program stretnutia bol dobre vybalansovaný. Workshopy v škole striedali výlety po ostrove.

         Navštívili sme Casa Romana, palác z rímskych čias, antickú nemocnicu Asklepeion, ktorú založil zakladateľ modernej medicíny, Hippokrates. Obrovský úspech mala návšteva ostrova Nissyros, maličkého sopečného ostrova, odkiaľ máme 1000 fotiek bielych domčekov s modrými strechami aj vizuálno-čuchový zážitok z krátera sopky.

         Učitelia aj žiaci absolvovali set prednášok na tému GDPR, phishing, kyberšikana, ktoré boli zaujímavé a interaktívne. Zároveň sme mali možnosť participovať na hrách a športoch, počas Dňa športov, ktorý organizovala grécka škola (užili sme si najmä lekcie tradičného tanca :) ) Jeden deň bol venovaný programovaniu zariadenia Microbit, je to spôsob ako sa študenti ľahko naučia programovať easy úlohy, a pokročilí používať JavaScript.

         Posledný pracovný deň nás domáci pozvali na pláž do dediny Mastrichiari a na slávnostný 7 chodový obed v nádhernej horskej dedinke Zia.

         Ďakujeme celému gréckemu tímu za krásne chvíle, hostiteľom za pohostinnosť a darčeky. A na záver už len: Vidíme sa v novembri na Slovensku!

      Mgr. Monika Gdovcová & Mgr. Martin Huňora.

         A čo hovoria na stretnutie na Kose študentky?

         Sme vďačné, že sme mali možnosť vycestovať a spoznať Grécko v celkom inom svetle. Takisto za možnosť precestovať celý ostrov, spoznať perfektných ľudí, či vyskúšať miestne špeciality. Aj napriek niektorým nedorozumeniam sme si pobyt užili v plnom nasadení. Čerešničkou na torte bol jednoznačne kebab s pánom učiteľom Huňorom.

      Soňa Bukovinská, 3.A

      Erika Galvánková, 3.A

      Radka Grauzľová, 3.A

      Viktória Srbová, 2.A

    • Európsky deň jazykov na našom gymnáziu
     • Európsky deň jazykov na našom gymnáziu

     •    „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“ Táto stará pravda sa v dnešnej dobe potvrdzuje stále viac a viac. Ovládanie aspoň dvoch cudzích jazykov by malo byť základnou schopnosťou všetkých euroobčanov, a to najmä vtedy, ak chcú študovať a pracovať v inej krajine .

         V týždni od 26. 09. 2022 si naši vyučujúci cudzích jazykov pripomenuli tradičný „Európsky deň jazykov“ realizáciou zaujímavých aktivít na svojich vyučovacích hodinách s cieľom poukázať na význam cudzích jazykov vo svete, a tak motivovať žiakov učiť sa cudzí jazyk.

         Európsky deň jazykov bol zároveň skvelou príležitosťou pre nášho nemeckého asistenta programu »kulturweit«. Erik Tellechea predstavil na hodine nemeckého jazyka aktuálne hudobné trendy nemeckej mládeže. Zaujala mimoriadne populárna nemecká speváčka DOMIZIANA a jej hit „Ohne Benzin“. Hudba a texty piesní sú na hodinách cudzích jazykov vďačnou témou vzbudzujúcou záujem o samotný jazyk a kultúru danej krajiny. Vo vyšších ročníkoch sme sa inšpirovali bohatou jazykovou ponukou na stránkach „Deutsche Welle“ a v časti „Deutsch im Fokus“ siahli po zaujímavom posluchovom texte z kategórie „Deutsch zum Mitnehmen“ a následných interaktívnych úlohách.

         Čo je to »kulturweit«? Ide o medzinárodnú dobrovoľnícku službu pre mladých ľudí vo veku od 18 do 26 rokov, ktorí sa takýmto spôsobom môžu angažovať po dobu 6 alebo 12 mesiacov v oblasti zahraničnej kultúrnej a vzdelávacej politiky. Je to projekt nemeckej komisie UNESCO v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí. Mladí asistenti sú vyslaní do nemeckých vzdelávacích a kultúrnych inštitúcií v zahraničí, ako aj do rozličných národných komisií UNESCO. Pedagogická výmenná služba (PDA) a Centrála pre zahraničné školstvo (ZfA) sú dvaja zo 6 partnerov programu »kulturweit«.

         Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov si žiaci prvých ročníkov francúzskeho jazyka zahrali hru Kahoot, v ktorej si zábavnou formou overili vedomosti a zároveň sa dozvedeli mnoho zaujímavostí z francúzštiny. Žiaci III.C sa na hodine ruštiny vybrali na virtuálnu návštevu najväčšieho ruského múzea „Ermitáž“ a tiež do Louvru v Paríži. Hľadali zaujímavosti a spoločné znaky oboch múzeí, a to všetko v ruskom jazyku.  Žiaci IV.C si pripravili zaujímavé informácie a slová z rôznych jazykov, napr. chorvátsky, nórsky, slovinský, maďarský, taliansky, grécky jazyk. Tieto výrazy následne prezentovali po rusky. 

      PhDr. Zuzana Zajacová, Mgr. Erika Čahojová

    • Festival ľudskosti
     • Festival ľudskosti

     •    Rada mládeže Žilinského kraja s organizačným tímom mladých ľudí vyzvala rôzne mládežnícke zoskupenia v Žilinskom kraji, aby sa zapojili do Festivalu ľudskosti mladých ľudí. Naše gymnázium nebolo výnimkou a ihneď sa zapojilo do tohto projektu. (28. 9. – 30. 8.)

         Prostredníctvom aktivít sme sa rozhodli podporiť motto festivalu: ”Ideme robiť svet krajším a ľudskejším!“ Darovaním  červených a bielych ruží, žiacky parlament rozjasnil všedný deň našich učiteľov vyčaril úsmev na ich tvárach. Do čarovnej krabičky študenti vložili napísané milé odkazy pre svojich rovesníkov a tie im boli následne doručené. V tajomných skrýšach školy sa ukryli sladké dobroty, ktoré boli energetickou podporou pre mozgové bunky našich žiakov

    • Slávnostné vyhodnotenie Ceny Absynt a úspešná GYMZA
     • Slávnostné vyhodnotenie Ceny Absynt a úspešná GYMZA

     •    Dňa 23. 09. 2022 sme sa ako zapojená škola zúčastnili slávnostného vyhodnotenia literárnej súťaže „Cena Absynt – škola reportáže“.

         Slávnostné ukončenie v poradí už 5. ročníka sa konalo v priestoroch Novej synagógy v rámci Žilinského literárneho festivalu a okrem súťažiacich sa ho zúčastnili aj ďalší milovníci literatúry. Okrem vyhodnotenia jednotlivých súťažných kategórií (Recenzia, Reportáž, Rečníctvo) si diváci tiež vypočuli zaujímavé rozhovory s novinármi, porotcami a dozvedeli sa tiež výsledky hlasovania o najobľúbenejšiu tohtoročnú reportážnu knihu.

         Pre našu školu to však nebol hocijaký deň. Z podujatia sme si totiž odniesli hneď niekoľko ocenení – či už v podobe 3. miesta pre Júliu Caránkovú (IV. B) v kategórii Recenzia alebo čestného uznania pre Patrika Šošku (III. A).

         Najväčší úspech dosiahol náš žiak Samuel Michel (III. C), ktorý sa so svojím rečníckym prejavom prebojoval do užšieho kola spolu s ďalšími šiestimi rečníkmi a v priestoroch Novej synagógy sme si mohli vypočuť jeho prejav aj naživo. Nakoniec si odniesol úžasné 1. miesto a obrovský potlesk publika.

         Veríme, že táto súťaž si nájde pokračovateľov aj v nasledujúcich ročníkoch a že záujem našich žiakov o čítanie a tvorbu vlastných textov neochabne ani v budúcnosti.

         Ešte raz ďakujeme a všetkým oceneným srdečne blahoželáme.

      K. Červencová

    • Učebňa pod holým nebom
     • Učebňa pod holým nebom

     •    Projekt s názvom "Učebňa pod holým nebom" prebiehal na Gymnáziu Hlinská 29 v Žiline od apríla do septembra 2022. Jeho hlavným cieľom bolo zrevitalizovať málo využívaný priestor školského átria a formovať vzťah mladých ľudí k prírode a životnému prostrediu. Prostredníctvom novovysadených rastlín, bylín a stromov vznikla komunitná záhrada a náučný chodník, ktoré budú slúžiť ako edukačný i relaxačný priestor v exteriéry školy. Do realizácie projektu sme zapojili žiakov a učiteľov gymnázia  ako i žiakov okolitých základných škôl. Na splnenie zadefinovaných cieľov sme využili činnosti, ktoré súviseli s výchovno-vzdelávacím procesom (tvorba popisných tabuliek s názvom rastlín, kríkov a stromov) ako aj s úpravou vonkajších priestorov (átria).

         Zadefinované úlohy sme riešili s finančnou podporou Nadácie KIA Slovakia v rámci programu Dobrovoľníctvo 2022 – Zelené komunity ako aj s podporou SRRZ RZ pri Gymnáziu Hlinská 29 v Žiline. Získané finančné prostriedky sme použili na nákup dreveného altánku, bylín, stromov a vyvýšených záhonov do školského átria.

       

      Kitašová K.

    • Erasmus+ GYMZA teambulding
     • Erasmus+ GYMZA teambulding

     •    Naše úspešné projekty Erasmus+ European Students for Sustainability (Európsky študenti za trvalú udržateľnosť) a Digital Competence and eSafety (Digitálne kompetencie a bezpečnosť na internete) spojili svoje sily a v dňoch 16.-17.9.2022 sa sústredili na prípravu blížiacich sa projektových týždňov na Slovensku. Študenti zapojení do oboch projektov sa počas teambuldingu zamerali nielen na vzájomné spoznávanie sa, ale aj na prípravu zaujímavých aktivít pre našich zahraničných hostí. Spoločná práca pod facilitátorskym dohľadom koordinátoriek priniesla svoje ovocie a študenti vytvorili a odskúšali množstvo zaujímavých nápadov. Teambuildingu v Strečne sa zúčastnilo 27 členov Gymza Erasmus+ tímu a okrem pracovného nasadenia si odniesli aj spoločné zážitky z výletu či kooperatívnych aktivít. 

       

      Svoje pocity z aktivity opísala aj Martina Chládeková z 2.A:

         “Za mňa bol teambuilding veľmi prospešný, hlavne preto, lebo som bližšie spoznala svojich spoluúčastníkov. Síce niekedy som sa cítila, že už som príliš dlho za počítačom, ale nálada v kolektíve mi dávala energiu dokončiť úlohy. Som veľmi spokojná s našimi nápadmi a dúfam, že sa budú aktivity páčiť aj našim budúcim zahraničným hosťom. Taktiež ma potešila aj zaslúžená prechádzka k pamätníku na konci prvého dňa. Som si istá, že pani učiteľky boli a aj stále sú spokojné s našou prácou,  tak ako my. Teším sa na ďalšie spoločné zážitky s našim Erasmus+ tímom a verím, že budeme rovnako úspešní ako na tomto teambuildingu. “

       

         Anglickú verziu spätnej väzby od Maťky si môžete, spolu s ďalšími informáciami o jednom z projektov, prečítať na stránke https://dces-erasmus.eu/erasmus-slovak-students-teambuilding/

       

      Zuzana Bebčáková a Patrícia Bajcsiová, koordinátorky projektu

    • LESK A BIEDA V ZÁVISLOSTI
     • LESK A BIEDA V ZÁVISLOSTI

     •    V spolupráci s Krajským kultúrnym strediskom v Žiline sa na Gymnáziu Hlinská 29, v Žiline uskutočnila 19. septembra 2022 prednáška o vplyve látkových závislostí na človeka, dôležitosti prevencie a informovanosti o ochrane duševného zdravia.

         Prednášku viedol pán AIi Káli – zakladateľ A-klubu v Tornali, ktorý súčasne prevádzkuje linku pomoci pre tých, ktorí chcú skoncovať s alkoholom.

         Študentov upútali autentické príbehy hostí, pochopili význam a zmysel prevencie v tejto oblasti.

      Mgr. H. Krajčovičová

     • POZVÁNKA PRE RODIČOV ŽIAKOV GYMNÁZIA NA HLINSKEJ 29 V ŽILINE

     •    Vážení rodičia,

       

         pozývame Vás v mene výboru Rodičovského združenia pri Gymnáziu na Hlinskej 29 v Žiline a v mene vedenia školy na schôdze rodičovského združenia, ktoré sa uskutočnia dňa 20. septembra 2022 (utorok) v priestoroch školy.

         Začiatok triednych schôdzí RZ pre I. ročník je o 16.45 hod. a pre II. – IV. ročník je o 17.15 hod.

           

         Tešíme sa na stretnutie.

      výbor Rodičovského združenia
      riaditeľka školy

    • Letný kemp 2022 na Gymze
     • Letný kemp 2022 na Gymze

     •    Od utorka 30. 8. 2022  sme opäť spustili Letný kemp na Gymnáziu Hlinská 29 v Žiline. Zameraný bol na rozvoj čitateľskej, matematickej, prírodovednej a finančnej gramotnosti našich gymnazistov, ale i na spoznávanie nových spolužiakov a učiteľov školy. Okrem času stráveného v priestoroch budovy gymnázia nám počasie dovolilo vyjsť i do átria, zahrať sa zábavné hry ako aj bádať  a riešiť rôzne úlohy. Nezabudli sme ani na prírodu  a prostredie okolo nás, ktoré sme vyčistili, postavili sme búdky pre vtáky, zrenovovali lavičky, vysadili bylinkové záhony a vrátili sme sa v čase s pánom Jozefom pri odhaľovaní krásy slovenského folklóru a rezbárskeho umenia. Ani sme sa nenazdali a bol piatok 2. 9. 2022, ktorý sme ukončili slávnostným odovzdávaním certifikátov.

         Aj tohtoročný kemp sa niesol v úžasnej atmosfére a za to vďačíme všetkým šikovným účastníkov, našim skvelým prefektom ako aj učiteľom, ktorí  boli jeho súčasťou.

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

 

kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk